Artikel

Temperaturreglering i system med kondenspannor och icke-kondenserande pannor

Konstruktion av det optimala pannsystemet

Din utmaning:

Icke kondenserande pannor kan endast fungera om temperaturen på returvattnet till pannan inte faller under daggpunkten för fukten i rökgaserna. Rökgaskondensering kan orsaka omfattande korrosion i pannan, medan för stor temperaturskillnad medför termisk chock.

Kondenspannor, å andra sidan, måste kunna åstadkomma kondensering av rökgaserna för att värmeväxlaren ska fungera effektivt. Om temperaturen på returvattnet till pannan är för hög, sker liten eller ingen kondensering.

Vår lösning:

Icke-kondenserande värmepannor kan använda TPE3 och en extra temperaturgivare i stället för en vanlig shuntpump som arbetar med fullt varvtal. Givaren mäter temperaturen på returvattnet till pannan och säkerställer att önskad temperatur hela tiden upprätthålls. Detta säkerställer optimalt pannskydd och ger lägre driftskostnader.

Kondenspannor kan ha nytta av FLOWLIMIT-tekniken, eftersom den ställer in det maximala systemflödet så att den önskade returvattentemperaturen upprätthålls och tillåter kondensering. Detta säkerställer högre driftsverkningsgrad genom att utnyttna potentialen i den latenta värmen.

Moderna shuntpumpar och frekvensomformare för icke-kondenserande pannor kan konfigureras och styras på olika sätt. Läs mer om den intelligenta lösningen i vår tekniska artikel.

Välj den intelligenta lösningen

Konventionell värmepanna

Hög returvattentemperatur ger säker drift. Men om den är för hög blir energieffektiviteten lidande.

En shuntledning i en konventionell värmepanna håller returvattentemperaturen högre än daggpunkten för rökgasen, så att korrosion och termisk chock undviks.

Optimal reglering av shuntpumpen uppnås med systemgivare, som övervakar vattentemperaturen i framledningen, TF, samt returvattnetemperaturen, TR. Detta gör att pumpen kan reagera på förändringar av dessa värden och anpassa flödet när TR når det nedre eller övre gränsvärdet. Dessutom utvärderas differenstemperaturen över pannan, ΔT = TF – TR, och en varning avges om inställt börvärde överskrids.

TPE3 har alla inbyggda funktioner som krävs för optimal pannshuntreglering, så att du kan vara säker på att din panna arbetar säkert och med bästa energieffektivitet.

Kondenspanna

Låg returtemperatur är nyckeln till energieffektivitet. Lösningen är intelligent pumpreglering

En typisk kondenspanna kan ha upp till10-12 % högre energieffektivitet jämfört med en konventionell värmepanna. Hur mycket högre energieffektiviteten är beror dock i stor utsträckning på returvattentemperaturen, TR. Lägre TR ger bättre återvinning av ångans latenta värme (ångbildningsvärme) och därmed högre pannverkningsgrad.

TR beror av systemflödet, varför fastställande av korrekt driftspunkt har direkt påverkan på pannans bränsleekonomi. Men det kan vara en utmaning att förutse tryckförlusterna i systemet. FLOWLIMIT i TPE3 är den intelligenta lösningen, som ställer in det maximala systemflödet. Därmed förskjuts driftspunkten, vilket säkerställer optimal temperatur för kondensering av rökgaser.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.