En närmere studie av brunnens komponenter och installationsprocessen

Låt oss ta en titt inuti en spillvattenbrunn med särskilt fokus på nivågivare.

Pumpstationer i kommersiella byggnader och kommunala nätverk är noggrant utformade för att hantera spillvatten som privathushåll och kommersiella byggnader släpper ut varje dag. 
Men vad krävs egentligen för att säkerställa optimala driftsförhållanden i brunnen?

I det här avsnittet går vi ner under markytan och in i en pumpstation för att titta närmare på de viktigaste komponenterna och gå igenom installationsprocessen med särskilt fokus på nivågivare.

De övre gejdfästena och autokopplingarna är de första komponenterna som ska installeras.

När de väl sitter på plats monteras de vertikala tryckrören och sedan följer backventiler och avstängningsventiler.

Avstängningsventilerna finns där som reserv om backventilerna, som förhindrar att avloppsvattnet rinner tillbaka, behöver service.

Sedan följer grenröret – eller det gemensamma utloppsröret. Hur långt under marknivån som det måste placeras beror på lokala bestämmelser men vanligtvis är det cirka 1 meter för att säkerställa att röret är frostfritt.

Innan pumparna sänks ned i brunnen monteras gejdrören.

De får pumpen att hamna i rätt position mot kopplingsfoten. Pumpen hålls då på plats med hjälp av sin egen vikt. 

Nu ska vi gå igenom nivåvippor och deras funktioner. Nivåvippor är nyckeln till tillförlitlig drift i brunnen där inloppsflödet och vattennivån oundvikligen varierar hela tiden.    

I en dubbel installation med alternerande drift finns i regel fyra nivåvippor – en för den gemensamma stoppnivån, en för startnivån, en för larmnivån och en för aktivering av reservpumpen i händelse av att en pump inte startar. 

När vattennivån stiger till startnivån, aktiverar nivåvippan pumpen.

När vattennivån sjunkit till stoppnivån, stänger nivåvippan närmast brunnens botten av pumpen. Det är viktigt att nivåvippan är placerad så den minsta volymen i brunnen är tillräcklig för att förhindra att pumpen suger in luft i pumphuset vilket kan göra att pumpen inte kan starta om.

Om pumpen av någon anledning inte startar vid startnivån och vattnet fortsätter att stiga, utfärdar larmvippan ett larm när vattnet når den. 

Den översta nivåvippan är ansluten till reservpumpen som aktiveras och pumpar ned till stoppnivån.

Ett system med parallelldrift används vanligtvis i kombinerade system där avloppsvatten och dagvatten dräneras av till samma rör. System med parallelldrift har dessutom normalt fyra nivåvippor – en för den gemensamma stoppnivån, en för startnivå 1, en för startnivå 2 och en för larmnivån.

Vid torr väderlek dräneras endast avloppsvatten bort och de två pumparna startas alternerande med startvippa 1.

Vid regnig väderlek kan inflödet vara större än kapaciteten för en pump och vattennivån ökar till startnivå 2. Startvippa 2 aktiverar reservpumpen och de två pumparna körs parallellt till stoppnivån.

Om pumpen av någon anledning inte startar vid startnivån och vattnet fortsätter att stiga, utfärdar larmvippan ett larm när vattnet når den.

Vid parallelldrift är det inte ovanligt att ha en tredje pump – en reservpump – och en femte nivåvippa som sitter ovanför larmvippan. Vid fel på pump 1 eller 2 finns det en reserv för att undvika översvämning.I detta exempel används nivåvippor som nivågivare men det kunde även varit en trycksensor, en ultraljudssensor eller elektroder.

Slutligen finns det voter längst ned i brunnen. De har en vinkel mellan 45 och 60° och spelar en viktig roll för att bibehålla optimala driftsförhållanden.

Först av allt minimerar konstruktionen risken för stagnationsområden där sediment kan ansamlas.   

Även den reducerade bottendiametern bidrar till ökad vattenhastighet, vilket underlättar pumpning av fasta partiklar.

Om lokala föreskrifter kräver det kan en pumpstation också utformas med en separat ventilkammare. På detta sätt kan service och underhåll av ventilerna utföras utan mänsklig interaktion i själva brunnen.

Självklart kan pumpstationer dimensioneras med det exakta antalet pumpar för att kunna hantera inflödet men grunden i brunnen är densamma för att alltid säkerställa optimala driftsförhållanden.

För att underlätta processen har Grundfos utvecklat en Pumping Station Creator, där du kan designa din egen station på några minuter. Pumping Station Creator finns på vår webbplats och hjälper dig:

• Dimensionera en pumpstationslösning, inklusive pumpar och styrenheter
• Få fullständig dokumentation, inklusive 3D-ritningar på din station

Alla lösningar som finns i Pumping Station Creator är givetvis fullt ut CE-märkta.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår