Legal and policies

General terms for sales of products and services - Applicable for Netherlands

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden GRUNDFOS Nederland B.V. te ALMERE

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32025510, gedeponeerd 11 oktober 2018

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen, overeenkomsten en offertes waarbij Grundfos Nederland B.V., hierna: “Grundfos”, optreedt als leverancier van goederen en/of diensten en/of aannemer alsmede op alle andere zaken en werkzaamheden die in de levering, diensten of werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op een aanbesteding is verkregen dan wel anderszins.

1.2 Grundfos veronderstelt afnemer bekend met de verplichtingen die voortvloeien uit de Drinkwaterwet.

1.3 Onder “afnemer” wordt verstaan de wederpartij van Grundfos bij de overeenkomst.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt verstaan de tussen Grundfos en afnemer gesloten overeenkomst.

1.5 Onder “Grundfos producten” wordt verstaan alle producten die door Grundfos dan wel door vennootschapsrechtelijk met Grundfos gelieerde bedrijven zijn vervaardigd.

1.6 Eventueel door afnemer gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.7 Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Grundfos zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.8 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet toe- passelijk is of nietig wordt verklaard, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.10 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.11 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2 Offertes

2.1 Ieder aanbod en elke offerte van Grundfos, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door de afnemer, heeft Grundfos het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een aanbod of offerte vervalt indien het product waar de offerte of aanbieding betrekking op heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

2.3 Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Grundfos daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Grundfos hiermee schriftelijk instemt.

2.4 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Grundfos slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Grundfos is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door afnemer verstrekte gegevens.

3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met Grundfos komt pas tot stand, nadat Grundfos een opdracht of bestelling binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Zolang deze schriftelijke bevestiging niet heeft plaatsgevonden, staat het Grundfos vrij om door haar aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Indien Grundfos een opdracht gezien de aard of omvang van de opdracht niet schriftelijk bevestigt doch tot levering overgaat zonder bevestiging, geldt de factuur als opdracht- bevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens Grundfos door vertegenwoordigers en andere personen binden Grundfos slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door Grundfos zijn bevestigd.

3.4 Grundfos is gerechtigd om indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door Grundfos verstrekte prijsopgave.

4 Prijzen

4.1 Alle prijzen in het aanbod en de offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, exclusief verpakkingskosten, behoudens ingeval van verpakking in karton of andere lichte verpakking, exclusief orderbehandelingskosten en exclusief transportkosten, tenzij franco levering is overeengekomen.

4.2 De overeengekomen prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen en geldt ook niet automatisch naar evenredigheid in geval van een deelbestelling.

4.3 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, sociale of andere lasten, materialen, valutaverschillen, vrachten, rechten een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Grundfos gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

5 Levering

5.1 Levering geschiedt conform de individueel gemaakte leveringsvoorwaarden.

5.2 Indien geen specifieke leveringsafspraken gemaakt zijn, geschiedt de levering volgens DAP

(zoals uitgelegd volgens de INCOTERMS 2010)

5.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Grundfos schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Grundfos nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

5.4 Indien Grundfos niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt de afnemer hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. De afnemer kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.

5.5 Grundfos is gerechtigd leveranties in gedeelten te doen plaats vinden, waarbij iedere deel- levering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

5.6 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd.

5.7 Grundfos is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Grundfos heeft voldaan.

5.8 Ingeval van volledige betaling vóór aflevering van de producten, zal de eigendom van de te leveren producten op de afnemer overgaan op het moment van aflevering van de producten, onder de voorwaarde dat de leverantie door de afnemer wordt aanvaard.

6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Met de uitvoering van de order of bestelling zal niet eerder worden begonnen dan nadat door de afnemer aan Grundfos alle noodzakelijke gegevens, monsters, specificaties, vergunningen of andere producten zijn verstrekt. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de overeengekomen termijn waarbinnen de leverantie moet worden verricht dienovereenkomstig worden verlengd en eventuele voor Grundfos hieruit voortvloeiende extra kosten dient de afnemer te voldoen.

6.2 De leverantie geschiedt steeds onder voorbehoud van juiste en tijdige levering(en) door de toeleveranciers, alsmede onder voorbehoud van tijdige aankomst en lossing van de goederen overeenkomstig de door onze toeleveranciers en/of afladers verstrekte gegevens. Voor eventuele niet tijdige levering van de goederen door de toeleveranciers en/of afladers is Grundfos nimmer aansprakelijk.

6.3 Geringe afwijking(en) in kwaliteit, maten, kleur, conditie, hoeveelheid e.d. en de onderlinge kleurverschillen tussen de goederen van de leverantie zijn geoorloofd, binnen de voor de branche gebruikelijke of geaccepteerde marges. Dergelijke afwijkingen en verschillen gelden niet als een tekortkoming door Grundfos. Klachten over of beroep op garantie om deze reden zijn niet mogelijk.

7 Afname

7.1 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Grundfos zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer. Ook is Grundfos gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of de goederen voor rekening en risico van de afnemer te verkopen.

7.2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

8 Transport/risico

8.1 De verpakking van door Grundfos af te leveren goederen geschiedt naar de eisen van goed vakmanschap en handelsgebruik. Overige aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen, mits deze door de afnemer tijdig en schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, door Grundfos zorgvuldig in acht worden genomen.

8.2 Alle gegevens, inlichtingen en documenten die vereist, dan wel van belang zijn voor o.a. het verdere vervoer, export, import, aflevering dan wel opslag van producten, onder meer gezondheidscertificaten, douanedocumenten, analyserapporten en certificaten van oorsprong, zullen door de afnemer op diens kosten aan Grundfos worden verstrekt. Afnemer staat ervoor in dat deze gegevens, inlichtingen en documenten volledig en juist zijn. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die bij Grundfos of derden ontstaan indien deze gegevens, inlichtingen en/of documenten onjuist of onvolledig of niet tijdig zijn verstrekt. Afnemer vrijwaart Grundfos voor alle aanspraken van derden.

8.3 Transport c.q. verzending geschiedt zoals overeengekomen volgens artikel 5.1 of 5.2. De wijze van transport c.q. verzending wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan Grundfos wordt verstrekt, door Grundfos op zo goedkoop mogelijke wijze bepaald. Grundfos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de producten zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.

9 Montage/Installatie/Reparatie

9.1 Voor zover de afnemer de door Grundfos geleverde goederen zelf installeert/monteert/ repareert of laat installeren/monteren/repareren is de afnemer gehouden de installatie/ montage/reparatie te laten plaatsvinden conform de daartoe gegeven instructies van

Grundfos. Indien de afnemer doorleverancier is, is de afnemer gehouden deze verplichting als een derdenbeding op te leggen aan haar afnemers.

9.2 Indien en voor zover de afnemer onverhoopt geen instructies van Grundfos heeft ontvangen bij de levering, is de leverancier gehouden deze instructies op te vragen bij Grundfos, voordat de leverancier overgaat tot installatie/montage/reparatie van de geleverde goederen.

10 Betaling

10.1 Betaling van de overeengekomen prijs inclusief BTW en bijkomende kosten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Betaling vindt plaats in de valuta zoals vastgesteld in de overeenkomst.

10.2 Het recht om een leverantie afhankelijk van onmiddellijke betaling te stellen wordt door Grundfos voorbehouden. Grundfos is bovendien altijd gerechtigd om een voorschot te verlangen.

10.3 De betaaltermijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige betaling zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bank-/ giro afschriften van Grundfos aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

10.4 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het aan Grundfos verschuldigde met vorderingen die de afnemer op Grundfos meent te hebben.

10.5 Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 4% boven het op dat moment door De Nederlandsche Bank bepaalde promessedisconto per maand, of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Grundfos op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke benaming ook, die Grundfos maakt in verband met het invorderen van zijn vorderingen op afnemer, komen voor rekening van afnemer. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

10.7 De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Grundfos telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Grundfos gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

10.8 Betaling van de afnemer aan Grundfos zullen steeds worden geacht te strekken tot achtereenvolgens voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

11 Reclamaties

11.1 Reclamaties worden alleen door Grundfos in behandeling genomen, indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk rechtstreeks bij Grundfos zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klacht.

11.2 De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel controle uit te voeren onmiddellijk na de mededeling van Grundfos dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.

11.3 Van eventuele geconstateerde tekorten en beschadigingen dient de afnemer op de afleveringsbon melding te laten maken. Reclamaties ten aanzien van hoeveelheden en maten dienen bij Grundfos in ieder geval binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden aangemeld, bij gebreke waarvan de gegevens ter zake vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen en dergelijke, als bindend gelden.

11.4 Reclamaties, betreffende op het moment van aflevering zichtbare afwijkingen/gebreken worden door de leverancier slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk Grundfos hebben bereikt. Indien onzeker is welke afleverdatum geldt, is de verzenddatum der facturen de uiterste termijn voor het indienen van voornoemde klachten.

