Legal and policies

Terms for sale of Grundfos Utility Connect

GRUNDFOS UTILITY CONNECTIN KÄYTTÖEHDOT

Nämä Grundfos Utility Connectin käyttöehdot ovat osa Grundfos Operations A/S:n ("Grundfos") ja asiakkaan ("Asiakas") välistä sopimusta ("Sopimus"), joka koskee Grundfos Utility Connectin myyntiä ja toimitusta Asiakkaalle. Grundfos Utility Connect on yksi Grundfosin tarjoamista digitaalisista palveluista ("Digitaalinen palvelu" / "Digitaaliset palvelut"), jotka ovat Grundfos iSolutions Cloudissa ("GiC").

Nämä Grundfos Utility Connectin käyttöehdot koostuvat seuraavista osioista:

A.      Grundfos Utility Connectin erityiset palveluehdot

B.      Grundfosin Digitaalisten palvelujen myynnin yleiset käyttöehdot

C.      Tietojenkäsittelysopimus

Poikkeavuuksien sattuessa osioiden arvojärjestys määräytyy yllä olevan luettelon mukaan.

A       Grundfos Utility Connectin erityiset palveluehdot

1.             Digitaalisen palvelun laajuus

1.1         Grundfos Utility Connectin avulla Asiakas voi valvoa ja ohjata järjestelmiään digitaalisesti etänä. Grundfos Utility Connect on kuvattu täällä:

https://product-selection.grundfos.com/uk/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?custid=INT&lang=ENG&productnumber=92711156&tab=variant-specifications

1.2         Asiakas saa automaattisesti ilmaisen käyttöoikeuden Grundfos Utility Connectin rajoitettuun versioon jokaisesta Asiakkaan Grundfos Utility Connect -tiliinsä lisäämästä asennuksesta. Saadakseen täydet käyttöoikeudet ja voidakseen käyttää kaikkia Grundfos Utility Connectin ominaisuuksia asennuksen yhteydessä Asiakkaan on aktivoitava koko ratkaisu kyseistä asennusta varten ja maksettava asianmukainen tilausmaksu.

1.3         Rajoitettu maksuton versio on osion B lausekkeen 3 alainen.

2.             Laitteisto

2.1         Asiakkaalla on oltava tarvittavat laitteet asennettuna Grundfos Utility Connectin käyttämiseksi.

3.             Käyttäjätili – pääsy Digitaalisiin palveluihin

3.1         Jotta Asiakas voi käyttää Grundfos Utility Connectia, Asiakkaan ja jokaisen käyttäjän on luotava Grundfos-tili. Kun käyttäjä luo Grundfos-tilin ja kirjautuu sille, käyttäjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

4.             Grundfos Utility Connectin tilaukset

4.1         Asiakas tilaa asennuksen suoraan ratkaisun käyttöliittymästä. Ennen kuin Asiakas hyväksyy lopullisesti asennuksen tilauksen, Asiakkaan on yhdistettävä yhdyskäytävä kyseistä asennusta varten. Asiakas voi milloin tahansa tilata koko ratkaisun kutakin asennusta varten. Kaikkiin Asiakkaan Grundfos Utility Connect -tilauksiin sovelletaan näitä Grundfos Utility Connectin käyttöehtoja.

4.2         Koko Grundfos Utility Connect -ratkaisun asennuskohtainen tilauskausi alkaa, kun Asiakas hyväksyy koko ratkaisun tilauksen kunkin asennuksen osalta ratkaisun käyttöliittymässä.

4.3         Asiakkaan maksaman koko Grundfos Utility Connect -ratkaisun voimassa oleva tilausmaksu on saatavilla täältä:

https://product-selection.grundfos.com/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?tab=variant-specifications

4.4         Asiakas ei saa liittää Grundfos Utility Connectiin mitään Euroopan unionin (lukuun ottamatta syrjäisimpiä alueita), Norjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin ulkopuolella sijaitsevia asennuksia ilman Grundfosin kirjallista lupaa. Tämän lausekkeen velvoitteiden rikkominen voi aiheuttaa Grundfosille menetyksiä, esimerkiksi alueen ulkopuolella tapahtuvan tiedonkäytön vuoksi. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki Grundfosille aiheutuneet tappiot ja kaikki Grundfosille aiheutuvat lisäkustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevan asennuksen yhdistämisestä Grundfos Utility Connectiin.

5.             Henkilötiedot

5.1         Grundfosin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn Asiakkaan puolesta sovelletaan tätä lauseketta 5 ja jäljempänä olevaa osiota C.

5.2         Kun Grundfos käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta, kyseinen käsittely sisältää seuraavat tiedot:

Järjestelmän käyttäjien henkilötiedot (näitä tietoja käytetään henkilökohtaisten käyttäjätilien luomiseen):

·       Nimi

·       Sähköpostiosoite

·       Osoite ja maa

·       Matkapuhelinnumero

·       Käyttäjälle käyttöoikeuden myöntänyt Asiakas (esim. työnantaja)

·       Käyttäjäloki, sis. käyttäjien Digitaalisten palvelujen käyttö, käyttäjien hälytykset, erilaiset muut palvelut

(Grundfos ei käsittele mitään erityisiä tietoluokkia / arkaluonteisia tietoja)

5.3         Käyttäjät siirtävät henkilötietonsa suoraan Microsoft Azuren isännöimälle alustalle Grundfos Holding A/S:n puolesta, ja molemmat toimivat alikäsittelijöinä tämän osion A lausekkeen 5.4 mukaisesti. Asiakkaalla (mukaan lukien Asiakkaan valtuuttamat käyttäjät), Grundfosilla ja Grundfosin alikäsittelijöillä on pääsy henkilötietoihin alustalla.

5.4         Seuraavat alikäsittelijät ovat käytössä Sopimuksen solmimishetkellä ja niiden katsotaan kuuluvan Asiakkaan valtuutukseen:

·          Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Tanska

·          Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanti

·          Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Tukholman lääni 11688, Ruotsi

Selvennyssyistä Telenor Connexion AB toimii tietojen käsittelijänä asemassaan eSIM-korttien toimittajana Grundfosille, mikä saattaa olla osa tarjontaa. Telenorilla ei ole pääsyä Asiakkaan tietoihin GiC-tietokannassa.

5.5         Henkilökohtaisia käyttäjälokitietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan, jonka jälkeen loki anonymisoidaan. Muut käyttäjätiedot säilytetään milloin tahansa sovellettavassa Grundfosin tietosuojakäytännössä määritellyn ajan.

6.             Hyväksyttävä käyttö

6.1         Grundfos Utility Connectia ei ole tarkoitettu käytettäväksi elintärkeiden tai turvallisuuskriittisten järjestelmien kanssa, kuten lääketieteellisten laitteiden, automatisoitujen kuljetusjärjestelmien, autonomisten ajoneuvojen, lentokoneiden tai lennonjohdon, ydinvoimalaitosten, miehitettyjen avaruusalusten tai sotilaskäytössä taistelun yhteydessä.

7.             Irtisanominen

7.1         Kumpi tahansa osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa Grundfos Utility Connect -ratkaisun tilauksen kunkin asennuksen osalta ilmoittamalla siitä kirjallisesti vähintään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kyseisen asennuksen tilauskauden loppuun mennessä.

7.2         Edellyttäen, että Asiakkaalla ei ole koko Grundfos Utility Connect -ratkaisun tilauksia, Asiakas voi milloin tahansa poistaa tilinsä. Asiakkaalle ilmoitetaan, että kun tili poistetaan, Grundfosilla ei ole velvollisuutta ylläpitää Asiakkaan tietoja.

B       Grundfosin Digitaalisten palvelujen myynnin yleiset käyttöehdot

1.              Sopimus

1.1.        Osapuolet ovat tehneet Sopimuksen Digitaalisten palvelujen toimittamisesta aikaisempana seuraavista ajankohdista: (i) Asiakas napsauttaa hyväksyntää osoittavaa ruutua, (ii) molemmat osapuolet toteuttavat Sopimuksen, (iii) Grundfos on vahvistanut Asiakkaan Digitaalisten palvelujen tilauksen kirjallisesti tai (iv) Grundfos on aloittanut Digitaalisten palvelujen toimittamisen Asiakkaalle.

1.2.        Henkilö, joka hyväksyy Sopimuksen Asiakkaan puolesta, vakuuttaa, että (i) hänellä on täysi laillinen valtuus sitoa Asiakas Sopimukseen, (ii) hän on lukenut ja ymmärtänyt Sopimuksen kaikki osat ja (iii) hän hyväksyy Asiakkaan puolesta Sopimuksen, mukaan lukien nämä Yleiset käyttöehdot ja Erityiset palveluehdot.

2.              Toimittaminen

2.1.        Grundfos toimittaa Digitaaliset palvelut viimeistään sovittuna päivänä, jos sellainen on, ja muutoin kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Grundfos on vahvistanut Asiakkaan tilauksen kirjallisesti.

3.              Maksuton kokeilu

3.1.        Tässä lausekkeessa 3 määritellään lisäehdot, jotka koskevat Asiakkaan rekisteröitymistä Grundfosin tarjoaman (muiden) Digitaalisten palvelujen maksuttomaan kokeiluun, testiin, beta-versioon, esikatseluun jne. ilman, että Asiakas maksaa maksua ("Maksuton kokeilu"). Nämä ehdot koskevat Maksuttomia kokeiluja vain muiden Sopimusten lisäksi, mukaan lukien nämä Yleiset käyttöehdot ja Erityiset palveluehdot (jos sellaisia on).

3.2.        Grundfos tarjoaa sovitun Maksuttoman kokeilun Asiakkaalle maksutta, kunnes jokin seuraavista tapahtuu: (i) rekisteröidyn Maksuttoman kokeilun päättyminen, (ii) Asiakkaan Maksuttomana kokeiluna tarjotun Digitaalisten palvelujen ostamista koskevan sopimuksen alkamispäivä tai (iii) Grundfosin suorittama Maksuttoman kokeilun irtisanominen. Grundfos voi milloin tahansa välittömästi lopettaa Maksuttomien kokeilujen toimituksen ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle.

3.3.        Maksuttomien kokeilujen olemassaolo ja kaikki niihin liittyvät tiedot ja materiaalit katsotaan luottamuksellisiksi tiedoiksi, joihin sovelletaan lauseketta 17. Rajoittamatta edellisen yleisyyttä Asiakas sitoutuu olemaan antamatta julkisia lausuntoja tai muutoin paljastamatta osallistumistaan Maksuttomaan kokeiluun ilman Grundfosin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

3.4.        Maksuttomat kokeilut tarjotaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia vakuutuksia tai takuita (nimenomaisia tai epäsuoria). Rajoittamatta edellä mainittua Grundfos ei esitä tai takaa, että Maksuttomat kokeilut vastaavat Asiakkaan odotuksia, että ne ovat virheettömiä, keskeytymättömiä, turvallisia tai että Grundfos pystyy toimittamaan tarkkoja käyttötietoja. Lukuun ottamatta lausekkeessa 11 mainittuja asioita, Grundfosilla ei ole Maksuttomiin kokeiluihin liittyviä vastuuvelvoitteita, eikä (mahdollinen) sovittu palvelutaso koske Maksuttomia kokeiluja. Jos vastuuta ei voida sulkea pois sovellettavan lain nojalla, Grundfos on vastuussa sovellettavan lain sallimassa vähimmäislaajuudessa, mutta Grundfosin vastuu lausekkeen 12.2 nojalla ei kuitenkaan ylitä 1 000 euroa.

4.              Digitaalisten palvelujen käyttö

4.1.        Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Grundfos myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Digitaalista palvelua sopimuskauden aikana.

4.2.        Käyttäessään Digitaalisia palveluja Asiakastoimintojen kanssa (kuten jäljempänä määritellään) Asiakkaan on noudatettava kaikkia Grundfosin kulloinkin voimassa olevia ohjeita.

4.3.        Termi "loppukäyttäjä" tai "käyttäjä" tarkoittaa Digitaalisten palvelujen yhteydessä mitä tahansa fyysistä henkilöä (eli työntekijää, edustajaa, kolmatta osapuolta jne.), mukaan lukien mahdolliset alilisenssinsaajat, jolla on pääsy Digitaaliseen palveluun Sopimuksen perusteella. Asiakas on vastuussa loppukäyttäjien, joilla on pääsy Digitaaliseen palveluun Sopimuksen perusteella, Digitaalisten palvelujen käytöstä.

4.4.        Asiakkaan on varmistettava, että yksikään loppukäyttäjä ei: (i) käytä Digitaalisia palveluita (a) Asiakkaan tietojen keräämiseen, rekisteröintiin, tallentamiseen, käsittelyyn tai manipulointiin Sopimuksen vastaisesti; (b) hankkiakseen luvattoman pääsyn järjestelmiin tai käyttääkseen luvatta Digitaalisia palveluita tai sisältöä; (c) tallentaakseen tai lähettääkseen haitallista koodia, kuten tiedostoja, skriptejä, agentteja ja ohjelmia, joiden tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa, kuten aikapommeja, viruksia, matoja tai troijalaisia hevosia, tai (d) rikkoakseen kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja sääntöjä ja määräyksiä (esim. häiritsemällä tai rikkomalla verkon tai järjestelmän eheyttä tai turvallisuutta, kiertämällä hallinnollisia tai turvallisuusrajoituksia, lähettämällä ei-toivottuja, loukkaavia tai harhaanjohtavia viestejä, viruksia tai haitallista koodia, ryhtymällä lausekkeessa 4.4(i)(a) kuvattuihin toimiin sovellettavan lain vastaisesti tai rikkomalla kolmannen osapuolen oikeuksia); (ii) kopioi, muuta, kehystä, luo johdannaisteosta, takaisinmallinna, dekoodaa, pura, käännä, hajota tai muulla tavoin yritä irrottaa Digitaalisten palvelujen sisältämiä lähdekoodeja tai algoritmeja, laitteistoja tai muuta teknologiaa (paitsi siinä määrin kuin se on sallittua tiettyjen Digitaalisten palvelujen suoritusehtojen mukaan tai siltä osin kuin sovellettava laki nimenomaisesti kieltää tämän rajoituksen) tai (iii) luo useita sovelluksia tai tilejä simuloidakseen yhtä sovellusta tai tiliä tai toimiakseen yhtenä sovelluksena tai tilinä (vastaavasti) tai muutoin käytä Digitaalisia palveluja tavalla, jonka tarkoituksena on vältellä maksuja.

4.5.        Asiakkaan on ilmoitettava Grundfosille välittömästi, jos Asiakas saa tietoonsa Digitaalisten palvelujen todellisen, uhkaavan tai epäillyn väärinkäytön, mukaan lukien lausekkeiden 4.1–4.4 vastaisen käytön tai jos Asiakas pääsee vahingossa tai muulla tavoin käsiksi kolmannen osapuolen tietoihin (esim. Grundfosin muiden asiakkaiden digitaalisiin palveluihin tai tietoihin).

4.6.        Asiakas vastaa kaikkien tarvittavien valtuutusten, lupien, lisenssien ja suostumusten hankkimisesta ja ylläpitämisestä Digitaalisten palvelujen sisällön käyttämiseksi, tarjoamiseksi, tallentamiseksi ja käsittelemiseksi, minkä on myös annettava Grundfosille oikeus toimia samoin Asiakkaan puolesta, jos se on tarpeen Grundfosin Digitaalisten palvelujen toimittamiseksi. Epäselvyyksien välttämiseksi Grundfosin on hankittava ja ylläpidettävä sellaiset luvat, valtuutukset, lisenssit, hyväksynnät ja suostumukset, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tai sovellettavan lainsäädännön edellyttämiä, jotta Grundfos voi toimittaa Digitaaliset palvelut sellaisenaan ja korjata (mahdolliset) puutteet.

4.7.        Asiakkaalla on hallussaan (pääsy) ja hän on vastuussa kaikista tiloista, laitteista, ohjelmistoista, verkoista (Asiakkaan tai kolmannen osapuolen), kolmannen osapuolen lisensseistä, dokumentaatiosta jne., jotka eivät sisälly Digitaalisiin palveluihin, mutta jotka ovat välttämättömiä, jotta Asiakas voi käyttää Digitaalisia palveluita ja jotta Grundfos voi toimittaa Digitaalisia palveluita ("Asiakastoiminnot"). Asiakkaan tulee varmistaa, että Asiakastoiminnot noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lakia ja sen perusteella annettuja sääntöjä ja määräyksiä (kuten ilmastovaatimuksia ja sähköliitäntävaatimuksia).

4.8.        Asiakkaan on Grundfosin pyynnöstä annettava Grundfosille veloituksetta pääsy Asiakastoimintoihin siinä määrin kuin se on tarpeen Grundfosin Digitaalisten palvelujen tarjoamiseksi, ja Asiakkaan on myös muutoin parhaan kykynsä mukaan avustettava Grundfosia Digitaalisten palvelujen tarjoamisessa.

4.9.        Jos Grundfos ilmoittaa Asiakkaalle, että tietty tieto tai Grundfosin omistamaton sovellus on poistettava, muutettava tai poistettava käytöstä sovellettavan lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisen välttämiseksi tai Grundfosin toimintatapojen noudattamiseksi, Asiakkaan on välittömästi toimittava sen mukaisesti. Jos Asiakas ei ryhdy vaadittuihin toimenpiteisiin, Grundfos voi keskeyttää Digitaaliset palvelut lausekkeen 7 mukaisesti tai poistaa asiaankuuluvan sisällön tai Grundfosin omistamattoman sovelluksen käytöstä.

4.10.    Asiakas säilyttää omistusoikeuden kaikkiin tietoihin, jotka Asiakas on toimittanut Digitaalisille palveluille. Asiakas myöntää Grundfosille: (i) Sopimuksen voimassaoloaikana ei-yksinomaisen, siirrettävän, maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman ja rojaltivapaan lisenssin käyttää Asiakkaan tietoja palvelujen tarjoamiseen Asiakkaalle ja sovellettaville loppukäyttäjille ja (ii) ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, rajoittamattoman, rojaltivapaan lisenssin käyttää anonymisoituja tietoja.

4.11.    Digitaalisten palvelujen käyttöön saattaa liittyä käyttöehtoja, ja jos näin on, tällaiset käyttöehdot ovat loppukäyttäjän saatavilla käyttöliittymässä ja loppukäyttäjän on noudatettava näitä käyttöehtoja. Asiakas hyväksyy, että mikä tahansa loppukäyttäjän, jolla on pääsy Digitaaliseen palveluun Sopimuksen seurauksena, käyttöehtojen rikkomus on Sopimuksen rikkomus.

5.              SIM-kortti ja datayhteys

5.1.        Tätä lauseketta 5 sovelletaan, kun Asiakas vastaanottaa SIM-kortin datayhteydellä suoraan tai epäsuorasti Grundfosilta.

5.2.        Asiakas saa käyttää datayhteyttä vain Sopimuksessa kuvattujen Digitaalisten palvelujen vastaanottamiseen. Asiakas ei saa käyttää datayhteyttä tavanomaisen käytön vastaisesti tai tavalla, joka aiheuttaa vahinkoa tai muuta haittaa Grundfosille tai muille. Esimerkkejä kielletystä käytöstä ovat: (i) yritykset saada luvaton pääsy liitettyihin verkkoihin tai verkon ja IT-infrastruktuurin tietokoneresursseihin; (ii) tietojen toimittajan toimittamien verkkojen tai it-järjestelmien tietojen tuhoaminen, vääristäminen tai luvaton käyttö; (iii) datayhteyden käyttäminen roskapostin lähettämiseen; (iv) verkkohyökkäysten tai tietojärjestelmähyökkäysten tekeminen; (v) tietokonevirusten levittäminen tai internetin tietoturvan vahingoittaminen; (vi) Palvelujen käyttäminen tavalla, joka heikentää Palvelujen laatua tai häiritsee datatoimittajan kykyä tarjota datayhteyttä tai muiden asiakkaiden mahdollisuutta käyttää datayhteyttä.

5.3.        Asiakas ei saa poistaa SIM-korttia laitteesta, jossa Grundfos on sen toimittanut. Tämä ei estä Asiakasta vaihtamasta koko piirilevyä Grundfosin korvaavaan piirilevyyn. Asiakkaan tulee tuhota tai palauttaa Grundfosille piirilevy (sis. SIM-kortti), joka on korvattu uudella.

5.4.        Asiakkaan tulee ilmoittaa Grundfosille ilman aiheetonta viivytystä, jos Asiakas uskoo tai hänellä on syytä uskoa, että luvaton kolmas osapuoli on käyttänyt Asiakkaan datayhteyttä.

6.              Turvatoimet

6.1.        Grundfosin järjestelmien, verkkojen ja tallennettujen, käsiteltyjen tai siirrettyjen tietojen salassa pidon, eheyden ja saatavuuden turvaamiseksi Grundfos on omaksunut kerrostetun strategian. Kerrostetussa strategiassa on useita suojakerroksia, joilla estetään Asiakkaan tietojen luvaton käyttö, muuttaminen ja väärinkäyttö sekä suojaudutaan kehittyviltä uhkilta. Teknologiakerroksia ovat muun muassa palomuurit, tunkeutumissuojaus, kulunvalvonta, uhkien ehkäisy, haavoittuvuus- ja haittaohjelmasuojaus, auditointilokit, kognitiivinen ja syväoppimiseen perustuva turvallisuusseuranta ja hälytysten käsittely.

6.2.        Grundfos käyttää Grundfosin alihankkijoiden tarjoamia sisäänrakennettuja tietoturvaominaisuuksia, kuten Microsoft Azuren vakioinfrastruktuurin Trusted Computing -konseptia tai muita vastaavia konsepteja.

6.3.        Lisäksi asiaankuuluvat Grundfosin alihankkijoiden palvelut ovat läpäisseet Grundfosin sisäisen turvallisuusselvitysprosessin, joka noudattaa uusimpia kansainvälisiä turvallisuusstandardeja.

6.4.        Asiakkaan tulee ryhtyä riittäviin turvatoimiin estääkseen luvattoman fyysisen tai analogisen pääsyn Digitaalisiin palveluihin käyttämällä toimenpiteitä, jotka ovat yhtä tiukkoja tai tiukempia kuin alan parhaat käytännöt.

7.              Keskeytys

7.1.        Grundfos voi milloin tahansa ilman minkäänlaista vastuuta keskeyttää Asiakkaan/loppukäyttäjän pääsyn ja Digitaalisten palvelujen käytön väliaikaisesti (i) jos Asiakkaan/loppukäyttäjän Digitaalisten palvelujen käyttö aiheuttaa äärimmäisiä, mahdollisesti haitallisia tai epätavallisia kielteisiä vaikutuksia (ks. lauseke 7.2) Grundfosin tai Grundfosin alihankkijoiden järjestelmiin; (ii) muulla tavoin, jos Asiakas siirtää kaikenlaista materiaalia tai tietoa, joka voi vahingoittaa Grundfosin, Grundfosin alihankkijoiden, Grundfosin muiden asiakkaiden tai käyttäjien IT-ympäristöä tai Digitaalisia palveluja; (iii) järjestelmien, Digitaalisten palvelujen tai tietojen luvattoman käytön estämiseksi; (iv) hätätilanteessa; (v) jos Asiakas/loppukäyttäjä ei täytä Digitaalisten palvelujen käytön ja pääsyn vaatimuksia Sopimuksen, käyttöehtojen tai sovellettavan lain mukaisesti; (vi) jos sovellettava laki sitä vaatii tai jos Sopimusta rikotaan olennaisesti; (vii) jos se on tarpeen immateriaalioikeuksien tai salassapitovelvoitteiden (mahdollisen) rikkomisen estämiseksi; (viii) jos Asiakas rikkoo lausekkeessa 5 mainittuja velvoitteitaan tai (iv) jos Sopimuksessa on muutoin mainittu, että keskeytys on sallittua.

7.2.        Jotta voidaan määrittää, missä määrin lausekkeessa 7.1(i) esitetty kielteinen vaikutus ei johdu Asiakkaasta/loppukäyttäjästä, Asiakkaan on Grundfosin pyynnöstä annettava tietoja Asiakkaan/loppukäyttäjän käyttötavoista. Annettujen tietojen perusteella Grundfosilla on oikeus vaatia käytön vähentämistä. Jos Asiakas ei noudata tällaista pyyntöä, Grundfosilla on oikeus keskeyttää Asiakkaan/loppukäyttäjän pääsy Digitaalisiin palveluihin ilman minkäänlaista vastuuta.

7.3.        Asiakas sitoutuu välittömästi Grundfosin pyynnöstä katkaisemaan ne Asiakastoiminnot, jotka aiheuttavat häiriöitä Grundfosin verkossa, Grundfosin järjestelmissä tai Digitaalisissa palveluissa tai aiheuttavat väitetyn tai mahdollisen rikkomuksen lausekkeen 14 mukaisesti, ja täten pitämään kyseiset Asiakastoiminnot katkaistuna Grundfosin ohjeiden mukaisesti.

7.4.        Grundfos pyrkii olosuhteisiin nähden kaupallisesti kohtuullisin toimin antamaan Asiakkaalle ilmoituksen ja – jos keskeytys johtuu Asiakkaan tekemästä rikkomuksesta tai sen uhasta – mahdollisuuden korjata rikkomuksen tai uhkan.

7.5.        Keskeyttämisen tai yhteyden katkaisupyynnön laajuus ja kesto on mahdollisimman pieni. Asiakkaan pyynnöstä Grundfos ilmoittaa Asiakkaalle keskeytyksen tai pyynnön syyn niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

7.6.        Tapauksissa, joissa datayhteyden tarjoaa Grundfos tai Grundfosin toimittaja, Grundfos varaa oikeuden vaatia Asiakkaalta lisämaksun, jos Asiakkaan tiedonkäyttö ylittää sovitun käytön tai jos Asiakas väärinkäyttää Digitaalisia palveluita tai datayhteyttä.

8.              Maksut, maksuehdot ja laskutus

8.1.        Digitaalisten palvelujen käyttöoikeus ja käyttö edellyttää, että Asiakas maksaa sovitun tilausmaksun sovittujen maksujen ja laskutustiheyksien mukaisesti.

8.2.        Tilausmaksu on maksettava etukäteen, ellei toisin ole sovittu.

8.3.        Asiakkaan velvollisuus maksaa tilausmaksu alkaa (i) osapuolten sopimana ajankohtana, (ii) sovittuna toimituspäivänä tai (iii) jos toimitus viivästyy yksinomaan Grundfosista johtuvista syistä, päivämääränä, jolloin Grundfos tarjoaa Digitaalisen palvelun Sopimuksen mukaisesti.

8.4.        Asiakas maksaa sovitulla maksutavalla. Jos osapuolet ovat sopineet, että Asiakas maksaa sähköisellä rahansiirrolla, esim. luottokortilla, Asiakkaan tulee toimittaa Grundfosille voimassa olevat maksutiedot ja pitää ne ajan tasalla.

8.5.        Grundfos voi muuttaa tilausmaksuja kolmen kuukauden varoitusajalla.

8.6.        Asiakkaan maksettaviin määriin ei sisälly arvonlisäveroa, liikevaihtoveroa tai muita valmisteveroja. Asiakas maksaa minkä tahansa edellä mainituista samaan aikaan, kun niihin liittyvien tuotteiden tai palveluiden maksu erääntyy.

8.7.        Sovellettavan lain mukaisesti Asiakas: (i) maksaa lähdeverot suoraan asianmukaiselle viranomaiselle sovellettavan lain edellyttämällä tavalla; (ii) toimittaa Grundfosille pyynnöstä verotodistuksen, joka osoittaa, että Asiakas on maksanut lähdeveron; (iii) maksaa Grundfosille vain nettotulot sen jälkeen, kun Asiakas on maksanut lähdeveron ja (iv) tekee täysimääräistä yhteistyötä Grundfosin kanssa lähdeverosta luopumisen tai alennuksen hakemiseksi sekä täyttää ja toimittaa kaikki asiaankuuluvat asiakirjat viipymättä.

8.8.        Jos Asiakas ei maksa tilausmaksua eräpäivänä, Grundfos voi vaatia maksua muistutuksista, perintäkuluista ja koroista, vaikuttamatta mihinkään muuhun Grundfosin sovellettavan lain mukaiseen oikeuteen tai oikeussuojakeinoon. Korko on kiinteä ja 2 % kuukaudessa (tai sovellettavan lain mukainen korko, jos se on korkeampi). Korkoa kertyy päivittäin eräpäivästä, kunnes erääntynyt määrä on maksettu. Grundfos voi myös (i) keskeyttää kaikki toimitukset, mukaan lukien Asiakkaan pääsy Digitaalisiin palveluihin, kunnes Asiakas on maksanut tai antanut Grundfosin vaatiman vakuuden maksusta tai (ii) keskeyttää uusien toimitusten tarjoamisen, kunnes Asiakas on maksanut erääntyneet summat kokonaisuudessaan.

8.9.        Kaikki Grundfosille maksettavat summat erääntyvät välittömästi Sopimuksen päätyttyä muista määräyksistä huolimatta. Tämä lauseke 8 ei rajoita oikeutta vaatia korkoa sovellettavan lain mukaan.

9.              Tuotetakuut

9.1.        Grundfos takaa, että se suorittaa Digitaaliset palvelut ammattitaidolla ja asiantuntevasti sovitulla tavalla.

9.2.        Digitaalinen palvelu on virheellinen vain, jos sitä ei toimiteta sovitulla tavalla virheellisen suunnittelun tai valmistuksen vuoksi ja lausekkeisiin 9.3–9.9perustuen.

9.3.        Lukuun ottamatta tiettyjen Digitaalisten palvelujen (mahdollisissa) suoritusehdoissa sovittujen palvelutasojen rikkomista, kaikki takuut ja muut ehdot, jotka johtuvat laista, yleisestä lainsäädännöstä tai muulla tavoin, mukaan lukien pääsyyn, käyttöön tai sisältöön liittyvät takuut ja muut ehdot, mukaan lukien pääsyn, käytön tai sisällön paikkansapitävyys, luotettavuus, täydellisyys tai oikea-aikaisuus, tai Digitaalisten palvelujen ja sisällön käytöstä saatavien tulosten osalta, on suljettu pois tämän Sopimuksen piiristä lain sallimassa suurimmassa sallitussa laajuudessa.

9.4.        Grundfos ei takaa, että Digitaaliset palvelut tai palvelimet eivät sisällä tietokoneviruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia tai että Grundfos korjaa kaikki viat, joilla ei ole suoraa vaikutusta sovittujen palvelutasojen noudattamiseen tai että Grundfos estää kolmannen osapuolen aiheuttamat häiriöt tai kolmannen osapuolen valtuuttamat toimet (jotka ylittävät näissä Yleisissä käyttöehdoissa mainitut määrät). Siltä osin kuin sillä ei ole välitöntä vaikutusta sovittujen palvelutasojen noudattamiseen, Grundfos ei takaa, että mitään Asiakastietoja ja muita Digitaalisen palvelun kautta ylläpidettyjä tai siirrettyjä viestejä ei poisteta tai tallenneta. Grundfos on velvollinen suorittamaan varmuuskopiointitoimintoja ja muita palautustoimintoja vain, jos se on nimenomaisesti sovittu tiettyjen Digitaalisten palveluiden palvelutasoksi.

9.5.        Digitaalisten palveluiden kautta Asiakkaalle annetut tiedot on tarkoitettu vain Asiakkaan tueksi. Näin ollen Grundfosilla ei ole mitään suoraa tai epäsuoraa vastuuta Asiakkaan käytöstä, toimista tai toimimattomuudesta, jotka johtuvat Digitaalisten palveluiden kautta annettuihin tietoihin tukeutumisesta.

9.6.        Grundfosin takuut tai (mahdollinen) sovittu palvelutaso eivät koske seuraavia tapauksia: jos Asiakas rikkoo lauseketta 4.3; jos Digitaalisia palveluja käytetään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon niitä on tarkoitettu; jos Asiakas tai kolmas osapuoli (joka ei toimi Grundfosin puolesta) tekee muutoksia ja muokkauksia; jos Asiakas ei noudata Grundfosin ohjeita (suullisia tai kirjallisia) (ks. lauseke 4.1) tai alan hyvää käytäntöä; jos Asiakas tai kolmas osapuoli (joka ei toimi Grundfosin puolesta) tahattomasti tai tahallisesti vahingoittaa tai väärinkäyttää Digitaalisten palveluja; jos Asiakas ei noudata sovellettavia lakeja ja asetuksia; jos Sopimus keskeytetään lausekkeen 7 mukaisesti tai jos tiettyjen Digitaalisten palvelujen suoritusehdoissa on toisin mainittu.

9.7.        Grundfos ei takaa myyntikelpoisuutta, sopivuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä omistusoikeuksien tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuutta.

9.8.        Jos Asiakas käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai avoimen lähdekoodin komponentteja Digitaalisten palvelujen ohessa, Grundfos ei ole vastuussa tällaisten ohjelmistojen toimivuudesta tai niiden käytöstä Digitaalisten palvelujen yhteydessä. Jos Asiakas käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai avoimen lähdekoodin komponentteja, Asiakas on yksin vastuussa (i) siitä, että niiden käyttö, lisenssi ja hyvitykset ovat soveltuvien kolmannen osapuolen ohjelmistojen tai avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöehtojen mukaisia ja (ii) näihin liittyvistä (mahdollisista) maksuvelvoitteista.

9.9.        Asiakkaan on ilmoitettava virheestä tai muusta Sopimuksen noudattamatta jättämisestä välittömästi ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi tällaisesta noudattamatta jättämisestä. Jos Asiakas ei noudata näitä vaatimuksia, Asiakas menettää oikeutensa vaatia Sopimuksen noudattamatta jättämiseen liittyviä oikeuksia.

10.          Huolto ja muutokset

10.1.    Grundfos kehittää jatkuvasti Digitaalisia palveluja, mukaan lukien (mahdollisia) laitteita, joita Asiakas tarvitsee Digitaalisten palvelujen käyttämiseen. Tämä voi ajoittain vaikuttaa Digitaalisten palvelujen toimivuuteen tai Sopimuksen muutoksiin, mukaan lukien Yleiset käyttöehdot ja Erityiset palveluehdot.

10.2.    Grundfosilla on oikeus muuttaa tai muokata Digitaalisia palveluita, kaikkia laitteita, joita Asiakas tarvitsee Digitaalisten palveluiden käyttämiseen, ja sovittuja ehtoja, mukaan lukien tietojen siirtäminen tietojenkäsittelijältä toiselle tai paikasta toiseen, edellyttäen, että Digitaalisten palveluiden suorituskyky tai toiminnallisuus ei heikkene enemmän kuin vähäisessä määrin tällaisen muutoksen seurauksena. Grundfos toteuttaa tällaiset muutokset tai muutostyöt tavalla, joka rajoittaa mahdollisia häiriöitä. Grundfos voi toteuttaa olennaisia muutoksia (kuten yhden Digitaalisen palvelun luokituksen alentaminen toiselle, arvoltaan alhaisemmalle palvelulle tai sovittujen palvelutasojen alentaminen) ainoastaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti kaksi (2) kuukautta aikaisemmin. Jos Grundfos tekee olennaisia muutoksia Digitaalisiin palveluihin tai sovittuihin ehtoihin, Asiakas voi – mahdollisesta sovitusta irtisanomiskiellosta huolimatta – irtisanoa Sopimuksen mukavuussyistä ilmoittamalla siitä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin tällaiset olennaiset muutokset Digitaalisiin palveluihin tai sovittuihin ehtoihin on tarkoitus toteuttaa. Grundfosilla ei ole missään olosuhteissa velvollisuutta ylläpitää vanhoja järjestelmiä.

10.3.    Digitaalisiin palveluihin tai Digitaalisten palveluiden käyttämiseen tarvittaviin laitteisiin tehdyt muutokset tai muokkaukset voivat johtaa siihen, että Asiakkaan omia laitteita on tarpeen säätää. Asiakas vastaa kaikista omien laitteidensa mukauttamiskustannuksista.

10.4.    Mahdollisista päinvastaisista määräyksistä yllä huolimatta Grundfos voi tehdä muutoksia Digitaalisiin palveluihin ja laitteisiin, joita Asiakas tarvitsee Digitaalisten palveluiden käyttämiseen, jos Digitaalisten palveluiden käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai vahingon riskin (esimerkiksi turvallisuuspäivitysten yhteydessä, jos Asiakas käyttää Digitaalista palvelua lausekkeen 4.1 tai 4.3 vastaisesti tai jos Grundfos on velvollinen tekemään niin sovellettavan lain tai säädösten tai tuomioistuimen tai viranomaisten päätösten noudattamiseksi). Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisessa tapauksessa mahdollisimman pian.

11.          Grundfosin tuotevastuu

11.1.    Grundfos on vastuussa henkilövahingoista (mukaan lukien kuolema tai loukkaantuminen) sekä kiinteälle ja henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat viallisista Digitaalisista palveluista, siinä laajuudessa kuin sovellettavassa tuotevastuuta koskevassa pakottavassa lainsäädännössä säädetään. Grundfosin vastuuseen kiinteälle ja henkilökohtaiselle omaisuudelle (joka ei ole kuluttajan omaisuutta) aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat viallisista Digitaalisista palveluista, sovelletaan kuitenkin lausekkeessa 12 esitettyjä rajoituksia siten, että Grundfosin kokonaisvastuu lausekkeen 12.2 mukaisesti kiinteälle ja henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu enintään 3 miljoonaan euroon (korvausvaatimusta kohti ja vuosittain yhteensä) tai lausekkeessa 12.2 esitettyyn suurempaan määrään. Asiakas ottaa kaiken tuotevastuun, jota ei ole kohdistettu Grundfosille tässä lausekkeessa 11.1.

11.2.    Jos osapuolen katsotaan olevan vastuussa vahingosta, joka on kohdistettu toiselle osapuolelle lausekkeessa 11.1, toisen osapuolen on korvattava ensin mainitulle osapuolelle kaikki summat, jotka on maksettu lausekkeessa 11.1 esitetyn kohdistuksen vastaisesti.

12.          Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

12.1.    Sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa (sopimuksen, vahingonkorvausvelvollisuuden [mukaan lukien huolimattomuus] lakisääteisen velvollisuuden rikkomisen tai muun syyn perusteella) tuotannon menetyksestä, liikevaihdon menetyksestä, voiton menetyksestä, liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä, tietojen menetyksestä, säästöjen menetyksestä, liikearvon menetyksestä, tietojen tai järjestelmien luvattomaan käyttöön liittyvästä menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvasta menetyksestä tai mistään muusta epäsuorasta menetyksestä tai välillisestä menetyksestä, joka aiheutuu tästä Sopimuksesta, siihen liittyen tai sen rikkomisesta.

12.2.    Jollei lausekkeesta 3.4 muuta johdu, sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Grundfosin kokonaisvastuu (mukaan lukien (mahdollisten) rahoitushyvitysten maksaminen ja kolmannen osapuolen vaateet) Asiakasta kohtaan kaikista tappioista, jotka aiheutuvat tämän Sopimuksen ja sen mukaisen yhteistyön perusteella tai sen yhteydessä, riippumatta siitä, onko kyse sopimuksesta, vahingonkorvausvelvoitteesta (mukaan lukien huolimattomuus), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muusta syystä, ei saa missään olosuhteissa olla suurempi kuin 30 % maksetusta vuotuisesta palkkiosta (ilman ALV:tä), joka maksetaan tai joka on maksettava tietystä Digitaalisesta palvelusta, johon vaade perustuu.

12.3.    Lausekkeessa 12.2 mainittu vuosimaksu lasketaan vahinkopäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen tai maksettavien maksujen perusteella tai, jos Digitaalisia palveluja on vahinkopäivänä tarjottu alle 12 kuukauden ajan, 12-kertaisena keskimääräiseen kuukausimaksuun siltä ajanjaksolta, jona Digitaalista palvelua tarjottiin.

12.4.    Jos osapuolet ovat sopineet, että sovitun palvelutason noudattamatta jättäminen edellyttää Grundfosin maksamaa taloudellista hyvitystä, tällainen taloudellinen hyvitys on ainoa ja yksinomainen keino korjata sovitun palvelutason noudattamatta jättäminen, kuitenkaan rajoittamatta lausekkeen 18.1 mukaista irtisanomisoikeutta. Rahoitushyvitys ei saa missään tapauksessa ylittää tietyn Digitaalisen palvelun suorittamista koskevissa ehdoissa sovittua määrää eikä määrää, jonka Asiakas on maksanut kyseisestä Digitaalisesta palvelusta sinä kuukautena, jona Grundfosin tulee maksaa rahoitushyvitys sovitun palvelutason noudattamatta jättämisen vuoksi.

12.5.    Tässä lausekkeessa 12 esitettyjä rajoituksia ei sovelleta, jos osapuolen teko tai laiminlyönti aiheuttaa henkilövahingon, jos osapuoli tahallisesti aiheuttaa toiselle osapuolelle tai jollekin Sopimuksen ulkopuoliselle vahinkoa tai jos osapuoli piittaamatta teon tai laiminlyönnin seurauksista aiheuttaa toiselle osapuolelle tai jollekin Sopimuksen ulkopuoliselle vahinkoa.

12.6.    Jos korvausvaatimus perustuu tappioihin, jotka johtuvat useammasta kuin yhdestä Digitaalisesta palvelusta tai yhdestä tai useammasta Digitaalisesta palvelusta yhdessä Grundfos-yhtiön toimittamien tuotteiden tai muiden palveluiden kanssa, Grundfosin (mahdollinen) kokonaisvastuu jaetaan eri toimitusten kesken kunkin toimituksen osuuden perusteella ilmoitettuihin tappioihin. Kukin jaettu kokonaisvastuun osa määräytyy osapuolten välillä sovellettavan oikeusperustan mukaan mainitulle kokonaistappion osalle, mukaan lukien (mahdollinen) sovittu vastuunrajoitus.

13.          Korvausvelvollisuus

13.1.    Asiakas sitoutuu puolustamaan, korvaamaan vahingot ja suojaamaan Grundfosin, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat kaikilta vaatimuksilta, kanteilta tai vaatimuksilta, mukaan lukien kohtuulliset lakimies- ja kirjanpitokulut, joiden väitetään johtuvan tai jotka johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut Sopimusta, mukaan lukien lausekkeen 5 rikkominen ja lainvastainen tai loukkaava toiminta, mukaan lukien kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia loukkaava toiminta, joka on aiheutunut Asiakkaan toimista, toimien laiminlyönnistä, sisällöstä, aineistosta, malleista tai eritelmistä.

14.          Immateriaalioikeudet

14.1.    Jos lauseke 4.10 ei ole ristiriidassa, Grundfos omistaa kaikki Digitaalisiin palveluihin liittyvät tai niistä johtuvat oikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet), ja jos Asiakas omistaa tällaisia oikeuksia, Asiakas siirtää ne automaattisesti Grundfosille.

14.2.    Asiakas ei siirrä Grundfosille mitään kolmannelta osapuolelta hankkimiaan laitteita tai ohjelmistoja. Grundfos ei ole vastuussa tällaisten laitteiden ja ohjelmistojen käytöstä riippumatta siitä, onko tällaiset ohjelmistot tallennettu Grundfosin tarjoamille palvelimille.

14.3.    Millään osapuolella ei ole oikeutta käyttää toisen osapuolen kauppanimiä, tavaramerkkejä, logoja tai muita merkkejä tai tunnusmerkkejä, ellei toiselta osapuolelta ole etukäteen saatu kirjallista suostumusta.

15.          Kolmannen osapuolen oikeudet

15.1.    Jos (i) Digitaaliset palvelut loukkaavat kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, tai jos (ii) Grundfos kohtuudella uskoo (kohtuullisen dokumentaation perusteella), että Digitaaliset palvelut tai niiden osat saattavat loukata kolmannen osapuolen oikeuksia, Grundfos voi kustannuksellaan ja harkintansa mukaan (a) korvata väitetysti loukkaavat Digitaaliset palvelut toiminnaltaan vähintään vastaavanlaisilla Digitaalisilla palveluilla, jotka eivät loukkaa oikeuksia; (b) muuttaa väitetysti loukkaavia Digitaalisia palveluja siten, että se ei enää loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, mutta niillä on edelleen vähintään vastaava toiminnallisuus; (c) hankkia kolmannelta osapuolelta lisenssin, jonka nojalla Asiakas ja muut kolmannet osapuolet (siinä määrin kuin se on Sopimuksen noudattamisen kannalta merkityksellistä) voivat jatkaa tällaisen väitetysti loukkaavan Digitaalisten palvelujen tai niiden osien käyttöä tai (soveltuvin osin) alilisensoida niitä tai (d) irtisanoa Sopimuksen kyseisten Digitaalisten palvelujen toimittamisesta välittömästi ja maksaa Asiakkaalle takaisin kaikki ennakkoon maksetut maksut. Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisessa tapauksessa mahdollisimman pian.

16.          Lisenssit

16.1.    Grundfosin Asiakkaalle Digitaalisiin palveluihin myöntämät lisenssit määritellään Erityisissä palveluehdoissa.

16.2.    Kaikki Grundfosin kolmannelta osapuolelta Digitaalisten palvelujen toimittamisen yhteydessä hankkimat lisenssit jäävät Grundfosin tai alihankkijan omistukseen. Jos Digitaaliset palvelut on asennettu Asiakastoimintoihin, Asiakkaan on poistettava Digitaaliset palvelut Sopimuksen, Palvelukohtaisten ehtojen tai Grundfos-lisenssien päättymisen jälkeen sen mukaan, mikä näistä ajankohdista on ensin.

16.3.    Jos Grundfos asentaa osana Digitaalisia palveluja ja Asiakkaan pyynnöstä kolmannen osapuolen ohjelmiston Asiakkaan käyttöön, Asiakas takaa, että sillä on tarvittavat oikeudet kyseiseen ohjelmistoon.

17.          Salassapitovelvollisuus

17.1.    Osapuolen (vastaanottava osapuoli) on pidettävä ehdottoman luottamuksellisena kaikkea teknistä tai kaupallista tietotaitoa, eritelmiä, hintoja, keksintöjä, prosesseja, aloitteita ja muita tietoja, jotka koskevat luovuttavan osapuolen liiketoimintaa, sen tuotteita, palveluita ja Digitaalisia palveluita ja jotka ovat luonteeltaan luottamuksellisia (luottamukselliset tiedot) ja jotka toinen osapuoli (luovuttava osapuoli), sen työntekijät, asiamiehet tai aliurakoitsijat (edustajat) ovat luovuttaneet vastaanottavalle osapuolelle. Vastaanottava osapuoli ei saa käyttää luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja muihin tarkoituksiin kuin Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen, mukaan lukien (paitsi sovellettavan lain sallimissa rajoissa) Digitaalisten palveluiden tai niiden yhteydessä toimitettujen tuotteiden takaisinmallinnus. Vastaanottava osapuoli saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja vain niille edustajilleen, joiden on saatava ne tietoonsa täyttääkseen Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ja oikeutensa, ja niiden on varmistettava, että kyseiset edustajat noudattavat tässä lausekkeessa 17 asetettuja velvoitteita ikään kuin ne olisivat näiden ehtojen osapuolia.

17.2.    Mahdollisista päinvastaisista määräyksistä huolimatta Grundfosin oikeutta käyttää ja luovuttaa tietoja, jotka on kerätty jne. lausekkeiden 4.10 ja 4.11 mukaisesti, ei rajoiteta tällä lausekkeella 17.

17.3.    Tämän lausekkeen 17 mukaisia velvoitteita sovelletaan Sopimuksen tekemisestä alkaen ja – jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu – viiden vuoden (5) ajan sen jälkeen, kun Sopimus on päättynyt tai jompikumpi osapuolista on irtisanonut sen.

18.          Ylivoimainen este

18.1.    Kumpikaan osapuoli ei riko Sopimusta eikä ole vastuussa Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen viivästymisestä tai laiminlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu sen kohtuullisen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä ("Ylivoimainen este"). Ylivoimaisen esteen sattuessa osapuolet sopivat keskeyttävänsä asianomaisen osapuolen velvoitteet, kunnes Ylivoimainen este lakkaa olemasta.

18.2.    Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle, jos Ylivoimainen este jatkuu kolmen (3) peräkkäisen kuukauden ajan. Jos irtisanominen johtuu tällaisista olosuhteista, kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle irtisanomisesta. Tällainen irtisanominen ei kuitenkaan vaikuta olemassa oleviin vastuisiin tai vaatimuksiin tai muihin Sopimuksen ehtoihin.

19.          Voimassaoloaika ja päättyminen

19.1.    Kumpikin osapuoli voi, rajoittamatta muita oikeuksiaan ja oikeussuojakeinojaan, irtisanoa Sopimuksen kokonaan tai osittain päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos (i) Sopimusta rikotaan olennaisesti tai yhtä tai useampaa tiettyjen Digitaalisten palvelujen suoritusehtoa rikotaan olennaisesti, edellyttäen, että joko kyseistä rikkomusta ei voida korjata tai että Sopimuksen tai tietyn tiettyjen Digitaalisten palvelujen suoritusehtojen laiminlyönyt osapuoli ei ole korjannut laiminlyöntejään neljätoista (14) päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut toiselta osapuolelta huomautuksen, jossa vaaditaan Sopimuksen korjausta. Olennainen sopimusrikkomus sisältää muun muassa Digitaalisten palvelujen käytön lausekkeen 4 vastaisesti, maksun viivästymisen ja Asiakkaan immateriaalioikeuksien käytön lausekkeen 14 vastaisesti.

19.2.    Irtisanomisajan viimeisestä päivästä alkaen Grundfos voi – mutta ei ole velvollinen – säilyttää ja käyttää Asiakkaan ja loppukäyttäjän tietoja kohtuullisen ajan helpottamaan Digitaalisten palvelujen käyttöönottoa ja käytettävyyden laatua, jos Asiakas päättää tilata Digitaalisia palveluja uudelleen. Grundfos voi päättää milloin tahansa Sopimuksen irtisanomisen/päättymisen jälkeen poistaa Asiakkaan ja loppukäyttäjän tiedot ja tekee niin, jos sovellettava laki niin velvoittaa. Irtisanomisen yhteydessä Asiakas voi pyytää Grundfosia toimittamaan Asiakkaalle kopion tiedoista, jotka on kerätty Asiakkaan käyttäessä Digitaalisia palveluja. Grundfos pyrkii toimittamaan tällaisen kopion, mutta se ei ole velvollinen tekemään niin. Jos Grundfos toimittaa Asiakkaalle tällaisen kopion, Grundfos voi asettaa tällaisen toimittamisen ehdoksi esimerkiksi muita salassapitovelvoitteita, maksun kyseisten tietojen keräämiseen käytetyistä työtunneista jne.

19.3.    Sopimuksen irtisanominen (syystä riippumatta) ei vaikuta niihin Sopimuksen määräyksiin, jotka luonteeltaan tai välttämättömyydestään ovat voimassa mahdollisen voimassaolon päättymisen jälkeen.

20.          Alihankkijoiden käyttö

20.1.    Grundfos voi käyttää alihankintasopimuksia Digitaalisten palvelujen suorittamiseen Sopimuksen mukaisesti. Grundfos varmistaa, että kaikki Digitaalisiin palveluihin osallistuvat henkilöt ovat tietoisia Sopimuksesta ja noudattavat sitä.

21.          Sekalaiset

21.1.    Asiakas ei saa siirtää tai luovuttaa Sopimusta kokonaan tai osittain lain nojalla tai muuten ilman Grundfosin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ilman ennakkoilmoitusta Grundfos voi siirtää Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita, mukaan lukien Yleiset käyttöehdot ja tiettyä Digitaalista palvelua koskevat Erityisehdot, mille tahansa Grundfos-konserniin kuuluvalle yritykselle.

21.2.    Isolla kirjaimella kirjoitetuilla sanoilla ja ilmauksilla, joita ei ole muuten määritelty näissä Yleisissä käyttöehdoissa, on sama merkitys kaikissa Sopimuksen osissa, ellei asiayhteys toisin määrää.

22.          Vientivalvonta ja pakotteiden kohteena olevat osapuolet

22.1.    Kaikki Sopimuksen kattamat toimitukset voivat olla vientivalvonta- ja kauppasanktiosääntöjen alaisia, mukaan lukien muun muassa Euroopan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien ja Yhdysvaltojen säännöt.

22.2.    Edellytyksenä Grundfosin Digitaalisten palvelujen toimittamiselle Asiakkaalle on, että Asiakas noudattaa kaikkia soveltuvia vientivalvonta- ja kauppasanktiosääntöjä ja että hänellä on asiaankuuluvat noudattamismenettelyt ja -valvontatoimenpiteet. Asiakkaan tulee varmistaa, että Digitaalisia palveluita käytetään vain vientivalvonta- ja kauppasanktioiden sääntöjen mukaisesti ja ettei Asiakasta tai ketään Digitaalisia palveluita käyttävää loppukäyttäjää saa rangaista.

22.3.    Jos Grundfos katsoo vientivalvonta- ja kauppasanktiosäännösten vuoksi, että se on tai tulee olemaan kielletty, estetty, rajoitettu tai että sille aiheutuu huomattavaa haittaa Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä, Grundfos voi peruuttaa tai lykätä Digitaalisten palvelujen toimittamista. Tällaisissa tapauksissa Grundfos ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vaateista tai menetyksistä.

22.4.    Jotta viranomaiset tai Grundfos voivat tarkastaa, noudattaako Asiakas vientivalvonta- ja kauppapakotteita koskevia sääntöjä, tai tukeakseen Grundfosin asianmukaisille viranomaisille esittämiä hakemuksia Sopimuksen mukaisten tarvikkeiden viennin tai myynnin yhteydessä, Asiakkaan tulee – kohtuullisesta pyynnöstä – viipymättä toimittaa Grundfosille kaikki tiedot Digitaalisten palvelujen loppukäyttäjistä, toimitukseen osallistuvista osapuolista, määränpäistä ja aiotusta käytöstä.

23.          Laki ja oikeuspaikka

23.1.    Sopimukseen ja kaikkiin riitoihin tai vaateisiin, jotka johtuvat Sopimuksesta tai sen muodostamisesta tai liittyvät siihen (mukaan lukien Sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet), sovelletaan Tanskan lakeja ja ne on laadittu Tanskan lakien mukaisesti ilman viittausta lakien tai periaatteiden ristiriitoihin, jotka voivat johtaa jonkin muun maan lakien soveltamiseen. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta.

23.2.    Tanskan korkeimmalla meri- ja kauppatuomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki riidat tai vaateet (mukaan lukien Sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet), jotka johtuvat Sopimuksesta, sen kohteesta tai muodostumisesta tai liittyvät siihen (mukaan lukien Sopimuksen ulkopuoliset riidat tai vaateet). Jos Tanskan korkein meri- ja kauppatuomioistuin katsoo, että riita ei kuulu sen toimivaltaan, yksinomainen toimivalta on Lyngbyn käräjäoikeudella.

 

C       Tietojenkäsittelysopimus

1.              Tarkoitus 

1.1.        Sopimuksen mukaisesti Grundfos käsittelee henkilötietoja (tietojen käsittelijänä) Asiakkaan (toimien rekisterinpitäjänä) puolesta tässä osiossa C kuvatulla tavalla. Tämän osion C ehdot eivät koske tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja.

1.2.        Tällä osiolla C osapuolten tarkoituksen on varmistaa, että ne noudattavat yleistä tietosuoja-asetusta, asetusta (EU) 2016/679 ("GDPR"), mukaan lukien artiklan 28 kohtaa 3, jossa vahvistetaan tiedonkäsittelysopimusten sisältöä koskevat erityisvaatimukset. Kaikki tässä osiossa C käytetyt termit, jotka määritellään tai joita käytetään GDPR:n alaisina, tulee tulkita GDPR:n mukaisesti.

1.3.        Grundfos ja sen alikäsittelijät voivat käyttää lausekkeessa 2.1 mainittujen rekisteröityjen toimittamia henkilötietoja Grundfosin tarjousten parantamiseen ja kehittämiseen sekä tekniseen ylläpitoon ja parannuksiin, esimerkiksi virheiden korjaamiseen. Grundfos tai sen alikäsittelijät (soveltuvin osin) toimivat rekisterinpitäjinä näissä tarkoituksissa, ja näin ollen tällaiset käsittelytoimet eivät kuulu tämän osion C soveltamisalaan. Mahdollisuuksien mukaan kaikki käytetyt henkilötiedot anonymisoidaan tai tietoja käsitellään yleistasolla.

2.              Käsitellyt henkilötiedot

2.1.        Kun Grundfos käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta, käsittely sisältää edellä osiossa A kuvatut tiedot.

3.              Käsittelytoimet

3.1.        Käsittelytoimet, jotka suoritetaan, kun Grundfos ja sen alikäsittelijät käsittelevät henkilötietoja Asiakkaan puolesta, on kuvattu yllä olevassa osiossa A.

4.              Grundfosin ja Asiakkaan yleiset velvollisuudet

4.1.        Grundfos käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja vain Asiakkaan suorien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti sovittujen palvelujen tarjoamista varten, mukaan lukien henkilötietojen siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliseen järjestöön, ks. myös lauseke 6. Osapuolten tarkoituksena on, että tämän osion C sisältö muodostaa Asiakkaan dokumentoidut ohjeet. Jos ohje Grundfosin mielestä loukkaa GDPR:ää tai muita Euroopan unionin tai EU:n/ETA:n jäsenvaltioiden tietosuojamääräyksiä, Grundfos ilmoittaa siitä Asiakkaalle välittömästi. Rajoittamatta Grundfosin GDPR:n mukaisia lakisääteisiä velvoitteita, Grundfosin Asiakkaalle antama apu tällaisten ohjeiden noudattamiseksi ei saa ylittää kaupallisesti kohtuullista summaa.

4.2.        Muutoin kuin lausekkeessa 1.3 mainitulla tavalla, Grundfos ei saa käsitellä Asiakkaan henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai ilman Asiakkaan ohjeita, ellei Grundfos ole niin velvollinen Euroopan unionin tai EU-/ETA-jäsenvaltion sen lainsäädännön mukaan, jonka alaisena Grundfos toimii. Tällaisessa tapauksessa Grundfos ilmoittaa Asiakkaalle tästä lakisääteisestä vaatimuksesta ennen henkilötietojen käsittelyä, ellei kyseisessä laissa kielletä tällaista tiedottamista tärkeän yleisen edun vuoksi. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että Grundfos ja sen alikäsittelijät voivat käyttää henkilötietoja tarpeen mukaan sovittujen palvelujen tarjoamiseksi, mukaan lukien tukipalvelujen tarjoaminen Asiakkaalle.

4.3.        Grundfos ryhtyy kaikkiin Grundfosilta GDPR:n artiklan 32 mukaisesti vaadittuihin toimenpiteisiin, ilmoittaa Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ja auttaa Asiakasta varmistamaan GDPR:n artiklojen 32–36 mukaisten velvoitteiden noudattamisen käsittelyn luonne ja Grundfosin käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen. Rajoittamatta Grundfosin GDPR:n mukaisia lakisääteisiä velvoitteita, Grundfosin Asiakkaalle antama apu ei saa ylittää kaupallisesti kohtuullista summaa.

4.4.        Grundfos avustaa mahdollisuuksien mukaan Asiakasta käsittelyn luonne huomioon ottaen asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein täyttääkseen Asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat tietosuoja-asetuksen III luvussa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Rajoittamatta Grundfosin GDPR:n mukaisia lakisääteisiä velvoitteita, Grundfosin Asiakkaalle antama apu ei saa ylittää kaupallisesti kohtuullista summaa.

4.5.        Grundfos asettaa Asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tässä osiossa C ja GDPR:n artiklassa 28 asetettujen velvoitteiden noudattamisen osoittamiseksi sekä sallivat Asiakkaan tai muun Asiakkaan valtuuttaman tarkastajan suorittamat auditoinnit, mukaan lukien tarkastukset, ja osallistuvat niihin.

4.6.        Lausekkeessa 4.5 asetetun tarkastusvaatimuksen täyttämiseksi Grundfos voi harkintansa mukaan toimittaa Asiakkaalle riippumattoman tarkastajan laatimat tarkastusraportit tai -todistukset. Tällaiset tarkastusraportit tai -todistukset voivat olla luonteeltaan yleisiä tai Asiakaskohtaisia, eivätkä ne saa olla yli 12 kuukautta vanhoja, kun ne toimitetaan Asiakkaalle.

4.7.        Jos Grundfos ei toimita Asiakkaalle lausekkeessa 4.6 määriteltyjä asiakirjoja tai jos Grundfos tai sen alikäsittelijät ovat olleet tietomurron kohteina, Asiakas voi aloittaa tarkastuksen. Tällaisten tarkastusten on (i) rajoituttava enintään yhteen (1) tarkastukseen kalenterivuodessa; (ii) niiden laajuudesta on sovittava etukäteen osapuolten kesken, jotka toimivat kohtuullisesti, mukaan lukien tarkastaja, jos tarkastaja ei ole Asiakas; (iii) ne on tehtävä tavanomaisena työaikana etukäteen sovittuna päivänä ja kellonaikana ja keskeyttämättä kohtuuttomasti Grundfosin ja sen alikäsittelijöiden päivittäistä liiketoimintaa, ja (iv) ne on tehtävä Asiakkaan kustannuksella (paitsi että Grundfosin sisäiset kustannukset eivät jää Asiakkaan maksettaviksi). Jos tarkastaja ei ole Asiakas, kyseistä ulkopuolista tarkastajaa sitovat Grundfosin hyväksymät salassapitomääräykset (toimien kohtuullisesti).

4.8.        Asiakas takaa, että henkilötiedot on saatu laillisesti ja rekisteröidyt ovat saaneet riittävästi tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

5.              Alikäsittelijät

5.1.        Asiakas myöntää Grundfosille yleisen kirjallisen valtuutuksen ottaa käyttöön muita käsittelijöitä (alikäsittelijöitä) sen Asiakkaan puolesta suorittamiin käsittelytoimintoihinsa osion C mukaisesti. Grundfos ilmoittaa asiasta Asiakkaalle kirjallisesti ennen uuden alikäsittelijän ottamista käyttöön. Asiakas voi 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta kohtuudella toimien vastustaa alikäsittelijän käyttöä, jolloin osapuolten tulee keskustella mahdollisista ratkaisuista hyvässä uskossa. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen ratkaisusta ja Asiakas jatkaa vastustusta, Grundfos voi irtisanoa Sopimuksen kirjallisesti 30 päivän irtisanomisajalla. Jos Asiakas ei vastusta asetetussa määräajassa, alikäsittelijä katsotaan hyväksytyksi.

5.2.        Sopimuksen tekohetkellä käytössä olleet alikäsittelijät on lueteltu yllä osiossa A.

5.3.        Kaikkien mukana olevien alikäsittelijöiden on aina täytettävä GDPR:n artiklan 28(2) ja 28(4) vaatimukset ja velvoitteet.

6.              Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

6.1.        Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle maihin, jotka ovat Euroopan komission tekemän tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen tai vastaavien tietosuojan riittävyyttä koskevien puitteiden kohteena. Lisäksi Grundfos ja sen alikäsittelijät voivat siirtää henkilötietoja mille tahansa muulle alueelle EU:n/ETA:n ulkopuolella edellyttäen, että Grundfos ja sen alikäsittelijät ovat varmistaneet, että mainittujen tietojen siirrolle on laillinen perusta. Jos Grundfos ja sen alikäsittelijät siirtävät tietoja jollekin muulle EU:n/ETA:n ulkopuoliselle alueelle, tätä kuvataan tarkemmin edellä osiossa A.

7.              Henkilötietojen poistaminen ja palauttaminen

7.1.        Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen yhteydessä Grundfos poistaa tai palauttaa Asiakkaan valinnan mukaan kaikki henkilötiedot Asiakkaalle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, ellei Euroopan unionin tai EU:n/ETA:n jäsenvaltion lainsäädäntö edellytä henkilötietojen säilyttämistä.Varmuuskopiot poistetaan Grundfosin ja sen alikäsittelijöiden tavanomaisten menettelytapojen mukaisesti.

7.2.        Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen Grundfos voi säilyttää käyttäjän asetuksiin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä henkilötietoja kolmen vuoden ajan (ellei lyhyempää tai pidempää ajanjaksoa ole kuvattu osiossa A). Hyväksyttyjen tietojen säilyttämisen tarkoituksena on helpottaa Asiakasta ja sen työntekijöitä jatkamaan siitä, mihin he jäivät, jos Asiakas haluaa aloittaa palvelut uudelleen myöhemmin, säästäen Asiakkaan aikaa ja resursseja. Asiakas ja asiaankuuluvat rekisteröidyt voivat milloin tahansa pyytää Grundfosia poistamaan tällaiset henkilötiedot.

8.              Salassapitovelvollisuus

8.1.        Grundfos pitää henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että henkilötietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt ovat sitoutuneet salassapitoon tai heillä on asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

8.2.        Asiakkaan on pidettävä luottamuksellisina kaikki tarkastusraportit, todistukset, tarkastuspöytäkirjat tai muut asiakirjat (joko Asiakkaan itsensä, ulkopuolisen tarkastajan tai Grundfosin ja sen alikäsittelijöiden laatimia tai toimittamia), jotka sisältyvät lausekkeisiin 4.6 ja 4.7. Tällaisia asiakirjoja saa käyttää yksinomaan Asiakas itse ja vain GDPR:n mukaiseen tarkastusvelvollisuuteen.

9.              Voimassaololausekkeet

9.1.        Tähän osioon C sisältyvän tietojenkäsittelysopimuksen voimassaolo päättyy tai se irtisanotaan (vain) yhdessä muun Sopimuksen kanssa. Lausekkeet 7 ja 8 pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

Viimeksi päivitetty: 24. tammikuuta 2022