Förstå vårt grundvatten - Varför är det så användbart?

När vattnet sipprar genom de olika markskikten renas det på ett naturligt sätt, och reningseffekten beror på de geologiska förhållandena. Hör när professor Anders Vest Christiansen berättar varför grundvatten uppfyller så många av våra grundläggande behov.

ing blinfgGrundvattnet är viktigt på många sätt.  

Det är en viktig del av vattnets kretslopp  som försörjer floder och sjöar med sötvatten.  

Det är livsavgörande för djur och växter.  Det renar vårt ytvatten genom naturliga processer.  

Det kan fungera som en viktig buffert för sötvatten  för människor som lever i en värld med ökande efterfrågan på vatten.  

När vatten sipprar genom markskikten  filtreras och rengörs det genom naturliga processer.  

Rengöringsprocessen sker i olika former.  

Det finns en fysisk del där stora partiklar fastnar  och andra föreningar som järn fäller ut och fäster på kornytor.  

Det finns också en bakteriell del  där en mängd olika bakterier interagerar med föreningar i vattnet.  

Vissa bakterier interagerar med organiska föreningar i vattnet  och sönderdelar dessa i enklare former.  

Så småningom slutar de som ren koldioxid och vatten.  

Kemiska processer och miljön påverkar vattnets sammansättning.  Anoxiska förhållanden, där det inte finns något fritt syre i porutrymmet  är mycket effektivt för att ta bort skadliga bakterier som E. coli.  

Rengöringseffekten börjar från ögonblicket då vattnet går in i marken.  Men effektiviteten beror på vilken typ av sten, jord och sediment  vattnet rör sig igenom.  

För att bakteriell aktivitet ska ha effekt på nedbrytningen av föreningar  är tiden en viktig faktor.  

Ju längre tid, desto mer fullständig blir nedbrytningen. 

Det innebär att rengöringseffekten är lägre i grov sand  där vattnet rinner snabbt, än i mer lerrika material  där vattenflödet är mycket långsamt.  

På så vis kan ett grunt, lerhaltigt lager  skydda ett djupare, vattenbärande sandlager  från att skadliga ämnen sipprar ner från ytan.  

Marken rengör alltså vattnet, vilket gör det till en säker och värdefull resurs.  

Förutom att det är en ren resurs spelar det också en roll för stabil vattenförsörjning.  

Ytvattentäkter används ofta både för bevattning och som dricksvatten.  

Men de riskerar att torka ut om vi har långa torra perioder  som vi såg nyligen i Kapstaden som ett tydligt exempel.  

Grundvatten, å andra sidan, reagerar långsamt och med fördröjning  på de årliga variationerna av nederbörd.  

Det innebär att grundvatten kan användas som en säker resurs för dricksvatten  under torra perioder.  

I områden där ytvattnet spelar en viktig roll som sötvattensresurs  kan grundvatten ha en viktig roll som buffert under torra årstider.  

Kort sagt: Grundvattnet är mycket viktigt för vattnets kretslopp i naturen.  

Det är också en mycket effektiv vattenrenare.  

Grundvattnet kan alltså fungera som en hållbar vattenresurs i torra områden.  

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande