Regulamin usługi Grundfos ServicEye
 

1.     Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Usługodawca - Grundfos Pompy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Klonowej 23 w Baranowie (62-081 Przeźmierowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000029384, NIP: 7781016783, REGON 630249980;

1.2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019., poz. 1292 t.j. ze zm.), która jest stroną Umowy odpłatnego świadczenia Usługi;  

1.3. Konto – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy umożliwiające korzystanie z Usługi oraz kontakt na odległość z Usługodawcą;

1.4. Cennik – opublikowany na stronie internetowej Usługodawcy wykaz cen poszczególnych pakietów Usługi;

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), opublikowany na stronie internetowej Serwisu;

1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.7. Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,  podłączony do sieci Internet, przygotowany i udostępniony przez Usługodawcę, umożliwiający przedstawienie informacji o Usłudze oraz umożliwiające zawarcie umowy o świadczenie Usługi, dostępny poprzez stronę internetową: www.serviceye.eu;

1.8. Umowa – umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy, a Usługobiorca do uiszczania na rzecz Usługodawcy opłat abonamentowych z tytułu korzystania z Usługi, której warunki określa Regulamin;  

1.9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie umowy zawartej z Usługobiorcą w oparciu o Regulamin, polegająca na:

1.9.1.     udostępnieniu Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Danych serwisowych dotyczących urządzeń marki Grundfos, których właścicielem, posiadaczem zależnym lub zarządcą jest Usługobiorca,

1.9.2.     umożliwieniu Usługobiorcy zarejestrowanie urządzeń marki Grundfos w Serwisie,

1.9.3.     zapewnieniu narzędzi służących komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,

1.9.4.     powiadomieniu Usługobiorcy o kończącym się okresie rękojmi lub gwarancji, a także konieczności przeprowadzenia przeglądu;

1.10.      Dane serwisowe  - historyczne oraz aktualne dane odnoszące się do urządzeń marki Grundfos, w tym w szczególności:

a)    data produkcji,

b)    data zakupu lub wejścia w posiadanie zależne przez Usługobiorcę,

c)     daty wykonanych napraw lub przeglądów serwisowych,

d)    dane kontaktowe pracowników Autoryzowanych Serwisów Grundfos, którzy dokonali przeglądów lub napraw,

e)    daty zaplanowanych napraw lub przeglądów serwisowych,

f)      okres lub termin upływu rękojmi lub gwarancji;

1.11.      Okres testowy – 6-miesięczny okres, w którym Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi;

1.12.      Subskrypcja – określony w Cenniku zestaw Usług oraz okres dostępu do tych Usług.

 

2.     Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy Usługi.

2.2. Korzystanie z Usługi warunkowane jest zaakceptowaniem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu oraz przestrzeganiem przez Usługobiorcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.3. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Chrome w wersji 80.0.3987 lub wyższej, FireFox w wersji 75 lub wyższej, Safari w wersji 13.0.5 lub wyższej. W Serwisie mogą być  wykorzystywane następujące technologie: java script, pliki cookies.

 

3.     Zawarcie Umowy

3.1. Umowa może zostać zawarta:

3.1.1.     w formie pisemnej albo

3.1.2.     poprzez Serwis;

3.2. W celu zawarcia Umowy poprzez Serwis konieczna jest rejestracja Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji, a także oświadczenia o uprawnieniu do działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy przez osobę wypełniającą formularz rejestracyjny oraz składającą oświadczenie dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy osoba fizyczna zamawiająca Usługę w imieniu i na rzecz Usługobiorcy jest do tego upoważniona.

3.3. Usługobiorca w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:

a)    imię i nazwisko oraz stanowisko osoby rejestrującej Usługobiorcę;

b)    nazwę Usługobiorcy

c)     adres poczty elektronicznej;

d)    numer telefonu,

e)    danych rejestrowanych urządzeń.

3.4. W celu zawarcia Umowy w formie pisemnej konieczna jest odpowiednie spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3.2. i 3.4.

3.5. Po zawarciu umowy w formie pisemnej albo po zakończeniu procesu rejestracji Usługodawca udostępnia Usługobiorcy login oraz hasło do Serwisu.

3.6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę hasła lub loginu osobom trzecim

3.7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

a)    w przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.1. podpisania umowy, a w przypadku o którym mowa w pkt 3.1.2. zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie,

b)    akceptacji Regulaminu.

 

4.     Okres testowy, płatności oraz przedłużenie okresu obowiązywania umowy

4.1. Z chwilą przekazania Usługobiorcy loginu i hasła do Serwisu rozpoczyna się Okres testowy.  

4.2. W Okresie testowym Usługobiorca ma prawo korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu.

4.3. Po upływie Okresu testowego Usługobiorca może wybrać odpowiednią Subskrypcję i po jej opłaceniu może rozpocząć dalsze korzystanie z Serwisu. Z tytułu odpłatnego świadczenia Usługi Usługobiorca obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy z góry opłaty abonamentowej odpowiadającej wybranej Subskrypcji oraz ilości urządzeń zarejestrowanych w Serwisie.  

4.4. Jeżeli po upływie Okresu testowego lub wybranej Subskrypcji Usługobiorca nie wybierze żadnej Subskrypcji dostęp do serwisu ulega zawieszeniu, a Dane serwisowe zgormadzone w trakcie Okresu testowego ulegną archiwizacji.

4.5. Zmiany Cennika są ogłaszane na stronie Serwisu, a także poprzez przesłanie do Usługobiorcy  pocztą elektroniczną  i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.

4.6. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę, Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi wraz z fakturą VAT za Usługę.

4.7. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tradycyjnej tylko na wyraźne życzenie Usługobiorcy wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.

 

5.     Ogólne warunki świadczenia Usługi

5.1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług szczegółowo określonych w pkt 1.9 Regulaminu oraz Cenniku po zamówieniu Usług przez Usługobiorcę i uiszczeniu opłaty abonamentowej należnej za Usługę na warunkach określonych Regulaminie oraz Cenniku.

5.2. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty abonamentowej należną za daną Usługę.

 

6.     Warunki szczególne świadczenia Usługi

6.1. Dane serwisowe będą wprowadzane do Serwisu przez Usługodawcę lub działające w przy wykonywaniu Usługi na rzecz Usługodawcy Autoryzowane Serwisy Grundfos.

6.2. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w dostępności dla Usługobiorcy w celu konserwacji lub zaktualizowania Serwisu. O terminach przerw Usługobiorca będzie informowany z wyprzedzeniem poprzez Konto oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w dostępności Serwisu dla Usługobiorcy były możliwie krótkie i miały miejsce w porze nocnej, przez którą rozumie się przedział czasu od godziny 22.00 do godziny 6.00.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane:

a)    wadliwym działaniem sprzętu komputerowego, którego używa Usługobiorca korzystając z Usługi lub innego oprogramowania komputerowego Usługobiorcy,

b)    działaniem osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca,

c)     działaniem siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec,

d)    nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Usługobiorcę, w tym jego niedozwoloną modyfikacją.

6.4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości aktualnej opłaty abonamentowej jaką Usługobiorca wniósł na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi za dany okres świadczenia usługi.

 

7.     Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie rejestracji jest Usługodawca.

7.2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. „w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

7.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Umowy.

7.4. Dane osobowe pozyskane przez Usługodawcę przechowywane będą przez czas:

a)    wykonywania obowiązków prawnych przez Usługodawcę;

b)    w którym przepisy prawa nakazują Usługodawcy przechowywać te dane;

c)     w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d)    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przysługujących Usługodawcy.

7.5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Usługodawcę na mocy art. 29 RODO tj. pracownikom i współpracownikom Usługodawcy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym którym Usługodawca zleci to zadanie oraz innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

7.6. Usługodawca informuje, że osobom, których dane przetwarza Usługodawca przysługuje prawo do:

a)    żądania dostępu;

b)    sprostowania;

c)     ograniczenia przetwarzania;

d)    przenoszenia;

e)    udostępnionych przez nich danych osobowych, o ile takie uprawnienia przysługują im wprost z przepisów RODO;

f)      usunięcia danych.

7.7. Usługodawca oświadcza ponadto, że:

a)    na jego czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

b)    osobom udostępniającym dane osobowe nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych przez Usługodawcę, gdyż podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

c)     udostępnione dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Usługodawca nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8.     Postępowanie reklamacyjne

8.1. Usługobiorca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

8.2. Przed złożeniem reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest zweryfikować, czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nie wynika z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Usługodawca, w tym w szczególności z problemów z dostępem przez Usługobiorcę do sieci Internet.

8.3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: serviceye_gpl@grundfos.com. W zgłoszeniu reklamacji Usługobiorca, oprócz danych go identyfikujących,  zobowiązany jest zawrzeć szczegółowy opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi przez Usługodawcę.

8.4. Zgłoszona reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przesyła Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została zgłoszona reklamacja.

8.5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Usługobiorcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

9.     Zmiany Regulaminu i Cennika

9.1. Regulamin lub Cennik mogą ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

9.2. O każdej zmianie Regulaminu lub Cennika Usługobiorca informowany jest przez Usługodawcę za pośrednictwem Konta oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wejście w życie zmian.

9.3. W przypadku zmiany Regulaminu lub Cennika, Usługobiorca przed planowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć Umowę. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu lub Cennika. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy bądź w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej serviceye_gpl@grundfos.com

9.4. W razie braku wypowiedzenia Umowy o odpłatne świadczenie Usługi w terminie określonym w pkt. 9.3. Regulaminu przyjmuje się, że Usługobiorca wyraził zgodę na zmianę Regulaminu lub Cennika, a zmiany te obowiązują go wraz z wejściem ich w życie.

9.5. Zmiany Cennika dotyczące wysokości opłat za Usługę nie mają wpływu na już uiszczone przez Usługobiorcę opłaty.

 

10.  Postanowienia końcowe

10.1.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie skutkuje nieważnością całego Regulaminu, lecz uchyleniem wyłącznie postanowienia Regulaminu dotkniętego sankcją nieważności, w miejsce którego wejdzie najbliższe intencjom stron, ważne postanowienie.

10.2.      Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

10.3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 roku