Warunki uczestnictwa

Konkurs „UCZ SIĘ I WYGRYWAJ” podczas XXVI Kongresu Naukowo – Technicznego WOD-KAN-EKO 2023 w Łodzi w dniach 15-16 listopada 2023 roku

Organizator

Konkurs jest organizowany przez Grundfos Pompy sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Klonowa 23, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029384, o kapitale zakładowym w wysokości 8.197.000 zł, legitymującą się numerami NIP 7781016783 i REGON 630249980 („Grundfos” lub „Organizator”).

Warunki uczestnictwa

W konkursie może wziąć każdy osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie swojego uczestnictwa pod adresem https://www.grundfos.com/pl/campaign/listen-to-your-data i osobiste wzięcie przez uczestnika udziału w wydarzeniu pn. „XXVI Kongres Naukowo - Techniczny WOD-KAN-EKO 2023” w Łodzi w dniach 15-16 listopada 2023 roku, a także wprowadzenie swoich danych kontaktowych w formularzu dostępnym przy rejestracji, zaakceptowanie niniejszych warunków uczestnictwa w konkursie „Ucz się i Wygrywaj” podczas XXVI Kongresu Naukowo - Technicznego WOD-KAN-EKO 2023”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie nie jest dokonanie nabycie jakiegokolwiek towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. 

Procedura konkursowa

Konkurs „UCZ SIĘ I WYGRYWAJ” na XXVI Kongresie Naukowo – Technicznym WOD-KAN-EKO 2023 odbędzie się w dwóch dniach wyżej wymienionego wydarzenia. Po pomyślnej rejestracji pod adresem https://www.grundfos.com/pl/campaign/listen-to-your-data i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa osobiście, uczestnik otrzyma kupon (po jednym na każdy adres e-mail / imię i nazwisko) na losowanie nagród podczas wydarzenia.

Pierwszego dnia (15.11.2023) spośród zarejestrowanych zgłoszeń zostanie wylosowane jedno, o godzinie 17:00). Jeśli zwycięzca będzie obecny na stanowisku Organizatora, otrzyma nagrodę. Jeśli zwycięzca nie będzie obecny na losowaniu, zostanie ono uznane za nieważne i zostanie wylosowany nowy kupon.

Drugiego dnia (16.11.2023) procedura konkursowa będzie analogiczna, a zwycięzca zostanie ponownie wybrany spośród obecnych o godzinie 11:00 na stoisku Organizatora.

Losowanie zwycięzcy odbędzie się na stoisku Organizatora. Jedna osoba może uzyskać maksymalnie jedną nagrodę przewidzianą w Konkursie.

Nagrody

Nagrodą w organizowanym konkursie jest głośnik Bluetooth „Bang&Olufsen Beosound A1” o wartości 995,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze, a wygrana w Konkursie nie może być przenoszona na osoby trzecie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Roszczenia odszkodowawcze uczestników związane z udziałem w Konkursie względem Organizatora są wyłączone, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Organizator nie udziela gwarancji jakości na Nagrody.

Dane osobowe

Dane osobowe podane w ramach uczestnictwa będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Grundfos wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz, jeśli uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę, w celu reklamowania własnych produktów lub usług. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnik może w każdej chwili odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie takie należy wysłać na adres: marketingmaterial@grundfos.com. Dochodzenie roszczeń prawnych jest wykluczone. Nie istnieje żadne możliwe do wykonania roszczenie o wypłatę nagrody. Firma Grundfos zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu bez podania przyczyny.

Inne

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z konkursu z ważnej przyczyny oraz do żądania zwrotu nagród, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub dowodu podania nieprawdziwych informacji, manipulacji, naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa lub innych niedozwolonych działań.

W granicach dopuszczalnych prawem, Uczestnicy zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności.

W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważny, ważność pozostałych warunków uczestnictwa pozostanie nienaruszona.

Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Organizatora bez uprzedniego powiadomienia. Warunki uczestnictwa dostępne są przy stoisku Organizatora.

Roszczenie regresowe jest wykluczone w odniesieniu do losowania zwycięzców.