De fem stegen vid driftsättning

Ta reda på hur en noggrann driftsättning säkerställer tillförlitlig drift och ökar effektiviteten i avsaltningssystem

Pumpar spelar en viktig roll i alla faser av avsaltningsprocessen – från intag och behandling till omvänd osmos och distribution. För att säkerställa effektiv och tillförlitlig drift från första dagen är det nödvändigt att utföra en noggrann driftsättning före start.

Huvudsyftet med driftsättningen är att se till att alla pumpar är korrekt installerade, inställda och skyddade. Men vår erfarenhet är att det bästa sättet att utföra driftsättning är att fokusera på hela systemet och inte bara pumparna.

Låt oss titta närmare på hur detta kan göras med 5 övergripande steg: Säkerhetskontroll, installationskontroll, drifttest, kalibrering och överlämning.

En säkerhetskontroll säkerställer att alla nödvändiga åtgärder för att hålla både operatörer och utrustningen säkra har vidtagits.

Serviceteknikern kontrollerar potentiellt skadliga installationsproblem, som t.ex. felaktiga elektriska anslutningar och ser till att alla internationella och lokala säkerhetsföreskrifter är uppfyllda. Om säkerhetsåtgärderna håller måttet, är nästa steg en fördjupad granskning av de mekaniska och elektriska aspekterna av installationen.

Men först måste egenskaperna för den pumpade vätskan och miljöförhållanden kontrolleras. Denna information är avgörande för att säkerställa att systemet fungerar som planerat, för att kalibrera systemet senare, och för att kontrollera den utrustning som skyddar pumparna.

Den mekaniska kontrollen omfattar att säkerställa att pumparna är ordentligt fixerade och inriktade, att alla anslutningar och skruvar är åtdragna och att alla rörledningar är installerade enligt rekommendationerna.
 
Andra viktiga åtgärder är att se till att luftventiler har installerats före och efter de omvända osmosmembranen för att avlufta systemet. Och att tryckmätare, flödesmätare och sensorer ger den information som behövs för balansering av systemet.

Under den elektriska kontrollen är det viktigt att kontrollera att strömkällan och elkablar överensstämmer med typskyltarna, samt att jordningssystemet är säkert för elektroniska enheter, som t.ex. frekvensomformare. Det är också viktigt att alla digitala och analoga signaler samt konfigurationer för automation eller fjärrkontroll fungerar som avsett. Detta inbegriper valfria driftpunkter, fjärrstart/-stopp, varnings- och larmsignaler osv.

Om alla elektriska och mekaniska installationer är korrekta är det dags att starta systemet och testa det. Detta måste ske enligt dokumentationen som medföljer pumparna.

När systemet är igång ska en omfattande mätning av råvatten, dricksvatten och saltlösning genomföras. Viktiga parametrar omfattar flöde, tryck, temperatur, pH-värde och konduktivitet.

Genom att jämföra dessa data med de värden som erhölls under konstruktionsfasen är det möjligt att kalibrera och balansera systemet.
Om systemet har en utrustning för energiåtervinning bör detta vara ett prioriterat område på grund av de stora potentiella energibesparingarna.

I det här skedet av driftsättningen är det också viktigt att kontrollera justeringen av doseringspumparna som används för kemisk behandling. Detta säkerställer att vattnet behandlas på ett korrekt sätt innan det når den omvända osmosen och att det rena processvattnet har rätt kemisk sammansättning. Dessutom kommer korrekt kalibrerade doseringspumpar att begränsa användningen av dyra kemikalier till ett absolut minimum.

Efter en lyckad kalibrering är det viktigt att kontrollera att systemet fungerar precis som det var tänkt under konstruktions- och urvalsfasen.

Slutligen måste spolproceduren testas. Korrekt spolning förhindrar förtida korrosion och gör systemet mer tillförlitligt.

Nu är systemet klart för drift. Det är viktigt att förse operatören med all information och alla instruktioner som behövs för att hålla systemet igång på ett smidigt sätt, inklusive underhållsrekommendationer och spolinstruktioner, samt korrekt start och stopp av systemet. En korrekt överlämning efter driftsättning säkerställer en tillförlitlig och effektiv drift i många år.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad