Legal and policies

Terms for sale of Grundfos Machine Health (Effective from 5 Dcember 2023) - Guiding translation Polish language

REGULAMIN GRUNDFOS MACHINE HEALTH

Niniejszy dokument jest głównym tłumaczeniem regulaminu sprzedaży firmy Grundfos Machine Health. Angielska wersja regulaminu - którą można znaleźć tutaj - ma zastosowanie i pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek niezgodności z przetłumaczoną wersją.

Niniejszy Regulamin usługi Grundfos Machine Health stanowi część umowy („Umowa”) pomiędzy odpowiednim podmiotem firmy Grundfos („Grundfos”) a klientem („Klient”) dotyczącej sprzedaży i dostawy przez firmę Grundfos produktu Grundfos Machine Health (zgodnie z opisem w punkcie 1.1) („GMH”) do Klienta. Odpowiedni podmiot firmy Grundfos będzie zależał od lokalizacji Klienta (głównego miejsca prowadzenia działalności) i zostanie wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

GMH jest jedną z usług cyfrowych („Usługi cyfrowe”) oferowanych przez firmę Grundfos.

Niniejszy Regulamin usługi Grundfos Machine Health zawiera następujące sekcje: 

A.      Szczegółowe warunki świadczenia usług przez Grundfos Machine Health

B.      Ogólne warunki sprzedaży Usług cyfrowych przez firmę Grundfos

C.      Umowa dotycząca przetwarzania danych

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności powyższe działy będą miały zastosowanie w kolejności, w jakiej zostały wymienione.

 

A      Szczegółowe warunki świadczenia usług przez Grundfos Machine Health

1.             Zakres usług cyfrowych

1.1         Różne wersje usługi GMH oraz funkcje i specyfikacje opisano pod adresem: https://product-selection.grundfos.com/products/grundfos-machine-health.

1.2         Potwierdzenie zamówienia określa, jakiego rodzaju GMH dotyczy subskrypcja Klienta.

2.             Sprzęt

2.1         Aby firma GMH mogła zbierać dane z produktów oraz sprzętu Klienta, Klient musi zająć się dostawą i montażem sprzętu niezbędnego do korzystania z Usług cyfrowych.

2.2         Klient jest zobowiązany nie przemieszczać ani nie przenosić urządzeń (czujników, węzłów, routerów, wzmacniaczy sieci itp.) Klient może zwrócić się do Grundfos o przemieszczenie urządzeń w obrębie obiektu Klienta lub o ich przeniesienie do innego obiektu Klienta (jeśli ma to zastosowanie). Grundfos uwzględni każdą taką prośbę Klienta, chyba że istnieje uzasadniony powód odmowy. Za przeniesienie lub przemieszczenie sprzętu pobierane są odpowiednie opłaty za usługę. Podlegają one standardowym warunkom Grundfos dotyczącym towarów i usług.

3.             Konto użytkownika – dostęp do Usług cyfrowych

3.1         GMH wymaga, by konto każdego użytkownika zostało skonfigurowane w celu uzyskania dostępu do usług GMH. Konto użytkownika jest zakładane za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy Grundfos  – firmy Augury Inc. („Augury”).

3.2         Klient powinien wyznaczyć administratora do zarządzania kontami swoich użytkowników.

3.3         Aby założyć konto, użytkownik musi wejść na https://grundfos.app.augury.com i postępować zgodnie z instrukcjami. W momencie tworzenia konta użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub innych danych osobowych. Regulamin polityki prywatności Augury można znaleźć tutaj: https://www.augury.com/privacy-policy/. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących warunków użytkowania.

3.4         Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie dokładnych, pełnych i aktualnych informacji rejestracyjnych oraz za zachowanie poufności danych dostępu swoich użytkowników. Jeżeli Klient dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu konta klienta, powinien niezwłocznie wysłać powiadomienie na support@augury.com.

4.             Okres świadczenia usługi subskrypcji

4.1         Na potrzeby niniejszego punktu 4 i punktu 8 „Okres świadczenia usługi subskrypcji” oznacza 1 (jeden) rok liczony od daty aktywacji GMH.

4.2         Po wygaśnięciu Okresu świadczenia usługi subskrypcji firma Grundfos będzie automatycznie kontynuować świadczenie usług GMH przez kolejny okres subskrypcji wynoszący 1 (jeden) rok itd. aż do rozwiązania Umowy zgodnie z punktem 8. 

5.              Monitorowanie i konserwacja

5.1         Monitorowanie sprzętu niezbędnego do podłączenia do Usług cyfrowych (zgodnie z opisem w punkcie 2 powyżej) jest wliczone w opłatę abonamentową, aby zapewnić optymalne działanie. W sytuacji, gdy Klient zleci Grundfos wykonanie konserwacji urządzeń, prace konserwacyjne podlegają standardowym warunkom Grundfos dla towarów i usług. Jeżeli w ustalonym okresie gwarancyjnym sprzętu konieczna jest wymiana baterii, Grundfos dostarczy je bezpłatnie.

5.2         Niezależnie od punktu 4.1. opłata abonamentowa nie obejmuje naprawy lub wymiany sprzętu na skutek szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa lub z umyślnej winy Klienta.

6.             Dane osobowe

6.1         Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Grundfos w imieniu Klienta podlega postanowieniom punktu 5 i działu C znajdującego się poniżej.

6.2         Dane osobowe są zbierane przez zewnętrznego dostawcę Grundfos – firmę Augury w ramach tworzenia konta użytkownika, por. polityka prywatności opisana w pkt. 3.3 3.3. Klient może zbierać dane osobowe lub innego rodzaju dane od użytkowników końcowych wyłącznie wtedy, gdy uzyskał pełną zgodę od użytkownika końcowego.

6.3         W przypadku gdy firma Grundfos przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta, przetwarzanie to obejmuje następujące dane:

Dane osobowe dotyczące użytkowników systemu (dane te służą do tworzenia osobistych kont użytkowników):

·           Imię i nazwisko

·           Adres e-mail

·          Nr telefonu komórkowego

·          Stanowisko

·          Logowania i treści generowane przez użytkownika

(Grundfos nie będzie przetwarzał żadnych szczególnych kategorii danych/danych wrażliwych)

6.4         Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe bezpośrednio do platformy hostowanej w Google Cloud Platform w imieniu Augury, działając jako podwykonawca przetwarzania zgodnie z punktem 5.5 poniżej. Klient, Grundfos i wymienieni niżej podwykonawcy Grundfos mają dostęp do danych osobowych znajdujących się na platformie.

6.5         Następujący podwykonawcy przetwarzania są brani pod uwagę w chwili zawarcia Umowy i będą uważani za objętych upoważnieniem Klienta:

·          Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dania 

·          Spółka/spółki handlowe Grundfos działające w kraju, w którym Klient korzysta z Usług Cyfrowych

·          Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholm County 11688, Szwecja

·          Augury Inc., 263 W 38th St., Nowy Jork, NY, USA

7.             Zachowywanie danych

7.1         Grundfos zamierza zachować dane biznesowe Klienta (np. firma, budynek, maszyny) przez okres jednego roku od momentu rozwiązania niniejszej Umowy, natomiast metadane dotyczące aktywów i dane – przez okres trzech lat od momentu rozwiązania niniejszej Umowy.   

8.             Rozwiązanie umowy

8.1          Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia i ze skutkiem od końca Okresu świadczenia usługi subskrypcji lub dowolnego kolejnego Okresu świadczenia usługi subskrypcji, por. punkt 4.2. W przypadku braku rozwiązania Umowy z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia przed końcem Okresu świadczenia usługi subskrypcji lub dowolnego kolejnego okresu świadczenia usługi subskrypcji pozostanie ona w mocy przez nowy okres świadczenia usługi subskrypcji. 

 

B      Ogólne warunki sprzedaży usług cyfrowych przez firmę Grundfos

1.             Umowa

1.1         Strony zawarły wcześniej Umowę o świadczenie Usług Cyfrowych; (i) Klient kliknął na pole wskazujące na wyrażenie zgody (ii) umowa została podpisana przez obie strony; (iii) firma Grundfos potwierdziła na piśmie zamówienie Usług cyfrowych przez Klienta; lub (iv) firma Grundfos rozpoczęła świadczenie Usług Cyfrowych na rzecz Klienta.

1.2         Osoba wyrażająca zgodę na Umowę w imieniu Klienta oświadcza i gwarantuje, że (i) będzie mieć pełne upoważnienie prawne do związania Klienta Umową; (ii) przeczytała i zrozumiała wszystkie części Umowy; oraz (iii) wyraża zgodę w imieniu Klienta na obowiązywanie warunków Umowy w tym niniejsze Ogólne warunki i postanowienia oraz Szczegółowe warunki świadczenia usług.

2.             Świadczenie usług

2.1         Firma Grundfos jest zobowiązana do rozpoczęcia świadczenia Usług Cyfrowych nie później niż w uzgodnionym terminie lub w innym przypadku w rozsądnym terminie od pisemnego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta u firmy Grundfos.

3.              Nie w użyciu

4.             Korzystanie z Usług cyfrowych

4.1         Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy firma Grundfos przyznaje Klientowi niewyłączne i niezbywalne prawo dostępu oraz korzystania z Usług cyfrowych w okresie obowiązywania Umowy.

4.2         Korzystając z Usług cyfrowych na urządzeniach Klienta (jak określono poniżej), Klient będzie zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad firmy Grundfos.

4.3         Termin „użytkownik końcowy” lub „użytkownik” używany w odniesieniu do usług cyfrowych oznacza każdą osobę fizyczną (tj. pracownika, przedstawiciela, osobę trzecią itp.) niezależnie od stanowiska, w tym sublicencjobiorców (jeśli istnieją), która ma dostęp do korzystania z Usług Cyfrowych na podstawie Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usług cyfrowych przez użytkowników końcowych mających dostęp do Usług cyfrowych na mocy Umowy.

4.4         Klient powinien zapewnić, że żaden użytkownik końcowy: (i) nie będzie korzystać z Usług cyfrowych w celu gromadzenia, rejestracji, przechowywania, przetwarzania lub manipulowania danymi Klienta z naruszeniem Umowy; (b) nie uzyska nieautoryzowanego dostępu do systemów lub nieuprawnionego korzystania z Usług cyfrowych lub treści; (c) nie będzie przechowywać lub przesyłać złośliwego kodu, takiego jak pliki, skrypty, agenty i programy mające na celu wyrządzenie szkody, takie jak bomby zegarowe, wirusy, robaki i/lub trojany oraz (d) z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zasad i przepisów wydanych na jego mocy (np. przez ingerowanie lub naruszenie integralności lub bezpieczeństwa sieci lub systemu; omijanie ograniczeń administracyjnych lub bezpieczeństwa; wysyłanie niechcianych, obraźliwych lub wprowadzających w błąd wiadomości, wirusów lub szkodliwego kodu; podejmowanie działań opisanych w punkcie 4.4 (i) (a) z naruszeniem obowiązującego prawa lub z naruszeniem praw osób trzecich); (ii) nie będzie kopiować, modyfikować, kadrować, tworzyć prac pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego, odszyfrowywać, dekompilować, tłumaczyć, dezasemblować lub w inny sposób próbować wyodrębnić część lub całość kodu źródłowego lub algorytmu, sprzętu lub innych technologii objętych Usługami cyfrowymi (z wyjątkiem zakresu dozwolonego zgodnie z warunkami realizacji określonych Usług cyfrowych lub w zakresie, w jakim to ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo) oraz (iii) nie będzie tworzyć różnych aplikacji lub kont do symulacji lub korzystać z pojedynczej aplikacji lub konta (odpowiednio) lub uzyskać w inny sposób dostęp do Usług cyfrowych, unikając poniesienia opłat.

4.5         Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić firmę Grundfos w przypadku, gdy dowie się o jakimkolwiek faktycznym, grożącym lub podejrzewanym nadużyciu usług cyfrowych w tym między innymi o każdym użyciu sprzecznym z postanowieniami punktów 4.1-4.4 lub w przypadku, gdy Klient przez pomyłkę lub w inny sposób uzyska dostęp do danych stron trzecich (np. usług cyfrowych lub danych innych klientów Grundfos).

4.6         Klient ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymywanie wszystkich niezbędnych upoważnień, pozwoleń, licencji i zgód na korzystanie, dostarczanie, przechowywanie i przetwarzanie treści Usług cyfrowych oraz w razie potrzeby zapewnienie firmie Grundfos tych samych praw w celu dostarczenia przez nią Usług cyfrowych. Gwoli uniknięcia wątpliwości firma Grundfos powinna uzyskać i utrzymać wspomniane pozwolenia, upoważnienia, licencje, zgody i zezwolenia, które są absolutnie niezbędne lub wymagane przez obowiązujące prawo w celu umożliwienia dostarczenia Usług cyfrowych przez firmę Grundfos i usunięcia ewentualnych usterek.

4.7         Klient ma dostęp i jest odpowiedzialny za wszystkie pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie, sieci (należące do Klienta lub osoby trzeciej), licencje stron trzecich, dokumentację itp. których nie obejmują same Usługi cyfrowe, ale są niezbędne do użytku Klienta i świadczenia przez Grundfos Usług cyfrowych („Urządzenia Klienta”). Klient musi zapewnić, że jego sprzęt funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem oraz wszelkimi zasadami i przepisami wydanymi na jego mocy (takimi jak wymagania klimatyczne oraz wymogi dotyczące połączeń elektrycznych).

4.8         Klient na prośbę firmy Grundfos ma obowiązek zapewnić jej bezpłatny dostęp do swoich biur w zakresie niezbędnym do świadczenia przez wspomnianą firmę Usług Cyfrowych, a także w miarę możliwości wspierać firmę Grundfos w świadczeniu tych usług.

4.9         Jeśli firma Grundfos powiadomi Klienta o konieczności usunięcia, zmodyfikowania lub zablokowania określonych informacji lub aplikacji firmy innej niż Grundfos w celu uniknięcia naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich i/lub w celu przestrzegania zasad firmy Grundfos, Klient niezwłocznie podejmie odpowiednie działania. W przypadku, gdy Klient nie podejmie wymaganych działań, firma Grundfos może zawiesić świadczenie Usług Cyfrowych zgodnie z niniejszym punktem  7 lub zablokować treści czy też aplikacje, które nie należą do firmy Grundfos.

4.10     Klient zachowuje prawo własności do wszelkich danych, które dostarczył na potrzeby świadczenia Usług cyfrowych. Klient udziela firmie Grundfos: (i) w okresie obowiązywania niniejszej Umowy niewyłącznej, zbywalnej, obowiązującej na całym świecie, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie danych Klienta w celu świadczenia usług na rzecz Klienta i użytkowników końcowych; oraz (ii) niewyłącznej, zbywalnej, obowiązującej na całym świecie, wieczystej, nieodwołalnej, nieograniczonej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zanonimizowanych danych.

4.11     Korzystanie z Usług cyfrowych może podlegać warunkom użytkowania, wówczas warunki te powinny być dostępne dla użytkownika końcowego w interfejsie, a użytkownik końcowy powinien ich przestrzegać. Klient zgadza się, że jakiekolwiek naruszenie warunków użytkowania przez użytkownika końcowego mającego dostęp do Usług cyfrowych na mocy Umowy stanowi naruszenie tej Umowy.

5.             Nie w użyciu

6.             Środki bezpieczeństwa

6.1         W celu ochrony poufności, integralności i dostępności systemów oraz sieci firmy Grundfos, a także przechowywanych, przetwarzanych i/lub przesyłanych danych firma Grundfos przyjęła wielopoziomową strategię. Wielopoziomowa strategia obejmuje różne poziomy ochrony, co pomaga zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, fałszowaniu i niewłaściwemu wykorzystywaniu informacji Klienta i chronić przed stale zmieniającymi się zagrożeniami. Poziomy technologiczne obejmują między innymi zapory, ochronę przed włamaniami, kontrolę dostępu, zapobieganie zagrożeniom, ochronę przed usterkami i złośliwym oprogramowaniem, dzienniki audytów, monitorowanie zabezpieczeń oparte na kognitywnym i głębokim uczeniu się oraz obsługę zgłoszeń alarmowych.

6.2         Grundfos wykorzystuje wbudowane funkcje bezpieczeństwa dostarczane przez poddostawców Grundfos, w tym standardową infrastrukturę Microsoft Azure – koncepcję Trusted Computing oraz inne podobne koncepcje.

6.3         Ponadto odpowiednie usługi podwykonawców Grundfos przeszły proces wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa przez Grundfos, który jest zgodny z najnowszymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

6.4         Klient podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu fizycznemu lub analogowemu dostępowi do Usług cyfrowych, stosując rygorystyczne procedury zgodne z najlepszymi praktykami w branży.

7.             Zawieszenie

7.1         Grundfos może w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności zawiesić czasowo dostęp Klienta/użytkownika końcowego i korzystanie z Usług Cyfrowych (i), jeśli korzystanie z Usług Cyfrowych przez Klienta/użytkownika końcowego ma skrajnie, potencjalnie szkodliwy lub negatywny wpływ (patrz punkt7.2) na systemy firmy Grundfos lub podwykonawców Grundfos; (ii) w jakikolwiek inny sposób, jeśli Klient przekaże jakąkolwiek formę materiałów i/lub danych, które mogą zaszkodzić środowisku IT Grundfos, podwykonawcom Grundfos, innym klientom lub użytkownikom Grundfos lub Usługom Cyfrowym ); (iii) w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów, Usług cyfrowych lub danych; (iv) w przypadku sytuacji awaryjnej; (v) jeśli Klient/użytkownik końcowy nie spełnia wymagań dotyczących dostępu i korzystania z Usług cyfrowych zgodnie z Umową, warunkami korzystania lub obowiązującym prawem; (vi) jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lub w przypadku istotnego naruszenia Umowy; (vii) jeśli jest to konieczne, aby zapobiec (potencjalnemu) naruszeniu praw własności intelektualnej i/lub zobowiązań do zachowania poufności; (viii) jeżeli Klient naruszy zobowiązania określone w punkcie 5; lub (iv) jeśli w Umowie określono inaczej, zawieszenie jest dozwolone.

7.2         W celu ustalenia zakresu, w jakim negatywny wpływ określony w punkcie 7.1 (i) nie jest przypisywany Klientowi/ użytkownikowi końcowemu, Klient ma obowiązek na wniosek firmy Grundfos udzielić informacji dotyczących sposobu użytkowania Usług przez Klienta/użytkownika końcowego. Na podstawie uzyskanych informacji firma Grundfos będzie uprawniona do zażądania ograniczenia użytkowania wspomnianych Usług. Jeżeli Klient nie zastosuje się do takiego żądania, firma Grundfos będzie uprawniona bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności do zawieszenia dostępu Klienta/użytkownika końcowego do Usług Cyfrowych.

7.3         Klient zobowiązuje się na żądanie firmy Grundfos niezwłocznie odłączyć urządzenia, które wywołują zakłócenia w sieci Grundfos, systemach Grundfos bądź Usługach cyfrowych lub powodują domniemane lub potencjalne naruszenie według postanowień punktu 14, a następnie pozostawić wspomniane urządzenia odłączone zgodnie z instrukcjami firmy Grundfos.

7.4         W takich okolicznościach firma Grundfos dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu powiadomienia Klienta o zaistniałej sytuacji oraz w przypadku gdy zawieszenie Usług jest spowodowane naruszeniem Umowy przez Klienta lub groźbą takiego naruszenia będzie dążyć do zaradzenia takiemu naruszeniu lub jego potencjalnej groźbie.

7.5         Zakres i długość zawieszenia usług lub wniosku o ich zaprzestanie ich świadczenia będą ograniczone do minimum. Na prośbę Klienta firma Grundfos przedstawi przyczynę zawieszenia Usług lub wniosku o ich zawieszenie najszybciej jak to możliwe.

7.6         W przypadkach, gdy transmisja danych jest zapewniana przez firmę Grundfos lub dostawcę firmy Grundfos, Grundfos zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta uiszczenia dodatkowej opłaty, jeśli wykorzystanie danych przez Klienta przekracza uzgodnione ramy lub gdy Klient nadużywa Usług cyfrowych lub transmisji danych.

8.             Opłaty, warunki płatności i fakturowanie

8.1         Aby uzyskać dostęp do Usług cyfrowych i korzystać z nich, Klient jest zobowiązany uiścić uzgodnioną opłatę abonamentową według ustalonych stawek i częstotliwości rozliczeń.

8.2         Opłata abonamentowa płatna jest z góry, chyba że uzgodniono inaczej.

8.3         Obowiązek uiszczenia abonamentu przez Klienta ma zastosowanie; (i) w czasie uzgodnionym przez strony; (ii) w uzgodnionym terminie dostawy; lub (iii) jeśli dostawa jest opóźniona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Grundfos, w czasie gdy Grundfos będzie świadczyć Usługi Cyfrowe zgodnie z Umową.

8.4         Klient powinien uiszczać opłaty za pomocą uzgodnionych sposobów płatności. Jeżeli strony uzgodniły, że Klient będzie płacił za Usługi przelewem elektronicznym, np. kartą kredytową tym samym zobowiązuje się do przekazania firmie Grundfos prawidłowych informacji dotyczących płatności oraz ich aktualizacji.

8.5         Grundfos może zmienić opłaty abonamentowe z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

8.6         Opłaty uiszczane przez Klienta nie obejmują kwot z tytułu podatku od towarów i usług, podatku od sprzedaży lub innych należnych podatków akcyzowych. Klient ma obowiązek uiszczenia wyżej wymienionych opłat w tym samym czasie, w którym będzie należna płatność za powiązane produkty lub usługi.

8.7         Zgodnie z obowiązującym prawem Klient (i) płaci podatek u źródła bezpośrednio właściwemu podmiotowi rządowemu na mocy obowiązujących przepisów; (ii) na wniosek firmy Grundfos dostarcza zaświadczenie podatkowe potwierdzające, że Klient zapłacił podatek u źródła; (iii) płaci Grundfos wyłącznie wpływy netto po zapłaceniu podatku u źródła; oraz (iv) w pełni współpracuje z firmą Grundfos w zakresie ubiegania się o zwolnienie lub obniżenie podatków potrącanych u źródła oraz niezwłocznie wypełnia i składa wszystkie stosowne dokumenty.

8.8         Jeżeli Klient nie uiści opłaty abonamentowej w wyznaczonym terminie, Grundfos może bez żadnego wpływu na jakiekolwiek inne prawo lub zadośćuczynienie przysługujące Grundfos na mocy obowiązujących przepisów zażądać opłaty za ponaglenia, windykację oraz uiszczenia naliczonych odsetek. Wysokość odsetek jest stała i wynosi 2% na miesiąc (lub jest zgodna z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy jest wyższa). Odsetki będą naliczane codziennie od wymaganego terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty. Grundfos może również (i) wstrzymać wszystkie świadczenia w tym dostęp Klienta do Usług cyfrowych, dopóki Klient nie uiści lub nie udzieli gwarancji zapłaty zgodnie z wymogami firmy Grundfos; i/lub (ii) wstrzymać dalsze świadczenia do czasu całkowitego uregulowania zaległych opłat przez Klienta.

8.9         Wszystkie opłaty należne Grundfos stają się wymagalne natychmiast po rozwiązaniu umowy niezależnie od wszystkich innych postanowień. Postanowienia niniejszego punktu 8 nie naruszają prawa do roszczeń o zapłatę odsetek na mocy obowiązujących przepisów.

9.             Gwarancje

9.1         Firma Grundfos gwarantuje, że świadczy Usługi cyfrowe w profesjonalny i kompleksowy sposób tak, jak zostało uzgodnione.

9.2         Usługa cyfrowa jest wadliwa tylko wtedy, gdy nie została dostarczona zgodnie z ustaleniami z powodu wadliwego projektu lub wykonawstwa i podlega punktom 9.3 9.3 - 9.9 9.9.

9.3         Z wyjątkiem naruszenia uzgodnionych poziomów usług w regulaminie świadczenia określonych Usług cyfrowych (jeśli dotyczy) wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady dorozumiane w ustawie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób w tym, lecz nie wyłącznie dokładność, rzetelność, kompletność lub aktualność dostępu, użytkowanie treści lub wyników, jakie można uzyskać na skutek korzystania z Usług cyfrowych są w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączone z niniejszej Umowy.

9.4         Grundfos nie udziela gwarancji, że Usługi cyfrowe oraz serwery nie zawierają wirusów komputerowych lub innych szkodliwych funkcji; że Grundfos usunie wszystkie usterki, które nie mają bezpośredniego wpływu na zgodność z ustalonym poziomem usług lub zapobiegnie zakłóceniom stron trzecich lub działaniom upoważnionych osób trzecich (w zakresie wykraczającym ponad to, co określono w Ogólnych Warunkach niniejszej Umowy). W zakresie, w jakim nie ma to bezpośredniego wpływu na zgodność z ustalonym poziomem usług firma Grundfos nie gwarantuje, że nie będzie usuwać ani przechowywać danych Klienta oraz innych komunikatów otrzymywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Cyfrowych Usług. Firma Grundfos jest zobowiązana do wykonania kopii zapasowych oraz zagwarantowania funkcji przywracania tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione jako wymagany poziom określonych Usług cyfrowych.

9.5         Informacje przekazywane Klientowi za pośrednictwem Usług cyfrowych mają na celu wyłącznie udzielenie wsparcia Klientowi. W związku z tym firma Grundfos nie ponosi żadnej bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za użytkowanie, podjęte działania lub brak działań ze strony Klienta w przypadku opierania się na informacjach przekazanych za pośrednictwem Usług cyfrowych.

9.6         Gwarancje firmy Grundfos oraz uzgodniony poziom usług (jeśli dotyczy) nie mają zastosowania w przypadku: naruszenia przez Klienta punktu 4.3; korzystania z usług cyfrowych niezgodnie z ich przeznaczeniem; modyfikacji i zmian wprowadzonych przez Klienta lub stronę trzecią (nie działającą w imieniu firmy Grundfos); nieprzestrzegania instrukcji firmy Grundfos (ustnych lub pisemnych) (patrz punkt 4.1) i/lub dobrych praktyk branżowych; przypadkowego lub umyślnego uszkodzenia bądź niewłaściwego korzystania z Usług cyfrowych przez Klienta lub osobę trzecią (nie działającą w imieniu firmy Grundfos); nieprzestrzegania przez Klienta obowiązującego prawa i rozporządzeń; zawieszenia świadczenia Usług zgodnego z punktem 7; lub jeśli określono inaczej w regulaminie świadczenia określonych Usług cyfrowych.

9.7         Grundfos nie gwarantuje zbywalności, przydatności do jakiegokolwiek określonego celu ani nienaruszania praw własności lub praw osób trzecich.

9.8         Jeśli Klient korzysta z oprogramowania stron trzecich lub komponentów open source razem z Usługami cyfrowymi Grundfos, firma Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność takiego oprogramowania ani jego wykorzystywanie w ramach Usług cyfrowych. Jeśli Klient korzysta z oprogramowania stron trzecich lub komponentów open source, ponosi on wyłączną odpowiedzialność (i) za zapewnienie, że sposób ich użytkowania, licencje i pozwolenia są zgodne z obowiązującymi warunkami użytkowania stosowanego oprogramowania stron trzecich lub komponentów open source (ii) za zobowiązania płatnicze z nimi związane (jeśli dotyczy).

9.9         Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o wszelkich usterkach i niezgodnościach z Umową nie później niż 30 (trzydzieści) dni po ich stwierdzeniu. Jeśli Klient nie zastosuje się do powyższych wymogów, utraci tym samym prawo do dochodzenia niezgodności z warunkami Umowy.

10.         Konserwacja i wymiana

10.1     Firma Grundfos zobowiązuje się stale rozwijać Usługi cyfrowe w tym sprzęt niezbędny do uzyskania przez Klienta dostępu do Usług cyfrowych (jeśli dotyczy). Może to wpłynąć na funkcjonalność Usług cyfrowych i/lub zmianę postanowień Umowy w tym Ogólnych oraz Szczegółowych Warunków świadczenia Usług.

10.2     Grundfos jest uprawniony do zmiany oraz modyfikacji Usług cyfrowych, urządzeń niezbędnych Klientowi do uzyskania dostępu do Usług cyfrowych oraz uzgodnionych warunków w tym przenoszenia danych z jednego podmiotu przetwarzającego dane na drugi lub z jednego miejsca do drugiego pod warunkiem, że wydajność oraz funkcjonalność tych Usług zmieni się tylko w nieznacznym stopniu w wyniku takiej zmiany. Firma Grundfos może wprowadzić wymienione wyżej poprawki lub modyfikacje, starając się ograniczyć do minimum wszelkie zakłócenia. Istotne zmiany (takie jak przejście z jednej Usługi cyfrowej na inną o niższej wartości lub redukcja uzgodnionych poziomów usług) mogą być wprowadzane przez firmę Grundfos wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Klienta z 2 (dwumiesięcznym) wyprzedzeniem. W przypadku istotnych zmian w Usługach cyfrowych lub w uzgodnionych z firmą Grundfos warunkach Klient może pomimo wcześniej uzgodnionego okresu obowiązywania umowy (jeśli dotyczy) wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, składając powiadomienie nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym wdrożeniem wspomnianych zmian w Usług cyfrowych lub uzgodnionych warunkach. W żadnym wypadku firma Grundfos nie ma obowiązku utrzymania dotychczasowych systemów.

10.3     Zmiany lub modyfikacje Usług cyfrowych lub sprzętu niezbędnego Klientowi do uzyskania dostępu do Usług cyfrowych mogą skutkować koniecznością dostosowania sprzętu używanego przez Klienta. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostosowaniem własnego sprzętu.

10.4     O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Grundfos może wprowadzać zmiany w Usługach cyfrowych i wszelkich urządzeniach niezbędnych Klientowi do uzyskania dostępu do tych Usług, jeśli korzystanie z Usług cyfrowych może skutkować uszkodzeniem lub ryzykiem uszkodzenia (np. w przypadku aktualizacji zabezpieczeń; użytkowania Usług przez Klienta z naruszeniem punktu 4.14.1 i 4.34.3; lub jeśli Grundfos jest do tego zobowiązany w celu przestrzegania obowiązującego prawa bądź przepisów, czy też decyzji sądu lub rządu). W takim przypadku Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

11.         Odpowiedzialność za produkt firmy Grundfos

11.1     Grundfos ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała (w tym śmierć lub okaleczenia), szkody w majątku nieruchomym i osobistym majątku ruchomym spowodowane przez wadliwe Usługi cyfrowe w zakresie określonym przez obowiązujące prawo dotyczące odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność firmy Grundfos za szkody w majątku nieruchomym i osobistym majątku ruchomym  (niebędącym własnością konsumencką) spowodowane wadliwymi Usługami cyfrowymi podlega jednak ograniczeniom określonym w punkcie 12, tak więc całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos zgodnie z postanowieniami Klauzuli 12.2 za szkody w majątku nieruchomym i osobistym majątku ruchomym jest ograniczona do maksymalnej kwoty nie wyższej niż 3 mln euro (na jedno roszczenie rocznie) oraz kwotę określoną w Klauzuli 12.2. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za produkt, jeśli odpowiedzialność ta nie została przypisana Grundfos w niniejszym punkcie 11.1.

11.2     Jeżeli strona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za szkody przypisane w punkcie 11.1 drugiej stronie, druga strona wypłaci pierwszej stronie odszkodowanie za wszelkie koszty poniesione niezgodnie z przydziałem w punkcie  11.1.

12.         Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

12.1     W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób) za straty w produkcji, straty w obrotach, utratę zysków, utratę możliwości biznesowych, utratę danych, utratę oszczędności, utratę wartości firmy, straty związane z nieuprawnionym dostępem do danych lub systemów, straty wynikające z przerw w działalności lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą Umową lub na skutek jej naruszenia.

12.2     Z zastrzeżeniem punktu 3.4 w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos (w tym w odniesieniu do spłaty kredytów finansowych (jeśli dotyczy) i roszczeń osób trzecich) wobec Klienta z tytułu wszelkich strat powstałych w wyniku lub w związku z niniejszą Umową i prowadzoną w jej ramach współpracą, czy to jako następstwo umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty równej 30% rocznej opłaty (bez kwoty VAT) uiszczonej i/lub należnej za określoną Usługę cyfrową, która stanowi podstawę roszczenia.

12.3     Opłata roczna, o której mowa w punkcie 12.2, jest obliczana na podstawie rzeczywistych uiszczonych i/lub należnych opłat za okres 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia szkody lub, jeśli Usługi Cyfrowe w dniu szkody były świadczone przez okres krótszy niż 12 miesięcy, to 12-krotność średniej opłaty miesięcznej za okres, w którym świadczona była dana Usługa Cyfrowa.

12.4     Jeżeli strony uzgodniły, że nieprzestrzeganie ustalonego poziomu usług wynika ze spłaty zobowiązań finansowych przez Grundfos, zobowiązania te są jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku niewykonania uzgodnionego poziomu usług, jednakże bez uszczerbku dla prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z punktem 18.1. Kredyt finansowy nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty uzgodnionej w warunkach świadczenia określonej Usługi cyfrowej, ani kwoty zapłaconej przez Klienta za określoną Usługę cyfrową w miesiącu, w którym Grundfos zaciąga kredyt finansowy na skutek niezgodności z ustalonym poziomem usług.

12.5     Ograniczenia określone w niniejszym punkcie 12 nie będą miały zastosowania w zakresie, w jakim działanie lub zaniechanie strony powoduje obrażenia ciała; jeśli strona celowo powoduje poniesienie szkody przez drugą stronę lub osobę niebędącą stroną; lub jeśli strona w wyniku lekkomyślnego lekceważenia konsekwencji działania lub zaniechania działania powoduje poniesienie szkody przez drugą stronę lub osobę niebędącą stroną.

12.6     Jeśli roszczenie jest dochodzone na podstawie strat, które powstały na skutek więcej niż jednej Usługi cyfrowej i/lub jednej lub więcej Usług cyfrowych w połączeniu z dostawą produktów i/lub śwwiadczeniem innych usług firmy Grundfos wówczas całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos (jeśli dotyczy) odnosi się do różnych dostaw w oparciu o wpływ każdej takiej dostawy w zgłaszane straty. Każda przydzielona część całkowitej odpowiedzialności zostanie ustalona zgodnie z podstawą prawną obowiązującą między stronami w odniesieniu do określonej części całkowitych strat w tym uzgodnionego ograniczenia odpowiedzialności (jeśli dotyczy).

13.         Odszkodowania

13.1     Klient zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Grundfos, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi kosztami sądowymi i księgowymi domniemanymi lub wynikającymi z naruszenia Umowy przez Klienta, w tym między innymi z naruszenia punktu 5 oraz działań niezgodnych z prawem lub naruszających obowiązujące przepisy w tym prawo własności intelektualnej osób trzecich spowodowane działaniami Klienta lub brakiem działań, treści, materiałów, projektów lub odpowiednich specyfikacji.

14.         Prawa własności intelektualnej

14.1     Z zastrzeżeniem punktu 4.10 Grundfos posiada wszelkie prawa do świadczenia Usług cyfrowych lub prawa z nich wynikające (w tym prawa własności intelektualnej). W przypadku gdy takie prawa są własnością Klienta, automatycznie przeniesie on wspomniane prawa na firmę Grundfos.

14.2     Klient nie przekazuje firmie Grundfos żadnego sprzętu ani oprogramowania uzyskanego od osób trzecich. Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z takiego sprzętu i oprogramowania niezależnie od tego, czy takie oprogramowanie może być przechowywane na serwerach dostarczonych przez firmę Grundfos.

14.3     Strona nie ma prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych oznaczeń bądź symboli identyfikacyjnych drugiej strony, chyba że uzyskała uprzednią pisemną zgodę drugiej strony.

15.         Prawa stron trzecich

15.1     Jeśli (i) Usługi cyfrowe naruszają prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub jeśli (ii) firma Grundfos ma uzasadnione podstawy (w oparciu o uzasadnioną dokumentację) by sądzić, że Usługi cyfrowe lub ich część mogą naruszać prawa osób trzecich, wówczas Grundfos może na własny koszt i według własnego uznania (a) zastąpić Usługę cyfrową, która rzekomo narusza prawa, Usługą cyfrową nienaruszającą praw, mającą co najmniej równorzędną funkcjonalność; (b) zmodyfikować rzekomo naruszające Usługi cyfrowe, tak aby nie naruszały dalej praw osób trzecich, ale zachowywały co najmniej równoważną funkcjonalność; (c) uzyskać licencję od strony trzeciej umożliwiającą Klientowi oraz innym stronom trzecim (w zakresie pozwalającym na przestrzeganie Umowy) dalsze korzystanie i/lub sublicencję (w stosownych przypadkach) Usług cyfrowych lub ich części, które rzekomo naruszają wyżej wspomniane prawa; lub (d) wypowiedzieć umowę o świadczenie określonych Usług cyfrowych, o których mowa z natychmiastowym skutkiem i zwrócić Klientowi wszelkie płatności uiszczone z góry. W takim przypadku Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

16.         Licencje

16.1     Licencje udzielane Klientowi przez firmę Grundfos na Usługi cyfrowe są określone w Szczegółowych warunkach świadczenia usług.

16.2     Wszelkie licencje nabyte przez Grundfos od strony trzeciej w ramach dostarczania Usług cyfrowych pozostają własnością firmy Grundfos lub podwykonawcy. Jeśli Usługi Cyfrowe są zainstalowane na urządzeniach Klienta, Klient ma obowiązek odinstalować wspomniane Usługi Cyfrowe po rozwiązaniu umowy, przestaniu obowiązywania Szczegółowych warunków świadczenia Usług lub wygaśnięciu licencji Grundfos w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

16.3     Jeżeli w ramach Usług cyfrowych i na prośbę Klienta firma Grundfos zainstaluje oprogramowanie strony trzeciej na użytek Klienta, Klient ma zagwarantować, że posiada wymagane prawa do takiego oprogramowania.

17.         Poufność

17.1     Strona (strona otrzymująca) ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy technicznych oraz handlowych praktyk, specyfikacji, cen, nowatorskich koncepcji, procesów, inicjatyw i innych informacji związanych z działalnością strony ujawniającej, jej produktami, usługami oraz Usługami cyfrowymi, które mają poufny charakter (informacje poufne) i zostały ujawnione stronie otrzymującej, jej pracownikom, pełnomocnikom oraz podwykonawcom (przedstawicielom) przez drugą stronę (stronę ujawniającą). Strona otrzymująca nie będzie wykorzystywać informacji poufnych strony ujawniającej do celów innych niż wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy w tym (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo) do stosowania inżynierii wstecznej Usług cyfrowych lub jakichkolwiek produktów dostarczonych w związku ze świadczeniem Usług cyfrowych. Strona otrzymująca może ujawnić poufne informacje wyłącznie przedstawicielom, którzy muszą się w nich orientować, aby wywiązać się ze zobowiązań i praw strony otrzymującej wynikającymi z Umowy, jeśli zapewni, że przedstawiciele, o których mowa, będą przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszym punkcie  17, tak jakby byliby stroną niniejszych warunków.

17.2     O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej prawo Grundfos do wykorzystywania i ujawniania gromadzonych danych zgodnie z punktem  4.10 i  4.11 nie będzie ograniczone postanowieniami punktu 17.

17.3     Zobowiązania wynikające z postanowień punktu 17 obowiązują od momentu zawarcia Umowy oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa przez okres 5 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron.

18.         Siła wyższa

18.1     Żadna ze stron nie łamie Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie jest skutkiem przeszkody pozostającej poza uzasadnioną kontrolą danej strony („Siła wyższa”). W przypadku wystąpienia Siły Wyższej strony zgadzają się na zawieszenie zobowiązań poszkodowanej strony do czasu ustania siły wyższej.

18.2     Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po zawiadomieniu drugiej strony, jeśli działanie Siły Wyższej będzie trwało przez 3 kolejne miesiące. W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu opisanych wyżej okoliczności żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej strony odpowiedzialności za jej rozwiązanie. Jednak wypowiedzenie umowy w takim przypadku nie wpłynie na wcześniej istniejące zobowiązania lub inne roszczenia oraz postanowienia Umowy.

19.         Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

19.1     Każda ze stron może bez uszczerbku dla innych przepisów i środków zaradczych wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po zawiadomieniu drugiej strony w przypadku (i) istotnego naruszenia Umowy lub istotnego naruszenia co najmniej jednego z warunków świadczenia określonych Usług cyfrowych o ile usunięcie skutków takiego naruszenia jest niemożliwe lub strona niewywiązująca się z Umowy i/lub warunków świadczenia określonych Usług cyfrowych nie może temu zaradzić w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu powiadomienia z prośbą o podjęcie stosownych działań  od drugiej strony. Istotne naruszenie obejmuje między innymi korzystanie z Usług cyfrowych z naruszeniem punktu 4; spóźnioną płatność; korzystanie przez Klienta z praw własności intelektualnej z naruszeniem punktu 14.

19.2     Z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia firma Grundfos może, ale nie jest zobowiązana przechowywać i wykorzystywać dane Klienta oraz użytkownika końcowego przez rozsądny okres czasu w celu ułatwienia wdrożenia i poprawy użyteczności Usług Cyfrowych, jeśli Klient zdecyduje się na ponowną subskrypcję Usług cyfrowych. Firma Grundfos może w dowolnym momencie po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy zdecydować o usunięciu danych Klienta oraz użytkownika końcowego i zrobi to, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo. Po rozwiązaniu umowy Klient może poprosić Grundfos o dostarczenie mu kopii danych zebranych w trakcie korzystania przez Klienta z Usług cyfrowych. Firma Grundfos dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć wspomnianą kopię, ale nie jest do tego zobowiązana. Firma Grundfos może uzależnić dostarczenie kopii, o których mowa od np. dalszych zobowiązań do zachowania poufności, opłacenia godzin roboczych poświęconych na zgromadzenie stosownych danych, itp.

19.3     Wypowiedzenie Umowy (bez względu na przyczynę) nie wpłynie na te postanowienia Umowy, które z natury lub konieczności obowiązują po jej wygaśnięciu.

20.         Współpraca z podwykonawcami

20.1     Grundfos może korzystać z podwykonawstwa w celu świadczenia Usług cyfrowych w ramach Umowy. Grundfos ma obowiązek zapewnić, że wszystkie osoby zaangażowane w Usługi Cyfrowe zostaną poinformowane o Umowie i będą jej przestrzegać.

21.         Postanowienia różne

21.1     Klient nie może przenieść lub dokonać cesji umowy w całości bądź w części lub w inny sposób bez otrzymania uprzednio pisemnej zgody od firmy Grundfos. Grundfos może bez uprzedniego powiadomienia  scedować prawa i obowiązki wynikające z Umowy w tym z Ogólnych i szczegółowych warunków mających zastosowanie do określonych Usług cyfrowych na dowolną spółkę z grupy Grundfos.

21.2     Terminy i wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszych Ogólnych Warunkach, mają takie samo znaczenie we wszystkich częściach Umowy, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

21.3     W przypadku jakichkolwiek niespójności lub rozbieżności między angielską wersją niniejszej Umowy a jakimikolwiek poglądowymi tłumaczeniami niniejszej Umowy na języki miejscowe pierwszeństwo będzie miała angielska wersja niniejszej Umowy.

22.         Kontrola eksportu i sankcje handlowe

22.1     Każda dostawa objęta Umową może podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych w tym m.in. przepisom Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

22.2     Warunkiem świadczenia Klientowi Usług Cyfrowych przez Grundfos jest przestrzeganie przez Klienta wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji handlowych oraz stosowanie odpowiednich procedur i kontroli zgodności. Klient powinien zapewnić, że Usługi Cyfrowe są używane wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i sankcji handlowych oraz że ani Klient, ani żaden użytkownik końcowy mający dostęp do Usług cyfrowych nie podlega sankcjom.

22.3     Jeżeli ze względu na przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji handlowych firma Grundfos uzna, że wypełnienie jej zobowiązań wynikających z Umowy jest lub będzie zabronione, utrudnione, ograniczone lub znacząco niekorzystnie wpłynie na ich realizację może ona anulować lub odroczyć świadczenie Usług cyfrowych. W takim przypadku firma Grundfos nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie roszczenia lub straty.

22.4     Aby umożliwić organom nadzorowania lub firmie Grundfos przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez Klienta przepisów dotyczących eksportu i sankcji handlowych lub w celu przedłożenia wniosków firmy Grundfos do odpowiednich organów w związku z eksportem i/lub sprzedażą Dostaw w ramach Umowy, Klient - na uzasadnione żądanie - niezwłocznie przekaże firmie Grundfos wszelkie informacje o użytkownikach końcowych, stronach zaangażowanych w dostawę, miejscu (-ach) przeznaczenia oraz zamierzonego zastosowania Usług cyfrowych.

23.         Prawo i właściwość miejscowa

23.1     Niniejszą Umowę oraz wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające lub związane z nią bądź jej zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) regulują przepisy prawa obowiązującego w miejscu, gdzie znajduje się siedziba firmy Grundfos w chwili zawarcia Umowy przez strony, i zgodnie z tymi przepisami należy ją interpretować, bez uwzględnienia kolizji przepisów lub zasad, co mogłoby spowodować zastosowanie prawa innego państwa. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

23.2     Wyłączną właściwość w kontekście rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym pozaumownych), które wynikają z Umowy, jej przedmiotu lub zawarcia (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) lub są z nimi związane, posiadają sądy powszechne w jurysdykcji siedziby głównej firmy Grundfos.

 

C       Umowa o przetwarzaniu danych

1.             Cel 

1.1         Zgodnie z niniejszą Umową firma Grundfos przetwarza dane osobowe (jako podmiot przetwarzający dane) w imieniu Klienta (działającego jako administrator danych) w oparciu o szczegółowe zapisy z działu C. Warunki zawarte w tym dziale nie mają zastosowania do danych, które nie są danymi osobowymi. 

1.2         Zgodnie z postanowieniami działu C strony zamierzają zapewnić przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO) w tym art. 28 ust. 3, który określa szczegółowe wymogi dotyczące treści umów dotyczących przetwarzania danych.Terminy występujące w dziale C, które są zdefiniowane lub używane na mocy RODO, należy interpretować zgodnie z RODO.

1.3         Dane osobowe określone w punkcie 2.1  przekazane przez osoby, których te dane dotyczą mogą być wykorzystywane przez firmę Grundfos i jej podwykonawców w celach ulepszania i rozwijania oferty firmy Grundfos oraz do celów konserwacji technicznej oraz wprowadzania usprawnień, np. naprawy błędów. Firma Grundfos oraz jej podwykonawcy (w stosownych przypadkach) będą działać jako administratorzy danych do wymienionych celów. Zgodnie z powyższym czynności przetwarzania nie są objęte zakresem niniejszego działu C. W miarę możliwości wykorzystywane dane osobowe będą anonimizowane lub agregowane.

2.             Przetwarzane dane osobowe

2.1         W przypadku gdy firma Grundfos przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta, przetwarzanie obejmuje dane wskazane w powyższym dziale A.

3.             Procesy przetwarzania  

3.1         Operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta przez firmę Grundfos oraz jej podwykonawców są opisane w dziale A powyżej.

4.             Ogólne zobowiązania firmy Grundfos oraz Klienta

4.1         Firma Grundfos przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wyłącznie na podstawie bezpośrednio udokumentowanych instrukcji Klienta w celu świadczenia uzgodnionych usług w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, patrz punkt 6. Strony wyraziły zgodę co do tego, by treść niniejszego działu C stanowiła udokumentowane instrukcje Klienta. Jeżeli w ocenie firmy Grundfos instrukcje naruszają RODO bądź inne przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE/EOG o ochronie danych, Grundfos niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Bez uszczerbku dla ustawowych zobowiązań firmy Grundfos wynikających z RODO wsparcie udzielane Klientowi przez firmę Grundfos w zakresie przestrzegania takich instrukcji nie może wykraczać poza działania uzasadnione handlowo.

4.2         W zakresie nieokreślonym w punkcie 1.3 firma Grundfos nie może przetwarzać danych osobowych Klienta w żadnym innym celu lub bez wyraźnych instrukcji Klienta, chyba że jest do tego zobowiązana przepisami Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE/EOG, któremu podlega. W takim przypadku firma Grundfos przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych poinformuje Klienta o istniejącym wymogu prawnym, chyba że powyższe przepisy zabraniają przekazywania takich informacji z ważnych powodów związanych z interesem publicznym. Aby uniknąć wątpliwości, firma Grundfos i jej wykonawcy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w celu świadczenia uzgodnionych usług w tym świadczenia usług wsparcia na rzecz Klienta.

4.3         Firma Grundfos podejmie wszelkie środki wymagane zgodnie z art. 32 RODO i bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz pomoże Klientowi w zapewnieniu przestrzegania obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje, które są w jej posiadaniu. Bez uszczerbku dla ustawowych zobowiązań firmy Grundfos wynikających z RODO wsparcie udzielane Klientowi przez firmę Grundfos nie może wykraczać poza działania uzasadnione handlowo.

4.4         Firma Grundofs biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania przysługujących jej praw określonych w dziale III Rodo. Bez uszczerbku dla ustawowych zobowiązań firmy Grundfos wynikających z RODO wsparcie udzielane Klientowi przez firmę Grundfos nie może wykraczać poza działania uzasadnione handlowo.

4.5         Grundfos udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w niniejszym dziale C oraz w artykule 28 RODO oraz umożliwi i wesprze przeprowadzanie audytów w tym inspekcji dokonowanych przez Klienta lub innego audytora upoważnionego przez Klienta.

4.6         Aby spełnić wymóg audytu określony w punkcie 4.5, firma Grundfos może według własnego uznania dostarczyć Klientowi raporty z audytu lub certyfikaty przygotowane przez niezależnego audytora. Takie raporty lub certyfikaty z audytu mogą mieć charakter ogólny lub specyficzny i nie mogą mieć więcej niż 12 miesięcy w momencie przekazania ich Klientowi.

4.7         Jeśli firma Grundfos nie przekaże Klientowi dokumentacji określonej w punkcie 4.6 lub jeśli firmy Grundfos bądź jej podwykonawców nastąpi naruszenie danych, Klient może zainicjować audyt. Takie audyty (i) będą ograniczone do nie więcej niż jednego (1) audytu w roku kalendarzowym; (ii) mieć zakres uzgodniony z góry przez Strony działające zasadnie w tym audytora, jeśli audytor nie jest Klientem; (iii) będą przeprowadzane w zwykłych godzinach pracy, w terminie i czasie uzgodnionym z wyprzedzeniem bez zbędnych przerw w bieżącej działalności firmy Grundfos i jej podwykonawców; oraz (iv) odbywać się na koszt Klienta (z zastrzeżeniem, że koszty wewnętrzne firmy Grundfos nie będą pokrywane przez Klienta). Jeżeli audytor nie jest Klientem, taki audytor będący stroną trzecią będzie związany postanowieniami o poufności przyjętymi przez firmę Grundfos (działając zasadnie).

4.8         Klient gwarantuje, że dane osobowe zostały pozyskane zgodnie z prawem, a osoby, których te dane dotyczą, uzyskały odpowiednie informacje o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

5.             PODPRZETWARZAJĄCY

5.1         Klient udziela Grundfos ogólnej pisemnej zgody na angażowanie innych podmiotów przetwarzających dane (podprzetwarzających) do wszelkich operacji przetwarzania prowadzonych w imieniu Klienta zgodnie z niniejszym działem C. Przed rozpoczęciem współpracy z nowym podprzetwarzającym firma Grundfos powiadomi Klienta na piśmie o planowanej zmianie. W ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia, Klient może, działając zasadnie sprzeciwić się decyzji o współpracy z podprzetwarzającym. W takim przypadku strony omówią w dobrej wierze możliwe rozwiązania. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie stosownych rozwiązań, a Klient będzie podtrzymywał sprzeciw, firma Grundfos może wypowiedzieć Umowę na piśmie z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym terminie, decyzję o współpracy z podprzetwarzającym uznaje się za zatwierdzoną.

5.2         Podprzetwarzających branych pod uwagę w chwili zawarcia Umowy wymieniono w dziale A powyżej.

5.3         Każdy podmiot przetwarzający dane musi spełniać wymogi i obowiązki określone w art. 28 ust. 2 i art. 28 ust. 4 RODO.

6.             Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6.1         Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów (i) spoza EOG oraz (ii) nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane przez firmę Grundfos i jej podwykonawców do jakiegokolwiek terytorium poza UE/EOG, pod warunkiem, że Grundfos i jej podwykonawcy zapewnią, że istnieje podstawa prawna do przekazania tych danych, np. standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (decyzja 2021/914/UE), wiążące reguły dla przedsiębiorstw lub podobne. W tym celu firma Grundfos i jej bezpośredni lub pośredni podprzetwarzający zostaną upoważnieni przez Klienta do zawarcia standardowych klauzul umownych w imieniu i na rzecz Klienta (jako przekazującego dane). Klient może w każdej chwili zażądać kopii takich standardowych klauzul umownych, włączając w to załączniki do nich.

6.2         Przed przekazaniem lub udostępnieniem danych osobowych podmiotowi odbierającemu dane spoza UE/EOG, Przetwarzający dane musi ocenić, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa, aby w kraju podmiotu odbierającego dane zapewnić osobom, których dane dotyczą, poziom ochrony zasadniczo równoważny z poziomem gwarantowanym przez RODO. Na żądanie ocena jest udostępniana Administratorowi danych.

6.3         Przetwarzający dane musi zadbać o uzyskanie wszystkich wymaganych zgód i dokonanie powiadomień do odpowiedniego organu nadzorczego odnośnie do takiego przekazania.

7.             Usunięcie lub zwrot danych osobowych

7.1         W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy firma Grundfos zgodnie z wolą Klienta usunie lub zwróci Klientowi wszystkie dane osobowe i usunie istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE/EOG wymaga przechowywania wspomnianych danych.Wszelkie kopie zapasowe zostaną usunięte zgodnie ze zwykłymi procedurami firmy Grundfos i jej podprzetwarzających. 

7.2         Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy firma Grundfos może przechowywać dane osobowe związane z ustawieniami użytkownika, jego preferencjami i innymi spersonalizowanymi funkcjami przez okres trzech lat (chyba że w dziale A określono krótszy lub dłuższy okres). Celem zatrzymania danych jest ułatwienie Klientowi i jego pracownikom podjęcia pracy na etapie, w którym została ona przerwana w przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wznowienie usług. Pozwoli to oszczędzić Klientowi czas i zasoby. Klient i odpowiednie osoby, których dane osobowe dotyczą mogą w dowolnym momencie zażądać od firmy Grundfos usunięcia takich danych. 

8.             Poufność  

8.1         FirmaGrundfos zachowuje poufność danych osobowych i zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają stosownemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności. 

8.2         Klient zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich raportów z audytów, certyfikatów, notatek z inspekcji lub innych dokumentów (sporządzonych lub dostarczonych przez samego Klienta, zewnętrznego audytora lub przez firmę Grundfos i jej podprzetwarzających), o których mowa w punktach 4.6 i 4.7. Takie dokumenty będą wykorzystywane wyłącznie przez samego Klienta i tylko w celu wykonania obowiązku audytu zgodnie z RODO. 

9.             Rozwiązanie Umowy i postanowienia obowiązujące po jej wypowiedzeniu

9.1         Umowa przetwarzania danych znajdująca się w dziale C niniejszego dokumentu wygasa lub może być rozwiązana (wyłącznie) z pozostałą częścią Umowy. Punkty 7 i 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

 

 Ostatnia aktualizacja z dnia 4 grudzień 2023r.