Introduktion till pumpning av grundvatten

Förstå grunderna för en brunnskonstruktion och vad man ska tänka på för att säkerställa effektiv kapacitet.

Grundvattenintaget sker flera meter under markytan – vanligtvis från tio till flera hundra meter – där processen inte är synlig för ögat. 

I det här avsnittet presenteras grunderna för en brunnskonstruktion och de utmaningar som bör beaktas för att säkerställa effektiv kapacitet och lång livslängd för brunnen.  

Vi börjar med en kort undersökning av vattnets kretslopp för att förstå varifrån grundvatten kommer.

Grundvatten är faktiskt regnvatten eller dagvatten som har trängt ned från ytan genom marken och lagrats i så kallade akviferer. Det är från dessa akviferer som vi hämtar grundvattnet.

Grundvatten är dock en begränsad resurs och akviferer fylls endast på när dagvatten sipprar in i dem – till exempel när det regnar eller från floder och vattendrag. Det innebär att det är viktigt att försäkra sig om att uttaget av grundvatten inte överskrider den mängd som fylls på.   

Låt oss nu fokusera på brunnen och ta reda på hur en sådan är konstruerad.

Normalt placeras borrhålet där grundvattennivån är så hög som möjligt. Ju kortare avståndet är till vattennivån desto billigare är det att borra och att pumpa upp vattnet till ytan. 

Nu är det även viktigt att uppmärksamma vattnets nivåsänkning. Vattnets nivåsänkning är skillnaden mellan den statiska vattennivån och den dynamiska vattennivån när pumpen kopplas på och körs med sin nominella kapacitet.

Ju djupare vattnets nivåsänkning är, desto djupare bör borrhålet vara eftersom det är mycket viktigt att pumpen är nedsänkt i vatten hela tiden. Det är under detta skede som brunnsborraren bedömer hur mycket vattenflöde brunnen kan ge.

Inuti borrhålet finns ett sandfilter och ett hölje av plast eller stål med smala springor, som släpper in vattnet i höljet, där pumpen är placerad.

Innan brunnen kan tas i drift måste den genomgå en så kallad renpumpning. Processen säkerställer att sandfiltrets effektivitet förbättras avsevärt och att brunnen pumpas fri från sand och borrkax. 
Under loppet av cirka 24 timmar dras de fina partiklarna från akviferen in i sandfiltret och bildar en effektiv filtreringsvägg.

Längst upp i brunnen skyddar en extra tätning installationen mot förorenat ytvatten som eventuellt kan sippra in i brunnen och förorena hela akviferen.

Det finns även ett par utmaningar som det lönar sig att beakta för att säkerställa optimala förhållanden och lång livslängd för brunnen.

Sand är det första av dessa. Om sandfiltret inte har utförts korrekt fortsätter sand att sippra in i grundvattnet och in i borrhålet och förstör med tiden pumpen. Hur lång tid det tar beror på mängden sand men det finns exempel på pumplivslängder på så lite som tre månader på grund av dåligt konstruktionsarbete.      

Den andra utmaningen är brunnens placering. Brunnar placerade i kustområden löper risk för att saltvatten sipprar in i grundvatten om uttaget sänker den statiska vattennivån för mycket. Ett sätt att undvika detta är att inte göra så stora uttag ur brunnen så att den hinner fyllas på av dagvatten. Ett annat sätt är att använda två eller flera brunnar för att dela upp uttaget mer jämnt.  

Kom slutligen ihåg att hålla de underjordiska förhållandena i åtanke när du väljer den dränkbara pumpen för brunnen. Om grundvattnet är korrosivt på något sätt är det viktigt att pumpens material är utformat för att tåla detta. I allmänhet rekommenderas att en pump med god korrosionsbeständighet väljs och med design och material som har hög motståndskraft mot sand för att säkerställa en pålitlig kapacitet och lång livslängd.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår