Celem niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej GRUNDFOS SERVICEYE (dalej, jako „PROGRAM”) jest zapewnienie ochrony Twojej prywatności, w tym danych osobowych, które są przetwarzane przy okazji świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Twojego uczestnictwa w PROGRAMIE. Wszystkie podmioty uczestniczące w organizacji oraz realizacji PROGRAMU szanują oraz przestrzegają Twojego prawa do prywatności oraz podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu realizacji oraz zabezpieczenia tego prawa

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Uczestnikach GRUNDFOS SERVICEYE oraz wszelkich innych osobach korzystających z serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.grundfospremium.pl oraz w jaki dane te są chronione.
Informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Grundfos POMPY Sp. z o.o., ul. Klonowa 23 / Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Krajowym pod numerem KRS 0000029384, NIP 778-10-16-783, REGON 630249980 (dalej, jako „Administrator”),
  • Organizatorem „GRUNDFOS SERVICEYE”, który przetwarza dane w imieniu Administratora, jest EPACTA Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-433 Poznań przy ul. Lubowskiej 29, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000222468, NIP 7811755919, REGON 634629052, wysokość kapitału zakładowego 554.000 z (dalej, jako “Organizator”).

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie danych osobowych prosimy o kontakt z zespołem ds. Ochrony Danych Osobowych dostępnym po adresem mailowym: dataprivacy@grundfos.com

Twoje podstawowe dane osobowe Gdy zakładasz konto w GRUNDFOS SERVICEYE na www.serviceye.eu, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

  • adres e-mail i numer telefonu
  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy i NIP
  • stanowisko pracy
  • adres korespondencyjny
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy uczestnictwa w PROGRAMIE.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
Co do zasady, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas Twojego udziału w GRUNDFOS SERVICEYE, w celu jego wykonywania. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i zgodę tę cofniesz, zakończymy przetwarzanie Twoich danych osobowych wcześniej – będziemy je przetwarzać tylko do czasu cofnięcia zgody.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także później – w szczególności w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych lub strony trzeciej, np. ze względów bezpieczeństwa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. w celach podatkowych i rachunkowych, przy czym w tym zakresie przetwarzane są wyłącznie te dane, które służą do realizacji konkretnego celu przetwarzania.