Artikel

Klokare behandling och användning av vatten

Trots ökande behov av vatten och energi fortsätter vi att förorena eller slösa med våra tillgängliga resurser. Åtkomligheten för världens knappa vattenresurser blir allt mer begränsad, på grund av förorening av färskvattenresurser till följd av utsläpp av stora mängder otillräckligt behandlat, eller obehandlat, spillvatten i floder, sjöar, vattenförande lager och längs kusterna. Totalt 80 % av allt spillvatten släpps ut i naturen utan att ha behandlats på lämpligt sätt.

Och i takt med att allt fler av oss flyttar till städer ökar den kollektiva konsumtionen av varor, vilket i sin tur kräver mer vatten. Detta vatten utför en överväldigande andel av vår dagliga förbrukning, men är helt osynligt för oss. Varje enskild produkt vi använder, äter eller tar på oss, kräver vatten för framställning. Det behövs till exempel 8 000 liter vatten för att producera ett par jeans och 12 760 liter för att framställa en enda smarttelefon – vilket är mycket. Men om vi började använda samma vatten mer än en gång, med intelligenta vattenlösningar, skulle vi kunna sänka dessa siffror drastiskt. På det sättet skulle det gå att framställa fem smarttelefoner med samma mängd vatten, i stället för bara en. 

Dessa vattenrelaterade frågor är direkt översättbara till miljörelaterade, sociala och ekonomiska problem som påverkar oss alla. Vi spelar alla en aktiv roll: Politiker måste implementera erforderlig lagstiftning, städer måste implementera tillgängliga vatten- och energieffektiva lösningar och företag måste prioritera ansvarstagande användning, återanvändning och behandling av vatten, liksom energieffektiva lösningar. 

Tillsammans kan vi arbeta för att säkra mer rent vatten där det behövs, minska vatten- och energiförbrukningen och minimera vattenförlusterna – med mindre belastning på tillgängliga resurser.

Fakta

Vattenavtryck

Omkring 90 % det vatten vi använder i vårt dagliga liv ser vi aldrig. Denna stora andel används för att upprätthålla en komfortabel livsstil samt för att framställa livsmedel och varor. 

Källa: World Water Council

Konsumentbeteende

Förändringar i konsumentbeteende och förbrukningsmönster förväntas öka behovet av vatten och energi med cirka 40 % respektive 50 % till 2030. 

Källa: Europeiska kommissionen: Growing Consumerism

Vattenanvändning

Hushållens vattenanvändning utgör bara 10 % av den totala vattenförbrukningen, omkring 70 % används i jordbruket och återstående 20 % i industrin.

Källa: World Water Council

Med intelligenta vattenlösningar kan vi göra skillnad

För att lösa några av världens största vattenutmaningar spelar intelligenta vattenlösningar en avgörande roll. Lösningar finns redan för att hjälpa till att behandla spillvatten, minimera föroreningar av vatten samt återanvända industriellt spillvatten för att minska den totala vattenförbrukningen. Dessa lösningar kan förvandla önödigt spill till resurser.

Vattenåtervinning gör spillvatten till en värdefull resurs vid ytbehandlingsanläggningen

Tidigare skickade Grundfos sitt smutsiga CED-processvatten till ett förbehandlingscenter vid fabriken. Här gick det genom en grundläggande filtrering och förbehandling innan den flödade vidare till stadens egna kommunala avloppsreningsverk. Detta var tills Grundfos byggde ett komplett system för behandling och återvinning av spillvatten för CED-sköljvatten. Inget onödigt slöseri utan väl användning av resurserna.

Vill du veta mer?

Det enda sättet att bidra till en förändring är att agera. Nedan kan du lära dig mer om ämnet och se en översikt över våra aktuella lösningar.