Informacje prawne i zasady

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów i usług Grundfos (OWSD)

WPROWADZENIE

1.          ZASTOSOWANIE

1.1        Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów i usług („Ogólne warunki umowy”) mają zastosowanie do realizowanych przez Grundfos Pomp Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Klonowa 23, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, Polska („Grundfos”) dostaw produktów, usług i produktów w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta.                     

1.2        Strony zawierają umowę, gdy oferta jednej ze stron zostaje zaakceptowana przez drugą stronę, bez zastrzeżeń i zmian. Odbiór produktów lub usług przez Klienta stanowi akceptację oferty w sposób dorozumiany. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe stanowią zaproszenie do podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, że stanowią ofertę skierowaną do konkretnego Klienta. Wszelka korespondencja między stronami poprzedzająca złożenie zamówienia przez Klienta, w tym wszelkie modyfikacje lub zapytania Klienta poprzedzająca złożenie zamówienia, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może skutkować powstaniem zobowiązania do sprzedaży produktów lub świadczenia usług. Oferty handlowe i inne informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Grundfos nie stanowią podstawy do zawarcia umowy, o ile nie zostanie to wyraźnie zaakceptowane przez Grundfos. Oferta, jej akceptacja, niniejsze Ogólne warunki umowy oraz wszelkie inne dokumenty wyraźnie zaakceptowane przez Grundfos stanowią umowę zakupu produktów lub usług przez Klienta („Umowa”). Ogólne warunki umowy są przekazywane Klientowi w formie papierowej lub elektronicznej na podany adres e-mail. Ogólne warunki umowy są również publikowane na stronie internetowej firmy Grundfos pod adresem www.grundfos.pl oraz dostępne za pośrednictwem łącza w Grundfos Extranet i ofertach Grundfos, z których Klient może zapoznać się i bezpłatnie pobrać.

1.3        Klient musi upewnić się, że akceptacja dokonana przez Grundfos jest zgodna z zamówienia Klienta. Jeśli Klient nie powiadomi Grundfos o braku zgodności bez zbędnej zwłoki, akceptacja Grundfos będzie wiążąca dla Klienta.

1.4        Grundfos jest uprawniony do wstrzymania przyjęcia lub realizacji zamówienia na podstawie konkretnej Umowy, gdy Klient opóźnia się z zapłatą na rzecz Grundfos wymagalnych zobowiązań związanych z realizacją konkretnej Umowy. W celu umożliwienia realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Grundfos swoich wymagalnych zobowiązań.

2.          INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ GRUNDFOS

2.1        Zachęca się Klienta do uzyskania wszelkich niezbędnych porad technicznych od osób trzecich. Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane Klientowi (ani żadnej stronie trzeciej działającej w imieniu Klienta), przed, w dniu lub po zawarciu Umowy, chyba że strony zawarły pisemną umowę na udzielanie takich porad za odrębnym wynagrodzeniem.

2.2        Jeżeli strony zawrą umowę w oparciu o porady udzielone przez Grundfos, wówczas porady Grundfos są udzielane wyłącznie w ramach zakresu działalności Grundfos, zgodnie z najlepszą wiedzą posiadaną przez Grundfos w momencie udzielenia porady i wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta na rzecz Grundfos.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW                                         

3.          INSPEKCJA GRUNDFOS

3.1        Wszystkie produkty podlegają kontroli i standardowym testom przed ich wysyłką z fabryki. Grundfos może przedstawić certyfikat badania na żądanie Klienta i za opłatą określoną przez Grundfos. Certyfikat badania ma na celu stwierdzenie faktu, że produkty zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Grundfos, chyba że badanie nie potwierdzi tego faktu.

4.          DOSTAWA PRODUKTÓW I CZAS DOSTAWY

4.1        Grundfos dostarczy wszystkie produkty w miejscu i czasie uzgodnionym na piśmie, pod warunkiem, że Klient udostępni Grundfos wszystkie dane techniczne i dopełni formalności niezbędnych do wykonania Umowy.

4.2        Jeżeli produkty nie zostaną dostarczone [90] dni po uzgodnionym terminie dostawy, Klient może odstąpić od Umowy w części dotyczącej opóźnionych produktów. Odstąpienie następuje w formie pisemnej i wymaga podania przyczyny.

4.3        Jeśli Klient nie odbierze przedmiotu dostawy (w całości lub w części) w uzgodnionym terminie, Klient jest zobowiązany do zapłaty tak, jakby dostawa została zrealizowana, a Grundfos ma prawo dodatkowo domagać się od Klienta odszkodowania za wszelkie straty poniesione w wyniku nieodebrania przedmiotu dostawy, w tym dodatkowe koszty transportu i przechowywania. Alternatywnie, Grundfos może odstąpić od Umowy w całości lub jej części i dochodzić od Klienta odszkodowania za wszelkie straty powstałe w wyniku nieodebrania przedmiotu dostawy, w tym za wszelkie dodatkowe koszty transportu. Grundfos przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, licząc od daty uzgodnionej dostawy, lecz nie później niż w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy.

4.4        Grundfos może dostarczać produkty partiami w dowolnej kolejności.

4.5        Klient ma prawo, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, anulować zamówienie poprzez pisemne powiadomienie Grundfos, zanim Grundfos potwierdzi datę dostawy lub przyjęcie zamówienia, jednak nie później niż do godziny 14:00 następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. W przypadku gdy Klient anuluje zamówienie po upływie powyższego terminu, Klient zapłaci kwotę 100% wartości zamówienia. Ponadto Grundfos może dochodzić od Klienta odszkodowania przekraczającego pełną wartość zamówienia, takiego jak koszty związane z rozpoczęciem realizacji umowy (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towarów od osoby trzeciej itp.). Strony mogą, zgodnie z decyzją Grundfos, uzgodnić na piśmie szczegółowe warunki anulowania danego zamówienia.                                       

5.          RYZYKO I PRAWO WŁASNOŚCI

5.1        Termin dostawy produktów firmy Grundfos określa się jako [DAP] (por. Incoterms 2020), w miejscu dostawy określonym w Umowie.

5.2        W przypadku produktów dostarczanych w związku z usługą, ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta po wykonaniu usługi. Jednakże, jeżeli produkty są dostarczane wraz z usługami, ale w taki sposób, że produkty są tymczasowo umieszczone u Klienta / użytkownika końcowego do czasu instalacji (bez obecności Grundfos na miejscu), ryzyko związane z produktami przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia produktów przez Grundfos na miejsce.

5.3        Prawo własności do produktów przechodzi na Klienta dopiero po otrzymaniu przez Grundfos pełnej zapłaty. Jeśli Klient nie dokona zapłaty, Grundfos ma prawo odebrać produkty na wyłączny koszt Klienta. Takie zatrzymanie prawa własności nie wpływa na moment przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia produktów.

6.          KONTROLA

6.1        Niezwłocznie po dostarczeniu produktów (poza dostarczanymi i instalowanymi w związku z usługą), Klient powinien sprawdzić produkty pod kątem widocznych wad lub braków oraz upewnić się, że dostarczone produkty są zgodne z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli Klient nie przeprowadzi takiego sprawdzenia i niezwłocznie nie powiadomi Grundfos o ewentualnych wadach, Klient traci prawo do reklamacji wszelkich wad dostarczonych produktów, które Klient mógł wykryć podczas takiego sprawdzenia.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG

7.          DOSTAWA USŁUG I CZAS DOSTAWY

7.1        Grundfos będzie świadczył usługi w sposób profesjonalny i umiejętny.

7.2        Grundfos będzie świadczył usługi w uzgodnionym miejscu i czasie, pod warunkiem, że wszystkie szczegóły techniczne i formalności dotyczące realizacji Umowy zostały udostępnione Grundfos.

7.3        Grundfos będzie świadczy usługi w normalnych godzinach pracy zgodnie z zasadami Grundfos obowiązującymi w czasie świadczenia usług I dostaw (weekendy i święta państwowe są poza normalnymi godzinami pracy). Strony mogą uzgodnić, że Grundfos będzie wykonywał prace poza normalnymi godzinami pracy; Grundfos będzie wystawiał faktury za takie godziny pracy według stawek obowiązujących w Grundfos.

7.4        Jeśli Grundfos nie spełni świadczenia i nie wykona usług w ciągu 90 dni od uzgodnionej daty wykonania, Klient ma prawo odstąpić od Umowy w części, w jakiej Grundfos pozostaje w zwłoce. Odstąpienie następuje w formie pisemnej i wymaga podania przyczyny odstąpienia.

7.5        Klauzula 4.3 ma odpowiednie zastosowanie, jeśli Klient nie dokona odbioru usług lub ich części zgodnie z ustaleniami.

7.6        Grundfos dołoży należytych starań, aby przestrzegać wszystkich zasad i przepisów BHP obowiązujących u Klienta oraz wszelkich innych uzasadnionych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących u Klienta, o których Klient poinformował Grundfos. Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim naruszenie to wynika z przestrzegania przez Grundfos przepisów BHP obowiązujących u Klienta, chyba że Grundfos otrzymał pisemny wykaz takich przepisów przed zawarciem Umowy.

7.7        Jeśli nie uzgodniono inaczej, Grundfos będzie świadczył usługi za pośrednictwem jednej osoby. Klient poinformuje Grundfos z odpowiednim wyprzedzeniem przed podjęciem wykonywania usług przez Grundfos, jeśli wykonanie usług będzie wymagało udziału więcej niż jednej osoby. Jeśli Klient tego nie zrobi, Grundfos może wystawić Klientowi fakturę, obciążając go wszystkimi poniesionymi z tego tytułu kosztami, również w przypadku niezakończenia świadczenia usług.

7.8        Grundfos jest uprawniony do podzlecania wszelkich swoich obowiązków bez zgody Klienta. Grundfos ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców lub poddostawców.

8.          OBOWIĄZKI KLIENTA

8.1        Klient (na swój wyłączny koszt) i w stosownych przypadkach zapewni, że jego Klienci i użytkownicy końcowi:

(a)      będą współpracować z Grundfos we wszystkich sprawach związanych ze świadczeniem usług;

(b)      zapewnią Grundfos i jej przedstawicielom dostęp do pomieszczeń Klienta i innych obiektów, które są w uzasadniony sposób wymagane do świadczenia usług;

(c)       zapewnią odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie, zasilanie, wentylację i odprowadzanie wody zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Grundfos;

(d)      będą informować inżyniera lub przedstawicieli Grundfos podczas każdej wizyty o niezadowalającej pracy lub nieprawidłowym działaniu produktu, na którym Grundfos wykonuje usługi;

(e)      dostarczą Grundfos takie dokumenty, informacje, narzędzia i materiały wymagane przez Grundfos do prawidłowego świadczenia usług („Materiały niezbędne”) oraz zapewnienia, że Materiały niezbędne są odpowiednie we wszystkich istotnych aspektach;

(f)       zapewnią, że wszystkie Materiały niezbędne są w dobrym stanie technicznym i nadają się do celów, do których są wykorzystywane w związku z usługami;

(g)      przygotują i utrzymają odpowiednie pomieszczenia do świadczenia usług, w tym będą identyfikować, monitorować, usuwać i likwidować wszelkie materiały niebezpieczne zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, przed i w trakcie wykonywania usług;

(h)      będą informować Grundfos o wszystkich zasadach i przepisach BHP oraz wszelkich innych uzasadnionych wymogach bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w siedzibie Klienta;

(i)       uzyskają i utrzymają wszelkie niezbędne zezwolenia, upoważnienia, licencje, zatwierdzenia i zgody oraz będą przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów umożliwiających Grundfos – (i) świadczenie usług w siedzibie Klienta oraz – (ii) korzystanie z Materiałów niezbędnych;

(j)       zagwarantują, że Klient jest prawowitym właścicielem/użytkownikiem jakiegokolwiek sprzętu lub systemu, który ma być serwisowany; oraz

(k)       w zakresie, w jakim może to kolidować z wykonywaniem usług, nie zapewnią ani nie udzielą dostępu do jakiegokolwiek sprzętu lub systemu, który ma być serwisowany, jakiejkolwiek osobie trzeciej w celu zbadania lub demontażu.

PRZEPISY OGÓLNE

9.          CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTUROWANIE

9.1        Cena za produkty i usługi jest taka, jaką Grundfos podał w Umowie.

9.2        Grundfos wystawi Klientowi fakturę w dniu wysyłki towaru. Klient dokona zapłaty na rzecz Grundfos zgodnie z informacjami znajdującymi się w potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku jego braku w terminie [30] dni od daty wystawienia faktury.

9.3        Wszelkie kwoty na fakturach firmy Grundfos zawierają podatek od wartości dodanej (VAT).

9.4        Zgodnie z obowiązującym prawem Klient zapłaci cenę za produkty i usługi zgodnie z fakturami firmy Grundfos.

9.5        Jeżeli Klient nie uiści zapłaty w wyznaczonym terminie, Grundfos może bez żadnego uszczerbku dla innych swoich praw lub możliwości dochodzenia odszkodowań przysługujących Grundfos na mocy obowiązujących przepisów zażądać opłaty za ponaglenia, windykację oraz domagać się uiszczenia naliczonych odsetek. Odsetki są ustalone na poziomie [2] % miesięcznie (lub najwyższej stopy procentowej zgodnie z prawem właściwym). Odsetki będą naliczane codziennie od wymaganego terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty należnej kwoty. Grundfos może również (i) uzależnić dalsze dostawy od zagwarantowania płatności i zawiesić inne dostawy do czasu dostarczenia przez Klienta gwarancji wymaganej przez Grundfos; lub (ii) zawiesić świadczenie dalszych dostaw do czasu zapłaty przez Klienta zaległych kwot w całości.

9.6        Jeżeli Klient nie zapłaci zaległych faktur (pomimo jednokrotnego upomnienia) lub w przypadku rozwiązania Umowy, wówczas wszystkie płatności należne Grundfos, stają się natychmiast wymagalne.

9.7        Grundfos może zmienić cenę produktów i/lub usług w opublikowanym cenniku w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jeśli opublikowana cena ulegnie zmianie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Grundfos może, według własnego uznania, zastosować zaktualizowaną cenę do akceptacji Klienta. Jeśli Klient nie zaakceptuje zaktualizowanej ceny, Grundfos może według własnego uznania anulować zamówienie Klienta, przy czym jedynym obowiązkiem Grundfos jest zwrot wszelkich płatności już dokonanych przez Klienta.

10.        GWARANCJA

GWARANCJA

10.1      Grundfos gwarantuje dostarczenie produktów i usług zgodnie z Umową. Produkt jest wadliwy tylko wtedy, gdy nie został dostarczony zgodnie z Umową z powodu wadliwości materiału, projektu lub wykonania po stronie Grundfos lub osoby trzeciej działającej w imieniu Grundfos.

10.2      Nie zmieniając ogólnego charakteru klauzuli 10.1, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych (m. in.): zwykłym zużyciem; użyciem produktów do celów, do których nie są przeznaczone; instalacją produktów w środowisku nieodpowiednim dla danych produktów; modyfikacjami, zmianami lub naprawami produktów lub usług podjętymi przez Klienta lub osobę trzecią (niedziałającą w imieniu Grundfos); nieprzestrzeganiem instrukcji Grundfos, np. instrukcji instalacji, obsługi, konserwacji lub serwisu; instalacją, uruchomieniem, eksploatacją (np. użyciem jakiegokolwiek produktu Grundfos poza zakresem jego przeznaczenia) lub konserwacją niezgodną z instrukcją instalacji, obsługi, konserwacji lub serwisu Grundfos lub z dobrą praktyką przemysłową; użyciem wadliwego lub nieodpowiedniego wyposażenia pomocniczego w połączeniu z produktami lub usługami; zastosowaniem części zamiennych o niskiej jakości (z wyłączeniem zastosowania jakichkolwiek oryginalnych części zamiennych Grundfos); przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub niewłaściwym użyciem produktów lub usług przez Klienta lub osobę trzecią (nie działającą w imieniu Grundfos); oraz niezgodności produktu Klienta lub jego własnego produktu z obowiązującym prawem i przepisami. Ponadto gwarancja nie obejmuje faktu, że produkt nadaje się do określonego celu lub będzie w stanie spełnić swoje przeznaczenie w rzeczywistym zastosowaniu.

OKRES GWARANCYJNY

10.3        Aby gwarancja miała zastosowanie, Klient musi powiadomić Grundfos o wadzie bez zbędnej zwłoki po tym, jak Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o wadzie, oraz (i) w przypadku produktów, Klient musi pod każdym względem powiadomić Grundfos nie później niż 24 miesiące od daty instalacji produktu, jednak nie później niż 30 miesięcy od daty produkcji, oraz (ii) w przypadku usług, Klient musi powiadomić Grundfos nie później niż 24 miesiące od wykonania usługi ("Okres Zgłoszenia Gwarancyjnego").

10.4        W przypadku usunięcia wad, Okres Zgłoszenia Gwarancyjnego odnoszący się do produktu i usług pozostaje taki sam po usunięciu wad, jednakże

(a)      w przypadku naprawy lub wymiany części produktu, Okres Zgłoszenia Gwarancyjnego dotyczący takich naprawionych/wymienionych części wynosi 12 miesięcy od daty naprawy lub wymiany, pod warunkiem, że okres 12 miesięcy nie upłynie przed upływem pierwotnego Okresu Zgłoszenia Gwarancyjnego dla produktu, oraz

(b)      jeśli cały produkt (np. pompa) zostanie wymieniony, obowiązuje nowy Okres Zgłoszenia Gwarancyjnego wynoszący 24 miesiące od daty instalacji (jednak maksymalnie 30 miesięcy od daty produkcji) wymienionego produktu.

Niezależnie od powyższego, Okres Zgłoszenia Gwarancyjnego nie przekracza 60 miesięcy liczonych od daty produkcji pierwszego dostarczonego produktu, niezależnie od tego, czy Okres Zgłoszenia Gwarancyjnego został przedłużony zgodnie z powyższymi postanowieniami.

USUWANIE WAD

10.5      Z zastrzeżeniem warunków Umowy, Grundfos usunie wady produktów (lub ich części) lub usług objętych gwarancją. Grundfos zadecyduje, czy naprawi czy wymieni (w całości lub w części) wadliwy produkt lub usługę. Grundfos usuwa wady tak szybko, jak to możliwe w normalnych godzinach pracy.

10.6      Miejsce prowadzenia robót naprawczych przedstawia się następująco:

(a)      W przypadku produktów z silnikiem o mocy elektrycznej mniejszej niż [5,5] kW (w tym produktów bez silnika) i produktów dostarczanych w związku z usługami, Klient musi zwrócić wadliwy produkt do warsztatu Grundfos w celu jego naprawy lub wymiany, chyba że Grundfos zdecyduje, że prace naprawcze zostaną wykonane w miejscu dostawy lub u użytkownika końcowego.

(b)      W przypadku produktów z silnikiem elektrycznym o mocy [5,5] kW lub większej Grundfos sprawdza i naprawia lub wymienia wadliwy produkt w miejscu instalacji, jeśli jest to technicznie możliwe, z zastrzeżeniem klauzuli 10.9.

(c)       W przypadku usług Grundfos sprawdza i naprawia lub zastępuje wadliwe usługi w miejscu instalacji użytkownika końcowego.

10.7      Grundfos pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwych produktów i usług. Jednakże:

(a)      Koszty transportu produktu wadliwego (lub jego części) z silnikiem o mocy elektrycznej mniejszej niż [5,5] kW (w tym produktu bez silnika) oraz produktów dostarczanych w związku z usługami, rozlicza się w następujący sposób:

(i)          Klient pokrywa wszelkie wydatki związane z transportem, podróżą i czasem podróży personelu Grundfos i produktu (lub jego części) między miejscem, w którym Grundfos dostarczył produkt, a lokalizacją produktu (jeśli różni się od miejsca dostawy).

(ii)         Grundfos pokrywa wszelkie wydatki związane z transportem, podróżą i czasem podróży personelu Grundfos oraz produktu (lub jego części) między Grundfos a miejscem, w którym Grundfos dostarczył produkt.

(b)      Koszty transportu dotyczące wadliwego produktu (lub jego części) z silnikiem o mocy elektrycznej [5,5] kW lub większej są rozdzielone w następujący sposób:

(i)          Grundfos pokrywa wszystkie koszty transportu związane z naprawą lub wymianą wadliwego produktu (lub jego części). Jeśli jednak produkt jest zainstalowany w miejscu, do którego – według uznania Grundfos – trudno jest dotrzeć, ma zastosowanie klauzula 10.7 (a).

(c)       Klient pokrywa wszelkie koszty demontażu i montażu.

(d)      Klient pokrywa koszty Grundfos związane z czasem oczekiwania spowodowanym przez Klienta.

(e)      Jeśli okaże się, że produkt podlegający naprawie lub wymianie nie ucierpiał z powodu wady, Klient pokrywa wszystkie koszty z nią związane, w tym koszty transportu. Grundfos może obciążyć Klienta kwotą obliczoną na podstawie cennika Grundfos w celu pokrycia wszelkich wydatków związanych z taką usługą.

10.8      O ile nie zażąda tego Grundfos, produkt nie może być zdemontowany przed podjęciem czynności gwarancyjnych. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie niniejszego warunku spowoduje utratę gwarancji.

10.9      Grundfos może odmówić usunięcia wad – i nie będzie ponosić z tego tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym za niedbalstwo) i lub jakiejkolwiek innej, w tym odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych, jeśli Grundfos uzna, że takie usunięcie wad może spowodować szkodę dla środowiska lub obrażenia osób.

10.10    Prawo domagania się naprawy lub wymiany są jedynymi uprawnieniami gwarancyjnymi przysługującymi Klientowi w przypadku wadliwych produktów lub usług. Z zastrzeżeniem zobowiązań Grundfos w zakresie odpowiedzialności za produkt, o których mowa w klauzuli 11, Grundfos nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności wobec Klienta, czy to z tytułu naruszenia umowy, zaniedbania lub w inny sposób, w odniesieniu do jakiejkolwiek wady produktu lub usługi. W szczególności Grundfos nie ponosi wobec Klienta żadnych zobowiązań z tytułu tzw. rękojmi, która zostaje wyłączona.

11.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

11.1      Grundfos bierze na siebie odpowiedzialność za szkody na osobie (w tym śmierć lub obrażenia) oraz szkody w mieniu nieruchomym i osobistym, spowodowane przez wadliwe produkty w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązujących dotyczących odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność Grundfos za szkody w mieniu nieruchomym i osobistym (nie będącym własnością konsumenta) spowodowane przez wadliwy produkt podlega ograniczeniom określonym w Klauzuli 12, jednakże całkowita odpowiedzialność Grundfos zgodnie z Klauzulą 12.2 za szkody w mieniu nieruchomym i osobistym jest ograniczona do maksymalnej kwoty 3 milionów EUR (na jedno roszczenie i łącznie w skali roku) lub kwoty określonej w Klauzuli 12.2, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za produkt, jeśli odpowiedzialność ta nie została przypisana Grundfos w niniejszym punkcie 11.1.

11.2      Jeżeli jedna ze stron zostanie uznana za odpowiedzialną za szkody przypisane drugiej stronie w klauzuli 11.1, wówczas druga strona zwolni pierwszą stronę z odpowiedzialności za wszelkie kwoty wypłacone niezgodnie z przypisaniem w klauzuli 11.1.

12.        OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1      W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej [w tym z tytułu niedbalstwa], związanej z naruszeniem obowiązku ustawowego lub jakiejkolwiek innej) za utratę produkcji, utratę obrotu, utratę zysku, utratę możliwości biznesowych, utratę danych, utratę oszczędności, utratę renomy, utratę związaną z nieuprawnionym dostępem do danych lub systemów, utratę w wyniku przerwy w działalności gospodarczej, ani za żadne inne pośrednie lub wtórne straty jakiegokolwiek rodzaju powstałe na mocy, lub w związku z Umową lub jej naruszeniem. Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary umowne, kary i podobne zobowiązania umowne nałożone na Klienta przez osobę trzecią i nie jest zobowiązany do ich wyrównania.

12.2      W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność Grundfos (w tym w odniesieniu do płatności odszkodowań umownych (jeśli takie istnieją) oraz roszczeń osób trzecich) wobec Klienta za jakiekolwiek straty powstałem na podstawie lub w związku z Umową i współpracą, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązku ustawowego lub jakiejkolwiek innej podstawy, nie przekroczy kwoty równej 30% całkowitej kwoty zapłaconej lub należnej od Klienta na podstawie Umowy, na której oparte jest roszczenie (bez podatku VAT).

12.3      Ograniczenia określone w klauzuli 12.1 oraz 12.2 nie mają zastosowania, jeśli działanie lub zaniechanie działania strony spowoduje obrażenia ciała; lub jeśli strona celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa spowoduje szkodę drugiej strony.

12.4      Strony ustalają, że cena za produkty i usługi odzwierciedla równowagę praw i obowiązków stron wynikających z Umowy, w tym również ograniczenia zawarte w Klauzuli 12.

12.5      Jeżeli Klient opiera swoje roszczenie na stratach wynikających z więcej niż jednej umowy lub z jednej lub większej liczby umów w połączeniu z dostawą produktów lub innych usług przez Grundfos, wówczas całkowita odpowiedzialność Grundfos (jeżeli istnieje) zostanie rozdzielona na poszczególne dostawy w oparciu o udział każdej z nich w dochodzonych stratach. Każda przydzielona część całkowitej odpowiedzialności zostanie określona zgodnie z podstawą prawną obowiązującą między stronami w odniesieniu do wspomnianej części całkowitych strat, z uwzględnieniem wszelkich uzgodnionych ograniczeń odpowiedzialności.

13.        PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

13.1      Klient będzie korzystał z produktów w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

13.2      Żadne z postanowień Umowy ani w żaden inny sposób nie przenosi ani nie ceduje żadnych praw własności intelektualnej do produktów lub usług lub powstających w związku z nimi oraz do instrukcji lub dokumentacji przekazanej Klientowi przez Grundfos (lub wynikających z nich praw własności intelektualnej).

14.        ODSZKODOWANIE

14.1      W przypadku jakiegokolwiek postępowania wszczętego przez osobę inną niż Klient przeciwko Grundfos, które wynika z lub w związku z Umową, w tym zakupem lub wykorzystaniem przez Klienta produktów i/lub zakupem usług, Klient zabezpieczy Grundfos przed jakimikolwiek Stratami wynikającymi z tego Postępowania, z wyjątkiem zakresu, w którym Grundfos przez rażące niedbalstwo lub celowo spowodował te straty. „Postępowanie” oznacza każde postępowanie sądowe, administracyjne lub arbitrażowe, pozew, roszczenie, dochodzenie lub inne postępowanie. "Straty" oznaczają wszelkie koszty procesowe (w tym wszelkie uzasadnione wydatki zewnętrzne poniesione w obronie postępowania lub w jakimkolwiek powiązanym dochodzeniu lub negocjacjach) oraz wszelkie straty (w tym wszelkie kwoty przyznane w, lub zapłacone w ramach ugody, jakiegokolwiek Postępowania).

15.        RYSUNKI I OPISY

15.1      Wszelkie informacje dotyczące wagi, wymiarów, pojemności, ceny, danych technicznych i innych podawane w katalogach, ulotkach, listach okólnych, reklamach, zdjęciach i cennikach są jedynie orientacyjne.

15.2      Wszystkie rysunki i opisy dostarczone przez Grundfos pozostają własnością firmy Grundfos i nie mogą być kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane osobom trzecim bez zgody firmy Grundfos. Klient otrzymuje na własność rysunki i opisy niezbędne do prawidłowej instalacji, uruchomienia, obsługi i konserwacji produktów. Na żądanie firmy Grundfos, Klient będzie traktował te dane jako poufne.

16.        ZMIANY

16.1      Grundfos ma prawo do wprowadzania wszelkich zmian w produktach i usługach, które są niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów prawa lub wymogów bezpieczeństwa, lub które nie wpływają znacząco na charakter lub jakość produktów i usług w sposób negatywny. Jeśli Grundfos zażąda innych zmian, Klient nie będzie bezzasadnie wstrzymywał lub opóźniał zgody na takie żądania.

17.        POUFNOŚĆ

17.1      Strona (strona otrzymująca) ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy technicznych oraz handlowych informacji, know-how, specyfikacji, cen, nowatorskich koncepcji, procesów, inicjatyw i innych informacji związanych z działalnością strony ujawniającej, jej produktami, usługami oraz Usługami cyfrowymi, które mają poufny charakter (informacje poufne) i zostały ujawnione stronie otrzymującej, jej pracownikom, pełnomocnikom oraz podwykonawcom (przedstawicielom) przez drugą stronę (stronę ujawniającą). Strona otrzymująca nie będzie wykorzystywać informacji poufnych strony ujawniającej do celów innych niż wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo) nie będzie przeprowadzać inżynierii wstecznej produktów i jakiegokolwiek oprogramowania w produktach. Strona otrzymująca może ujawnić informacje poufne tylko tym swoim przedstawicielom, którzy muszą je znać, aby wywiązać się ze zobowiązań i praw strony otrzymującej wynikających z Umowy i zapewni, że tacy przedstawiciele będą przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli 17 tak, jakby byli stroną niniejszych warunków.

17.2      Zobowiązania wynikające z niniejszej Klauzuli 17 obowiązują od momentu zawarcia Umowy oraz – z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa – przez okres 5 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

18.        SIŁA WYŻSZA

18.1      Żadna ze stron nie naruszy Umowy ani nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z przeszkody pozostającej poza jej uzasadnioną kontrolą ("Siła Wyższa"). W przypadku wystąpienia Siły Wyższej strony zgadzają się na zawieszenie obowiązku wykonania zobowiązań strony dotkniętej siłą wyższą do czasu ustania Siły Wyższej.

18.2      Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po zawiadomieniu drugiej strony, jeśli działanie Siły Wyższej będzie trwało przez 3 kolejne miesiące. W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu opisanych wyżej okoliczności żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej strony odpowiedzialności za jej rozwiązanie. Jednak wypowiedzenie umowy w takim przypadku nie wpłynie na wcześniej istniejące zobowiązania lub inne roszczenia oraz inne postanowienia Umowy.

19.        ROZWIĄZANIE UMOWY

19.1      Jeżeli strona istotnie naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy, druga strona może, bez wpływu na jej inne prawa I uprawnienia, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli takie istotne naruszenie jest niemożliwe do naprawienia, jeśli strona naruszająca Umowę nie naprawiła go w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z żądaniem naprawienia lub jeśli – w przypadku istotnych naruszeń, które ze względu na swój charakter nie mogą być naprawione w terminie 30 dni – nie podjęto działań naprawczych w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do ich wykonania. Powyższa klauzula nie ma wpływu na inne uprawnienia do rozwiązania umowy wynikające z Umowy.  

19.2      Rozwiązanie Umowy (niezależnie od przyczyny) nie będzie miało wpływu na te postanowienia Umowy, które z ich natury lub potrzeby obowiązują po jej rozwiązaniu.

20.        DANE OSOBOWE

20.1      Grundfos przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Grundfos, gdzie dostępna jest deklaracja ochrony prywatności Grundfos.

21.        POSTANOWIENIA RÓŻNE

21.1      Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione lub scedowań w całości lub części z mocy prawa lub w inny sposób przez Klienta, bez uprzedniej pisemnej zgody Grundfos. Bez uprzedniego powiadomienia Grundfos może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy, w tym Ogólnych Warunków, na dowolną spółkę w ramach grupy Grundfos.

21.2      Produkty muszą być opatrzone tabliczką znamionową Grundfos, w tym znakami towarowymi Grundfos. Strona nie ma prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych znaków lub symboli identyfikacyjnych drugiej strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

21.3      Wyrazy i zwroty pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszych Ogólnych Warunkach, mają takie samo znaczenie we wszystkich częściach Umowy, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

21.4      Wycena dokonana przez Grundfos jest ważna przez okres 30 dni od daty wystawienia, chyba że Grundfos określił w niej inaczej. Grundfos zastrzega sobie prawo do zmiany oferty przed upływem okresu ważności, jeśli Klient nie złożył zamówienia.

21.5      Grundfos może w każdej chwili, bez ponoszenia odpowiedzialności, poprawić błędy typograficzne, pisarskie lub inne błędy lub pominięcia w materiałach sprzedażowych, ofertach, cennikach, potwierdzeniach zamówień, fakturach lub innych dokumentach lub informacjach wydanych przez Grundfos.

22.        KONTROLA EKSPORTU I STRONY OBJĘTE SANKCJAMI

22.1      Każda dostawa objęta Umową może podlegać regulacjom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych, w tym regulacji dotyczących kontroli produktów, produktów podwójnego zastosowania, stron objętych embargiem i sankcjami.

22.2      Warunkiem dostawy produktów i usług firmy Grundfos do Klienta jest przestrzeganie przez Klienta wszystkich przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji handlowych mających zastosowanie do dostawy oraz wszelkiej odsprzedaży lub prowizji, w tym posiadanie odpowiednich procedur zgodności i kontroli, w tym posiadanie odpowiedniej zgodności procedury i kontrole.

22.3      Jeżeli ze względu na przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji handlowych, Grundfos uzna, że wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jest lub będzie zabronione, utrudnione, ograniczone lub znacząco niekorzystne, Grundfos może anulować lub przesunąć dostawę produktów lub usług. W takich przypadkach Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie roszczenia lub straty.

22.4      Aby umożliwić władzom lub Grundfos przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez Klienta przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji handlowych, lub w celu wsparcia wniosków składanych przez Grundfos do odpowiednich władz w związku z eksportem i/lub sprzedażą produktów i/lub usług na podstawie Umowy, Klient – na uzasadnione żądanie Grundfos – niezwłocznie dostarczy Grundfos wszelkie informacje dotyczące konkretnego użytkownika końcowego, stron zaangażowanych w dostawę, konkretnego miejsca (miejsc) przeznaczenia oraz konkretnego zamierzonego wykorzystania produktów i/lub usług oraz procedury i kontrole dotyczące zgodności Klienta.

23.        PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

23.1      Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią lub jej powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są konstruowane zgodnie z prawem polskim, bez zastosowania reguł kolizyjnych, które mogą powodować zastosowanie prawa innego państwa.

23.2      Strony zgadzają się, że sądy Rzeczypospolitej Polskiej są wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym pozaumownych), które wynikają z Umowy lub jej powstania lub są z nią związane.