WARUNKI GWARANCJI / KARTA GWARANCYJNA / PROTOKÓŁ ZWROTU


GRUNDFOS POMPY SP. Z O.O. (ZWANĄ DALEJ GRUNDFOS) UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI NA SPRAWNE DZIAŁANIE WPROWADZANYCH PRZEZ SIEBIE DO OBROTU TOWARÓW NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

 1. Okres gwarancji na zakupione towary wynosi 24 miesiące od daty zakupu lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji, chyba że ustalenia z Grundfos stanowią inaczej. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez Autoryzowany Serwis Grundfos. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.

 2. Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego karty gwarancyjnej, kompletnie wypełnionej przez Sprzedawcę (bezpośredniego lub pośredniego dystrybutora produktów Grundfos) lub faktury zakupu. Ponadto w przypadku pomp typu NKE, NK (G,S,F), HS (F), KP/LS (Paco), YCC, Hydro MPC, Control Box MPC, mieszadeł SMD, SMG, SRP, pomp do systemów ppoż., Oxiperm, Selcoperm, Polydos warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego protokołu uruchomienia pomp sporządzonego przez serwis Grundfos. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest okazanie oferty lub umowy z Grundfos przedłużającej gwarancję.

 3. Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty Grundfos eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. W okresie gwarancyjnym Grundfos usunie usterki, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.

 5. Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Autoryzowanemu Serwisowi Grundfos, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego.

 6. Grundfos ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Grundfos, na skutek zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Grundfos wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.

 7. Usterki uznane przez Grundfos (Autoryzowany Serwis Grundfos) za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego wyrobu na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty zgodnego z pkt 6 niniejszej gwarancji poinformowania Kupującego przez Grundfos (Autoryzowany serwis Grundfos) o uznaniu i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady ewentualnie typ produktu.

 8. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy dokona wyboru miejsca realizacji usług gwarancyjnych, mając na uwadze względy technologiczne, ekonomiczne, logistyczne i BHP.

 9. Grundfos lub jego Autoryzowany Serwis realizują świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.

 10. Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że wyrób został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Grundfos, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektromechanicznych.

 11. Gwarancja na towar wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu Grundfos lub jego Autoryzowany Serwis. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

 12. Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 13. Wszelkie porozumienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.