Renovera utslitna betongpumpstationer

I det här avsnittet tar vi reda på varför installation av en prefabricerad pumpstation är det mest kostnadseffektiva alternativet i renoveringsprojekt.

Renovering av utslitna pumpstationer kan vara både dyrt och tidskrävande, med stilleståndstider upp till flera veckor. Men det behöver inte vara så. I det här avsnittet får du veta hur prefabricerade pumpstationer hjälper dig att spara både tid och pengar och varför det är ett bättre alternativ än konventionella betongpumpstationer i renoveringsjobb.

Kännetecknande för utslitna pumpstationer är ofta att betongen är i dåligt skick, vilket ger risk för att spillvatten antingen läcker ut I grundvattnet, eller att grundvattnet tränger in i pumpstationen. Båda scenarierna är oönskade. Om spillvatten läcker ut i grundvattnet är det dåligt för miljön. Och om grundvatten transporteras i fel riktning, förbrukas onödig energi för att transportera och senare behandla vattnet.

Det vanligaste sättet att renovera en utsliten betongpumpstation är att bygga
en ny station i betong. Men det har sina nackdelar. För det första tar det lång tid
att gräva en ny grop, schakta, sätta betongbrunnen, och installera komponenterna. För det andra är det dyrt, eftersom det krävs mycket folk och olika maskiner för att utföra de olika uppgifterna. Och – kanske viktigast av allt – stilleståndstiden kan bli lång. Det innebär att tillfälliga pumpar måste installeras, vilket är dyrt och dessutom en stor olägenhet för boende i området.

Varför acceptera sådana omständigheter när en prefabricerad pumpstation är en tidsbesparande och mer kostnadseffektiv lösning? En prefabricerad pumpstation
levereras med alla nödvändiga komponenter och är klar för installation under mark. Planeringen är enkel och installationstiden kort.

Det finns 3 sätt att renovera en gammal betongpumpstation med en prefabricerad lösning:
• Inpassningsinstallation,
• Förbikopplingsinstallation,
• Sump till torruppställda pumpar.

Vilken metod som bör väljas beror på det tillgängliga utrymmet runt den befintliga brunnen och, lika viktigt, hur lång stilleståndstid som godtas.

Vi tittar närmare på de olika installationsalternativen:

Inpassningsinstallationen är den enklaste lösningen och ger stora tids- och resurs-
besparingar. Den användningsklara pumpstationen sänks ner i den befintliga betongkonstruktionen, vilket eliminerar behovet av att riva ner och bygga om. Allt anslutningsarbete är också mycket okomplicerat. Rören inuti stationen
kopplas helt enkelt till de befintliga rörledningarna i marken, vilket innebär att stilleståndstiden blir högst 24 timmar.

Men stilleståndstiden kan göras ännu kortare, om du väljer en förbikopplingslösning. En ny grop måste visserligen grävas, men under tiden kan den gamla pumpstationen hållas i drift, i stort sett ända tills den nya stationen
tar över. När den nya stationen är på plats, ansluts den gamla pumpstationens
inloppsrör till den nya stationen, och utloppsröret från den nya stationen ansluts till rörledningarna i marken. Sedan är det klart! Den gamla stationen kan nu kopplas från, efter en ungefärlig stilleståndstid på bara ett fåtal timmar.

Så har vi slutligen alternativet med sump till torruppställda pumpar. Precis som förbikopplingsvarianten, placeras sumpen till torruppställda pumpar i en separat grop bredvid den gamla pumpstationen. Men istället för att den gamla
stationen kopplas från, används den som sump med sugledningar till den nya stationen. Det innebär att den nya pumpstationen förblir helt torr, vilket ger enkel åtkomst för service och underhåll av pumparna. Stilleståndstiden minimeras,
eftersom den gamla stationen kan vara i drift medan arbete med
den nya pumpstationen utförs.

Vi avslutar med att sammanfatta fördelarna med att välja prefabricerade pumpstationer för renoveringsjobb:
• Lägre kostnad, eftersom det krävs mindre arbete
• Lång livslängd – den gamla konstruktionen byggs om permanent, utan risk för läckage
• Kortare stilleståndstid för hela projektet – och därmed mindre störande för de boende.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 0 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande