Tävlingsvillkor

Villkor för deltagande i tävling i Grundfos monter under VATTEN2023

Tävlingen organiseras av Grundfos AB, Box 333, 431 24 Mölndal (”Grundfos” eller ”Arrangör”). Alla som är minst 18 år kan delta. 

Du kan bara delta i tävlingen om du registrerar dig för att ladda ned vår Guide för vattenverk via QR-koden i montern eller länken https://www.grundfos.com/se/campaign/listen-to-your-data och kommer personligen till vår monter B08:22 under eventet VATTEN2023 som äger rum i Göteborg den 24-26 Oktober 2023.

När du har angett dina kontaktuppgifter i formuläret och accepterat villkoren och sekretesspolicyn för utlottningen deltar du i utlottningen. 

Inget köp krävs för att delta eller vinna. 

Tävlingsförfarande

Tävlingen kommer att äga rum samtliga 3 dagar som eventet VATTEN2023 pågår. Efter att ha registrerat sig för att ladda ned vår Guide för vattenverk via QR-koden eller länken https://www.grundfos.com/se/campaign/listen-to-your-data och godkänt villkoren för deltagandet, kommer deltagaren att få ett nummer (en för varje e-post/namn) tilldelat sig. 

Varje dag, kl 16.30, dras ett nummer slumpmässigt bland de som anmält sig. Om vinnaren är närvarande får han eller hon priset direkt. Annars kontaktas vinnaren via email och man gör upp om leverans. Om vinnaren inte kan identifieras eller återkopplar inom 5 dagar dras en ny vinnare.

Pris

B&O Beosound A1 2nd Gen högtalare

Totalt 3 stycken högtalare kommer att delas ut. En vinnare per dag utses under eventets 3 dagar.

Priserna är icke-kontanta priser. Icke-kontanta priser betalas inte ut kontant och kan inte bytas ut. Priserna kan inte överlåtas till tredje part. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Ansvarsfriskrivning

Krav på ersättning från deltagarna utesluts uttryckligen. Detta gäller inte för krav på ersättning från deltagaren vid dödsfall, kroppsskada eller skada på hälsan eller om väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser) har brutits, och inte heller för ansvar för annan förlust eller skada till följd av ett avsiktligt eller grovt vårdslöst brott mot skyldigheter av Grundfos, dess juridiska ombud eller ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana som måste uppfyllas för att uppnå avtalets syfte.

I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser ansvarar arrangören endast för förutsebar förlust eller skada som är typisk för ett sådant avtal om detta orsakades av enkel vårdslöshet, såvida inte deltagarens ersättningskrav avser omständigheter som dödsfall, kroppsskada eller skada på hälsan.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte om arrangören bedrägligt har dolt felet eller har åtagit sig en garanti för varans kvalitet. Detsamma gäller om parterna har kommit överens om varans kvalitet. Bestämmelserna i produktansvarslagen påverkas inte. Grundfos tar inte heller något som helst ansvar för eventuella skador eller påfrestningar på deltagarens dator/surfplatta/smartphone som kan uppstå i samband med eller som ett resultat av deltagande i tävlingen. Grundfos förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller avsluta tävlingen, antingen tillfälligt eller permanent.

Personuppgifter som tillhandahålls i samband med deltagande kommer endast att lagras, behandlas och användas av Grundfos i syfte att genomföra tävlingen och, om deltagaren separat har kommit överens om detta, i syfte att marknadsföra sina egna produkter eller tjänster. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Deltagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke med framtida verkan. En sådan återkallelse ska skickas till: marketingmaterial@grundfos.com. Rättsliga åtgärder är uteslutna. Det finns inget verkställbart krav på utbetalning av priset. Grundfos förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen utan att ange någon orsak.

Annan

Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen på goda grunder och att begära återbetalning av priser, särskilt om det finns berättigad misstanke eller bevis på falsk information, manipulation, brott mot dessa villkor för deltagande eller andra otillåtna handlingar.

Deltagarna befriar arrangören från allt ansvar.

Lagen [Sverige] gäller exklusivt.

Om något av dessa villkor för deltagande är eller blir ogiltigt, kommer giltigheten av de återstående villkoren för deltagande att förbli opåverkad.

Dessa villkor för deltagande kan när som helst ändras av arrangören utan föregående meddelande.

Rättslig prövning är utesluten när det gäller dragningen av vinnarna.