11.5 Reclamaties betreffende op het moment van aflevering niet zichtbare afwijkingen/gebreken dienen terstond na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat de afwijking of het gebrek is geconstateerd c.q. redelijkerwijs kan zijn geconstateerd of Grundfos in ieder geval schriftelijk hebben bereikt uiterlijk binnen de garantietermijnen die in artikel 13 (garantiebepalingen) zijn aangegeven voor diverse categorieën van Grundfos producten. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 6 maanden na levering. Een reclamatie zal worden getoetst aan de hand van de garantiebepalingen als verwoord in artikel 13.

11.6 Bij gebreke van een tijdige reclamatie worden de goederen geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Grundfos is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

11.7 Klachten over geringe afwijking(en) in kwaliteit, maten, kleur, conditie, hoeveelheid e.d. en onderlinge kleurverschillen tussen de goederen van de leverantie zijn niet mogelijk, zolang deze afwijkingen binnen de voor de branche gebruikelijke of geaccepteerde marges vallen.

11.8 Grundfos moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken. Afnemer zal voor dit onderzoek alle relevante informatie direct op het verzoek van Grundfos verstrekken.

11.9 Indien en voor zover een reclamatie door Grundfos gegrond wordt bevonden, dan is Grundfos uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen, dan wel, ingeval van een klacht over de geleverde hoeveelheden, het geleverde aan te vullen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond het eigendom van Grundfos en zij dienen franco aan Grundfos te worden geretourneerd. De verzendkosten van vervangen onderdelen komen ten laste van de afnemer.

11.10 Kosteloze reparatie of vervanging aan of van door Grundfos geleverde, doch niet door haar vervaardigde (hulp) apparatuur en onderdelen vinden slechts plaats voor zover Grundfos de kosten die hiermee gemoeid zijn op haar (toe-)leveranciers kan verhalen.

11.11 De afnemer dient ervoor te zorgen dat faciliteiten en/of mankracht aanwezig zijn om de noodzakelijke herstel c.q. vervangingswerkzaamheden in verband met storingen of gebreken te verrichten. Een en ander ter beoordeling van de Grundfos servicemonteur.

11.12 Onnodige wachttijd voor Grundfos’ servicemonteur wordt altijd in rekening gebracht conform de tarieven zoals vermeld in de prijslijst van Grundfos, onafhankelijk van de vraag of de reclamatie wordt gehonoreerd of niet.

11.13 Indien na controle door Grundfos blijkt dat de producten, waarover is gereclameerd, geen mankementen vertonen, worden alle kosten die door Grundfos in verband met de reclamatie zijn gemaakt aan de afnemer in rekening gebracht. Voorts worden de kosten voor het eventueel bedrijfsklaar maken door Grundfos in rekening gebracht.

11.14 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Grundfos, onder door Grundfos te bepalen voorwaarden. In geval van retourzending van pompen, die zijn gebruikt voor het verpompen van corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, dienen deze gereinigd aangeleverd te worden en duidelijk te zijn gemerkt met een specificatie van de vloeistof en een waarschuwing. Ook dienen deze pompen voorzien te zijn van een volledig ingevulde spoelverklaring. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afnemer. Blijkt de klacht achteraf gegrond, dan worden de transportkosten vergoed door Grundfos.

11.15 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van Grundfos.

11.16 De afnemer heeft geen recht op retentie.

12 Retourname nieuwe producten en/of ten behoeve van reparatie/ servicewerkzaamheden

12.1 Grundfos producten welke zijn geleverd via één van onze groothandels- of servicepartners kunnen enkel via de betreffende groothandel of servicepartner retour worden gezonden.

12.2 Retourzendingen van nieuwe producten worden alleen door Grundfos in behandeling genomen indien vooraf aangemeld bij Grundfos en voorzien van een door Grundfos verstrekt retournamenummer (RMA). Producten dienen in de originele, onbeschadigde verpakking, voorzien van de Grundfos retourbrief, aangeleverd te worden.

12.3 Gebruikte, beschadigde en niet standaardproducten worden niet door Grundfos retour genomen. Standaardproducten die meer dan drie kalendermaanden voor retourdatum door Grundfos zijn geleverd, worden niet door Grundfos retour genomen. Goederen met een bruto waarde van minder dan 250,- euro zullen niet retour worden genomen, ook niet als zij deel uitmaken van een bestelling met een hogere totaalwaarde.

12.4 Retournamekosten bedragen standaard 30 % van het netto factuurbedrag, eventuele additionele kosten welke volgen n.a.v. het niet naleven van deze retournamevoorwaarden worden in rekening gebracht door middel van het naar evenredigheid verhogen van de retournamekosten.

12.5 Een retourzending van producten ten behoeve van reparatie-/servicewerkzaamheden wordt uitsluitend aanvaard wanneer deze is voorzien van een vooraf verstrekte Return Material Authorization (RMA) formulier van Grundfos waaruit volgt dat Grundfos schriftelijk en op

voorhand heeft ingestemd met retourzending. Een zending zonder RMA zal naar, en op kosten van, de afnemer geretourneerd worden. Indien een RMA-formulier wordt verstrekt aan afnemer

is Grundfos niet aansprakelijk voor schade aan de producten veroorzaakt tijdens het transporten/of door een onjuiste verpakking.

12.6 Transportkosten kunnen niet op Grundfos worden verhaald.

13 Garantiebepalingen

13.1 Ten aanzien van door Grundfos geleverde producten, niet zijnde Grundfos producten, wordt qua aard en omvang niet meer garantie gegeven aan afnemer dan aan Grundfos door haar toeleverancier wordt gegeven.

13.2 Ten aanzien van Grundfos producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de Overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) bepaalde:

- Grundfos staat, tenzij anders overeengekomen, in voor de deugdelijkheid van de Grundfos producten gedurende 2 jaar na de factuurdatum tot max 2,5 jaar na productiedatum;

- Op herstellingen en andere servicewerkzaamheden uitgevoerd door Grundfos medewerkers geldt een garantietermijn van 6 maanden, slijtdelen zijn hierbij uitgesloten.

13.3 Bij herstel of vervanging als bedoeld in artikel 11.9 wordt de reclamatie noch de garantietermijn gestuit of verlengd.

13.4 Grundfos is tot geen enkele garantie gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden met Grundfos nakomt.

13.5 Garantie geldt alleen bij gebruik waarvoor het product is bestemd en onder normale omstandigheden waaronder wordt verstaan het niet blootstellen aan te grote droogte, koude, hitte, overmatig vochtig, onvoldoende ventilatie, pieken in de voedingspanning, onvoldoende galvanische scheiding, molest, natuurgeweld, blikseminslag, (kern) explosie etc.

13.6 Garantie geldt slechts indien afnemer correct en voldoende onderhoud pleegt.

13.7 De beslissing of door Grundfos geleverde en vervaardigde pompen voor herstelvervanging onder de garantie in aanmerking komen, berust bij de afdeling service van Grundfos.

13.8 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het op de producten aangebrachte serienummer onleesbaar is.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van de door Grundfos aan de afnemer geleverde en nog te leveren goederen bij Grundfos tot het moment van volledige betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan Grundfos is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) (en daarbij behorende diensten) ten grondslag liggende, tussen Grundfos en de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle gezamenlijke (saldo)-verplichtingen en alle vorderingen van Grundfos wegens het tekortschieten door de afnemer (inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomsten.

14.2 Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Grundfos gerechtigd tot deze penningen.

14.3 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt (bijvoorbeeld niet of onvolledige betaling door de afnemer van een aan Grundfos opeisbaar verschuldigd bedrag) en/of surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement en/of liquidatie van (één of meer bedrijven van) de afnemer en/of ingeval van zijn overlijden, heeft Grundfos het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order te annuleren en het geleverde dat niet of niet geheel is betaald, als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd het recht van Grundfos op vergoeding ter zake van verlies en/of schade. In het genoemde geval is iedere vordering die Grundfos heeft op de afnemer ineens en dadelijk opeisbaar.

14.4 Het is afnemer toegestaan de door Grundfos geleverde goederen binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken.

14.5 Het is de afnemer niet toegestaan de door Grundfos geleverde goederen te verkopen in pand te geven of anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer gehouden de geleverde producten op eerste verzoek franco aan Grundfos te retourneren.

14.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Grundfos per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

15 Ontbinding/schadevergoeding/opschorting

15.1 Indien de afnemer:

a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven, of

b. enige uit kracht der Wet of van contractuele condities (deze algemene voorwaarden inbegrepen) op hem rustende verplichtingen jegens Grundfos na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt, of

c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of

d. overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

15.2 Grundfos is in de in 15.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. enig door de afnemer aan Grundfos verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of

c. alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

15.3 De afnemer is verplicht Grundfos terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van de zich in lid 1 sub a en d opgenomen omstandigheden.

16 Overmacht

16.1 Indien Grundfos door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Grundfos gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Grundfos op betaling door de afnemer voor reeds door Grundfos verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Grundfos alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

16.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Grundfos tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, overheidsmaatregelen, zoals in- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Grundfos kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer (verder) nakomt.

17 Limitering aansprakelijkheid

17.1 Afnemer moet Grundfos uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

17.2 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Grundfos uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 11 en 13 ten aanzien van reclamaties en garanties bepaalde, zodat Grundfos in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen en Grundfos niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de wederpartij of welke andere schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van Grundfos nimmer de waarde van de door haar geleverde goederen overtreffen.

17.3 Indien Grundfos aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

17.4 Grundfos is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.5 Indien Grundfos aansprakelijk is voor door afnemer geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Grundfos altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan.

17.6 Grundfos is nimmer schadeplichtig tegenover derden.

17.7 Afnemer moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

17.8 Indien Grundfos zijn leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens afnemer verstrekte documenten, is Grundfos niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

17.9 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde c.q. indien de afnemer zelf wijziging in, reparaties aan of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde heeft (doen) verricht(en) zonder uitdrukkelijke toestemming van Grundfos of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze of in strijd met technische specificaties is behandeld, opgeslagen of onderhouden, dan wel oneigenlijk of ondeskundig is toegepast of gebruikt of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan, dan wel is gebruikt voor het verpompen van schadelijke-, corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, dan wel is gebruikt in strijd met door of namens Grundfos of de fabrikant en/of importeur verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d., is Grundfos niet aansprakelijk.

17.10 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Grundfos of van andere personen van wiens diensten Grundfos gebruik maakt daaronder begrepen aanbevelingen of andere aanwijzingen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van het door Grundfos geleverde is Grundfos niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

17.11 De afnemer vrijwaart Grundfos ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met door Grundfos aan de afnemer geleverde goederen tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Grundfos en/of door haar ingeschakelde derden.

18 Herkomst

Het veranderen van door Grundfos geleverde goederen of het aanbrengen van een merk daarop door de afnemer of een derde, waarmee de schijn kan worden gewekt, dat zij van hem afkomstig zijn, is niet toegestaan.

19 Producten voorzien van standaard IoT functionaliteit

Een aantal van onze elektronisch geregelde producten zijn voorzien van een IoT (Internet of Things) functionaliteit. Dit houdt in dat gegevens, zoals werkuren, druk en alarmsignalen digitaal worden vastgelegd. Wanneer deze producten worden opgestart, wordt er een automatisch verbinding gestart met het internet via een versleutelde TLS-lijn, waarmee Grundfos de gegevens ontvangt. Om van alle voordelen gebruik te maken, verzoeken wij u de instructies op het bedieningspaneel te volgen. U kunt hier ook kiezen om deze functie uit te schakelen.

20 Verwerking persoonsgegevens

20.1 Grundfos zal zich inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens, welke haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij zal Grundfos niet meer persoonsgegevens verwerken dan voor de uitvoering van de overeenkomst(en) met haar klanten redelijkerwijs noodzakelijk is.

20.2 Opdrachtgever zal er ook op toezien dat zij niet meer persoonsgegevens aan Grundfos verstrekt dan dat redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten.

Opdrachtgever staat in voor een correcte en veilige doorzending van persoonsgegevens zowel digitaal als niet-digitaal aan Grundfos.

20.3 Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens, die aan Grundfos ter beschikking worden gesteld niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

20.4 Na ontvangst van de persoonsgegevens zal Grundfos zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Grundfos zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldigheid, ondeskundigheid en ongeoorloofd gebruik daarvan.

20.5 Grundfos zal geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij deze persoonsgegevens noodzakelijk gedeeld dienen te worden om de afgesproken dienstverlening met de Opdrachtgever mogelijk te maken. In voorkomende gevallen zal Grundfos privacy bepalingen in haar contracten met deze derden opnemen ter bescherming van de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever en ter voorkoming van enig verlies van persoonsgegevens of enige onbevoegde kennisname.

20.6 Grundfos slaat de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever alleen op in beveiligde datacentra in de Europese Economische Ruimte (EER).

20.7 Betrokkenen hebben op grond van privacywetgeving het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. Betrokkenen kunnen gebruik maken van deze rechten op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring op de website van Grundfos.

20.8 Persoonsgegevens inclusief bijzondere persoonsgegevens, welke aan Grundfos zijn toevertrouwd door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht zullen na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van deze persoonsgegevens worden teruggegeven of worden vernietigd, een en ander ter keuze van de Opdrachtgever.

20.9 Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Grundfos, desalniettemin een beveiligingsincident (data lek) bij Grundfos, een door Grundfos ingeschakelde derde of een sub verwerker optreedt, dan is Grundfos slechts aansprakelijk indien het data lek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Grundfos aansprakelijk conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

21 Toepasselijk recht

21.1 Op alle met Grundfos gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente Rechter te Amsterdam, tenzij Grundfos als eisende partij aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.