Beräkning av pumpflöde

Lär dig beräkna pumpflödet.

Låt oss först analysera pumpdimensioneringens alla aspekter för att kunna beräkna det flöde som krävs från pumpen.

Pumpdimensionering avser val av rätt pump, som ger erforderligt flöde och uppfordringshöjd vid högsta verkningsgrad.

För att få relevanta data för driftsförhållandena väljer pumpleverantören normalt en pump med högsta verkningsgrad för en given uppsättning driftsförhållanden. För att hitta dessa driftförhållanden måste relevanta data beräknas. Låt oss gå igenom hur man gör det.

För beräkningen måste mängden vatten som ska användas per dag under högsäsong fastställas. Detta kan beräknas från fältets storlek multiplicerat med den mängd vatten, normalt i millimeter, som måste tillföras. Resultatet är den totala mängden vatten som måste tillföras per dag och genom att dividera med tiden i timmar som pumpen körs (24 timmar), får vi pumpflödet i m3/h.

Detta flöde ger pumpens minsta storlek.

För att möjliggöra för driftstopp och/eller service körs pumpen normalt sett bara mellan 12 och 18 timmar om dygnet och därför väljer vi en motsvarande större pump.

Låt oss till exempel anta att du vill odla majs på ett 20 hektar stort fält med vatten från en närliggande brunn. Evapotranspiration eller ETP i området för majs är 11,4 mm per dag. Grödans effektivitet Kc är 1.
Vattenförlust och vatten som används av grödan är ETP × Kc. I detta fall, 11,4 × 1 eller 11,4 millimeter per dag.

Låt oss anta att bevattningseffektiviteten eller IE är 90 procent. Vatten som krävs per dag är då lite mer, dvs. 11,4 × 100/90 eller 12,7 mm/dag. 1 ha = 10 000 m2. Det är därför nödvändigt att använda 10 000 m2 x 0,0127 m eller 127 m3/dag per hektar. Det 20 hektar stora fältet behöver därför 20 x 127 m3 eller 2 540 m3/dag. Det är detsamma som 106 kubikmeter per timme.

Om en pump med högsta verkningsgrad vid 106 kubikmeter per timme väljs bör den pumpa 24 timmar om dygnet. För att medge ställtid, och vid t.ex. olika el-tariffer, väljs därför alltid en större pump och en driftstid på mellan 12 och 18 timmar per dygn är normalt.

Om du väljer 12 timmars driftstid per dag måste pumpen kunna pumpa dubbelt så mycket dvs. 212 m3/h.

Grundfos dränkbara pump av typ SP215 kan ge 212 m3/h, vilket är nära den kapacitet som krävs vid bästa verkningsgrad. Denna pump väljs därför för det aktuella scenariot.

Detta diagram visar kurvor för verkningsgrad och lägsta pumpinloppstryck, eller NPSH, för Grundfos dränkbara pump av typ SP215.  Pumparnas typbeteckning anger normalt pumpflödet vid högsta verkningsgrad, i detta fall 215 m3/h.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande