Hur säkerställer man kontinuerligt hög verkningsgrad i grundvattenapplikationer

Ta reda på de vanligaste orsakerna till försämrad verkningsgrad och hur de ska hanteras.

Pumpkapaciteten i grundvattenapplikationer ändras oundvikligen med tiden.

Det här avsnittet beskriver de vanligaste orsakerna till försämrad verkningsgrad och ger dig kunskap om vad som kan göras för att motverka minskningen.  

Det enda sättet för oss att veta statusen på pumpens tillstånd är att övervaka den.

Övervakningen kan vara en manuell kontroll då och då, eller vid schemalagda tidpunkter. Det effektivaste sättet att övervaka är dock fjärrövervakning online, som kan ställas in med varningar och larm. På detta sätt kan åtgärder vidtas omedelbart om pumpens driftsdata ändras åt fel håll eller om något kräver omedelbara åtgärder.

De vanligaste orsakerna till att en pump får försämrad verkningsgrad är:

• Ändringar av vattenbehovet
• Ändringar av den statiska vattennivån
• Friktionsförluster i systemet
• Eller om pumpen är sliten

Låt oss ta en titt på dem en i taget för att ta reda på hur problemen ska hanteras. 

Ändring av vattenbehovet kan orsakas av att fler konsumenter anslutits till systemet eller tidigare konsumenter har tagits bort.
Ändringarna innebär att pumpen inte längre körs med bästa verkningsgrad – till exempel på grund av att ett större flöde krävs och trycket därmed faller.

En lösning kan vara att göra ett pumpbyte, mot en pump dimensionerad för de nya förutsättningarna. På så sätt minskar energikostnaden och en bättre pumpkapacitet uppnås.

En annan lösning är att installera en frekvensomformare, som automatiskt anpassar pumpens kapacitet för att matcha efterfrågan genom reglering av varvtalet och säkerställer att pumpen alltid körs med bästa verkningsgrad. Om vattenbehovet ökar kan man även överväga att skaffa ytterligare en brunn.

Låt oss nu titta på den statiska vattennivån Om det statiska vattennivån sjunker, ändras även tryckbehovet. Pumpen måste helt enkelt lyfta vattnet högre för att kompensera för att den statiska vattennivån sjunker – vilket minskar trycket.

Om den statiska vattennivån fortsätter att sjunka kommer pumpen så småningom inte kunna uppfylla tryckbehovet och måste bytas ut.

Ibland kan en frekvensomformare vara ett alternativ, eftersom den gör att pumpen kan köras med ett något högre varvtal. Observera dock att ett högre varvtal ökar motorns belastning, så se alltid till att det finns tillräckligt med effektreserv i motorn för att låta den köras med önskat varvtal.

Pumpens verkningsgrad kan också minskas på grund av friktionsförluster i rören när avlagringar med tiden byggs upp inuti dem.

Avlagringar är omöjliga att undvika och blir de för besvärliga kan rengöring eller byte av rör vara nödvändigt.

Det finns dock en annan och mer långsiktig lösning om problemet beaktas tidigt vid konstruktionen av brunnen. Genom att använda flexibla slangar i stället för traditionella rör, kommer avlagringarna på insidan av slangen brytas loss varje gång pumpen startar eftersom slangen automatiskt expanderar något när den trycksätts.

Slutligen finns problemet med slitage.  Pumpar kommer vara i drift under många år utan problem om vattnet är rent och fritt från sand och andra slipande partiklar. Om emellertid en brunn fortsätter att producera sand slits pumpen ut snabbare än normalt. Hur snabbt är omöjligt att säga, men till slut kommer pumpen att haverera på grund av onormalt slitage.

Ibland kan dessa problem minimeras genom att bara minska flödet, men i de flesta fall är detta inte tillräckligt.
En lösning kan vara att installera en enhet som separerar sanden från vattnet innan den kommer in i pumpen. Alternativen är en brunnsåterställningsprocess eller en ny brunn.

Övervakning av pumpar och brunnar är alltså en bra idé. Det gör det möjligt att upptäcka och agera på flödes- och tryckändringar, ökad energiförbrukning eller annan avvikelse från den inställda kapacitetskurvan och därmed bibehålla en hög verkningsgrad i grundvattenapplikationen. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår