Viktiga överväganden vid val och dimensionering av en pump

Utforska några av de viktigaste överväganden som du bör göra under dimensionering och val av pump.

Att dimensionera och välja pump behöver inte vara någon svår uppgift. Med en grundläggande förståelse av de viktigaste faktorerna som du behöver räkna med är du på god väg.

Vi är här för att hjälpa dig med det första steget. I den här modulen introducerar vi dimensionerings- och valprocessen som hjälp för dig att välja rätt pump för rätt jobb, varje gång. Låt oss börja med att titta på faktorerna vid val av pump.

Under hela processen att välja pump finns det ett antal saker du måste tänka på.

-        Vattenkällan – var vattnet kommer ifrån.

-        Volymflödet – summan av alla utlopp och förbrukningsmönster.

-        Total uppfordringshöjd – den vertikala höjden från källa till utloppspunkt.

-        Strömförsörjningen – vilken ström finns tillgänglig för att köra pumpen?

-        Och typen av styrning – manuell eller automatisk?

Vi ska titta på alla dessa faktorer under den första delen av modulen.

Först har vi vattenkällan. Det finns ett antal vattenkällor till exempel tankar ovan jord, tankar under jord, floder/åar, dammar/sjöar, borrhål eller tryckstegring i vattenledningsnät.

När du har fastställt var vattnet kommer ifrån måste du bestämma om vattnet är drickbart eller inte, eftersom det påverkar applikationerna där det kan användas.

Sedan har vi flödet, eller Q. Flödet är mängden vätska som passerar genom en pump under en viss tidsperiod. Volymflöde är en kritisk parameter eftersom vi måste leverera en viss vattenvolym för ett visst syfte.

Normalt mäts flödet antingen i kubikmeter per timme (m³/h), liter per sekund (l/sek) eller liter per minut (l/min).

Ta reda på vilket flöde som behövs för systemet genom att lägga samman alla enskilda element i systemet.

Uppfordringshöjden, eller H, mäts i meter och påverkas av den pumpade vätskans densitet. Uppfordringshöjden är alltså ett uttryck för hur högt pumpen kan lyfta en vätska. När du köper en pump specificeras ofta uppfordringshöjden.

Härnäst har vi strömkällan. För att välja rätt motor för pumpen är det viktigt att identifiera strömkällan. I bostadsapplikationer är de vanligaste strömkällorna:

-        Enfasström som tillhandahålls av kraftbolag till alla hem som är anslutna till elnätet.

-        Och generatorer, som används som reservsystem i avlägsna områden.

Mindre vanliga kraftkällor är trefasström, solpaneler och vindturbiner.

Slutligen måste du överväga pumpstyrningen. Det finns två sätt att styra en pump: manuellt eller automatiskt.

Som namnet avslöjar är manuellt styrda pumpar är helt manuella, medan automatiskt styrda pumpar har mekanismer såsom nivåvippor som slår på och stänger av pumpen.

För återstoden av den här modulen ska vi fokusera på vikten av dimensionering.

Om en pump är underdimensionerad, får det följande konsekvenser:

-        Den levererar inte det kunden har beställt.

-        Den har otillräckligt tryck.

-        Den ger ett otillräckligt flöde.

-        Systemet blir ineffektivt.

-        Det ökar risken för kavitation och pumpfel.

Så du kanske tänker att det är säkrast att överdimensionera bara för att undvika de här riskerna. Men en överdimensionerad pump medför en egen uppsättning konsekvenser som inte är bättre:

-        Överdimensionering innebär att pumpen använder mycket mer kraft än nödvändigt.

-        Den är bullrigare.

-        Hastigheten är högre än vad som krävs.

-        Pumpen kan drabbas av fel i förtid eftersom den arbetar långt ifrån optimal effektivitet.

Så både under- och överdimensionering innebär ganska stora problem. Det handlar om att hitta rätt balans och att hitta precis rätt pumpstorlek för dina behov. Men hur gör vi det? Det är där pumpkurvor kommer in.

Först av allt: För att förstå en pumpkurva måste du känna till ditt systems egenskaper. En pumpkurva är i grund och botten en pumpprestandakurva som visar flöde (Q) och total uppfordringshöjd (H). Systemets egenskaper visar tryckförlusterna i systemet som en funktion av flödet.

Där det finns en korspunkt mellan systemets egenskaper och pumpens prestandakurva har du den specifika driftpunkten.

När du har hittat driftpunkten, beräknat önskat flöde och total uppfordringshöjd vet du vilken storlek du ska ha på pumpen.

Det var allt i vår modul om dimensionering och val av pump. Om du själv vill försöka dimensionera och välja pump ska du gå till Grundfos dimensionerings- och valverktyg, Grundfos Product Center.

 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 13 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande