Legal and policies

VILKÅR FOR GRUNDFOS UTILITY CONNECT


Disse vilkårene for Grundfos Utility Connect er en del av avtalen Avtalen») mellom Grundfos Operations A/S («Grundfos») og kunden («Kunden») for Grundfos’ salg og levering av Grundfos Utility Connect til Kunden. Grundfos Utility Connect er en av de digitale tjenestene («Digital(e) tjeneste(r)») som tilbys av Grundfos basert på Grundfos iSolutions Cloud («GiC»).

Disse vilkårene for Grundfos Utility Connect består av følgende avsnitt:

A.      Spesifikke tjenestevilkår for Grundfos Utility Connect

B.      Generelle vilkår for Grundfos’ salg av Digitale tjenester

C.       Databehandlingsavtale

I tilfelle avvik har avsnittene prioritet i den rekkefølgen de er oppført ovenfor.

A       Spesifikke tjenestevilkår for Grundfos Utility Connect

1.             Omfang av Digital tjeneste

1.1         Med Grundfos Utility Connect kan Kunden overvåke og kontrollere sine systemer digitalt på avstand. Grundfos Utility Connect er beskrevet her:
[link]

1.2         For hver installasjon, som Kunden legger til sin Grundfos Utility Connect-konto, gis Kunden automatisk gratis tilgang til en begrenset versjon av Grundfos Utility Connect. For å ha full tilgang og dermed bruke alle funksjonene i Grundfos Utility Connect for en installasjon, må Kunden aktivere den fullstendige løsningen for den installasjonen og betale gjeldende abonnementsavgift.

1.3         Den begrensede gratisversjonen er underlagt Avsnitt B, Punkt 3.

2.             Utstyr

2.1         For å bruke Grundfos Utility Connect må Kunden ha nødvendig utstyr installert.

3.             Brukerkonto – tilgang til de Digitale tjenestene

3.1         For at Kunden skal få tilgang til og bruke Grundfos Utility Connect, må Kunden og hver bruker registrere seg for en Grundfos-konto. Når brukeren oppretter og logger inn på Grundfos-kontoen, skal brukeren alltid overholde gjeldende bruksvilkår.

4.             Abonnementer på Grundfos Utility Connect

4.1         Kunden abonnerer på en installasjon direkte på brukergrensesnittet til løsningen. Før Kunden endelig aksepterer et abonnement for en installasjon, må Kunden koble til en gateway for den installasjonen. Kunden kan når som helst abonnere på den fullstendige løsningen for hver installasjon. Alle Kundens abonnementer på Grundfos Utility Connect vil være underlagt disse vilkårene for Grundfos Utility Connect.

4.2         Abonnementsperioden for den fullstendige Grundfos Utility Connect-løsningen for en installasjon innledes når Kunden aksepterer abonnementet for den fullstendige løsningen for hver installasjon, i løsningens brukergrensesnitt.

4.3         Den til enhver tid gjeldende abonnementsavgiften for hele Grundfos Utility Connect-løsningen som Kunden betaler, er tilgjengelig her:
[link]

4.4         Kunden skal bare koble anlegg i EU (unntatt de ytterste regionene), Norge, Storbritannia og Sveits til Grundfos Utility Connect. Hvis Kunden bryter forpliktelsene i dette punktet og kobler anlegg utenfor det angitte området, kan det føre til at Grundfos lider et tap, f.eks. forårsaket av databruk utenfor det angitte området. Kunden vil være ansvarlig for å betale eventuelle tap som Grundfos lider, og eventuelle ekstra kostnader som pålegges Grundfos forårsaket av at Kunden kobler en installasjon utenfor EU til Grundfos Utility Connect.

5.             Personopplysninger

5.1         Grundfos’ behandling av personopplysninger på vegne av Kunden er underlagt dette Punkt 5 og Avsnitt C nedenfor.

5.2         Når Grundfos behandler personopplysninger på vegne av Kunden, omfatter behandlingen følgende opplysninger:

Personopplysninger om brukere av systemet (disse opplysningene brukes til å opprette personlige brukerkontoer):

·     Navn

·     E-postadresse

·     Adresse og land

·     Mobiltelefonnummer

·     Kunden som ga tilgang til brukeren (f.eks. arbeidsgiver) 

·     Brukerlogg, inkl. brukeres bruk av de Digitale tjenestene, alarmer for brukere, ulike andre tjenester

(Grundfos vil ikke behandle noen spesielle kategorier av data/sensitive data)

5.3         Brukere overfører sine personopplysninger direkte til plattformen som Microsoft Azure hoster på vegne av Grundfos Holding A/S, som begge fungerer som underbehandlere, i henhold til Punkt 5.4 i dette Avsnitt A. Kunden (inkludert brukere autorisert av Kunden), Grundfos og Grundfos’ underbehandlere har tilgang til personopplysningene på plattformen.

5.4         Følgende underbehandlere er i bruk på tidspunktet for inngåelse av Avtalen og skal anses som omfattet av Kundens autorisasjon: 

·       Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark

·       Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

·       Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholm County 11688, Sverige

For avklaringsformål fungerer Telenor Connexion AB som databehandler i sin stilling som leverandør av eSIM-kort til Grundfos, som kan være en del av tilbudet. Telenor har ikke tilgang til Kundens informasjon på GiC-databasen.

5.5         Personlige brukerloggdata vil bli lagret og vedlikeholdt i en periode på fem (5) år, deretter vil loggen bli anonymisert. Andre brukerdata vil bli lagret i tidsrommet som er angitt i til enhver tid gjeldende Grundfos personvernerklæring.

6.             Akseptabel bruk

6.1         Grundfos Utility Connect er ikke ment for bruk med livskritiske eller sikkerhetskritiske systemer, for eksempel bruk i drift av medisinsk utstyr, automatiserte transportsystemer, autonome kjøretøyer, fly eller flykontroll, kjernefysiske anlegg, bemannede romfartøyer eller militær bruk i forbindelse med fysisk kamp.

7.             Opphør

7.1         Abonnementet på den fullstendige Grundfos Utility Connect-løsningen for hver installasjon kan til enhver tid sies opp av en av partene med minst én (1) måneds skriftlig varsel til slutten av abonnementsperioden for den aktuelle installasjonen.

7.2         Forutsatt at Kunden ikke har noen abonnementer på hele Grundfos Utility Connect-løsningen, kan Kunden når som helst slette sin konto. Kunden er informert om at når en konto slettes, vil Grundfos ikke ha noen forpliktelse til å vedlikeholde Kundens data.

B       Generelle vilkår for Grundfos’ salg av Digitale tjenester

1.              Avtale

1.1.        Partene har inngått Avtalen om levering av Digitale tjenester tidligst når, (i) Kunden klikker på en boks som indikerer aksept av (ii) utførelse av begge parter, (iii) Grundfos har bekreftet Kundens bestilling av Digitale tjenester skriftlig, eller (iv) Grundfos har begynt å levere de Digitale tjenestene til Kunden.

1.2.        Enhver person som aksepterer en Avtale på vegne av Kunden, representerer og garanterer å (i) ha full juridisk myndighet til å binde Kunden til Avtalen, (ii) ha lest og forstått alle deler av Avtalen, og (iii) på vegne av Kunden, godta Avtalen, inkludert Generelle vilkår og Spesifikke tjenestevilkår.

2.              Levering

2.1.        Grundfos skal levere den/de Digitale tjenesten(e) senest på avtalt dato, hvis noen, og ellers innen rimelig tid fra Grundfos’ skriftlig bekreftelse av Kundens bestilling.

3.              Gratis prøveperiode

3.1.        Punkt 3 angir ytterligere vilkår for Kundens registrering for en gratis prøveperiode, test, betaversjon, sniktitt osv. av (andre) Digitale tjenester, som tilbys av Grundfos uten at Kunden betaler gebyr («Gratis prøveperiode»). Disse vilkårene gjelder kun for Gratis prøveperioder i tillegg til de gjenværende vilkårene i Avtalen, inkludert Generelle vilkår og Spesifikke tjenestevilkår (hvis noen).

3.2.        Grundfos leverer den avtalte Gratis prøveperioden til Kunden gratis inntil det tidligste av (i) slutten av den registrerte Gratis prøveperioden, (ii) startdatoen for en avtale om Kundens kjøp av den/de Digitale tjenesten(e) som ble levert som Gratis prøveperiode, eller (iii) oppsigelse av Grundfos av den Gratis prøveperioden. Grundfos kan når som helst med umiddelbar virkning avslutte leveringen av Gratis prøveperiode ved varsel til kunden.

3.3.        Eksistensen av Gratis prøveperiode og all informasjon og materiell knyttet til dette anses å være konfidensiell informasjon underlagt Punkt 17. Uten å begrense allmennheten i det foregående, samtykker Kunden til ikke å komme med noen offentlige uttalelser eller på annen måte offentliggjøre sin deltakelse i den Gratis prøveperioden uten skriftlig samtykke fra Grundfos.

3.4.        Gratis prøveperiode tilbys «som det er» uten noen form for representasjoner eller garantier (enten uttrykt eller underforstått) av noe slag. Uten å begrense det foregående, representerer eller garanterer ikke Grundfos at Gratis prøveperioder vil oppfylle Kundens forventninger, vil være fri for feil, uavbrutt, sikker og/eller at Grundfos vil være i stand til å gi nøyaktige bruksdata. Med unntak av det som er oppgitt i Punkt 11, har Grundfos ingen ansvarsforpliktelser med hensyn til Gratis prøveperioder og avtalt(e) servicenivå(er) (hvis noen) gjelder ikke for en Gratis prøveperiode. Hvis ansvar ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov, vil Grundfos være ansvarlig for minimumsutvidelsen som er tillatt i henhold til gjeldende lov, men Grundfos’ ansvar i henhold til Punkt 12.2 overstiger ikke 1000 EUR.

4.              Bruk av Digital(e) tjeneste(r)

4.1.        I henhold til vilkårene i denne Avtalen gir Grundfos Kunden den ikke-eksklusive, ikke-overførbare retten til å få tilgang til og bruke den Digitale tjenesten i løpet av løpetiden.

4.2.        Ved bruk av den/de Digitale tjenesten(e) med Kundens tjenester (som definert nedenfor), skal Kunden overholde alle Grundfos’ instruksjoner som gjelder til enhver tid.

4.3.        Begrepet «sluttbruker» eller «bruker» når det brukes i forbindelse med Digitale tjenester, betyr enhver fysisk person (dvs. ansatt, representant, tredjepart osv.) i et hvilket som helst nivå, inkludert eventuelle underlisenshavere, som har tilgang til den Digitale tjenesten som følge av Avtalen. Kunden er ansvarlig for bruk av den/de Digitale tjenesten(e) av sluttbrukere som har tilgang til den Digitale tjenesten som følge av Avtalen.

4.4.        Kunden skal sikre at ingen sluttbruker vil: (i) bruke den/de Digitale tjenesten(e) (a) til innsamling, registrering, lagring, behandling eller manipulering av Kundens data i strid med Avtalen; (b) for å oppnå uautorisert tilgang til systemer eller uautorisert bruk av den/de Digitale tjenesten(e) eller innholdet, (c) for å lagre eller overføre ondsinnet kode som filer, skript, agenter og programmer som er ment å gjøre skade, som tidsbomber, virus, ormer og/eller trojanske hester og (d) i strid med gjeldende lov som gjelder fra tid til annen og eventuelle regler og forskrifter utstedt i henhold til disse (f.eks. ved å forstyrre eller krenke integriteten eller sikkerheten til et nettverk eller system; unngå administrative eller sikkerhetsmessige restriksjoner; sende uoppfordrede, krenkende eller villedende meldinger, virus eller skadelig kode, iverksette handlinger som beskrevet i Punkt 4.4(i)(a) i strid med gjeldende lov; eller i strid med tredjepartsrettigheter), (ii) kopiere, modifisere, ramme, opprette et derivat av, omvendt utvikling, dechiffrere, dekompilere, oversette, demontere eller på annen måte forsøke å trekke ut noen eller alle kildekoden(e) eller algoritmen(e), maskinvare eller annen teknologi som finnes i den/de Digitale tjenesten(e) (unntatt i den grad det er tillatt i henhold til vilkårene for ytelse av den/de spesifikke Digitale tjenesten(e) eller i den grad denne begrensningen er uttrykkelig forbudt ved gjeldende lov) og (iii) opprette flere applikasjoner eller kontoer for å simulere eller fungere som en enkelt applikasjon eller konto (henholdsvis) eller på annen måte få tilgang til den/de Digitale tjenesten(e) på en måte som er ment å unngå å pådra seg gebyrer.

4.5.        Kunden må varsle Grundfos umiddelbart i tilfelle Kunden blir oppmerksom på faktisk, truende eller mistenkt misbruk av den/de Digitale tjenesten(e), inkludert, men ikke begrenset til, bruk i strid med Punktene 4.1–4.4 eller i tilfelle kunden ved feil eller på annen måte får tilgang til tredjepartsdata (f.eks. digitale tjenester eller data fra Grundfos’ andre kunder).

4.6.        Kunden er ansvarlig for å innhente og vedlikeholde alle nødvendige autorisasjoner, tillatelser, lisenser og samtykker til å bruke, levere, lagre og behandle innholdet i den/de Digitale tjenesten(e), som også må gi Grundfos rett til å gjøre det samme på Kundens vegne om nødvendig, for Grundfos’ levering av den/de Digitale tjenesten(e). For å unngå tvil skal Grundfos innhente og opprettholde slike tillatelser, autorisasjoner, lisenser, godkjenninger og samtykker, som er strengt nødvendige eller påkrevd i henhold til gjeldende lov for Grundfos’ levering av den/de Digitale tjenesten(e) som sådan og utbedring av eventuelle mangler.

4.7.        Kunden skal inneha (tilgang til) og er ansvarlig for eventuelle lokaler, utstyr, programvare, nettverk (Kundens eller tredjeparts), tredjepartslisenser, dokumentasjon osv. som ikke er inkludert i den/de Digitale tjenesten(e), men som er nødvendige for Kundens bruk og Grundfos’ levering av den/de Digitale tjenesten(e) («Kundens utstyr»). Kunden må sørge for at Kundens utstyr overholder gjeldende lovgivning fra tid til annen og eventuelle regler og forskrifter utstedt i henhold til disse (for eksempel klimakrav og krav til elektrisk tilkobling).

4.8.        Kunden skal, uten kostnad, på Grundfos’ forespørsel gi Grundfos tilgang til Kundens utstyr i den utstrekning det er nødvendig for Grundfos’ levering av den/de Digitale tjenesten(e) og skal for øvrig etter beste evne bistå Grundfos i leveringen av den/de Digitale tjenesten(e).

4.9.        Hvis Grundfos gir Kunden varsel om at en viss informasjon eller en ikke-Grundfos-applikasjon skal fjernes, endres eller deaktiveres for å unngå brudd på gjeldende lov, tredjepartsrettigheter og/eller for å overholde Grundfos’ retningslinjer, skal Kunden umiddelbart handle i samsvar med dette. Hvis Kunden ikke iverksetter nødvendige tiltak, kan Grundfos suspendere den/de Digitale tjenesten(e) i henhold til Punkt 7, eller deaktivere det relevante berørte innholdet eller den ikke-Grundfos-relevante applikasjonen.

4.10.    Kunden beholder eierskap til eventuelle data som Kunden har levert til den/de Digitale tjenesten(e). Kunden gir Grundfos: (i) i løpet av Avtaleperioden en ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri lisens til å bruke Kundens data til å levere tjenester til Kunden og gjeldende sluttbrukere, og (ii) en ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, royaltyfri lisens til å bruke anonymiserte data.

4.11.    Bruk av Digitale tjeneste(r) kan være underlagt bruksvilkår, og hvis det er tilfelle, vil slike bruksvilkår være tilgjengelig for sluttbrukeren i grensesnittet og sluttbrukeren må overholde slike bruksvilkår. Kunden samtykker i at brudd på bruksvilkårene av en sluttbruker som har tilgang til den Digitale tjenesten som følge av Avtalen, er et brudd på Avtalen.

5.              SIM-kort og datatilkobling

5.1.        Punkt 5 gjelder når Kunden mottar et SIM-kort med en datatilkobling direkte eller indirekte fra Grundfos.

5.2.        Kunden kan bare bruke datatilkoblingen til å motta den/de Digitale tjenesten(e) som er beskrevet i Avtalen. Kunden skal ikke bruke datatilkoblingen i strid med vanlig bruk eller på en måte som forårsaker skade eller andre ulemper for Grundfos eller andre. Eksempler på forbudt bruk er: (i) forsøk på å få uautorisert tilgang til tilkoblede nettverk eller dataressurser i nettverket og IT-infrastrukturen, (ii) å ødelegge, forvrenge eller gjøre uautorisert bruk av informasjonen i nettverk eller systemer levert av dataleverandøren, (iii) å bruke datatilkoblingen til å sende søppelpost, (iv) å iverksette nettverksvedlegg eller datasystemangrep; (v) å spre datavirus eller skade informasjonssikkerheten på Internett, (vi) å bruke tjenestene på en slik måte at det svekker kvaliteten på tjenestene eller forstyrrer leverandørens evne til å gi datatilkoblingen eller bruken av datatilkoblingen av andre Kunder.

5.3.        Kunden skal ikke fjerne SIM-kortet fra utstyret det ble levert i av Grundfos. Dette hindrer ikke Kunden i å erstatte hele kretskortet med et erstatningskretskort fra Grundfos. Kunden skal ødelegge eller returnere kretskortet til Grundfos (inkl. SIM-kort), som er byttet ut.

5.4.        Kunden skal uten ugrunnet opphold informere Grundfos dersom Kunden mener eller har grunn til å tro at uautorisert tredjepart har eller har benyttet Kundens datatilkobling.

6.              Sikkerhetstiltak

6.1.        For å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til Grundfos’ systemer, nettverk og dataene som er lagret, behandlet og/eller overført, har Grundfos vedtatt en lagdelt strategi. Den lagdelte strategien har flere lag med beskyttelse for å forhindre uautorisert tilgang til, manipulering og misbruk av Kundens informasjon og for å beskytte mot nye trusler. Teknologilagene omfatter blant annet brannmurer, inntrengningsbeskyttelse, tilgangskontroll, trusselforebygging, beskyttelse mot sårbarhet og skadelig programvare, revisjonslogger, kognitiv og dyp læringsbasert sikkerhetsovervåking og håndtering av varsler.

6.2.        Grundfos benytter innebygde sikkerhetsfunksjoner levert av Grundfos’ underleverandører, inkludert standard Microsoft Azure-infrastruktur  – Trusted Computing-konsept eller andre lignende konsepter.  

6.3.        Videre har de relevante underleverandørtjenestene fra Grundfos passert Grundfos’ interne sikkerhetsgodkjenningsprosess, som overholder de nyeste internasjonale sikkerhetsstandardene.

6.4.        Kunden skal iverksette tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert fysisk eller analog tilgang til den/de Digitale tjenesten(e) ved hjelp av tiltak som ikke er mindre strenge enn beste praksis i bransjen.

7.              Suspendering

7.1.        Grundfos kan når som helst uten å pådra seg noe ansvar suspendere Kundens sluttbrukers tilgang til og bruk av den/de Digitale tjenesten(e) midlertidig (i) hvis Kundens/sluttbrukerens bruk av den/de Digitale tjenesten(e) har en ekstrem, potensielt skadelig eller uvanlig negativ innvirkning (se Punkt 7.2) på systemene til Grundfos eller Grundfos’ underleverandører, (ii) på noen annen måte, hvis Kunden overfører noen form for materiale og/eller data som kan skade IT-miljøet til Grundfos, Grundfos’ underleverandører, Grundfos’ andre kunder eller brukere, eller Digitale tjenester, (iii) med det formål å forhindre uautorisert tilgang til systemer, Digitale tjenester eller data, (iv) hvis det er et nødproblem, (v) hvis Kunden/sluttbrukeren ikke oppfyller kravene til tilgang og bruk av Digitale tjenester under Avtalen, bruksvilkårene eller gjeldende lov, (vi) hvis det kreves av gjeldende lov eller i tilfelle vesentlig brudd på Avtalen, (vii) hvis det er nødvendig for å forhindre (potensiell) krenkelse av immateriell eiendom rettigheter og/eller konfidensialitetsforpliktelser, (viii) hvis Kunden bryter sine forpliktelser i Punkt 5, eller (iv) hvis noe annet er angitt i Avtalen, at suspensjon er tillatt.

7.2.        For å avgjøre i hvilken grad den negative innvirkningen som er angitt i Punkt 7.1(i) ikke kan tilskrives Kundens/sluttbrukerens, må Kunden, etter Grundfos’ forespørsel, gi informasjon om Kundens/sluttbrukerens bruksmønster. På bakgrunn av de opplysninger som gis vil Grundfos ha rett til å kreve at bruken reduseres. Dersom Kunden unnlater å etterkomme en slik forespørsel, skal Grundfos ha rett til uten å pådra seg noe ansvar for å suspendere Kundens/sluttbrukerens tilgang til den/de Digitale tjenesten(e).

7.3.        Kunden forplikter seg umiddelbart etter Grundfos’ forespørsel å koble fra Kundens utstyr som forårsaker forstyrrelser i Grundfos’ nettverk, Grundfos’ systemer eller i den/de Digitale tjenesten(e), eller gir opphav til påstått eller potensiell overtredelse i samsvar med Punktet 14, og deretter holde slike Kundens utstyr frakoblet i henhold til Grundfos’ instruksjoner.

7.4.        Grundfos vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser under omstendighetene for å gi Kunden et varsel og – i tilfelle en suspensjon er forårsaket av Kundens brudd eller trussel om dette – en mulighet til å utbedre et slikt brudd eller trussel.

7.5.        Omfanget og lengden av enhver suspensjon eller forespørsel om frakobling vil være til et minimum. Etter Kundens forespørsel vil Grundfos gi Kunden årsaken til suspensjonen eller forespørselen så snart det er rimelig mulig.

7.6.        I tilfeller der datatilkoblingen leveres av Grundfos eller en leverandør av Grundfos, forbeholder Grundfos seg retten til å kreve at Kunden betaler et tilleggsgebyr der Kundens databruk overstiger den avtalte bruken, eller der Kunden misbruker den/de Digitale tjenesten(e) eller datatilkoblingen.

8.              Gebyr, betalingsvilkår og fakturering

8.1.        For å få tilgang til og bruke den/de Digitale tjenesten(e) må Kunden betale avtalt abonnementsavgift til avtalte kostnader og faktureringsfrekvenser.

8.2.        Abonnementsgebyret betales på forhånd, med mindre annet er avtalt.

8.3.        Kundens plikt til å betale abonnementsavgiften begynner, (i) på det tidspunkt som avtales mellom partene, (ii) på avtalt leveringsdato, eller (iii) hvis leveransen er forsinket av grunner som utelukkende kan tilskrives Grundfos, datoen da Grundfos leverer den Digitale tjenesten i samsvar med Avtalen.

8.4.        Kunden skal betale ved hjelp av avtalte betalingsmidler. Dersom partene har avtalt at Kunden betaler med elektronisk pengeoverføring, f.eks. med kredittkort, skal Kunden gi Grundfos gyldig betalingsinformasjon og holde slik informasjon oppdatert.

8.5.        Grundfos kan justere abonnementsavgiften med tre måneders varsel.

8.6.        Ethvert beløp som Kunden betaler, er eksklusivt beløp med hensyn til merverdiavgift eller andre pliktige avgifter. Kunden skal betale noen av de ovennevnte samtidig som betalingen forfaller for relaterte produkter eller tjenester.  

8.7.        Etter gjeldende lov skal Kunden (i) betale kildeskatt direkte til den aktuelle offentlige enheten som krevet av gjeldende lov, (ii) etter forespørsel gi et skattesertifikat til Grundfos som viser at Kunden har betalt kildeskatt, (iii) bare betale Grundfos netto etter at Kunden har betalt kildeskatt, og (iv) fullt ut samarbeide med Grundfos om å søke om fraskrivelse eller reduksjon av kildeskatt og umiddelbart fylle ut og arkivere alle relevante dokumenter.

8.8.        Hvis kunden ikke betaler abonnementsavgiften på forfallsdatoen, kan Grundfos, uten virkning for noen annen rett som Grundfos kan ha i henhold til gjeldende lov, kreve betaling for påminnelser, inkassokostnader og renter. Renten er fastsatt til 2 % per måned (eller renten i henhold til gjeldende lovgivning, dersom den er høyere). Renter påløper daglig fra forfallsdato til faktisk betaling av forfalt beløp. Grundfos kan også (i) suspendere alle leveranser, herunder Kundens tilgang til Digitale tjenester, inntil Kunden har betalt eller gitt en garanti for betalingen som kreves av Grundfos, og/eller (ii) suspendere levering av ytterligere leveranser inntil Kunden har betalt de forfalte beløpene i sin helhet.

8.9.        Alle beløp som skal betales til Grundfos forfaller umiddelbart ved avtalens opphør, til tross for enhver annen bestemmelse. Punkt 8 berører ikke noen rett til å kreve renter i henhold til gjeldende lov.

9.              Garantier

9.1.        Grundfos garanterer at den/de Digitale tjenesten(e) utføres på en profesjonell og dyktig måte som avtalt.

9.2.        En Digital tjeneste er defekt bare hvis den ikke er levert som avtalt på grunn av mangelfull design eller utførelse og underlagt Punktene 9.3–9.9.

9.3.        Med unntak av brudd på eventuelle avtalte tjenestenivåer i vilkårene for utførelse av den/de spesifikke Digitale tjenesten(e) (hvis noen), er alle garantier, betingelser og andre vilkår som er implisert av lov, felles lov eller på annen måte inkludert, men ikke begrenset til nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten av tilgangen, bruken eller innholdet eller om resultatene som skal oppnås ved bruk av den/de Digitale tjenesten(e) og innholdet, i den grad loven tillater det, ekskludert fra denne Avtalen.

9.4.        Grundfos garanterer ikke at den/de Digitale tjenesten(e) eller serverne er fri for datavirus eller andre skadelige funksjoner, eller at Grundfos vil utbedre alle feil, som ikke har en direkte effekt på overholdelse av det avtalte servicenivået, eller forhindre forstyrrelser fra tredjepart eller autoriserte tredjepartshandlinger (utover det som er angitt i Generelle vilkår). I den grad det ikke har en direkte effekt på samsvar med det avtalte tjenestenivået, garanterer ikke Grundfos at det ikke vil være noen sletting av eller unnlatelse av å lagre kundedata og annen kommunikasjon som vedlikeholdes eller overføres gjennom bruk av den/de Digitale tjenestene. Grundfos er bare forpliktet til å gjøre sikkerhetskopiering og andre gjenopprettingsfunksjoner hvis det er uttrykkelig avtalt som et tjenestenivå for den eller de spesifikke Digitale tjenestene.

9.5.        Informasjon gitt gjennom den/de Digitale tjenestene til Kunden er kun ment å støtte Kunden. Dermed har Grundfos ikke noe direkte eller indirekte ansvar for Kundens bruk, handlinger som iverksettes eller passivitet som oppstår i tilliten til informasjonen som gis gjennom de Digitale tjenestene.

9.6.        Grundfos’ garantier eller avtalte servicenivå (hvis noen) gjelder ikke ved: Kundens brudd på Punkt 4.3, bruk av Digitale tjenester som de ikke er beregnet på, modifikasjoner og endringer foretatt av Kunden eller en tredjepart (som ikke handler på Grundfos’ vegne), manglende overholdelse av Grundfos’ instruksjoner (enten muntlig eller skriftlig) (se Punkt 4.1) og/eller god bransjepraksis, utilsiktet eller forsettlig skade eller misbruk av den/de Digitale tjenesten(e) av Kunden eller tredjepart (som ikke handler på Grundfos’ vegne), Kundens manglende overholdelse av gjeldende lov og forskrift, suspensjon i henhold til Punkt 7, eller hvis noe annet er angitt i vilkårene for utførelse av den/de spesifikke Digitale tjenesten(e).

9.7.        Grundfos garanterer ikke salgbarhet, egnethet for noe bestemt formål og ikke-krenkelse av eiendoms- eller tredjepartsrettigheter.

9.8.        Hvis kunden bruker tredjeparts programvare eller komponenter med åpen kildekode sammen med den/de Digitale tjenesten(e), vil Grundfos ikke være ansvarlig for funksjonaliteten til slik programvare eller bruken av den i forhold til den/de Digitale tjenesten(e). Hvis Kunden bruker tredjeparts programvare eller komponenter med åpen kildekode, er Kunden eneansvarlig (i) for å sikre at bruken, lisensen og kredittene er i samsvar med bruksvilkårene av gjeldende tredjeparts programvare eller komponenter med åpen kildekode som gjelder fra tid til annen, og (ii) for betalingsforpliktelser knyttet til slike (hvis noen).

9.9.        Kunden må varsle om eventuelle mangler eller annen manglende overholdelse av Avtalen umiddelbart og senest 30 (tretti) dager etter at Kunden ble eller burde ha blitt oppmerksom på slik manglende overholdelse. Dersom Kunden ikke overholder disse kravene, skal Kunden miste sin rett til å kreve eventuell manglende overholdelse av Avtalen.

10.          Vedlikehold og endringer

10.1.    Grundfos vil kontinuerlig utvikle den/de Digitale tjenesten(e), inkludert det utstyret som er nødvendig for at Kunden skal få tilgang til den/de Digitale tjenesten(e) (hvis noen). Dette kan fra tid til annen påvirke funksjonaliteten til den/de Digitale tjenestene og/eller endringer i Avtalen, inkludert Generelle vilkår og Spesifikke tjenestevilkår.

10.2.    Grundfos har rett til å endre eller modifisere den/de Digitale tjenesten(e), eventuelt utstyr som er nødvendig for at Kunden skal få tilgang til den/de Digitale tjenesten(e) og de avtalte vilkårene, inkludert flytting av data fra en databehandler til en annen eller fra et sted til et annet, forutsatt at den/de Digitale tjenesten(e)s ytelse eller funksjonalitet ikke forringes i mer enn ubetydelig grad som følge av en slik endring. Grundfos skal gjennomføre slike endringer eller modifikasjoner på en måte som begrenser eventuelle forstyrrelser. Vesentlige endringer (som nedgradering fra en Digital tjeneste til en annen av lavere verdi eller reduksjon av avtalt servicenivå) kan kun implementeres av Grundfos ved 2 (to) måneders skriftlig varsel til Kunden. Ved vesentlige endringer av Digitale tjenester eller de avtalte vilkårene fra Grundfos, kan Kunden – til tross for eventuelle avtalte perioder med ikke-oppsigelighet (hvis noen) – si opp Avtalen for enkelhets skyld ved å gi varsel senest 30 (tretti) dager før slike vesentlige endringer av Digitale tjenester eller de avtalte vilkårene er planlagt å bli implementert. Grundfos er under ingen omstendigheter forpliktet til å opprettholde eldre systemer.

10.3.    Endringer eller modifikasjoner av Digitale tjenester eller eventuelt utstyr som er nødvendig for at Kunden skal få tilgang til Digitale tjenester, kan føre til et behov for justering av Kundens eget utstyr. Kunden skal bære risikoen for eventuelle kostnader ved tilpasning av eget utstyr.

10.4.    Uten hensyn til noe i ovennevnte som tilsier det motsatte, kan Grundfos gjøre endringer i den/de Digitale tjenesten(e) og alt utstyr som er nødvendig for at Kunden skal få tilgang til den/de Digitale tjenesten(e) dersom bruk av den/de Digitale tjenesten(e) kan føre til skade eller risiko for skade (for eksempel ved sikkerhetsoppdateringer, Kundens bruk i strid med Punkt 4.1 eller 4.3, eller hvis Grundfos er påkrevd for å overholde gjeldende lov eller vedtekter eller rettslige eller statlige beslutninger). I slike tilfeller vil Kunden bli informert så snart som mulig.

11.          Grundfos’ produktansvar

11.1.    Grundfos påtar seg ansvar for personskade (inkludert død eller skade) og skade på fast eiendom og løsøre forårsaket av defekte Digitale tjenester, i den grad dette er fastsatt ved gjeldende obligatorisk lov vedrørende produktansvar. Grundfos' ansvar for skade på fast eiendom og løsøre (ikke forbrukereiendom) forårsaket av defekte Digitale tjenester er underlagt begrensningene i Punkt 12. Imidlertid er det slik at Grundfos' totale erstatningsansvar for skade på fast og personlig eiendom, som beskrevet i Punkt 12.2, begrenser seg til et maksimalbeløp på i overkant av 3 millioner EUR (per krav og totalt årlig) samt beløpet angitt i Punkt 12.2. Kunden påtar seg alt produktansvar som ikke faller på Grundfos i dette Punkt 11.1.

11.2.    Hvis en part holdes ansvarlig for skader tildelt den andre parten i Punkt 11.1, så skal den andre parten holde den første parten skadesløs for ethvert beløp som er uforenlig med tildelingen i Punkt 11.1.

12.          Ansvar og begrensning av ansvar

12.1.    I den grad gjeldende lovverk tillater det, står ingen av partene ansvarlige (i forhold til kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller annet) for tap av produksjon, tap av omsetning, tap av fortjeneste, tap av forretningsmulighet, tap av data, tap av oppsparte midler, tap av goodwill, tap tilknyttet uautorisert tilgang til data eller systemer, tap som følge av avbrutt virksomhet, eller andre indirekte skader eller følgeskader av noe slag som oppstår under, i tilknytning til eller i forbindelse med Avtalen eller brudd på denne.

12.2.    I henhold til Punkt 3.4, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Grundfos’ samlede ansvar (inkludert med hensyn til betaling av finansielle kreditter (hvis noen) og tredjepartskrav) overfor Kunden med hensyn til alle tap som oppstår i henhold til eller i forbindelse med denne Avtalen og samarbeidet nedenfor, enten i kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, under ingen omstendigheter overstige et beløp som tilsvarer 30 % av årsgebyret (ekskl. mva.) betalt og/eller skal betales for den spesifikke Digitale tjenesten som kravet er basert på.

12.3.    Det årlige gebyret nevnt i Punkt 12.2 er beregnet som de faktiske gebyrene som er betalt og/eller skal betales for de 12 månedene før skadedatoen, eller, hvis den/de Digitale tjenesten(e) på skadedatoen er levert for en periode på mindre enn 12 måneder, blir da på 12 ganger det gjennomsnittlige månedlige gebyret for perioden som den Digitale tjenesten ble levert.

12.4.    Hvis partene har avtalt at manglende overholdelse av et avtalt servicenivå er underlagt Grundfos ’betaling av finansiell kreditt, er slik finansiell kreditt det eneste og eksklusive middelet for eventuell manglende oppfyllelse av det avtalte servicenivået, dog uten at det berører retten til å avslutte i henhold til Punkt 18.1. Enhver økonomisk kreditt skal under ingen omstendigheter overstige beløpet som er avtalt i vilkårene for utførelse av den spesifikke Digitale tjenesten, eller beløpet som betales av Kunden for den spesifikke Digitale tjenesten det gjelder i måneden der Grundfos pådrar seg en økonomisk kreditt som følge av manglende overholdelse av det avtalte servicenivået.

12.5.    Begrensningene som er angitt i dette Punkt 12, vil ikke gjelde i den grad en handling eller unnlatelse av å handle av en part forårsaker personskade, en part bevisst gjør den andre parten eller ikke-parten skadelidende, eller en part som et resultat av sin uforsvarlige ignorering av konsekvensene av en handling eller unnlatelse av å handle gjør den andre parten eller ikke-parten skadelidende.

12.6.    Hvis et krav er basert på tap, som stammer fra mer enn én Digital tjeneste og/eller én eller flere Digitale tjenester i kombinasjon med et Grundfos-selskaps levering av produkter og/eller andre tjenester, skal Grundfos’ samlede ansvar (hvis noen) fordeles på de forskjellige leveransene basert på hver slik leverings bidrag til de påståtte tapene. Hver tildelte del av den samlede forpliktelsen skal fastsettes i henhold til rettsgrunnlaget som gjelder mellom partene for den nevnte delen av de samlede tapene, herunder den avtalte begrensningen av ansvar (hvis noen).

13.          Skadesløsholdelse

13.1.    Kunden samtykker i å forsvare, skadesløsholde og beskytte Grundfos, dets ledere, direktører, ansatte og agenter, fra og mot eventuelle krav, handlinger eller krav, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske og regnskapsmessige gebyrer, som hevder eller er et resultat av Kundens brudd på Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på Punkt 5 og ulovlige eller krenkende aktiviteter, inkludert brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter, forårsaket av Kundens handlinger, manglende handling, innhold, materiale, design eller spesifikasjoner.

14.          Immaterielle rettigheter

14.1.    I henhold til Punkt 4.10 eier Grundfos alle rettigheter i, eller som følge av, de Digitale tjenestene (inkludert immaterielle rettigheter), og hvis slike rettigheter eies av Kunden, vil Kunden automatisk overdra dem til Grundfos.

14.2.    Kunden overfører ikke utstyr eller programvare anskaffet fra tredjepart til Grundfos. Grundfos er ikke ansvarlig for bruk av slikt utstyr og programvare, uavhengig av at slik programvare kan være lagret på servere levert av Grundfos.

14.3.    En part har ikke rett til å bruke motpartens handelsnavn, varemerker, logoer eller andre tegn eller identifikasjonssymboler, med mindre den andre parten har gitt skriftlig forhåndssamtykke.

15.          Tredjeparts rettigheter

15.1.    Hvis (i) den/de Digitale tjenesten(e) krenker tredjeparts rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, eller hvis (ii) Grundfos med rimelighet tror (basert på rimelig dokumentasjon) at den/de Digitale tjenesten(e) eller deler av den kan krenke tredjeparts rettigheter, så kan Grundfos på egen bekostning og etter eget skjønn (a) erstatte en påstått krenkende Digital tjeneste med en ikke-krenkende Digital tjeneste som har minst tilsvarende funksjonalitet, (b) modifisere den påståtte krenkelsen av Digitale tjenester slik at den ikke lenger krenker tredjeparts rettigheter, men fortsatt har minst tilsvarende funksjonalitet, (c) innhente lisens fra tredjeparten som tillater Kunden og andre tredjeparter (i den grad det er relevant for å overholde Avtalen) å fortsette å bruke og/eller lisensiere (etter hva som er aktuelt) slike påstått krenkende Digitale tjenester eller deler av denne, eller (d) si opp avtalen om levering av de aktuelle spesifikke Digitale tjenestene med umiddelbar varsel og tilbakebetale eventuelle forskuddsbetalinger til Kunden. I slike tilfeller vil Kunden bli informert så snart som mulig.

16.          Lisenser

16.1.    Lisenser levert til Kunden av Grundfos til den/de Digitale tjenesten(e) er definert i de Spesifikke tjenestevilkårene.

16.2.    Enhver lisens ervervet av Grundfos fra en tredjepart som en del av leveransen av den/de Digitale tjenesten(e) forblir Grundfos’ eller underleverandørens eiendom. Hvis den/de Digitale tjenesten(e) er installert på Kundens utstyr, skal Kunden avinstallere den/de Digitale tjenesten(e) etter opphør av Avtalen, de Spesifikke tjenestevilkårene eller utløpet av Grundfos-lisenser, avhengig av hva som inntreffer først.

16.3.    Dersom Grundfos, som en del av den/de Digitale tjenesten(e) og etter Kundens forespørsel, installerer tredjeparts programvare for Kundens bruk, garanterer Kunden at den har de nødvendige rettigheter til slik programvare.

17.          Konfidensialitet

17.1.    En part (mottakende part) skal hemmeligholde all teknisk eller kommersiell kunnskap, spesifikasjoner, priser, oppfinnelser, prosesser, initiativer og annen informasjon om den utleverende partens virksomhet, produkter, tjenester og Digitale tjenester av konfidensiell karakter (konfidensiell informasjon), og som har blitt utlevert til den mottakende parten av den andre parten (utleverende part), dennes ansatte, agenter eller underleverandører (representanter). Den mottakende parten skal ikke bruke konfidensiell informasjon fra den utleverende parten til andre formål enn utførelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen, inkludert (unntatt når det er tillatt i henhold til gjeldende lov) ikke reversere Digitale tjenester eller eventuelle produkter levert i forbindelse med Digitale tjenester. Mottakende parten kan kun utlevere konfidensiell informasjon til egne representanter som trenger kjennskap til dette for å oppfylle mottakende parts forpliktelser og rettigheter i henhold til avtalen, og skal sikre at slike representanter oppfyller forpliktelsene angitt i dette punktet 17 som om de var underlagt disse vilkårene.

17.2.    Uavhengig av noe som tilsier det motsatte, vil Grundfos’ rett til å bruke og offentliggjøre data, som samles inn mv. i samsvar med Punkt 4.10 og 4.11 vil ikke være begrenset av dette Punkt 17.

17.3.    Forpliktelsene i henhold til følgende punkt 17 gjelder fra gjennomføringen av Avtalen og – underlagt gjeldende lov – i en periode på 5 år etter at Avtalen utløper eller sies opp.

18.          Force Majeure

18.1.    Ingen av partene er skyldig i brudd på Avtalen eller står ansvarlig for forsinkelse av utførelsen, eller unnlatelsen av å utføre noen vedkommendes forpliktelser i henhold til Avtalen dersom en slik forsinkelse eller svikt skyldes en hindring utenfor deres rimelige kontroll («Force Majeure»). Ved Force Majeure er partene enige om å suspendere den berørte partens forpliktelser til force-majeure-situasjonens eksistens opphører.

18.2.    Hvilken som helst av partene kan si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning etter varsel til den andre parten, dersom perioden med Force Majeure fortsetter i en sammenhengende periode på 3 måneder. Ved oppsigelse som følge av slike omstendigheter skal ingen av partene stå ansvarlige overfor den andre for en slik oppsigelse. Slik oppsigelse vil imidlertid ikke påvirke noe eksisterende ansvar eller krav, eller andre bestemmelser i Avtalen.

19.          Varighet og oppsigelse

19.1.    Hver av partene kan, uten å berøre sine andre rettigheter og rettsmidler, si opp Avtalen helt eller delvis med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til den andre parten i tilfelle (i) vesentlig brudd på Avtalen eller vesentlig brudd på ett eller flere vilkår for utførelse av den/de spesifikke Digitale tjenesten(e), forutsatt at et slikt brudd enten ikke er i stand til å utbedre eller at den misligholdende parten i Avtalen og/eller vilkårene for utførelse av den/de spesifikke Digitale tjenesten(e) har unnlatt å utbedre dette innen 14 (fjorten) dager etter å ha mottatt varsel fra den andre parten som krever det. Materielt brudd omfatter blant annet bruk av den/de Digitale tjenesten(e) i strid med Punkt 4, forsinket betaling; Kundens bruk av immaterielle rettigheter i strid med Punkt 14.

19.2.    Fra og med oppsigelsesfristens siste dag kan Grundfos, men er ikke forpliktet til, å oppbevare og bruke Kundens og sluttbrukerens data i en rimelig periode for å lette innlogging og kvaliteten på brukervennligheten til den/de Digitale tjenesten(e), dersom Kunden velger å abonnere på den/de Digitale tjenesten(e) på nytt. Grundfos kan når som helst etter opphør/utløp av Avtalen beslutte å slette Kundens og sluttbrukerens data og vil gjøre det hvis det er forpliktet av gjeldende lov. Ved opphør kan Kunden be Grundfos om å gi Kunden en kopi av data samlet inn gjennom Kundens bruk av den/de Digitale tjenesten(e). Grundfos skal bestrebe seg på å levere et slikt eksemplar, men er ikke forpliktet til å gjøre det. Hvis Grundfos gir Kunden en slik kopi, kan Grundfos gjøre en slik bestemmelse betinget av f.eks. ytterligere taushetsplikt, timesbetalt bruk på innsamling av de aktuelle dataene osv.

19.3.    Oppsigelse av Avtalen (uansett årsak) påvirker ikke de bestemmelsene i Avtalen som av natur eller nødvendighet, gjelder etter eventuelt utløp.

20.          Bruk av underleverandører

20.1.    Grundfos kan benytte underkontrakter for ytelse av den/de Digitale tjenesten(e) under Avtalen. Grundfos skal sikre at alle personer som er involvert i den/de Digitale tjenesten(e) er informert om og overholder Avtalen.

21.          Diverse

21.1.    Avtalen kan ikke overføres eller tildeles, helt eller delvis, ved lov eller på annen måte av Kunden uten skriftlig forhåndssamtykke fra Grundfos. Uten forutgående varsel kan Grundfos overdra rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen, inkludert Generelle vilkår og Spesifikke vilkår som gjelder for den/de spesifikke Digitale tjenesten(e), til ethvert selskap i Grundfos-konsernet.

21.2.    Ord og uttrykk med store bokstaver, som ikke er definert på annen måte i Generelle vilkår, har samme betydning i alle deler av denne Avtalen, med mindre konteksten tilsier noe annet.

22.          Eksportkontroll og sanksjonerte parter

22.1.    Enhver levering omfattet av Avtalen kan være underlagt eksportkontroll og handelssanksjonsregler, inkludert slike regler fra blant annet EU, FN og USA.

22.2.    Det er et vilkår for Grundfos’ levering av Digitale tjenester til Kunden, at Kunden overholder alle gjeldende eksportkontroll- og handelssanksjonsregler og har relevante samsvarsprosedyrer og kontroller. Kunden skal sørge for at den/de Digitale tjenesten(e) kun brukes i samsvar med eksportkontroll- og handelssanksjonsreglene, og at verken Kunden eller noen sluttbruker som får tilgang til den/de Digitale tjenesten(e) er sanksjonert.

22.3.    Hvis Grundfos mener de vil forbys, hindres, begrenses eller påvirkes på svært negativ måte i oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til Avtalen grunnet eksportkontroll og handelssanksjonsregler, kan Grundfos kansellere eller utsette leveransen av Digitale tjenester. I slike tilfeller vil Grundfos ikke stå ansvarlig for noe direkte eller indirekte krav eller tap.

22.4.    For å gjøre det mulig for myndigheter eller Grundfos å gjennomføre kontroller av Kundens overholdelse av eksportkontroll- og handelssanksjonsreglene, eller til støtte for Grundfos' søknader til aktuelle myndigheter i forbindelse med eksport og/eller salg av Leveransene under Avtalen, skal Kunden, ved rimelig forespørsel, omgående gi Grundfos all informasjon om sluttbrukere, partene som er involvert i leveransen, destinasjonene og den tiltenkte bruken av Digitale tjenester.

23.          Lov og sted

23.1.    Avtalen, og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med den eller dens dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) er underlagt og konstruert i samsvar med lovene i Danmark, uten henvisning til konflikten mellom lover eller prinsipper derav, som kan forårsake anvendelsen av lovene i et annet land. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke.

23.2.    Den danske maritime og kommersielle høyesterett har eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige) som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, Avtalen eller dens gjenstand eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav). Hvis den danske sjø- og handelshøyesterett fastslår at tvisten ikke er innenfor dens jurisdiksjon, er den eksklusive jurisdiksjonen den danske tingretten i Lyngby.

 

C       Databehandleravtale

1.              Formål 

1.1.        I henhold til Avtalen, behandler Grundfos personopplysninger (som databehandler) på vegne av Kunden (opptrer som behandlingsansvarlig) som nærmere beskrevet i dette avsnitt C. Vilkårene i dette avsnitt C gjelder ikke for data som ikke er personopplysninger.

1.2.        Med dette Avsnitt C, har partene til hensikt å sikre at de overholder den Generelle databeskyttelsesforordningen, Forordning (EU) 2016/679 («GDPR»), inkludert Artikkel 28(3), som fastsetter de spesifikke kravene til innholdet i databehandleravtaler. Alle begreper som brukes i dette Avsnitt C som er definert eller brukt i henhold til GDPR, bør tolkes i samsvar med GDPR.  

1.3.        Personopplysningene gitt av de registrerte som angitt i Punkt 2.1 , kan brukes av Grundfos og dets underprosessorer for å forbedre og utvikle tilbudene til Grundfos og for teknisk vedlikehold og forbedringer, for eksempel feilfiksing. Grundfos eller dets underbehandlere (etter hva som er aktuelt) vil fungere som behandlingsansvarlige for disse formålene, og følgelig er slike behandlingsaktiviteter utenfor omfanget av dette Avsnitt C. I den grad det er mulig, vil alle personopplysninger som brukes bli anonymisert eller samlet. 

2.              De behandlede personopplysningene  

2.1.        Når Grundfos behandler personopplysninger  på vegne av Kunden,  omfatter behandlingen opplysningene beskrevet i Avsnitt A ovenfor.

3.              Behandlingsoperasjonene  

3.1.        Behandlingsoperasjonene som utføres når Grundfos og dets underbehandlere behandler personopplysninger på vegne av Kunden, er beskrevet i Avsnitt A ovenfor.

4.              Generelle forpliktelser for Grundfos og Kunden 

4.1.        Grundfos skal behandle personopplysninger på vegne av Kunden i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning og kun på direkte dokumenterte instruksjoner fra Kunden med det formål å levere de avtalte tjenestene, inkludert med hensyn til overføringer av personopplysninger til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon, jf. også punkt 6. Partene har til hensikt at innholdet i dette Avsnitt C skal utgjøre dokumenterte instrukser fra Kunden. Hvis en instruks etter Grundfos' mening bryter med GDPR eller andre EU-bestemmelser eller EU/EØS medlemslands databeskyttelsesbestemmelser, skal Grundfos umiddelbart informere Kunden om dette. Uten at det berører Grundfos' lovpålagte forpliktelser i henhold til GDPR, skal ikke assistansen som Grundfos gir Kunden for å følge slike instruksjoner, overstige det kommersielt rimelige. 

4.2.        Annet enn det som er angitt i Punkt 1.3, kan Grundfos ikke behandle Kundens personopplysninger til noe annet formål eller uten instruksjoner fra Kunden, med mindre Grundfos er pålagt å gjøre det i henhold til EU- eller EU-/EØS-lovgivningen som Grundfos er underlagt. I slike tilfeller skal Grundfos informere Kunden om det juridiske kravet før behandling av personopplysningene, med mindre loven forbyr slik informasjon av viktige hensyn til allmenn interesse. For å unngå tvil kan Grundfos og dets underbehandlere få tilgang til personopplysningene etter behov for å levere de avtalte tjenestene, inkludert å utføre støttetjenester for kunden. 

4.3.        Grundfos skal iverksette alle tiltak som kreves av Grundfos i henhold til Artikkel 32 i GDPR, varsle kunden uten unødig opphold om et personopplysningsbrudd og hjelpe Kunden med å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til Artikkel 32 til 36 i GDPR med tanke på behandlingens art og informasjonen som er tilgjengelig for Grundfos. Uten at det berører Grundfos' lovpålagte forpliktelser i henhold til GDPR, skal ikke assistansen gitt av Grundfos til Kunden overstige det kommersielt rimelige. 

4.4.        Grundfos skal, idet det tas hensyn til behandlingens art, bistå Kunden med hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak, i den grad dette er mulig, for oppfyllelse av Kundens plikt til å svare på forespørsler om utøvelse av den registrertes rettigheter fastsatt i kapittel III i GDPR. Uten at det berører Grundfos' lovpålagte forpliktelser i henhold til GDPR, skal ikke assistansen som Grundfos gir Kunden for å følge slike instruksjoner, overstige det kommersielt rimelige. 

4.5.        Grundfos skal gjøre tilgjengelig for Kunden all informasjon som er nødvendig for å påvise overholdelse av forpliktelsene fastsatt i dette Avsnitt C og i Artikkel 28 i GDPR og tillate og bidra til revisjoner, inkludert inspeksjoner, utført av Kunden eller en annen revisor som er bemyndiget av Kunden.  

4.6.        For å tilfredsstille revisjonskravet angitt i Punkt 4.5 kan Grundfos etter eget skjønn velge å gi Kunden revisjonsrapporter eller attester utarbeidet av en uavhengig revisor. Slike revisjonsrapporter eller attester kan være generelle eller spesifikke for Kunden og skal ikke være eldre enn 12 måneder når de leveres til Kunden. 

4.7.        Hvis Grundfos ikke gir Kunden dokumentasjonen angitt i Punkt 4.6, eller hvis Grundfos eller dets underprosessorer har opplevd et datainnbrudd, kan Kunden iverksette en revisjon. Slike revisjoner skal (i) være begrenset til ikke mer enn én (1) revisjon per kalenderår, (ii) ha omfanget avtalt på forhånd av Partene som opptrer rimelig, inkludert revisoren hvis en slik revisor ikke er Kunden, (iii) utføres innenfor ordinær åpningstid på en dato og tidspunkt avtalt på forhånd, og uten unødig avbrudd i den daglige virksomheten til Grundfos og dets underprosessorer, og (iv) være på bekostning av Kunden (bortsett fra at interne kostnader til Grundfos ikke skal bæres av Kunden). Hvis revisoren ikke er Kunden, skal en slik tredjepartsrevisor være bundet av konfidensialitetsbestemmelser som er akseptable for Grundfos (opptrer rimelig). 

4.8.        Kunden garanterer at personopplysningene er innhentet på lovlig vis og at de registrerte er tilstrekkelig informert om hvordan deres personopplysninger behandles.  

5.              Underprosessorer

5.1.        Kunden gir Grundfos en generell skriftlig autorisasjon til å engasjere andre prosessorer (underprosessorer) for noen av sine behandlingsoperasjoner utført på vegne av Kunden under Avsnitt C. Før en ny underprosessor engasjeres, skal Grundfos varsle Kunden skriftlig om den planlagte endringen. Innen 10 dager etter mottak av varselet kan Kunden med rimelighet motsette seg bruk av underprosessor, i så fall skal partene diskutere mulige løsninger i god tro. Dersom Partene ikke kommer til enighet om en løsning, og Kunden opprettholder sin innvending, kan Grundfos skriftlig heve Avtalen med 30 dagers varsel. Dersom Kunden ikke motsetter seg dette innen den fastsatte fristen, skal underbehandler anses som godkjent. 

5.2.        De underbehandlere som er i bruk på tidspunktet for inngåelse av Avtalen er oppført i Avsnitt A ovenfor.

5.3.        Eventuelle underbehandlere som er engasjert, skal alltid oppfylle kravene og forpliktelsene angitt i Artikkel 28(2) og 28(4) i GDPR.  

6.              Overføring av personopplysninger til et Tredjeland eller en Internasjonal organisasjon 

6.1.        Personopplysningene kan overføres utenfor EU/EØS til land som har vært gjenstand for en tilstrekkelig beslutning fra Europakommisjonen eller lignende tilstrekkelige rammer. Videre kan personopplysningene overføres av Grundfos og dets underbehandlere til ethvert annet territorium utenfor EU/EØS, forutsatt at Grundfos og dets underbehandlere har sikret at det er et rettslig grunnlag for overføringen av disse opplysningene. Hvis data overføres av Grundfos og dets underprosessorer til noe annet territorium utenfor EU/EØS, vil dette bli nærmere beskrevet i avsnitt A ovenfor.

7.              Sletting og retur av personopplysninger 

7.1.        Ved opphør eller utløp av Avtalen skal Grundfos, etter Kundens valg, slette eller returnere alle personopplysninger til Kunden og slette eksisterende kopier med mindre EU eller EU/EØS medlemslandets lovgivning krever lagring av personopplysningene. Eventuelle sikkerhetskopier vil bli slettet i samsvar med de ordinære prosedyrene til Grundfos og dets underbehandlere. 

7.2.        Etter opphør eller utløp av Avtalen kan Grundfos oppbevare personopplysninger knyttet til brukerinnstillinger, preferanser og andre personlige funksjoner i en periode på tre år (med mindre en kortere eller lengre periode er beskrevet i Avsnitt A). Formålet med denne oppbevaringen er å gjøre det enkelt for Kunden og dens ansatte å fortsette der de slapp hvis Kunden ønsker å gjenoppta tjenestene på et senere tidspunkt, og dermed spare tid og ressurser for Kunden. Kunden og de relevante registrerte kan når som helst be Grundfos om å slette slike personopplysninger. 

8.              Konfidensialitet  

8.1.        Grundfos skal holde personopplysninger konfidensielle og sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysningene har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en passende lovbestemt konfidensialitetsplikt. 

8.2.        Kunden skal holde eventuelle revisjonsrapporter, sertifiseringer, inspeksjonsmerknader eller andre dokumenter (enten de er utarbeidet eller levert av kunden selv, en ekstern revisor eller levert av Grundfos og dets underprosessorer) som omfattes av Punkt 4.6 og 4.7, konfidensielle. Slike dokumenter skal utelukkende brukes av Kunden selv og kun for revisjonsforpliktelsen i henhold til GDPR. 

9.              Punkter for vilkår og overlevelse 

9.1.        Databehandleravtalen i dette Avsnitt C utløper eller sies opp (kun) sammen med resten av Avtalen. Punkt 7 og 8 skal overleve utløp eller oppsigelse av Avtalen.

Sist oppdatert: 7. februar 2022