Spillvattentyper och rätt val av pump

Förstå de olika typerna av spillvatten och vilken pump som ska väljas för att hantera respektive typer.

För att välja den optimala pumpen för ett spillvattensystem är det viktigt att känna till den typ av spillvatten som ska hanteras. 

Detta avsnitt ger dig en snabb överblick över de olika typerna av spillvatten inom byggindustrin och i kommuner samt en rekommendation av de pumpar som är mest lämpliga för respektive utmaningar.    

Syftet med ett spillvattensystem är att hantera spillvatten så att hälsorisker och olägenheter som översvämning på gator reduceras till ett absolut minimum.

Totalt finns det fyra typer av spillvatten:
• Dräneringsvatten
• Dagvatten
• Gråvatten
• Avloppsvatten

Alla spillvattenpumpar är dock inte perfekt anpassade för alla slags spillvatten. Dräneringspumpar och gråvattenpumpar kan inte pumpa avloppsvatten, medan en avloppsvattenspump kan hantera alla typer av spillvatten.

En av de viktigaste faktorerna är hur stort eller litet det fria genomloppet i pumpen är. Ju mer fasta ämnen spillvattnet innehåller desto större fritt genomlopp krävs. Även ju större flödesbehov, desto större måste genomloppet vara.  

Låt oss ta en titt på spillvattentyperna en i taget för att förstå deras typ och förklara vad som krävs av en pump för att hantera det specifika innehållet. 

Dräneringsvatten är avloppsvatten utan toalettavfall eller föroreningar som papper, bindor och textilfibrer som kan orsaka igensättning.

Eftersom det inte finns några fasta partiklar i dräneringsvatten är en dränkbar pump som Unilift med halvöppet pumphjul och 10–12 mm fritt genomlopp perfekt för jobbet. Om vattnet innehåller föroreningar, säkerställer en sil vid inloppet till pumpen att dessa inte kan komma in i pumpen.

Dagvatten – kallas också för regnvatten – är mer eller mindre identiskt med dräneringsvatten. Skillnaden är att dagvatten kan innehålla föroreningar såsom sand och grus. Normalt kräver dagvatten också större pumpkapacitet än dräneringsapplikationer.

Om en dräneringspump såsom Unilift AP12 inte är tillräcklig för att uppfylla den nödvändiga kapaciteten – t.ex. inom områden med risk för kraftig nederbörd – är en avloppsvattenspump med större fritt genomlopp och högre kapacitet rätt val.

Det kan t.ex. vara en SL-pump eller en SE-pump med en större motor och antingen ett S-tube-pumphjul eller ett SuperVortex-pumphjul med 50–100 mm fritt genomlopp beroende på önskat flöde.

Gråvatten är avloppsvatten utan toalettavfall. Det är normalt utsläpp från t.ex. tvätterier, biltvättsområden, avisningsområden på flygplatser eller parkeringsplatser, innehållande upplösta eller suspenderade material som t.ex. textilfibrer, löv från träd och liknande, som kan orsaka igensättning av en dräneringspump.

Eftersom avloppsvattnet endast innehåller små föroreningar kan en gråvattenpump som Unilift, med 30–35 mm fritt genomlopp, vara tillräcklig för att säkerställa pålitlig drift. Det beror dock på det flöde som krävs. Som nämndes i början, ju högre flöde desto större ska det fria genomloppet vara.

Om erforderligt flöde är mer än Unilift-pumpen kan pumpa är en SL-pump eller en SE-pump med en större motor och ett S-tube-pumphjul eller ett SuperVortex-pumphjul ett bra val.

Avloppsvatten är spillvatten med utsläpp från toaletter.

Avloppsvattnet kan komma från antingen privata hushåll, kommersiella byggnader eller kommunala nätverks pumpstationer – och typen varierar beroende på källan. 

Avloppsvatten från privathushåll är vatten som har använts i kök, badrum, toaletter och tvättstugor. Spillvattnet innehåller saker såsom toalettavfall, toalettpapper, rengöringsmedel eller andra kemikalier med pH-värden mellan 4 och 9.

Unilift-pumpar, SL-pumpar eller SE-pumpar med antingen Vortex-pumphjul eller kanalpumphjul med 50–65 mm fritt genomlopp är idealiska för hantering av avloppsvatten från privathushåll.

Om önskad kapacitet inte är större än 1–4 liter per sekund, är en pump med skärsystem ett lämpligt alternativ – t.ex. i trycksatta system i glesbefolkade områden där gravitationen inte kan användas.

Skillnaden mellan avloppsvatten från privathushåll och det från kommersiella byggnader och kommunala nätverks pumpstationer är att innehållet i spillvattnet från kommersiella byggnader och nätverkspumpstationer inte nödvändigtvis är känt. Här är det inte ovanligt att hitta objekt som nylonstrumpor, plastpåsar, blöjor, bindor och handskar i det utsläppta spillvattnet.

För att förhindra igensättning är en dränkbar avloppsvattenpump som SL eller SE med antingen ett S-tube-pumphjul eller ett SuperVortex-pumphjul med minst 80 mm fritt genomlopp ett säkert val.

Det av Grundfos patenterade S-tube-pumphjulet är idealiskt för applikationer, som har högst 3 % torrsubstans och kräver stort fritt genomlopp samt hög hydraulisk effektivitet.

SuperVortex-pumphjulet är lämpligt för avloppsvatten med en torrsubstans av högst 5 %. Innehållet kan vara:
• Stora mängder fasta partiklar 
• Stora mängder fibrer
• Gashaltigt slam
• Slitande partiklar

Om vi vet vilken typ av avloppsvatten som ska hanteras är det första steget att välja den optimala pumpen och rätt pumphjul.

En bra tumregel är att ju mer fasta partiklar spillvattnet innehåller eller ju högre flöde applikationen kräver desto större fritt genomlopp i hydrauliken krävs.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår