ข้อกฎหมายและนโยบาย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ระดับองค์กร)

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

 ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัคร หรือนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับงานให้บริการลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้มาติดต่อ (Visitor)

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า