Artikel

Enstaka tryckstegringsenhet vs zonindelade tryckstegringssystem

Att konstruera det optimala systemet för tryckstegring

Din utmaning:

För att säkerställa konstant tryck står höga kommersiella byggnader inför två stora utmaningar. För det första är förtrycket i vattenledningen sällan tillräckligt högt för att täcka hela byggnaden. För det andra förändras vattenbehovet konstant. Vanligen installeras övergångstankar för att lagra vatten. Detta gör dock behovet av pumpar ännu större, eftersom vattentrycket måste stegras för att vattnet ska nå de olika användarna.

Det innebär att tryckstegringssystemet inte bara måste vara driftsäkert, utan också ha den intelligens som krävs för att upprätthålla det rätta trycket oavsett förbrukningen. System med en tryckstegringsenhet kan orsaka oacceptabelt högt tryck på de nedre våningarna. När det händer krävs kostsamma tryckavlastningsventiler, som slösar energi för att avlasta övertrycket.

Vår lösning:

Vilket tryckstegringssystem som ska väljas beror på belastningsprofilen och byggnadens höjd. Men i de flesta fall är den mest energieffektiva lösningen ett zonindelat system, där ett antal tryckstegringsenheter betjänar varsin tryckzon. Zonindelande tryckstegringssystem säkerställer att systemet inte utsätts för högre tryck än som behövs.

Det innebär att vattentrycket är det samma på alla våningar i byggnaden, utan energislöseri – även när förbrukningen varierar. Ett zonindelat tillvägagångssätt har också den driftsäkerhet som följer av flera pumpar och säkerställer att systemet kan anpassa sig till varierande förbrukning.

Sänk energiförbrukningen med 31,5%

Enstaka tryckstegringsenhet vs zonindelat system: En beräkning

Exakt hur stora är fördelarna med att välja ett intelligent system? För att ta reda på det beräknade vi energiförbrukningen för två tryckstegringssystem med olika konstruktion för ett sjukhus med 20 våningar.

Vi använde Grundfos Product Center för att dimensionera tryckstegringsapplikationer för ett sjukhus med 800 sängar och vattenförbrukning 300 m3/år per säng. Acceptabelt tryck vid tappstället är 2,5 till 4,0 bar och byggnadens och våningsplanens höjd är 80 m respektive 4 m. Eftersom 60% av vattenförbrukningen sker på de första våningarna, förbrukar ett enda tryckstegringssystem 106 530 kWh / år. Den zonindelade lösningen förbrukar bara 72 937 kWh / år - 31,5% mindre.

Den intelligenta lösningen: Ett zonindelat system

System med en tryckstegringsenhet

Det enklaste sättet att åstadkomma samma vattentryck vid tappställena på samtliga våningar är att åstadkomma för högt tryck – och sedan ta bort det igen.

Om det bara finns en tryckstegringsenhet som levererar vatten till hela byggnaden, uppstår avsevärda tryckskillnader i systemet. Tryckstegringsenheten i källaren har tillräcklig pumpeffekt för att övervinna tryckförlusterna i ett system som sträcker sig hela vägen till översta våningen. Men det betyder samtidigt att vattentrycket vid tappställena på de nedre våningarna är mycket högre än vad som är acceptabelt. Därför måste tryckavlastningsventiler installeras, som avlägsnar övertrycket. Du måste med andra ord inte bara investera i ytterligare komponenter, du tar också bort det tryck du just har förbrukat energi på att åstadkomma.

Zonindelat system

Det intelligenta sättet att stegra vattentryck är att producera det tryck som behövs på varje våning – varken mer eller mindre.

Genom att dela in en hög byggnad i tryckstegringszoner kan du definiera erforderligt flöde och tryck för varje zon. Därefter dimensioneras varje tryckstegringsenhet exakt efter dina behov med enkla beräkningar i Grundfos Product Center. När så varje tryckstegringspump arbetar med exakt det varvtal som krävs, blir effekten av energiförbrukningen tydlig: man slipper slösa energi på att sänka övertrycket, och pumparna arbetar enligt belastningsprofilen för respektive zon. Våra intelligenta tryckstegringsenheter anpassar sig efter behovet, vilket gör att man inte behöver några tryckavlastningsventiler – och säkerställer tillförlitlig och energieffektiv drift hela tiden.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.