Förstå vårt grundvatten - Kommer det alltid att finnas där?

Utarmning av grundvattenresurserna är ett stort problem, där mycket används för bevattning och då avdunstar igen. Klimatförändringarna påverkar också tillgången på grundvatten. Hör när professor Anders Vest Christiansen berättar om hoten mot grundvattenreserverna.

Grundvatten är en mycket användbar resurs.  

Om det hanteras på rätt ger det rent och hållbart vatten.  

Är vi inte försiktiga riskerar vi utarmning eller förödelse av grundvattenresursen.  

Det kan få allvarliga konsekvenser.  

Grundvatten får tillrinning från nederbörd som sipprar genom jordlager.  

Tillrinningen påverkas av ett antal faktorer  men mängden och varaktigheten av nederbörden är de viktigaste.  

Det innebär att under våta årstider  fylls akviferen på och grundvattennivån stiger.  

På samma sätt sjunker grundvattennivån under torra årstider.  Pumpar vi upp vatten påverkas den här balansen, men i stora delar av världen  finns det goda marginaler för hållbar utvinning av grundvatten.  

Ekvationen är enkel: Om mer vatten extraheras än tillrinningen levererar  -sjunker grundvattennivån och akviferen utarmas.  

Fortsatt utarmning torkar så småningom ut akviferen.  

Grundvatten används för två huvudsyften: dricksvatten och bevattning.  

I många länder är bevattning den överlägset största komponenten.  Alternativet till grundvatten är ytvatten från floder, sjöar och dammar.  Det saknar rengöringseffekten som fås när nederbörden  filtreras genom jordlager i marken.  

I vissa torra områden har utarmningen av grundvattnet pågått i åratal  med resultatet att grundvattennivån har sjunkit avsevärt.  Konsekvensen är inte bara att vi måste extrahera vattnet från djupare nivåer  men också att vi kan se landsättningar på grund av det minskade trycket  från vattnet mellan kornen. 

Lösningen på utarmning av grundvatten kan komma i många former.  Den enklaste är att extrahera mindre vatten.  

Ganska ofta finns det andra lösningar, som att sprida belastningen på en akvifer  genom att installera fler brunnar över ett större område.  Den andra parametern som kan manipuleras är tillrinningen.  

I den naturliga miljön kommer tillrinningen från nederbörd.  

Men nederbörden kan vara mycket oregelbunden under loppet av ett år  med torra årstider och våta årstider.  

Under de våta årstiderna rinner mycket av regnöverskottet direkt från ytan  genom floder och tillbaka ner i havet.  

På senare tid har flera experiment gjorts  där överskottet av vatten under våta årstider lagras i bassänger och pooler  och får sedan filtrera ned i och fylla på akviferen.  

Vattnet lagras under de våta årstiderna och kan användas under torra årstider.  

Grundvattnet är där. Det fylls hela tiden på genom tillrinningen från nederbörd.  

Om vi tar ut mindre vatten än vad som rinner till  är grundvattnet en säker och hållbar resurs  för både dricksvatten och bevattning.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande