Legal and policies

Terms for sale of Grundfos Utility Connect

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GRUNDFOS UTILITY CONNECT

Deze Algemene Voorwaarden voor Grundfos Utility Connect maken deel uit van de overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen Grundfos Operations A/S ("Grundfos") en de klant (de "Klant") over de verkoop en levering van Grundfos Utility Connect door Grundfos aan de Klant. Grundfos Utility Connect is een van de digitale diensten ("Digitale Dienst(en)") die door Grundfos worden aangeboden op basis van de Grundfos iSolutions Cloud ("GiC").

Deze Algemene Voorwaarden voor Grundfos Utility Connect bestaan uit de volgende secties:

A.    Specifieke servicevoorwaarden voor Grundfos Utility Connect

B.    Algemene voorwaarden voor de verkoop van digitale diensten door Grundfos

C.    Overeenkomst over gegevensverwerking

In geval van tegenstrijdigheid hebben de afdelingen voorrang in de volgorde waarin zij hierboven zijn vermeld.

A       Specifieke servicevoorwaarden voor Grundfos Utility Connect

1.             Toepassingsgebied van de digitale dienst

1.1         Grundfos Utility Connect stelt de klant in staat om zijn installaties digitaal op afstand te bewaken en te controleren. Grundfos Utility Connect wordt hier beschreven:

https://product-selection.grundfos.com/uk/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?custid=INT&lang=ENG&productnumber=92711156&tab=variant-specifications

1.2         Voor elke installatie die de klant aan zijn Grundfos Utility Connect account toevoegt, ontvangt hij automatisch gratis toegang tot een beperkte versie van Grundfos Utility Connect. Voor volledige toegang en dus gebruik van alle Grundfos Utility Connect functies voor een installatie, moet de klant de volledige oplossing voor deze installatie activeren en de bijbehorende abonnementskosten betalen.

1.3         De beperkte gratis versie is onderworpen aan sectie B, clausule 3.

2.             Uitrusting

2.1         Om Grundfos Utility Connect te kunnen gebruiken, moet de klant de vereiste apparatuur geïnstalleerd hebben.

3.             Gebruikersaccount – toegang tot digitale diensten

3.1         Om de klant toegang te geven tot en gebruik te laten maken van Grundfos Utility Connect, dient de klant en elke gebruiker zich te registreren voor een Grundfos account. Wanneer de gebruiker een Grundfos account aanmaakt en zich aanmeldt, dient de gebruiker zich altijd te houden aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

4.             Abonnementen op Grundfos Utility Connect

4.1         De klant abonneert zich op een systeem rechtstreeks op de gebruikersinterface van de oplossing. Alvorens een abonnement voor een installatie definitief te aanvaarden, moet de klant een gateway voor die installatie aansluiten. De klant kan zich op elk moment abonneren op de volledige oplossing voor elke installatie. Alle abonnementen van de klant op Grundfos Utility Connect zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden voor Grundfos Utility Connect.

4.2         De abonnementsperiode voor de volledige Grundfos Utility Connect oplossing voor een installatie begint wanneer de klant het abonnement voor de volledige oplossing voor elke installatie accepteert op de gebruikersinterface van de oplossing.

4.3         De door de klant verschuldigde abonnementskosten voor de volledige "Grundfos Utility Connect" oplossing zijn hier beschikbaar:

https://product-selection.grundfos.com/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?tab=variant-specifications

4.4         De klant zal geen installatie buiten de Europese Unie (met uitzondering van de ultra perifere gebieden), Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland aansluiten op Grundfos Utility Connect zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grundfos. Iedere schending van de verplichting in deze clausule kan ertoe leiden dat Grundfos een verlies lijdt, bijv. veroorzaakt door gegevensgebruik buiten het grondgebied. De klant is aansprakelijk voor enig verlies opgelopen door Grundfos en eventuele extra kosten opgelopen door Grundfos als gevolg van het feit dat de klant een installatie buiten de Europese Unie heeft aangesloten op Grundfos Utility Connect.

5.             Persoonsgegevens

5.1         De verwerking van persoonlijke gegevens door Grundfos namens de klant is onderhevig aan deze clausule 5 en sectie C hieronder.

5.2         Wanneer Grundfos namens de Klant persoonlijke gegevens verwerkt, omvat de verwerking de volgende gegevens:

Persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers van het systeem (deze gegevens worden gebruikt om persoonlijke gebruikersaccounts aan te maken):

●      Naam

●      E-mailadres

●      Adres en land

●      Mobiel telefoonnummer

●      Klant die de gebruiker toegang heeft verleend (bv. werkgever).

●      Gebruikerslogboek, met inbegrip van gebruikersgebruik van digitale diensten, alarmen voor gebruikers, diverse andere diensten.

(Grundfos verwerkt geen speciale categorieën van gegevens/gevoelige gegevens.)

5.3         Gebruikers dienen hun Persoonsgegevens rechtstreeks in bij het platform dat gehost wordt door Microsoft Azure namens Grundfos Holding A/S, die beide sub verwerkers zijn in overeenstemming met Clausule 5.4 in deze Sectie A. De Klant (inclusief de geautoriseerde dienstverlener van de Klant) is de Gegevensbeheerder. De Klant (inclusief door de Klant gemachtigde gebruikers), Grundfos en de sub-verwerkers van Grundfos hebben toegang tot de persoonlijke gegevens op het Platform.

5.4         Op het moment van het sluiten van de Overeenkomst zijn de volgende sub-verwerkers in gebruik en worden geacht onder de machtiging van de Klant te vallen: 

·         Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denemarken

·         Microsoft Ireland Operations Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland

·         Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, provincie Stockholm 11688, Zweden

Om twijfel te vermijden, Telenor Connexion AB treedt op als gegevensverwerker in haar positie als leverancier van eSIM-kaarten aan Grundfos die deel kunnen uitmaken van het Aanbod. Telenor heeft geen toegang tot de informatie van de klant in de GiC database.

5.5         Persoonlijke gebruikersloggegevens worden opgeslagen voor een periode van vijf (5) jaar, waarna de loggegevens worden geanonimiseerd. Andere gebruikersgegevens worden opgeslagen gedurende de periode die is gespecificeerd in het van toepassing zijnde Grundfos privacy beleid.

6.             6 Aanvaardbaar gebruik

6.1         Grundfos Utility Connect is niet bedoeld voor gebruik met levens- of veiligheid kritische systemen, zoals de werking van medische apparatuur, geautomatiseerde transportsystemen, autonome voertuigen, vliegtuigen of luchtverkeersleiding, nucleaire faciliteiten, bemande ruimtevoertuigen of militaire doeleinden in termen van gevechtsoperaties.

7.             Annulering

7.1         Het abonnement op de volledige "Grundfos Utility Connect" oplossing voor een installatie kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van ten minste één (1) maand voor het einde van de abonnementsperiode voor die installatie.

7.2         Als de Klant geen abonnementen heeft op de volledige "Grundfos Utility Connect"-oplossing, kan de Klant zijn account op elk moment verwijderen. De klant wordt geïnformeerd dat Grundfos niet verplicht is om de gegevens van de klant te bewaren wanneer een account wordt verwijderd.

B. Elk der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen met ten minste 30 dagen voorafgaande kennisgeving aan de andere partij. Algemene voorwaarden voor de verkoop van Digitale Diensten door Grundfos

1. Overeenkomst

1.1. De partijen zijn de Overeenkomst voor levering van Digitale Diensten aangegaan op het vroegste van de volgende momenten: (i) de Klant klikt op een vakje dat acceptatie aangeeft; (ii) ondertekening door beide partijen; (iii) Grundfos heeft de bestelling van Digitale Dienst(en) van de Klant schriftelijk bevestigd; of (iv) Grundfos is begonnen met het leveren van de Digitale Dienst(en) aan de Klant.

1.2. Elke persoon die namens de Klant een Overeenkomst accepteert, verklaart (i) de volledige wettelijke bevoegdheid te hebben om de Klant aan de Overeenkomst te binden; (ii) alle delen van de Overeenkomst te hebben gelezen en begrepen; en (iii) namens de Klant akkoord te gaan met de Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Servicevoorwaarden.

2. Levering

2.1. Grundfos levert de Digitale Dienst(en) niet later dan op de overeengekomen datum, indien van toepassing, en anders binnen een redelijke termijn na de schriftelijke bevestiging door Grundfos van de bestelling van de Klant.

3. Gratis Proefversie

3.1. Dit artikel 3 stelt aanvullende voorwaarden aan de registratie van de Klant voor een gratis proefversie, test, bètaversie, voorproefje, enz. van (andere) Digitale Dienst(en) die Grundfos aanbiedt zonder dat de Klant een vergoeding betaalt (“Gratis Proefversie”). Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op Gratis Proefversies in aanvulling op de rest van de Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Servicevoorwaarden (indien van toepassing).

3.2. Grundfos levert de overeengekomen Gratis Proefversie kosteloos aan de Klant tot aan het vroegste van de volgende momenten: (i) het einde van de geregistreerde Gratis Proefversie, (ii) de ingangsdatum van een overeenkomst voor aankoop door de Klant van de Digitale Dienst(en) die als Gratis Proefversie wordt verstrekt, of (iii) de beëindiging door Grundfos van de Gratis Proefversie. Grundfos kan de levering van Gratis Proefversies te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen door kennisgeving aan de Klant.

3.3. Het bestaan van gratis proefversies en alle informatie en materialen die daarop betrekking hebben, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie die gebonden is aan artikel 17. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, stemt de Klant ermee in geen openbare uitlatingen te zullen doen of anderszins zijn deelname aan de Gratis Proefversie bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grundfos.

3.4. Gratis proefversies worden aangeboden op basis van "as is" zonder enige garanties (expliciet of impliciet) van welke aard dan ook. Zonder beperking van het voorafgaande garandeert Grundfos niet dat Gratis Proefversies aan de verwachtingen van de Klant zullen voldoen, vrij zullen zijn van fouten, ononderbroken en veilig zullen zijn en/of dat Grundfos in staat zal zijn om juiste gebruiksgegevens te verstrekken. Behoudens als bepaald in artikel 11 heeft Grundfos geen aansprakelijkheidsverplichtingen met betrekking tot Gratis Proefversies en (het) overeengekomen serviceniveau(s) (indien van toepassing) is/zijn niet van toepassing op een Gratis Proefversie. Indien aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten onder toepasselijk recht zal Grundfos aansprakelijk zijn voor zover minimaal door de toepasselijke wetgeving toegestaan, maar de aansprakelijkheid van Grundfos onder artikel 12.2 zal niet hoger zijn dan EUR 1000,-.

4. Gebruik van digitale dienst(en)

4.1. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Grundfos de Klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van de Digitale Dienst gedurende de looptijd.

4.2. Wanneer de Klant de Digitale Dienst(en) gebruikt in combinatie met de Klantfaciliteiten (zoals hieronder gedefinieerd), zal de Klant aan alle instructies van Grundfos opvolgen zoals die van tijd tot tijd van toepassing zijn.

4.3. De term "eindgebruiker" of "gebruiker" wanneer gebruikt met betrekking tot Digitale Dienst(en) betekent elke fysieke persoon (d.w.z. werknemer, vertegenwoordiger, derde, enz.) op elk niveau, inclusief sublicentiehouders (indien aanwezig), die als gevolg van de Overeenkomst toegang heeft tot de Digitale Dienst. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Digitale Dienst(en) door eindgebruikers die als gevolg van de Overeenkomst toegang hebben tot de Digitale Dienst.

4.4. De Klant zorgt ervoor dat geen enkele eindgebruiker: (i) de Digitale Dienst(en) zal gebruiken (a) voor het verzamelen, registreren, opslaan, verwerken of manipuleren van de gegevens van de Klant in strijd met de Overeenkomst; (b) om ongeoorloofde toegang tot systemen te verkrijgen of om de Digitale Dienst(en) of content ongeoorloofd te gebruiken; (c) om schadelijke code op te slaan of te verzenden, zoals bestanden, scripts, agenten en programma's die bedoeld zijn om schade aan te richten, zoals tijdbommen, virussen, wormen en/of Trojaanse paarden en (d) in strijd met het toepasselijk recht die van tijd tot tijd van kracht is en alle regels en voorschriften die uit hoofde daarvan worden uitgevaardigd (bijvoorbeeld door de integriteit of beveiliging van een netwerk of systeem te verstoren of te schenden; administratieve of beveiligingsbeperkingen te omzeilen; ongevraagde, beledigende of misleidende berichten, virussen of schadelijke code te verzenden; handelingen uit te voeren als beschreven in artikel 4.4(i)(a) in strijd met het toepasselijk recht, of in strijd met rechten van derden); (ii) om een of alle broncode(s) of algoritme(s), hardware of andere technologie vervat in de Digitale Dienst(en) te kopiëren, wijzigen, framen, er een afgeleid werk van te maken, te reverse-engineeren, ontcijferen, decompileren, vertalen, demonteren of op een andere manier trachten te extraheren (behalve voor zover toegestaan volgens de voorwaarden voor het functioneren van de specifieke Digitale Dienst(en) of voor zover deze beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijk recht) en (iii) om meerdere applicaties of accounts te creëren om te simuleren of zich voor te doen als één enkele applicatie respectievelijk account, of om anderszins toegang te krijgen tot de Digitale Dienst(en) op een wijze die bedoeld is om geen kosten verschuldigd te worden.

4.5. De Klant dient Grundfos onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval de Klant bekend wordt met enig feitelijk, dreigend of vermoeden van misbruik van de Digitale Dienst(en), inclusief maar niet beperkt tot gebruik in strijd met artikel 4.1 tot en met 4.4, of in het geval dat de Klant per ongeluk of anderszins toegang krijgt tot gegevens van derden (bv. digitale diensten of gegevens van andere klanten van Grundfos).

4.6. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle noodzakelijke autorisaties, toestemmingen, licenties en toestemmingen voor het gebruiken, verstrekken, opslaan en verwerken van de content van de Digitale Dienst(en) en moet Grundfos ook het recht verlenen om hetzelfde te doen namens de Klant indien noodzakelijk, ten behoeve van de levering van de Digitale Dienst(en). Voor alle duidelijkheid: Grundfos zal dergelijke vergunningen, machtigingen, licenties, goedkeuringen en toestemmingen verkrijgen en behouden, die strikt noodzakelijk zijn of vereist zijn op grond van toepasselijk recht voor de levering door Grundfos van de Digitale Dienst(en) als zodanig en voor het herstellen van gebreken ( indien aanwezig).

4.7. De Klant is in het bezit van (toegang tot) en is verantwoordelijk voor alle gebouwen, apparatuur, software, netwerken (van de Klant of van derden), licenties van derden, documentatie van derden, enz. die niet zijn opgenomen in de Digitale Dienst(en) maar die nodig zijn voor het gebruik door de Klant en de levering door Grundfos van de Digitale Dienst(en) (hierna te noemen de “Klantfaciliteiten”). De Klant dient ervoor te zorgen dat de Klantfaciliteiten voldoen aan de van tijd tot tijd geldende wetgeving en alle uit hoofde daarvan uitgevaardigde regels en voorschriften (zoals klimaatvereisten en vereisten voor elektrische aansluiting).

4.8. De Klant zal, op verzoek van Grundfos, Grundfos kosteloos toegang verlenen tot de Klantfaciliteiten voor zover dit nodig is voor de levering van de Digitale Dienst(en) door Grundfos en zal Grundfos ook anderszins naar beste vermogen behulpzaam zijn bij de levering van de Digitale Dienst(en).

4.9. Als Grundfos de Klant op de hoogte stelt dat bepaalde informatie of een applicatie die niet van Grundfos is zal worden verwijderd, gewijzigd of uitgeschakeld om een schending van de toepasselijke wetgeving of rechten van derden te voorkomen en/of om te voldoen aan het beleid van Grundfos, zal de Klant onmiddellijk dienovereenkomstig handelen. In het geval dat de Klant de vereiste actie niet onderneemt, kan Grundfos de Digitale Dienst(en) opschorten volgens artikel 7 of de betreffende getroffen content of niet-Grundfos-applicatie uitschakelen.

4.10. De Klant behoudt de eigendom van alle gegevens die de Klant aan de Digitale Dienst(en) heeft verstrekt. De Klant verleent aan Grundfos: (i) gedurende de looptijd van de Overeenkomst een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om de gegevens van de Klant te gebruiken voor het leveren van dienst(en) aan de Klant en toepasselijke eindgebruikers; en (ii) een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, royaltyvrije licentie om geanonimiseerde gegevens te gebruiken.

4.11. Het gebruik van de Digitale Dienst(en) kan onderhevig zijn aan gebruiksvoorwaarden, en als dat het geval is zullen dergelijke gebruiksvoorwaarden beschikbaar zijn voor de eindgebruiker in de interface en moet de eindgebruiker zich houden aan die gebruiksvoorwaarden. De Klant stemt ermee in dat elke niet-nakoming van de gebruiksvoorwaarden door een eindgebruiker die toegang heeft tot de Digitale Dienst als gevolg van de Overeenkomst een niet-nakoming van de Overeenkomst zal zijn.

5. Simkaart en gegevensverbinding

5.1. Dit artikel 5 is van toepassing wanneer de Klant van Grundfos direct of indirect een Simkaart met een gegevensverbinding ontvangt.

5.2. De Klant mag de gegevensverbinding uitsluitend gebruiken om de in de Overeenkomst beschreven Digitale Dienst(en) te ontvangen. De Klant mag de gegevensverbinding niet gebruiken in strijd met normaal gebruik of op een wijze die schade of ander ongemak toebrengt aan Grundfos of anderen. Voorbeelden van verboden gebruik zijn: (i) pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot verbonden netwerken of computerhulpmiddelen in het netwerk en de IT-infrastructuur; (ii) het vernietigen, vervormen of ongeoorloofd gebruik maken van de informatie in netwerken of IT-systemen die door de gegevensleverancier worden geleverd; (iii) de gegevensverbinding gebruiken om spammails te verzenden; (iv) het uitvoeren van netwerkaanvallen of computersysteemaanvallen; (v) het verspreiden van computervirussen of het schaden van de internetinformatiebeveiliging; (vi) het gebruiken van de Diensten op een zodanige wijze dat de kwaliteit van de Diensten wordt aangetast of het vermogen van de leverancier om de gegevensverbinding te leveren of het gebruik van de gegevensverbinding door andere Klanten wordt belemmerd.

5.3. De Klant zal de Simkaart niet verwijderen uit de apparatuur waarin deze door Grundfos is geleverd. Dit belet de Klant niet om de gehele printplaat te vervangen door een vervangende printplaat van Grundfos. De Klant zal de vervangen printplaat (inclusief Simkaart) vernietigen of teruggeven aan Grundfos.

5.4. De Klant zal Grundfos zonder onnodige vertraging informeren als de Klant meent of redenen heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde de gegevensverbinding van de Klant gebruikt of heeft gebruikt.

6. Veiligheidsmaatregelen

6.1. Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van Grundfos' systemen, netwerken en de opgeslagen, verwerkte en/of verzonden gegevens te beschermen, heeft Grundfos een gelaagde strategie vastgesteld. De gelaagde strategie heeft meerdere beschermingslagen om ongeautoriseerde toegang tot, manipulatie en misbruik van de gegevens van de Klant te voorkomen en om deze te beschermen tegen zich ontwikkelende bedreigingen. De technologielagen omvatten onder meer firewalls, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, dreigingspreventie, kwetsbaarheids- en malwarebescherming, audit logs, cognitieve en op deep learning gebaseerde beveiligingscontrole en afhandeling van waarschuwingen.

6.2. Grundfos maakt gebruik van ingebouwde beveiligingsfuncties die worden geleverd door de onderleveranciers van Grundfos, inclusief het standaard Microsoft Azure-infrastructuur - Trusted Computing-concept en andere soortgelijke concepten.

6.3. Verder hebben de relevante diensten van de onderleveranciers van Grundfos het interne beveiliging goedkeuringsproces van Grundfos doorlopen, dat voldoet aan de nieuwste internationale beveiligingsnormen.

6.4. De Klant zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om onbevoegde fysieke of analoge toegang tot de Digitale Dienst(en) te voorkomen door middel van maatregelen die niet minder streng zijn dan de best practices in de branche.

7. Opschorting

7.1. Grundfos kan te allen tijde zonder enige aansprakelijkheid de toegang en het gebruik van de Digitale Dienst(en) voor de Klant of een eindgebruiker tijdelijk opschorten (i) als het gebruik van de Digitale Dienst(en) door de Klant/eindgebruiker een extreme, mogelijk schadelijke of ongebruikelijk negatieve impact heeft (zie artikel 7.2) op de systemen van Grundfos of de onderaannemers van Grundfos; (ii) op enige andere manier, als de Klant materiaal en/of gegevens in welke vorm dan ook overdraagt die schade kunnen toebrengen aan de IT-omgeving van Grundfos, de onderaannemers van Grundfos, de andere klanten of gebruikers van Grundfos, of de Digitale Dienst(en) ); (iii) om onbevoegde toegang tot systemen, Digitale Dienst(en) of gegevens te voorkomen; (iv) als er een noodsituatie is; (v) als de Klant/eindgebruiker niet voldoet aan de vereisten voor toegang en gebruik van de Digitale Dienst(en) onder de Overeenkomst, de gebruiksvoorwaarden of het toepasselijk recht; (vi) indien vereist door de toepasselijke wetgeving of in geval van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst; (vii) indien noodzakelijk om een (potentiële) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of geheimhoudingsverplichtingen te voorkomen; (viii) als de Klant zijn verplichtingen in artikel 5 schendt; of (iv) als de Overeenkomst anderszins vermeldt dat opschorting is toegestaan.

7.2. Om te kunnen bepalen in hoeverre de in artikel 7.1(i) bepaalde negatieve impact niet kan worden toegerekend aan de Klant/eindgebruiker, dient de Klant, op verzoek van Grundfos, informatie te verstrekken over het gebruikspatroon van de Klant/eindgebruiker. Op basis van de verstrekte informatie heeft Grundfos het recht om vermindering van het gebruik te eisen. Indien de Klant niet voldoet aan een dergelijk verzoek, heeft Grundfos het recht, zonder dat dit voor haar aansprakelijkheid tot gevolg heeft, om de toegang van de Klant/eindgebruiker tot de Digitale Dienst(en) op te schorten.

7.3. De Klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk op verzoek van Grundfos de Klantfaciliteiten die storing veroorzaken in het netwerk van Grundfos, de systemen van Grundfos of in de Digitale Dienst(en), of die aanleiding geven tot vermeende of potentiële inbreuk volgens artikel 14, te ontkoppelen en deze Klantfaciliteiten vervolgens ontkoppeld te houden volgens de instructies van Grundfos.

7.4. Grundfos zal onder de gegeven omstandigheden commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant een kennisgeving te verstrekken en – in het geval dat een opschorting wordt veroorzaakt door een niet-nakoming of de dreiging daarvan door de Klant – de mogelijkheid bieden om een dergelijke niet-nakoming of dreiging ongedaan te maken.

7.5. De omvang en duur van een eventuele schorsing of verzoek tot ontkoppeling wordt tot een minimum beperkt. Op verzoek van de Klant zal Grundfos de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is de reden voor de opschorting of het verzoek verstrekken.

7.6. In gevallen waarin de gegevensverbinding wordt geleverd door Grundfos of een leverancier van Grundfos, behoudt Grundfos zich het recht voor om van de Klant een extra vergoeding te verlangen, wanneer het datagebruik van de Klant het overeengekomen gebruik overschrijdt of wanneer de Klant misbruik maakt van de Digitale Dienst(en) of de gegevensverbinding.

8. Tarief, betalingsvoorwaarden en facturering

8.1. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Digitale Dienst(en) dient de Klant het overeengekomen abonnementsgeld te betalen volgens de overeengekomen tarieven en factureringsfrequenties.

8.2. Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

8.3. De verplichting van de Klant om het abonnementsgeld te betalen begint: (i) op het door partijen overeengekomen tijdstip; (ii) op de overeengekomen leveringsdatum; of (iii) als de levering wordt vertraagd door redenen die uitsluitend aan Grundfos kunnen worden toegerekend, op de datum waarop Grundfos de Digitale Dienst levert in overeenstemming met de Overeenkomst.

8.4. De Klant betaalt door middel van de overeengekomen betalingswijze. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Klant betaalt via elektronische overdracht, bijv. met een creditcard, zal de Klant Grundfos voorzien van geldige betalingsinformatie en deze informatie actueel houden.

8.5. Als de Klant per factuur betaalt, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen vanaf de factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.

8.6. Tenzij anders overeengekomen zijn alle kosten in EUR.

8.7. Grundfos kan de abonnementskosten aanpassen met voorafgaande kennisgeving van 3 maanden.

8.8. Het door de Klant verschuldigde bedrag is exclusief bedragen voor belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting of andere verschuldigde accijnzen. De Klant zal alle voorgenoemde bedragen betalen op hetzelfde moment dat de betaling verschuldigd wordt voor gerelateerde producten of diensten.

8.9. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal de Klant (i) bronbelastingen rechtstreeks betalen aan de betreffende overheidsinstantie zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) op verzoek een belastingcertificaat aan Grundfos verstrekken waaruit blijkt dat de klant bronbelastingen heeft betaald; (iii) Grundfos alleen de netto-opbrengst betalen nadat de klant bronbelastingen heeft betaald; en (iv) volledig samenwerken met Grundfos bij het aanvragen van vrijstelling of verlaging van bronbelastingen en onmiddellijk alle relevante documenten invullen en indienen.

8.10. Als de Klant op de vervaldatum het abonnementsgeld niet betaalt, kan Grundfos, zonder gevolgen voor enig ander recht of rechtsmiddel dat Grundfos volgens de toepasselijke wetgeving kan hebben, betaling vorderen voor aanmaningen, incassokosten en rente. De rente is vastgesteld op 2% per maand (of het rentetarief volgens de toepasselijke wetgeving, indien dit hoger is). De rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag. Grundfos kan ook (i) alle leveringen opschorten, inclusief de toegang van de Klant tot de Digitale Diensten, totdat de Klant heeft betaald of een garantie heeft gegeven voor de betaling zoals vereist door Grundfos; en/of (ii) de levering van verdere leveringen opschorten totdat de Klant de achterstallige bedragen volledig heeft voldaan.

8.11. Alle aan Grundfos verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht enige andersluidende bepaling. Dit artikel 8 doet geen afbreuk aan enig recht om rente te vorderen onder de toepasselijke wetgeving.

9. Garanties

9.1. Grundfos garandeert dat zij de Digitale Dienst(en) uitvoert op een professionele en vakkundige manier zoals overeengekomen.

9.2. Een Digitale Dienst is alleen gebrekkig als deze niet wordt geleverd zoals overeengekomen als gevolg van gebrekkig ontwerp of vakmanschap en ingevolge artikel 9.3 tot en met 9.9.

9.3. Behoudens niet-nakoming van (een) overeengekomen serviceniveau(s) in de voorwaarden voor uitvoering van de specifieke Digitale Dienst(en) (indien van toepassing), zijn alle door de wet, het gewoonterecht of anderszins geïmpliceerde garanties, voorwaarden en andere bepalingen – inclusief maar niet beperkt tot de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid van de toegang, het gebruik of de inhoud of over de te behalen resultaten met het gebruik van de Digitale Dienst(en) en de inhoud – voor zover maximaal wettelijk toegestaan, uitgesloten van deze Overeenkomst.

9.4. Grundfos geeft geen garantie: dat de Digitale Dienst(en) of servers vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke eigenschappen; of dat Grundfos alle gebreken zal verhelpen die geen direct effect hebben op de naleving van het/de overeengekomen serviceniveau(s), of verstoringen van derden of onbevoegde handelingen van derden voorkomen (buiten hetgeen is vermeld in deze Algemene Voorwaarden) . Voor zover het geen direct effect heeft op de naleving van het/de overeengekomen serviceniveau(s), garandeert Grundfos niet dat er geen Klantgegevens en andere communicatie die wordt onderhouden of verzonden door gebruik van de Digitale Dienst(en) zullen worden verwijderd of niet zullen worden opgeslagen. Grundfos is alleen verplicht om back-up- en andere herstelfuncties uit te voeren indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen als een serviceniveau voor de specifieke Digitale Dienst(en).

9.5. Informatie die via de Digitale Dienst(en) aan de Klant wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de Klant. Grundfos heeft dus geen directe of indirecte aansprakelijkheid voor het gebruik, de verrichte handelingen of het niet-handelen door de Klant dat zich voordoet in het vertrouwen op de informatie die via de Digitale Diensten wordt verstrekt.

9.6. Grundfos' garanties of overeengekomen serviceniveau (indien van toepassing) zijn niet van toepassing in geval van: schending van artikel 4.3 door de Klant; gebruik van de Digitale Dienst(en) waarvoor ze niet bedoeld zijn; wijzigingen en aanpassingen uitgevoerd door de Klant of een derde (niet handelend namens Grundfos); het niet opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) instructies van Grundfos (zie artikel 4.1) en/of goede industriële praktijken; onbedoelde of opzettelijke schade of misbruik van de Digitale Dienst(en) door de Klant of een derde (niet handelend namens Grundfos); de niet-naleving door de Klant van de toepasselijke wet- en regelgeving; schorsing volgens artikel 7; of voor zover anders de voorwaarden van uitvoering van de specifieke Digitale Dienst(en) anders bepalen.

9.7. Grundfos geeft geen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

9.8. Als de Klant software van derden of open-sourcecomponenten samen met de Digitale Dienst(en) gebruikt, is Grundfos niet aansprakelijk voor de functionaliteit van dergelijke software of het gebruik ervan met betrekking tot de Digitale Dienst(en). Als de Klant software of open-sourcecomponenten van derden gebruikt, is de Klant er als enige verantwoordelijk voor (i) om te zorgen dat het gebruik, de licentie en de tegoeden in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van toepasselijke software van derden of open-sourcecomponenten die van tijd tot tijd van kracht zijn en (ii) voor betalingsverplichtingen die hiermee verband houden (indien van toepassing).

9.9. De Klant dient elk gebrek of elke andere niet-naleving van de Overeenkomst onverwijld en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen nadat de Klant daarmee bekend is geworden of had moeten worden te melden. Indien de Klant niet aan deze vereisten voldoet, verbeurt de Klant zijn recht om niet-nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

10. Onderhoud en wijzigingen

10.1. Grundfos zal de Digitale Dienst(en) continu ontwikkelen, inclusief de apparatuur die de Klant nodig heeft om toegang te krijgen tot de Digitale Dienst(en) (indien aanwezig). Dit kan van tijd tot tijd gevolgen hebben voor de functionaliteit van de Digitale Dienst(en) en/of wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Dienstvoorwaarden.

10.2. Grundfos heeft het recht om de Digitale Dienst(en), alle apparatuur die de Klant nodig heeft om toegang te krijgen tot de Digitale Dienst(en) en de overeengekomen voorwaarden te wijzigen of aan te passen, waaronder verplaatsing van gegevens van de ene gegevensverwerker naar de andere of van de ene locatie naar de andere, op voorwaarde dat de prestatie en functionaliteit van de Digitale Dienst(en) niet in meer dan verwaarloosbare mate verslechtert als gevolg van een dergelijke wijziging. Grundfos zal een dergelijke aanpassing of wijziging uitvoeren op een manier die eventuele verstoringen beperkt. Substantiële wijzigingen (zoals downgrade van de ene Digitale Dienst naar een andere met een lagere waarde of verlaging van overeengekomen serviceniveau(s)) mogen alleen door Grundfos worden doorgevoerd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 2 (twee) maanden aan de Klant. In het geval van substantiële wijzigingen door Grundfos aan Digitale Dienst(en) of de overeengekomen voorwaarden, kan de Klant – ongeacht een overeengekomen periode van niet-opzegbaarheid (indien van toepassing) – de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen beëindigen door kennisgeving uiterlijk 30 (dertig) dagen voordat deze substantiële wijzigingen aan de Digitale Dienst(en) of de overeengekomen voorwaarden worden doorgevoerd. Grundfos is in geen geval verplicht om legacy systemen te onderhouden.

10.3. Wijzigingen of aanpassingen aan de Digitale Dienst(en) of enige apparatuur die de Klant nodig heeft om toegang te krijgen tot de Digitale Dienst(en) kunnen ertoe leiden dat de eigen apparatuur van de Klant moet worden aangepast. De Klant draagt het risico van eventuele aanpassingskosten van zijn eigen apparatuur.

10.4. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het bovenstaande, kan Grundfos wijzigingen aanbrengen aan de Digitale Dienst(en) en alle apparatuur die de Klant nodig heeft om toegang te krijgen tot de Digitale Dienst(en) als het gebruik van de Digitale Dienst(en) kan leiden tot schade of risico op schade (zoals in het geval van beveiligingsupdates; gebruik door de Klant in strijd met artikel 4.1 of 4.3; of als Grundfos hiertoe verplicht is op grond van de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijke of overheidsbeslissing). In dat geval wordt de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

11. Productaansprakelijkheid van Grundfos

11.1. Grundfos is aansprakelijk voor lichamelijk letsel (inclusief overlijden of letsel), schade aan onroerende goederen en persoonlijke eigendommen, veroorzaakt door gebrekkige Digitale Dienst(en) voor zover bepaald in het toepasselijke dwingend recht inzake productaansprakelijkheid. Op de aansprakelijkheid van Grundfos voor schade aan onroerende goederen en persoonlijke eigendommen (niet zijnde eigendommen van een consument) die wordt veroorzaakt door gebrekkige Digitale Diensten zijn echter de beperkingen in artikel 12 van toepassing, zodat de totale aansprakelijkheid van Grundfos zoals beschreven in artikel 12.2 voor schade aan onroerende goederen en persoonlijke eigendommen beperkt is tot een maximumbedrag van het hoogste van de twee volgende bedragen: drie miljoen euro (per schadegeval en als jaartotaal) of het bedrag vermeld in artikel 12.2. De Klant aanvaardt alle productaansprakelijkheid, die in dit artikel 11.1 niet aan Grundfos is toegewezen.

11.2. Indien een partij aansprakelijk wordt gesteld voor schade die in artikel 11.1 aan de andere partij wordt toegewezen, zal de wederpartij de eerste partij vrijwaren voor elk bedrag dat in strijd met de toewijzing in artikel 11.1 is betaald.

12. Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

12.1. Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht is geen der partijen aansprakelijk (op grond van niet-nakoming of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), ), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) voor productieverlies, omzetderving, winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens, verlies van besparingen, verlies van goodwill, verlies met betrekking tot ongeoorloofde toegang tot gegevens of systemen, verlies als gevolg van bedrijfsonderbreking of enige andere indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst of een niet-nakoming daarvan.

12.2. Onder voorbehoud van artikel 3.4, voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van Grundfos (inclusief met betrekking tot de betaling van financiële kredieten (indien van toepassing) en vorderingen van derden) jegens de Klant met betrekking tot alle schades die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst en de samenwerking hieronder, op grond van niet-nakoming of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan 30% van de jaarlijkse vergoeding (excl. btw) die betaald en/of verschuldigd is voor de specifieke Digitale Dienst waarop de vordering is gebaseerd.

12.3. De in artikel 12.2 bedoelde jaarlijkse vergoeding wordt berekend als de werkelijk betaalde en/of te betalen vergoedingen voor de 12 maanden voorafgaand aan de datum van de schade, of, indien de Digitale Dienst(en) op de datum van schade is geleverd voor een periode van korter dan 12 maanden, tegen 12 keer het gemiddelde maandbedrag over de periode waarin de Digitale Dienst is geleverd.

12.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat bij niet-naleving van een overeengekomen serviceniveau de betaling van financieel krediet door Grundfos verschuldigd is, is een dergelijk financieel krediet het enige en exclusieve rechtsmiddel voor het niet-naleven van het overeengekomen serviceniveau, echter onverminderd het recht op opzegging volgens artikel 18.1. Een financieel krediet zal in geen geval het bedrag overschrijden dat is overeengekomen in de voorwaarden voor de uitvoering van de specifieke Digitale Dienst, noch het bedrag dat door de Klant is betaald voor de betreffende specifieke Digitale Dienst in de maand waarin Grundfos een financieel krediet oploopt als gevolg van de niet-naleving van het overeengekomen serviceniveau.

12.5. De in dit Artikel 12 bepaalde beperkingen zijn niet van toepassing voor zover een handelen of nalaten van een partij lichamelijk letsel veroorzaakt; een partij opzettelijk schade veroorzaakt aan de andere partij of niet-partij; of een partij door haar roekeloze veronachtzaming van de gevolgen van een handelen of nalaten schade aan de andere partij of niet-partij schade veroorzaakt.

12.6. Als een vordering is gebaseerd op schades die voortkomen uit meer dan één Digitale Dienst en/of één of meer Digitale Dienst(en) in combinatie met de levering van producten en/of andere diensten door een Grundfos-vennootschap, dan wordt de totale aansprakelijkheid van Grundfos (indien van toepassing) toegewezen aan de verschillende leveringen op basis van de bijdrage van elke levering aan de gevorderde schades. Elk toegerekend deel van de totale aansprakelijkheid wordt bepaald op basis van de tussen partijen geldende rechtsgrond voor het genoemde deel van de totale schade, inclusief de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking (indien van toepassing).

13. Vrijwaring

13.1. De Klant stemt ermee in Grundfos, zijn functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten te verweren, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, procedures of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en accountantskosten, vermeend of voortvloeiend uit de niet-nakoming van de Overeenkomst door de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de niet-nakoming van artikel 5 en onrechtmatige of inbreukmakende handelingen, waaronder inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Klant, of door content, materiaal, ontwerpen of specificaties.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Met inachtneming van artikel 4.10 bezit Grundfos alle rechten op of voortvloeiend uit de Digitale Dienst(en) (inclusief intellectuele eigendomsrechten), en als dergelijke rechten eigendom zijn van de Klant zal de Klant deze automatisch aan Grundfos overdragen.

14.2. De Klant draagt geen apparatuur of software die is verkregen van een derde over aan Grundfos. Grundfos is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke apparatuur en software, ongeacht of dergelijke software is opgeslagen op servers die door Grundfos worden geleverd.

14.3. Een partij is niet gerechtigd handelsnamen, handelsmerken, logo's of andere tekens of identificatiesymbolen van de andere partij te gebruiken, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is verkregen.

15. Rechten van derden

15.1. Indien (i) de Digitale Dienst(en) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, of indien (ii) Grundfos redelijkerwijs meent (op basis van redelijke documentatie) dat de Digitale Dienst(en) of delen daarvan inbreuk zouden kunnen maken op rechten van derden, dan kan Grundfos op haar kosten en naar haar keuze (a) een vermeend inbreukmakende Digitale Dienst vervangen door een niet-inbreukmakende Digitale Dienst(en) met ten minste gelijkwaardige functionaliteit; (b) de vermeend inbreukmakende Digitale Dienst(en) wijzigen zodat deze niet langer inbreuk maakt op de rechten van derden, maar minstens gelijkwaardige functionaliteit behoudt; (c) licentie verkrijgen van de derde waardoor de Klant en andere derden (voor zover relevant om te voldoen aan de Overeenkomst) deze vermeend inbreukmakende Digitale Dienst(en) of onderdelen ervan kunnen blijven gebruiken en/of sublicentiëren (indien van toepassing); of (d) de betreffende overeenkomst over de levering van de specifieke Digitale Dienst(en) met onmiddellijke ingang beëindigen en vooruitbetaalde bedragen aan de Klant terugbetalen. In dat geval wordt de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

16. Licenties

16.1. Licenties die door Grundfos aan de Klant worden verstrekt voor de Digitale Dienst(en) worden gedefinieerd in de Specifieke Dienstvoorwaarden.

16.2. Elke licentie die Grundfos van een derde heeft verkregen als onderdeel van de levering van de Digitale Dienst(en) blijft eigendom van Grundfos of de onderaannemer. Als de Digitale Dienst(en) op de Klantfaciliteiten zijn geïnstalleerd, zal de Klant de Digitale Dienst(en) verwijderen op het vroegste moment van de volgende gevallen: na beëindiging van de overeenkomst, van de Specifieke Voorwaarden voor de Dienst, of het van het verstrijken van Grundfos-licenties.

16.3. Indien, als onderdeel van de Digitale Dienst(en) en op verzoek van de Klant, Grundfos software van derden installeert voor gebruik door de Klant, garandeert de Klant dat hij over de benodigde rechten op dergelijke software beschikt.

17. Vertrouwelijkheid

17.1. Een partij (ontvangende partij) zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, prijzen, uitvindingen, processen, initiatieven en andere informatie met betrekking tot het bedrijf van de bekendmakende partij, zijn producten, diensten en Digitale Diensten, die van vertrouwelijke aard zijn (vertrouwelijke informatie) en die bekendgemaakt zijn aan de ontvangende partij door de andere partij (bekendmakende partij), haar werknemers, functionarissen of onderaannemers (vertegenwoordigers) strikt geheimhouden. De ontvangende partij zal vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief (behoudens voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) geen reverse-engineering toepassen van de Digitale Dienst(en) of enige producten die worden geleverd in verband met de Digitale Dienst(en). De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie alleen openbaar maken aan diegenen van haar vertegenwoordigers die deze dienen te kennen om de verplichtingen en rechten van de ontvangende partij uit hoofde van de overeenkomst na te komen, en zal ervoor zorgen dat deze vertegenwoordigers de in deze artikel 17 uiteengezette verplichtingen nakomen alsof zij partij waren bij deze voorwaarden.

17.2. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling wordt het recht van Grundfos om gegevens te gebruiken en openbaar te maken, die worden verzameld enz. in overeenstemming met artikel 4.10 en 4.11, niet beperkt door dit artikel 17.

17.3. De verplichtingen uit dit artikel 17 gelden vanaf de ondertekening van de Overeenkomst en – met inachtneming van toepasselijk recht – voor een periode van 5 jaar nadat de Overeenkomst is afgelopen of door één der partijen is opgezegd.

18. Overmacht

18.1. Geen der partijen zal de Overeenkomst schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging bij het uitvoeren of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, indien een dergelijke vertraging of verzuim het gevolg is van een belemmering die buiten haar redelijke macht ligt ("Overmacht"). In geval van Overmacht komen partijen overeen de verplichtingen van de betrokken partij op te schorten totdat de Overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

18.2. Elk der partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen na kennisgeving aan de andere partij, indien de periode van Overmacht gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden voortduurt. In geval van beëindiging als gevolg van dergelijke omstandigheden is geen der partijen aansprakelijk jegens de andere partij voor een dergelijke beëindiging. Een dergelijke beëindiging heeft echter geen invloed op reeds bestaande aansprakelijkheden of vorderingen of andere bepalingen van de Overeenkomst.

19. Looptijd en beëindiging

19.1. Behoudens enige periode van niet-opzegbaarheid die tussen partijen is overeengekomen (indien van toepassing) en onverminderd andere rechten en rechtsmiddelen, zal de levering van Digitale Dienst(en) worden voortgezet of – in geval van bepaald tijd – automatisch worden verlengd voor aanvullende periodes gelijk aan de aflopende termijn, tenzij een der partijen de Overeenkomst en/of één of meer Digitale Dienst(en) beëindigt (door de betreffende voorwaarden voor uitvoering van de specifieke Digitale Dienst(en) in kwestie te beëindigen) zonder opgaaf van reden, met een minimale schriftelijke opzeggingstermijn van 3 maanden aan de andere partij tegen het einde van een maand. De beëindiging van alle voorwaarden voor uitvoering van de specifieke Digitale Dienst(en) zal gelden als een beëindiging van de Overeenkomst.

19.2. De aankoop van Digitale Dienst(en) kan niet worden geannuleerd.

19.3. Elke partij kan, onverminderd haar andere rechten en rechtsmiddelen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in geval van (i) ernstige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of ernstige tekortkoming in de nakoming van één of meerdere voorwaarden voor de uitvoering van de specifieke Digitale Dienst(en), op voorwaarde dat een dergelijke niet-nakoming niet kan worden herstellen of de partij die in gebreke blijft bij de Overeenkomst en/of de voorwaarden voor de uitvoering van de specifieke Digitale Dienst(en) geen dit niet heeft hersteld binnen 14 (veertien) dagen na de kennisgeving van de andere partij om dit te doen. Ernstige tekortkoming in de nakoming omvat onder meer het gebruik van de Digitale Dienst(en) in strijd met artikel 4; vertraagde betaling; het gebruik door de Klant van intellectuele eigendomsrechten in strijd met artikel 14.

19.4. Vanaf de laatste dag van de opzegtermijn mag Grundfos – zonder daartoe verplicht te zijn – de gegevens van de Klant en de eindgebruiker gedurende een redelijke periode bewaren en gebruiken om de onboarding en de kwaliteit van de bruikbaarheid van de Digitale Dienst(en) te vergemakkelijken, indien de Klant ervoor kiest om zich opnieuw te abonneren op de Digitale Dienst(en). Grundfos kan op elk moment na de beëindiging/afloop van de Overeenkomst besluiten om de gegevens van de Klant en de eindgebruiker te verwijderen en zal dit doen indien verplicht door de toepasselijke wetgeving. Bij beëindiging kan de Klant Grundfos vragen om de Klant een kopie te verstrekken van de gegevens die zijn verzameld door het gebruik van de Digitale Dienst(en) door de Klant. Grundfos zal ernaar streven een dergelijke kopie te verstrekken, maar is hiertoe niet verplicht. Als Grundfos de Klant een dergelijke kopie verstrekt, kan Grundfos een dergelijke bepaling afhankelijk stellen van bijvoorbeeld verdere geheimhoudingsverplichtingen, betaling van manuren die zijn besteed aan het verzamelen van de gegevens in kwestie, enz.

19.5. Beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de oorzaak) heeft geen invloed op de bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard of noodzaak in werking treden na verstrijking.

20. Gebruik van onderaannemers

20.1. Grundfos kan gebruik maken van onderaannemers voor de uitvoering van de Digitale Dienst(en) onder de Overeenkomst. Grundfos zal ervoor zorgen dat alle personen die betrokken zijn bij de Digitale Dienst(en) worden geïnformeerd over en voldoen aan de Overeenkomst.

21. Diversen

21.1. De Overeenkomst mag niet geheel of gedeeltelijk van rechtswege of anderszins door de Klant worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Grundfos. Zonder voorafgaande kennisgeving mag Grundfos rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke Digitale Dienst(en), overdragen aan elk bedrijf binnen de Grundfos-groep.

21.2. Woorden en zinnen met een hoofdletter die in deze Algemene Voorwaarden niet anders zijn gedefinieerd, hebben in alle onderdelen van de Overeenkomst dezelfde betekenis, tenzij de context anders bepaalt.

22. Exportcontrole en gesanctioneerde partijen

22.1. Elke levering die onder de Overeenkomst valt, kan onderworpen zijn aan regels voor exportcontrole en handelssancties, met inbegrip van dergelijke regels van onder meer de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten van Amerika.

22.2. Het is een voorwaarde voor Grundfos' levering van Digitale Dienst(en) aan de Klant dat de Klant voldoet aan alle toepasselijke exportcontrole- en handelssanctieregels en over relevante nalevingsprocedures en controles beschikt. De Klant zal verzekeren dat de Digitale Dienst(en) alleen worden gebruikt in overeenstemming met de regels voor exportcontrole en handelssancties, en dat noch de Klant, noch enige eindgebruiker die toegang heeft tot de Digitale Dienst(en) gesanctioneerd is.

22.3. Indien, als gevolg van exportcontrole en handelssanctieregels, Grundfos van mening is dat zij verboden, belemmerd, beperkt of significant nadelig beïnvloed is of wordt bij het nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, kan Grundfos de levering van de Digitale Dienst(en) annuleren of uitstellen. In dergelijke gevallen is Grundfos niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte vordering of schade.

22.4. Om autoriteiten of Grundfos in staat te stellen controles uit te voeren op de naleving door de Klant van de exportcontrole- en handelssanctieregels, of ter ondersteuning van de aanvragen van Grundfos bij de juiste autoriteiten in verband met de export en/of verkoop van de Goederen onder de Overeenkomst, zal de Klant – op redelijk verzoek – onmiddellijk aan Grundfos alle informatie verstrekken over eindgebruikers, de bij de levering betrokken partijen, de bestemming(en) en het beoogde gebruik van de Digitale Dienst(en).

23. Toepasselijk recht en forumkeuze

23.1. De Overeenkomst en elk geschil of vordering die voortvloeit of ermee verband houdt met de Overeenkomst of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met het recht van de plaats waar Grundfos zijn statutaire zetel heeft op het moment dat partijen de Overeenkomst aangingen, zonder verwijzing naar ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen of beginselen , die de toepassing van het recht van een ander land kunnen veroorzaken. Het Verdrag van de Verenigde Naties omtrent overeenkomsten betreffende de Internationale Verkoop van Goederen, het Weens Koopverdrag (CISG), is niet van toepassing.

23.2. De gewone rechtbanken in het rechtsgebied van Grundfos zijn bij uitsluiting bevoegd voor het beslechten van geschillen of vorderingen (inclusief niet-contractuele vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen).

 

C. Gegevensverwerkingsovereenkomst

1. Doel

1.1. In het kader van de Overeenkomst verwerkt Grundfos persoonsgegevens (als verwerkingsverantwoordelijke) namens de Klant (handelend als verwerkingsverantwoordelijke) zoals verder beschreven in dit Onderdeel C. De voorwaarden in dit Onderdeel C zijn niet van toepassing op gegevens die geen persoonsgegevens zijn.

1.2. Met dit Onderdeel C willen partijen ervoor zorgen dat ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG"), inclusief artikel 28 lid 3 dat de specifieke vereisten bepaalt voor de inhoud van gegevensverwerkingsovereenkomsten. Alle termen die in dit Onderdeel C worden gebruikt en die worden gedefinieerd of gebruikt onder de AVG dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met de AVG.

1.3. De persoonsgegevens die door de betrokkenen worden verstrekt zoals uiteengezet in artikel 2.1, kunnen door Grundfos en haar subverwerkers worden gebruikt voor het verbeteren en ontwikkelen van het aanbod van Grundfos en voor technisch onderhoud en verbeteringen, bv. het oplossen van bugs. Grundfos of zijn subverwerkers (indien van toepassing) zullen voor deze doeleinden optreden als gegevensbeheerders en dienovereenkomstig vallen dergelijke verwerkingsactiviteiten buiten het toepassingsgebied van dit Onderdeel C. Voor zover mogelijk zullen alle gebruikte persoonsgegevens worden geanonimiseerd of geaggregeerd.

2. De verwerkte persoonsgegevens

2.1. Wanneer Grundfos persoonsgegevens namens de Klant verwerkt, omvat de verwerking de gegevens die hierboven in Onderdeel A zijn beschreven.

3. De verwerkingen

3.1. De verwerkingen die worden uitgevoerd wanneer Grundfos en haar subverwerkers persoonsgegevens verwerken namens de Klant staan beschreven in Onderdeel A hierboven.

4. Algemene verplichtingen van Grundfos en de klant

4.1. Grundfos zal persoonsgegevens namens de Klant verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen volgens directe gedocumenteerde instructies van de Klant ten behoeve van het leveren van de overeengekomen diensten, inclusief met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie; vgl. ook artikel 6. Het is de bedoeling van partijen dat de inhoud van dit Onderdeel C geldt als de gedocumenteerde instructies van de Klant. In geval, naar het oordeel van Grundfos, een instructie in strijd is met de AVG of andere gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie of een EU-/EER-lidstaat, zal Grundfos de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Onverminderd de wettelijke verplichtingen van Grundfos onder de AVG, zal de hulp die Grundfos aan de Klant biedt om dergelijke instructies op te volgen het commercieel redelijke niet overstijgen.

4.2. Behoudens als bepaald in artikel 1.3 mag Grundfos de persoonsgegevens van de Klant niet voor enig ander doeleinde of zonder instructies van de Klant verwerken, tenzij Grundfos hiertoe wordt verplicht door de wetgeving van de Europese Unie of een EU-/EER-lidstaat waaraan Grundfos gebonden is. In een dergelijk geval zal Grundfos de Klant informeren over dat wettelijke vereiste alvorens de persoonsgegevens te verwerken, tenzij die wet een dergelijke kennisgeving verbiedt om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Voor alle duidelijkheid: Grundfos en haar

Algemene voorwaarden voor Grundfos BuildingConnect – Early Access – Versie 20 november Pagina 8 van 11

subverwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de overeengekomen diensten te verlenen, inclusief het uitvoeren van ondersteunende diensten voor de Klant.

4.3. Grundfos zal alle maatregelen nemen waartoe Grundfos verplicht is volgens artikel 32 van de AVG en zal de Klant onverwijld op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal de Klant helpen bij het doen nakomen van de verplichtingen volgens artikel 32 tot 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de Grundfos ter beschikking staande informatie. Onverminderd de wettelijke verplichtingen van Grundfos onder de AVG zal de hulp die Grundfos aan de Klant biedt het commercieel redelijke niet overstijgen.

4.4. Grundfos zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Klant bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, om te voldoen aan de verplichting van de Klant om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene zoals vastgelegd in Hoofdstuk III van de AVG. Onverminderd de wettelijke verplichtingen van Grundfos onder de AVG, zal de hulp die Grundfos aan de Klant biedt het commercieel redelijke niet overstijgen.

4.5. Grundfos zal aan de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat hij voldoet aan de verplichtingen als bepaald in dit Onderdeel C en in Artikel 28 van de AVG en om audits, inclusief inspecties, uitgevoerd door de Klant of een andere auditor in opdracht van de Klant, mogelijk te maken en daaraan bij te dragen.

4.6. Om te voldoen aan het auditvereiste zoals uiteengezet in artikel 4.5 kan Grundfos er naar haar keuze voor kiezen om de Klant auditrapporten of certificaten te verstrekken die zijn opgesteld door een onafhankelijke auditor. Dergelijke auditrapporten of certificaten kunnen algemeen van aard zijn of specifiek voor de Klant en mogen niet ouder zijn dan 12 maanden wanneer ze aan de Klant worden verstrekt.

4.7. Als Grundfos de Klant niet de documentatie verstrekt als bepaald in artikel 4.6 of als Grundfos of haar subverwerkers een datalek hebben ervaren, kan de Klant een audit starten. Dergelijke audits zullen (i) beperkt zijn tot niet meer dan één (1) audit per kalenderjaar; (ii) de reikwijdte hebben die vooraf door de redelijk handelende Partijen is overeengekomen, met inbegrip van de auditor als die auditor niet de Klant is; (iii) worden uitgevoerd binnen normale kantooruren op een vooraf overeengekomen datum en tijd, en zonder onnodige onderbreking van de lopende zaken van Grundfos en haar subverwerkers; en (iv) voor rekening van de Klant zijn (behalve dat interne kosten van Grundfos niet ten laste komen van de Klant). Als de auditor niet de Klant is, zal deze derden-auditor gebonden zijn aan geheimhoudingsbepalingen die (in redelijkheid) acceptabel zijn voor Grundfos.

4.8. De Klant garandeert dat de persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen en dat de betrokkenen voldoende zijn geïnformeerd over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt.

5. Subverwerkers

5.1. De Klant verleent Grundfos een algemene schriftelijke toestemming om andere verwerkers (subverwerkers) in te schakelen voor alle verwerkingen die namens de Klant worden uitgevoerd onder Onderdeel C. Voorafgaand aan het inschakelen van een nieuwe subverwerker zal Grundfos de Klant schriftelijk in kennis stellen van de voorgenomen wijziging. Binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving kan de Klant, in redelijkheid, bezwaar maken tegen het gebruik van de subverwerker, in welk geval partijen te goeder trouw mogelijke oplossingen zullen bespreken. Indien Partijen het niet eens worden over een oplossing en de Klant zijn bezwaar handhaaft, kan Grundfos de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt, wordt de subverwerker geacht te zijn goedgekeurd.

5.2. De subverwerkers die op het moment van het aangaan van de Overeenkomst ingeschakeld zijn, staan vermeld in Onderdeel A hierboven.

5.3. Eventueel ingeschakelde subverwerkers dienen altijd te voldoen aan de vereisten en verplichtingen die zijn vermeld in artikel 28 lid 2 en lid 4 van de AVG.

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

6.1. De persoonsgegevens kunnen buiten de EU/EER worden doorgegeven aan landen die onderwerp zijn geweest van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of soortgelijke kaders van adequaatheid. Verder kunnen de persoonsgegevens door Grundfos en haar subverwerkers worden overgedragen aan elk ander gebied buiten de EU/EER, op voorwaarde dat Grundfos en haar subverwerkers ervoor hebben gezorgd dat er een rechtsgrond is voor de doorgifte van deze gegevens. Gevallen waarin gegevens worden overgedragen door Grundfos en haar subverwerkers naar een ander gebied buiten de EU/EER zijn nader beschreven in Onderdeel A hierboven.

7. Verwijdering en teruggave van persoonsgegevens

7.1. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst zal Grundfos, naar keuze van de Klant, alle persoonsgegevens verwijderen of teruggeven aan de Klant en bestaande kopieën verwijderen, tenzij de wetgeving van de Europese Unie of een EU-/EER-lidstaat opslag van de persoonsgegevens voorschrijft. Eventuele back-ups zullen worden verwijderd in overeenstemming met de gewone procedures van Grundfos en haar subverwerkers.

7.2. Na beëindiging of afloop van de Overeenkomst kan Grundfos persoonsgegevens met betrekking tot gebruikersinstellingen, voorkeuren en andere gepersonaliseerde functies gedurende een periode van 3 jaar bewaren (tenzij in Onderdeel A een kortere of langere periode is aangegeven).Het doel van deze bewaring is om het voor de Klant en zijn medewerkers gemakkelijk te maken om verder te gaan waar ze waren gebleven als de Klant de diensten op een later tijdstip wil hervatten, waardoor de Klant tijd en middelen bespaart. De Klant en de relevante betrokkenen kunnen Grundfos te allen tijde verzoeken om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

8. Geheimhouding

8.1. Grundfos zal persoonsgegevens geheimhouden en ervoor zorgen dat personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding hebben verplicht of aan een passende wettelijke verplichting tot geheimhouding gebonden zijn.

8.2. De Klant zal alle auditrapporten, certificeringen, aantekeningen bij een inspectie en andere documenten (hetzij opgesteld of verstrekt door de Klant zelf of door een externe auditor, of verstrekt door Grundfos en haar subverwerkers) als omvat in artikel 4.6 en 4.7, geheimhouden. Dergelijke documenten zullen uitsluitend door de Klant zelf worden gebruikt en alleen in het kader van de auditverplichting onder de AVG.

9. Duur en bepalingen na beëindiging

9.1. De gegevensverwerkingsovereenkomst in dit Onderdeel C die hierin is opgenomen, loopt af of wordt (uitsluitend) beëindigd samen met de rest van de Overeenkomst. Artikelen 7 en 8 blijven ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht