Förstå vårt grundvatten - Förstör vi det?

Grundvatten är i grunden en hållbar resurs om det hanteras med aktsamhet. Hållbart nyttjande kräver kunskap om markförhållanden och kunskap om de olika hoten mot grundvattenresursen. Hör när professor Anders Vest Christiansen förklarar vad vi riskerar och hur vi kan göra mer.

Grundvatten är en mycket användbar resurs. 

Om det hanteras på rätt sätt  ger det rent och hållbart vatten för bevattning och dricksvatten.  

Men det finns många hot mot grundvattnet.  

Föroreningar och klimatförändringar är de viktigaste.  Klimatförändringarna tar många olika former.  

Men en typisk bild är att torra zoner blir torrare och våta zoner blir våtare.  

För grundvatten är det allvarligaste problemet bristen på nederbörd.  Det är något vi har sett i många regioner i världen  där torra perioder blivit längre och mer extrema under de senaste decennierna.  Dessutom är regnen kraftigare och mer extrema.  

De längre perioderna av torka leder till att grundvattennivån sjunker.  Om vi extraherar ytterligare grundvatten, för dricksvatten eller bevattning  påskyndas den naturliga utarmningen.  

Utöver det allmänna problemet med torka är regnen också mer extrema  och det utgör ett problem för tillrinningen av grundvatten.  Anledningen är att när vi har dessa extrema händelser  rinner mycket vatten bort från ytan direkt till vattendrag och floder  utan att det hinner filtreras ner och bilda nytt grundvatten.  

Andra områden, som Danmark, ser en annan effekt av klimatförändringarna.  

Här ser vi att vi får mer regn under hela året.  

Den omedelbara effekten är en stigande grundvattennivå.  

I delar av Danmark  har vattennivån stigit till mindre än en meter under ytan.  

Den omedelbara konsekvensen är att vid kraftigt regn  kommer vi sannolikt att se översvämningar.  

Anledningen är att markens buffertkapacitet för att hålla vatten  är mycket begränsad.  

Den sista stora klimatförändringseffekten är intrång av saltvatten.  När havsnivåerna stiger  tränger saltvatten djupare in i kustnära akviferer  och trycker undan sötvattentillgångarna.  

Konsekvenserna kan mildras  genom att flytta uttagspunkterna längre inåt landet.  

Å andra sidan bor många människor i dessa kustnära områden  och de är beroende av sötvattentillgångarna.  

Klimatförändringarna påverkar våra grundvattenresurser på många sätt.  Hur vi än tittar på det pågår processerna  och vi har bara sett början än av konsekvenserna.  

Förutom klimatförändringar är föroreningar ett allvarligt hot mot grundvattnet.  

Föroreningar finns i många former som läckage från oskyddade deponier  eller bekämpningsmedel från jordbruk.  

Grundvattnet är ofta ganska gammalt, så det kan ta flera decennier  innan vi ser hela omfattningen av en förorening.  

I Danmark är grundvattnets medelålder cirka 50 år.  

Det betyder att vi sannolikt får se föroreningar i vårt grundvatten  även om de anläggningar som förorenade grundvattnet inte längre är aktiva.  

För att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringar eller föroreningar  krävs det kunskap.  

Kunskap om var vattnet finns. 

Är akviferen liten eller stor?  

Har vi saltvatten under den? 

Var fylls vattnet på ifrån?  

Finns det en källa till föroreningar i närheten?  

Många av dessa frågor tas upp vid utformningen av nya brunnskedjor.  Vi försöker samla så mycket information som möjligt.  

Vi kartlägger jordlagren under mark.  

Vi identifierar tillrinningsområdena för möjliga föroreningskällor.  

Vi modellerar även flödet av vatten för att fastställa en hållbar utvinningshastighet.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande