MAGNA3-pumpens driftlägen och reglertyper

Upptäck MAGNA3-pumpens olika driftlägen och reglertyper, och få reda på mer om deras egenskaper och fördelar.

Grundfos MAGNA3 har både driftlägen och reglertyper. Om reglertyperna ska användas måste pumpen vara i normalt driftläge, vilket är det förinställda standardläget. MAGNA3 har också ytterligare tre driftlägen: stopp, minimum och maximum.

I det normala driftläget erbjuder MAGNA3 alla driftsalternativ som man förväntar sig av moderna cirkulationspumpar. Men det är de intelligenta reglertyperna AUTOADAPT och FLOWADAPT som är verkligt utmärkande för MAGNA3.

Observera att regler- funktionen FLOWLIMIT kan användas med alla MAGNA3-reglertyper. Med reglertypen konstantkurva simuleras funktionen hos en pump med fast varvtal och en inställd driftpunkt. Med MAGNAregleras 0 till 100 % inte längre på tryckaxeln utan på flödesaxeln.

Det innebär att alla MAGNA3-modeller har högre maximalt flöde än tidigare modeller med samma maximala uppfordringshöjd. Men MAGNA3 med variabelt varvtal ger tillgång till ett mycket bredare spektrum av styralgoritmer.

Reglertypen konstant tryck lämpar sig för system med variabelt flöde och mycket låga tryckförluster, liksom öppna system, där tryckförlust i rör är underordnat den statiska uppfordringshöjden. Med proportionell tryckreglering – som används i cirkulationssystem – anpassas pumpens prestanda kontinuerligt efter flödesvariationerna och tryckbehovet.

MAGNA3 känner till sitt varvtal, effektförbrukningen och flödet, och använder dessa uppgifter för att beräkna den faktiska driftpunkten i QH-diagrammet. Pumpen rör sig fram och tillbaka på reglerkurvan genom att mäta vridmomentet och anpassa varvtalet.

Vid lågt eller obefintligt motstånd är systemet öppet, och pumpen rampar upp. Är motståndet högt, stängs ventilerna och pumpen rampar ned. I AUTOADAPT-läget, som är det förinställda läget, justerar pumpen sin proportionella tryckkurva kontinuerligt och väljer automatiskt ett effektivare alternativ utan att försämra komforten.

Därmed elimineras behovet av manuella justeringar i 80 % av alla installationer. I reglerläget AUTOADAPT har den proportionella standardtryckkurvan ett börvärde på 55 % av pumpens maximala uppfordringshöjd. När ventilerna börjar öppnas flyttas driftpunkten längs kurvan samtidigt som varvtalet och utloppsflödet ökar.

Om systemet når sin maximala kurva följer driftpunkten denna och skapar en ny proportionell tryckkurva baserat på systemets nya driftpunkt. Sedan börjar processen om igen. Reglertypen FLOWADAPT är en kombination av reglertypen AUTOADAPT och reglerfunktionen flowlimit. Den förinställda flödesgränsen för reglertypen FLOWADAPT är skärningspunkten mellan AUTOADAPT:s proportionella tryckkurva och max.kurvan.

Därmed kan MAGNA3 se till att flödet aldrig överskrids, vilket eliminerar behovet av en separat strypventil. I värmeapplikationer bör flödet vara lika med den nominella driftpunkten Q, som beräknas genom att omvandla systemets värmebehov till kilokalorier per timmar, dvs. genom att multiplicera med omvandlingsfaktorn 0,86 och dividera resultatet med temperaturskillnaden mellan tilloppet och frånloppet.

Här är ett exempel: Tänk dig ett nybyggt hyreshus på 10 000 kvadratmeter och ett specificerat behov på 500 kilowatt. För uppvärmning används moderna radiatorer med 20 graders temperaturskillnad mellan tilloppet och frånloppet.

För att beräkna MAGNA3:s nominella driftpunkt, och därmed även flödesgräns, multiplicerar du 500 kilowatt med 0,86 för att få fram ett värmebehov på 430 kilokalorier per timme. Division med ger en nominell driftpunkt på 21,5 kubikmeter per timme, vilket du anger som flödesgräns för pumpen.

Reglertypen konstant temperatur används i system med variabelt flöde där det krävs en konstant temperatur vid en användardefinierad punkt. Pumpen sköter flödet och ingen extern temperaturreglering behövs, men en extern temperatursensor kan användas för att få andra börvärden än de som pumpen mäter lokalt.

Denna reglertyp är främst utformad för allmän varmvattencirkulation i bostäder, och regleringen är därför avsiktligt långsam. Reglertypen temperaturdifferens säkerställer en konstant temperaturskillnad över värme- och kylsystem. Pumpen håller en konstant temperaturdifferens mellan pumpen och den externa sensorn.

Slutligen har vi reglertypen konstant flöde. Den används i system där det krävs konstant flöde oberoende av tryckförluster, t.ex. kylaggregat för luftkonditionering, uppvärmning eller kylande ytor. Här anpassas MAGNA3:s varvtal automatiskt efter systemmotståndet, för att säkerställa att flödet alltid är konstant.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande