Legal and policies

VILLKOR FÖR GRUNDFOS UTILITY CONNECT

Dessa villkor för Grundfos Utility Connect är en del av avtalet ("avtalet") mellan Grundfos Operations A/S ("Grundfos") och kunden ("kunden") för Grundfos försäljning och leverans av Grundfos Utility Connect till kunden. Grundfos Utility Connect är en av de digitala tjänster ("digital(a) tjänst(er)") som erbjuds av Grundfos baserat på Grundfos iSolutions Cloud ("GiC").

Dessa villkor för Grundfos Utility Connect består av följande avsnitt:

A.      Särskilda tjänstevillkor för Grundfos Utility Connect

B.      Allmänna villkor för Grundfos försäljning av digitala tjänster

C.       Databehandlingsavtal

I händelse av avvikelser har avsnitten företräde i den ordning som de anges ovan.

A       Specifika tjänstevillkor för Grundfos Utility Connect

1.             Omfattning av digitala tjänster

1.1         Med Grundfos Utility Connect kan kunden övervaka och styra sina system digitalt på distans. Grundfos Utility Connect beskrivs här:
[Link]

1.2         För varje anläggning som kunden lägger till i sitt Grundfos Utility Connect-konto får kunden automatiskt fri tillgång till en begränsad version av Grundfos Utility Connect. För att få full tillgång och därmed kunna använda alla funktioner i Grundfos Utility Connect för en anläggning måste kunden aktivera den fullständiga lösningen för den anläggningen och betala den tillämpliga prenumerationsavgiften.

1.3         Den begränsade kostnadsfria versionen omfattas av avsnitt B, klausul 3.

2.             Utrustning

2.1         För att kunna använda Grundfos Utility Connect måste kunden ha installerat den nödvändiga utrustningen.

3.             Användarkonto – Tillgång till de digitala tjänsterna

3.1         För att kunden ska kunna få tillgång till och använda Grundfos Utility Connect måste kunden och varje användare registrera sig för ett Grundfos-konto. När användaren skapar och loggar in på Grundfos-konto ska användaren följa de vid varje tidpunkt gällande användarvillkoren.

4.             Prenumerationer på Grundfos Utility Connect

4.1         Kunden prenumererar för en anläggning direkt i lösningens användargränssnitt. Innan kunden slutgiltigt accepterar en prenumeration för en anläggning måste kunden ansluta en gateway för den anläggningen. Kunden kan när som helst prenumerera på den kompletta lösningen för varje anläggning. Alla kundens prenumerationer på Grundfos Utility Connect kommer att omfattas av dessa villkor för Grundfos Utility Connect.

4.2         Prenumerationsperioden för den fullständiga Grundfos Utility Connect-lösningen för en anläggning inleds när kunden accepterar prenumerationen på den fullständiga lösningen för varje anläggning i lösningens användargränssnitt.

4.3         Den vid varje tidpunkt gällande prenumerationsavgiften för den fullständiga Grundfos Utility Connect-lösningen som ska betalas av kunden finns här:
[Link]

4.4         Kunden får endast ansluta anläggningar inom EU (utom de yttersta randområdena), Norge, Storbritannien och Schweiz till Grundfos Utility Connect. Om kunden bryter mot skyldigheterna i denna klausul och ansluter anläggningar utanför det utsedda området kan det leda till att Grundfos lider en förlust, t.ex. på grund av dataanvändning utanför det utsedda området. Kunden är skyldig att betala all förlust som Grundfos åsamkas och alla ytterligare kostnader som Grundfos åläggs på grund av att kunden ansluter en anläggning som ligger utanför den Europeiska unionen till Grundfos Utility Connect.

5.             Personuppgifter

5.1         Grundfos behandling av personuppgifter för kundens räkning omfattas av denna klausul 5 och avsnitt C nedan.

5.2         När Grundfos behandlar personuppgifter för kundens räkning omfattar behandlingen följande uppgifter:

Personuppgifter om systemets användare (dessa uppgifter används för att skapa personliga användarkonton):

·     Namn

·     E-postadress

·     Adress och land

·     Mobilnummer

·     Den kund som beviljat användaren tillgång (t.ex. arbetsgivare)

·     Användarlogg, inklusive användarnas användning av de digitala tjänsterna, larm för användare och olika andra tjänster

(Grundfos kommer inte att behandla några särskilda kategorier av uppgifter/känsliga uppgifter)

5.3         Användarna överför sina personuppgifter direkt till plattformen som drivs av Microsoft Azure på uppdrag av Grundfos Holding A/S, som båda agerar som underentreprenörer, i enlighet med klausul 5.4 i detta avsnitt A. Kunden (inklusive användare som godkänts av kunden), Grundfos och Grundfos underentreprenörer har tillgång till personuppgifterna på plattformen.

5.4         Följande underentreprenörer används vid tidpunkten för ingåendet av avtalet och skall anses vara inkluderade i kundens auktorisering: 

·       Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark

·       Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland

·       Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholms län 116 88, Sweden

För förtydligande agerar Telenor Connexion AB som personuppgiftsbiträde i egenskap av leverantör av eSIM-kort till Grundfos, vilket kan vara en del av erbjudandet. Telenor har inte tillgång till kundens information i GiC-databasen.

5.5         Personliga användarloggsuppgifter lagras under en period på fem (5) år, varefter loggen anonymiseras. Andra användaruppgifter lagras under den tidsperiod som anges i den vid varje tidpunkt gällande Grundfos integritetspolicy.

6.             Godtagbar användning

6.1         Grundfos Utility Connect är inte avsedd för användning i livskritiska eller säkerhetskritiska system, t.ex. vid drift av medicinsk utrustning, automatiserade transportsystem, autonoma fordon, flygplan eller flygtrafikledning, kärnkraftsanläggningar, bemannade rymdfarkoster eller militär användning i samband med levande strid.

7.             Uppsägning

7.1         Prenumerationen på den fullständiga Grundfos Utility Connect-lösningen för varje anläggning kan när som helst sägas upp av endera parten med minst en (1) månads skriftligt varsel före utgången av prenumerationsperioden för den aktuella anläggningen.

7.2         Under förutsättning att kunden inte har några prenumerationer på den fullständiga Grundfos Utility Connect-lösningen kan kunden när som helst radera sitt konto. Kunden informeras om att Grundfos, när ett konto raderas, inte har någon skyldighet att behålla kundens uppgifter.

B       Allmänna villkor för Grundfos försäljning av digitala tjänster

1.              Avtal

1.1.        Parterna har ingått avtalet om leverans av digitala tjänster vid den tidigaste av följande tidpunkter: (i) kunden klickar i en ruta som anger att han/hon accepterar avtalet, (ii) båda parter verkställer avtalet, (iii) Grundfos har skriftligen bekräftat kundens beställning av digitala tjänster, eller (iv) Grundfos har börjat tillhandahålla de digitala tjänsterna till kunden.

1.2.        Varje person som accepterar ett avtal för kundens räkning försäkrar och garanterar att denne (i) har full rättslig befogenhet att binda kunden till avtalet, (ii) har läst och förstått alla delar av avtalet och (iii) för kundens räkning samtycker till avtalet, inklusive dessa allmänna villkor och de särskilda tjänstevillkoren.

2.              Leverans

2.1.        Grundfos ska tillhandahålla de digitala tjänsterna senast på det överenskomna datumet, om sådant finns, och annars inom rimlig tid från Grundfos skriftliga bekräftelse av kundens beställning.

3.              Kostnadsfri provperiod

3.1.        Denna klausul 3 fastställer ytterligare villkor för kundens registrering för en kostnadsfri provperiod, test, beta-version, smygtitt o.s.v. av (andra) digitala tjänster som erbjuds av Grundfos utan att kunden betalar en avgift ("kostnadsfri provperiod"). Dessa villkor gäller endast för kostnadsfria provperioder utöver det övriga avtalet, inklusive dessa allmänna villkor och de särskilda tjänstevillkoren (om sådana finns).

3.2.        Grundfos tillhandahåller den överenskomna kostnadsfria provperioden till kunden kostnadsfritt fram till det tidigaste av följande tidpunkter: (i) utgången av den registrerade perioden för kostnadsfri provperiod, (ii) startdatumet för ett avtal om kundens köp av den eller de digitala tjänsterna som tillhandahölls som kostnadsfri provperiod, eller (iii) Grundfos uppsägning av den kostnadsfria provperioden. Grundfos kan när som helst med omedelbar verkan avsluta leveransen av kostnadsfria provperioder genom att meddela kunden.

3.3.        Förekomsten av kostnadsfria provperioder och all information och allt material i samband med detta anses vara konfidentiell information som omfattas av klausul 17. Utan att begränsa det allmänna i ovanstående samtycker kunden till att inte göra några offentliga uttalanden eller på annat sätt avslöja sitt deltagande i den kostnadsfria provperioden utan föregående skriftligt medgivande från Grundfos.

3.4.        Kostnadsfria provperioder erbjuds "i befintligt skick" utan några som helst representationer eller garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) av något slag. Utan att begränsa ovanstående, garanterar Grundfos inte att kostnadsfria provperioder kommer att uppfylla kundens förväntningar, att de kommer att vara fria från fel, oavbrutna, säkra och/eller att Grundfos kommer att kunna tillhandahålla korrekta användningsuppgifter. Med undantag för vad som anges i klausul 11 har Grundfos inga ansvarsskyldigheter med avseende på kostnadsfria provperioder, och överenskomna servicenivåer (om sådana finns) gäller inte för en kostnadsfri provperiod. Om ansvar inte kan uteslutas enligt tillämplig lag kommer Grundfos att vara ansvarigt i den minsta utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, men Grundfos ansvar enligt klausul 12.2 kommer inte att överstiga 1 000 euro.

4.              Användning av digitala tjänster

4.1.        Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar Grundfos kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att få tillgång till och använda den digitala tjänsten under avtalsperioden.

4.2.        När kunden använder digitala tjänster med kundanläggningen (enligt definitionen nedan) ska kunden följa alla Grundfos instruktioner som är tillämpliga från tid till annan.

4.3.        Termen "slutanvändare" eller "användare" avser, när den används i samband med digitala tjänster, alla fysiska personer (d.v.s. anställda, representanter, tredje part o.s.v.) på alla nivåer, inklusive eventuella underlicenstagare, som har tillgång till den digitala tjänsten till följd av avtalet. Kunden är ansvarig för användningen av digitala tjänster av slutanvändare som har tillgång till den digitala tjänsten till följd av avtalet.

4.4.        Kunden ska se till att ingen slutanvändare: (i) använder de digitala tjänsterna (a) för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller manipulering av kundens uppgifter i strid med avtalet, (b) för att få obehörig tillgång till system eller för att obehörigt använda de digitala tjänsterna eller innehållet, (c) för att lagra eller överföra skadlig kod, såsom filer, skript, agenter och program som är avsedda att skada, som tidsbomber, virus, maskar och/eller trojanska hästar, och (d) är i strid med tillämplig lag som gäller från tid till annan och alla regler och bestämmelser som utfärdats med anledning av denna (t.ex. genom att störa eller kränka integriteten eller säkerheten i ett nätverk eller system, kringgå administrativa eller säkerhetsmässiga restriktioner, skicka oönskade, kränkande eller vilseledande meddelanden, virus eller skadlig kod, vidta åtgärder enligt beskrivningen i klausul 4.4(i)(a) är i strid med tillämplig lag eller i strid med tredje parts rättigheter); (ii) kopiera, ändra, rama in, skapa ett hänförligt verk av, göra reverse engineering, dechiffrera, dekompilera, översätta, demontera eller på annat sätt försöka extrahera någon eller några av källkoderna eller algoritmerna, hårdvara eller annan teknik som ingår i de digitala tjänsterna (utom i den utsträckning som är tillåten enligt villkoren för utförande av den specifika digitala tjänsten eller i den utsträckning som denna begränsning är uttryckligen förbjuden enligt tillämplig lag) och (iii) skapa flera applikationer eller konton för att simulera eller agera som en enda applikation eller ett enda konto (respektive) eller på annat sätt få tillgång till de digitala tjänsterna på ett sätt som syftar till att undvika avgifter.

4.5.        Kunden måste omedelbart meddela Grundfos om kunden får kännedom om något faktiskt, hotande eller misstänkt missbruk av de digitala tjänsterna, inklusive men inte begränsat till användning som strider mot klausulerna 4.1–4.4, eller om kunden genom fel eller på annat sätt får tillgång till uppgifter från tredje part (t.ex. digitala tjänster eller uppgifter från Grundfos andra kunder).

4.6.        Kunden är ansvarig för att erhålla och upprätthålla alla nödvändiga godkännanden, tillstånd, licenser och samtycken för att använda, tillhandahålla, lagra och bearbeta innehållet i de digitala tjänsterna, vilket också måste ge Grundfos rätt att göra detsamma för kundens räkning om det är nödvändigt för Grundfos leverans av de digitala tjänsterna. För att undvika tvivel ska Grundfos erhålla och upprätthålla sådana tillstånd, auktoriseringar, licenser, licenser, godkännanden och samtycken som är strikt nödvändiga eller som krävs enligt tillämplig lag för Grundfos leverans av de digitala tjänsterna som sådana och för att avhjälpa eventuella fel.

4.7.        Kunden ska ha (tillgång till) och ansvara för alla lokaler, utrustning, programvara, nätverk (kundens eller tredje parts), licenser från tredje part, dokumentation o.s.v. som inte ingår i de digitala tjänsterna men som är nödvändiga för kundens användning och Grundfos leverans av de digitala tjänsterna ("kundfaciliteter"). Kunden måste se till att kundanläggningen uppfyller gällande lagstiftning som gäller från tid till annan och alla regler och föreskrifter som utfärdats med anledning av denna (t.ex. klimatkrav och krav på elanslutning).

4.8.        Kunden ska, utan kostnad, på Grundfos begäran ge Grundfos tillgång till kundanläggningen i den utsträckning som krävs för Grundfos tillhandahållande av de digitala tjänsterna, och ska även på annat sätt efter bästa förmåga bistå Grundfos i tillhandahållandet av de digitala tjänsterna.

4.9.        Om Grundfos meddelar kunden att viss information eller en applikation som inte tillhör Grundfos ska tas bort, ändras eller inaktiveras för att undvika brott mot tillämplig lag, tredje parts rättigheter och/eller för att följa Grundfos policy, ska kunden omedelbart agera i enlighet med detta. Om kunden inte vidtar nödvändiga åtgärder kan Grundfos stänga av de digitala tjänsterna i enlighet med klausul 7 eller inaktivera det berörda innehållet eller den berörda applikationen som inte tillhör Grundfos.

4.10.    Kunden behåller äganderätten till all data som kunden har tillhandahållit de digitala tjänsterna. Kunden beviljar Grundfos: (i) under avtalets löptid en icke-exklusiv, överförbar, världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri licens för att använda kundens uppgifter för att tillhandahålla tjänster till kunden och tillämpliga slutanvändare, och (ii) en icke-exklusiv, överförbar, världsomspännande, evig, oåterkallelig, obegränsad, royaltyfri licens för att använda anonymiserade uppgifter.

4.11.    Användning av de digitala tjänsterna kan omfattas av användarvillkor, och om så är fallet kommer sådana användarvillkor att vara tillgängliga för slutanvändaren i gränssnittet och slutanvändaren måste följa dessa användarvillkor. Kunden samtycker till att varje brott mot användningsvillkoren som begås av en slutanvändare som har tillgång till den digitala tjänsten till följd av avtalet är ett brott mot avtalet.

5.              SIM-kort och dataanslutning

5.1.        Denna klausul 5 gäller när kunden får ett SIM-kort med dataanslutning direkt eller indirekt från Grundfos.

5.2.        Kunden får endast använda dataanslutningen för att ta emot den eller de digitala tjänster som beskrivs i avtalet. Kunden får inte använda dataanslutningen i strid med sedvanlig användning eller på ett sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Grundfos eller andra. Exempel på förbjudna användningsområden är: (i) försök att obehörigt få tillgång till anslutna nätverk eller datorresurser i nätverket och IT-infrastrukturen, (ii) förstörelse, förvrängning eller obehörig användning av information i nätverk eller IT-system som tillhandahålls av dataleverantören, (iii) användning av dataanslutningen för att skicka skräppost; (iv) utföra nätverksattacker eller attacker mot datasystem, (v) sprida datavirus eller skada informationssäkerheten på internet, (vi) använda tjänsterna på ett sådant sätt att det försämrar tjänsternas kvalitet eller stör leverantörens förmåga att tillhandahålla dataanslutningen eller andra kunders användning av dataanslutningen.

5.3.        Kunden får inte ta bort SIM-kortet från den utrustning i vilken det levererades av Grundfos. Detta hindrar inte kunden från att ersätta hela mönsterkortet med ett ersättande mönsterkort från Grundfos. Kunden ska förstöra eller återlämna mönsterkortet till Grundfos (inkl. SIM-kort), som har bytts ut.

5.4.        Kunden ska utan onödigt dröjsmål informera Grundfos om kunden tror eller har anledning att tro att en obehörig tredje part har använt kundens dataanslutning.

6.              Säkerhetsåtgärder

6.1.        För att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten hos Grundfos system, nätverk och de uppgifter som lagras, bearbetas och/eller överförs har Grundfos antagit en strategi i flera lager. Denna strategi har flera skyddslager för att förhindra obehörig åtkomst till, manipulering och missbruk av kundens information och för att skydda mot nya hot. De tekniska lagren omfattar bland annat brandväggar, intrångsskydd, åtkomstkontroll, förebyggande av hot, skydd mot sårbarhet och skadlig kod, granskningsloggar, kognitiv och djupinlärningsbaserad säkerhetsövervakning och hantering av varningar.

6.2.        Grundfos använder inbyggda säkerhetsfunktioner som tillhandahålls av Grundfos underleverantörer, inklusive standardiserad Microsoft Azure-infrastruktur – Trusted Computing-konceptet eller andra liknande koncept.  

6.3.        Dessutom har de tjänster som är relevanta för Grundfos underleverantörer genomgått Grundfos interna säkerhetsprövningsprocess, som följer de senaste internationella säkerhetsstandarderna.

6.4.        Kunden ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig fysisk eller analog åtkomst till de digitala tjänsterna med hjälp av åtgärder som inte är mindre rigorösa än bästa praxis i branschen.

7.              Upphävande

7.1.        Grundfos kan när som helst, utan att ådra sig något ansvar, upphäva kundens/slutanvändarens tillgång till och användning av de digitala tjänsterna tillfälligt (i) om kundens/slutanvändarens användning av de digitala tjänsterna har en extrem, potentiellt skadlig eller ovanligt negativ inverkan (se klausul 7.2) på Grundfos eller Grundfos underleverantörers system; (ii) på något annat sätt, om kunden överför någon form av material och/eller uppgifter som kan skada IT-miljön hos Grundfos, Grundfos underleverantörer, Grundfos andra kunder eller användare, eller de digitala tjänsterna; (iii) i syfte att förhindra obehörig åtkomst till system, digitala tjänster eller uppgifter; (iv) om det finns ett akut problem; (v) om kunden/slutanvändaren inte uppfyller kraven för åtkomst och användning av de digitala tjänsterna enligt avtalet, användningsvillkoren eller tillämplig lag; (vi) om det krävs enligt tillämplig lag eller vid väsentligt brott mot avtalet, (vii) om det är nödvändigt för att förhindra (potentiella) intrång i immateriella rättigheter och/eller sekretessförpliktelser, (viii) om kunden bryter mot sina skyldigheter i punkt 5, eller (iv) om det på annat sätt anges i avtalet att upphävande är tillåtet.

7.2.        För att fastställa i vilken utsträckning den negativa påverkan som anges i punkt 7.1(i) inte kan tillskrivas kundens/slutanvändarens, måste kunden på Grundfos begäran tillhandahålla information om kundens/slutanvändarens användningsmönster. På grundval av den information som lämnas har Grundfos rätt att kräva att förbrukningen minskas. Om kunden underlåter att följa en sådan begäran har Grundfos rätt att utan ansvar stänga av kundens/slutanvändarens tillgång till de digitala tjänsterna.

7.3.        Kunden åtar sig att omedelbart på Grundfos begäran koppla bort de kundanläggningar som orsakar störningar i Grundfos nätverk, Grundfos system eller i de digitala tjänsterna, eller som ger upphov till påstådda eller potentiella överträdelser i enlighet med klausul 14, och att därefter hålla sådana kundanläggningar bortkopplade enligt Grundfos instruktioner.

7.4.        Grundfos kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar under omständigheterna för att meddela kunden och – om upphävandet orsakas av kundens överträdelse eller hot om sådant – en möjlighet att avhjälpa överträdelsen eller hotet.

7.5.        Omfattningen och längden på ett eventuellt upphävande eller begäran om upphävande ska vara så liten som möjligt. På kundens begäran kommer Grundfos att informera kunden om orsaken till upphävandet eller begäran så snart som det rimligen är möjligt.

7.6.        I de fall där dataanslutningen tillhandahålls av Grundfos eller en leverantör till Grundfos förbehåller sig Grundfos rätten att kräva att kunden betalar en extra avgift om kundens dataförbrukning överstiger den överenskomna användningen eller om kunden missbrukar de digitala tjänsterna eller dataanslutningen.

8.              Avgift, betalningsvillkor och fakturering

8.1.        För att få tillgång till och använda de digitala tjänsterna måste kunden betala den överenskomna prenumerationsavgiften till överenskomna avgifter och faktureringsfrekvenser.

8.2.        Prenumerationsavgiften ska betalas i förskott, om inget annat avtalats.

8.3.        Kundens skyldighet att betala prenumerationsavgiften börjar (i) vid den tidpunkt som parterna kommit överens om, (ii) på det överenskomna leveransdatumet, eller (iii) om leveransen försenas av skäl som uteslutande beror på Grundfos, det datum då Grundfos tillhandahåller den digitala tjänsten i enlighet med avtalet.

8.4.        Kunden ska betala med den överenskomna betalningsmetoden. Om parterna har kommit överens om att kunden betalar genom elektronisk penningöverföring, t.ex. med kreditkort, ska kunden förse Grundfos med giltig betalningsinformation och hålla denna information uppdaterad.

8.5.        Grundfos kan justera prenumerationsavgifterna med 3 månaders varsel.

8.6.        Alla belopp som ska betalas av kunden är exklusive belopp för moms, omsättningsskatt eller andra punktskatter som ska tas ut. Kunden ska betala alla ovanstående samtidigt som betalning förfaller för relaterade produkter eller tjänster.  

8.7.        I enlighet med tillämplig lag ska kunden (i) betala källskatt direkt till lämplig statlig enhet i enlighet med tillämplig lag, (ii) på begäran tillhandahålla ett skatteintyg till Grundfos som visar att kunden har betalat källskatt, (iii) endast betala Grundfos nettointäkterna efter det att kunden har betalat källskatt, och (iv) samarbeta fullt ut med Grundfos när det gäller att försöka få ett avstående från eller en minskning av källskatt och snabbt fylla i och lämna in alla relevanta dokument.

8.8.        Om kunden inte betalar en prenumerationsavgift på förfallodagen kan Grundfos, utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som Grundfos kan ha enligt tillämplig lag, kräva betalning för påminnelser, inkassoavgifter och ränta. Räntan är fastställd till 2 % per månad (eller den räntesats som gäller enligt tillämplig lag, om den är högre). Ränta kommer att tillkomma dagligen från förfallodagen till dess att det förfallna beloppet faktiskt har betalats. Grundfos kan också (i) avbryta alla leveranser, inklusive kundens tillgång till de digitala tjänsterna, tills kunden har betalat eller lämnat en garanti för betalningen enligt Grundfos krav, och/eller (ii) avbryta tillhandahållandet av ytterligare leveranser tills kunden har betalat de förfallna beloppen i sin helhet.

8.9.        Alla belopp som ska betalas till Grundfos förfaller till betalning omedelbart när avtalet sägs upp, oavsett alla andra bestämmelser. Denna klausul 8 påverkar inte rätten att kräva ränta enligt tillämplig lag.

9.              Garantier

9.1.        Grundfos garanterar att de digitala tjänsterna utförs på ett professionellt och skickligt sätt enligt överenskommelse.

9.2.        En digital tjänst är endast defekt om den inte levereras som avtalat på grund av felaktig konstruktion eller utförande och med förbehåll för klausulerna 9.3 – 9.9.

9.3.        Med undantag för brott mot överenskomna servicenivåer i villkoren för utförandet av de specifika digitala tjänsterna (i förekommande fall), är alla garantier, villkor och andra bestämmelser som är underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, noggrannhet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet i fråga om åtkomst, användning eller innehåll, eller om de resultat som erhålls genom att använda de digitala tjänsterna och innehållet, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag, uteslutna från detta avtal.

9.4.        Grundfos garanterar inte att de digitala tjänsterna eller servrarna är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller att Grundfos kommer att avhjälpa alla fel som inte har en direkt effekt på efterlevnaden av den överenskomna servicenivån eller förhindrar störningar från tredje part eller åtgärder från auktoriserad tredje part (utöver vad som anges i dessa allmänna villkor). I den mån det inte har en direkt effekt på efterlevnaden av den överenskomna servicenivån garanterar Grundfos inte att kunduppgifter och annan kommunikation som upprätthålls eller överförs genom användning av de digitala tjänsterna inte kommer att raderas eller lagras. Grundfos är endast skyldigt att utföra säkerhetskopiering och andra återställningsfunktioner om detta uttryckligen överenskommits som en servicenivå för de specifika digitala tjänsterna.

9.5.        Den information som tillhandahålls kunden via de digitala tjänsterna är endast avsedd som stöd för kunden. Grundfos har således inget direkt eller indirekt ansvar för kundens användning, åtgärder eller passivitet i samband med att kunden förlitar sig på den information som tillhandahålls via de digitala tjänsterna.

9.6.        Grundfos garantier eller överenskomna servicenivåer (om sådana finns) gäller inte vid: Kundens brott mot klausul 4.3; användning av de digitala tjänsterna för vilken de inte är avsedda; modifieringar och ändringar som utförs av kunden eller en tredje part (som inte agerar på Grundfos vägnar); underlåtenhet att följa Grundfos instruktioner (muntliga eller skriftliga) (se klausul 4.1) och/eller god branschpraxis; oavsiktlig eller avsiktlig skada eller missbruk av de digitala tjänsterna av kunden eller tredje part (som inte agerar på Grundfos vägnar), kundens bristande efterlevnad av tillämpliga lagar och bestämmelser, avstängning enligt klausul 7, eller om annat anges i villkoren för verkställandet av de specifika digitala tjänsterna.

9.7.        Grundfos garanterar inte säljbarhet, lämplighet för något särskilt ändamål eller att äganderätten eller tredje parts rättigheter inte kränks.

9.8.        Om kunden använder programvara från tredje part eller komponenter med öppen källkod tillsammans med de digitala tjänsterna ansvarar Grundfos inte för funktionaliteten hos sådan programvara eller dess användning i förhållande till de digitala tjänsterna. Om kunden använder programvara från tredje part eller komponenter med öppen källkod är kunden ensam ansvarig (i) för att se till att användningen, licensen och krediterna är i enlighet med de användningsvillkor för tillämplig programvara från tredje part eller komponenter med öppen källkod som gäller från tid till annan och (ii) för betalningsförpliktelser relaterade till dessa (i förekommande fall).

9.9.        Kunden måste anmäla eventuella brister eller andra brott mot avtalet omedelbart och senast 30 (trettio) dagar efter det att kunden fick eller borde ha fått kännedom om sådana brott. Om kunden inte uppfyller dessa krav ska kunden förlora sin rätt att hävda att avtalet inte är uppfyllt.

10.          Underhåll och ändringar

10.1.    Grundfos kommer kontinuerligt att utveckla de digitala tjänsterna, inklusive den utrustning som kunden behöver för att få tillgång till de digitala tjänsterna (i förekommande fall). Detta kan från tid till annan påverka funktionaliteten hos de digitala tjänsterna och/eller ändringar av avtalet, inklusive de allmänna villkoren och de särskilda villkoren för tjänsterna.

10.2.    Grundfos har rätt att ändra eller modifiera de digitala tjänsterna, all utrustning som krävs för att kunden ska få tillgång till de digitala tjänsterna och de överenskomna villkoren, inklusive förflyttning av uppgifter från en databehandlare till en annan eller från en plats till en annan, under förutsättning att de digitala tjänsternas prestanda eller funktionalitet inte försämras i mer än försumbar utsträckning som en följd av en sådan ändring. Grundfos ska genomföra sådana ändringar eller modifieringar på ett sätt som begränsar eventuella störningar. Väsentliga ändringar (t.ex. nedgradering från en digital tjänst till en annan av lägre värde eller minskning av överenskommen servicenivå) får endast genomföras av Grundfos efter 2 (två) månaders skriftligt meddelande till kunden. Om Grundfos gör väsentliga ändringar av de digitala tjänsterna eller de överenskomna villkoren kan kunden – trots eventuell överenskommen period där avtal ej kan hävas (om sådan finns) – säga upp avtalet av bekvämlighetsskäl genom att meddela detta senast 30 (trettio) dagar innan sådana väsentliga ändringar av de digitala tjänsterna eller de överenskomna villkoren planeras att implementeras. Grundfos är under inga omständigheter skyldigt att underhålla äldre system.

10.3.    Ändringar eller modifieringar av de digitala tjänsterna eller av den utrustning som kunden behöver för att få tillgång till de digitala tjänsterna kan leda till att kundens egen utrustning måste justeras. Kunden ska bära risken för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

10.4.    Trots motsatsen i ovanstående kan Grundfos göra ändringar av de digitala tjänsterna och i den utrustning som kunden behöver för att få tillgång till de digitala tjänsterna om användningen av de digitala tjänsterna kan leda till skada eller risk för skada (t.ex. vid säkerhetsuppdateringar, vid kundens användning i strid med klausul 4.1 eller 4.3; eller om Grundfos är tvungen att göra det för att följa tillämplig lag eller stadgar eller beslut från domstol eller myndighet). I sådana fall kommer kunden att informeras så snart som möjligt.

11.          Grundfos produktansvar

11.1.    Grundfos är ansvarigt för personskador (inklusive dödsfall eller skada), skador på fast och personlig egendom som orsakats av defekta digitala tjänster i den utsträckning som anges i tillämplig tvingande lagstiftning om produktansvar. Grundfos ansvar för skador på fast egendom och personlig egendom (som inte är konsumentegendom) som orsakats av defekta digitala tjänster omfattas dock av begränsningarna i klausul 12, så att Grundfos totala ansvar enligt klausul 12.2 för skador på fast egendom och personlig egendom är begränsat till ett maximalt belopp som högst uppgår till 3 miljoner euro (per anspråk och i årlig sammanlagd summa) och det belopp som anges i klausul 12.2. Kunden tar på sig allt produktansvar som inte tilldelas Grundfos i denna klausul 11.1.

11.2.    Om en part hålls ansvarig för skadestånd som tilldelats den andra parten i klausul 11.1, ska den andra parten ersätta den första parten för alla belopp som betalats i strid med fördelningen i klausul 11.1.

12.          Ansvar och ansvarsbegränsning

12.1.    I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är ingen av parterna ansvarig (enligt avtal, skadestånd – inklusive vårdslöshet – brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) för produktionsbortfall, omsättningsbortfall, vinstbortfall, förlust av affärsmöjligheter, dataförlust, förlust av besparingar, förlust av goodwill, förlust i samband med obehörig åtkomst till data eller system, förlust till följd av avbrott i verksamheten eller andra indirekta förluster eller följdförluster av något slag som uppkommer enligt eller i samband med detta avtal eller ett brott mot detta avtal.

12.2.    Med förbehåll för klausul 3.4, och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ska Grundfos totala ansvar (inklusive betalning av finansiella krediter (om sådana finns) och anspråk från tredje part) gentemot kunden med avseende på alla förluster som uppstår enligt eller i samband med detta avtal och samarbetet enligt detta, oavsett om det är fråga om avtal, skadeståndsskyldighet (inklusive vårdslöshet), åsidosättande av lagstadgad plikt eller på annat sätt, inte under några omständigheter överstiga ett belopp som motsvarar 30 % av den årliga avgiften (exkl. moms) som betalats och/eller ska betalas för den specifika digitala tjänst som anspråket baseras på.

12.3.    Den årliga avgift som avses i klausul 12.2 beräknas som de faktiska avgifter som betalats och/eller ska betalas under de 12 månader som föregår datumet för skadan, eller, om de digitala tjänsterna på datumet för skadan har tillhandahållits under en period på mindre än 12 månader, då vid 12 gånger den genomsnittliga månadsavgiften för den period under vilken den digitala tjänsten tillhandahållits.

12.4.    Om parterna har kommit överens om att bristande efterlevnad av en överenskommen servicenivå är föremål för Grundfos betalning av finansiell kredit, är sådan finansiell kredit den enda och exklusiva gottgörelsen för eventuell underlåtenhet att fullgöra den överenskomna servicenivån, dock utan att det påverkar rätten att säga upp enligt klausul 18.1. En eventuell finansiell kredit får under inga omständigheter överstiga det belopp som överenskommits i villkoren för utförandet av den specifika digitala tjänsten eller det belopp som kunden betalat för den specifika digitala tjänsten i fråga under den månad då Grundfos ådrar sig en finansiell kredit till följd av bristande efterlevnad av den överenskomna servicenivån.

12.5.    De begränsningar som anges i denna klausul 12 gäller inte om en parts handling eller underlåtenhet att handla orsakar personskada, om en part uppsåtligen orsakar skada för den andra parten eller en icke-part, eller om en part till följd av sin vårdslösa oaktsamhet om konsekvenserna av en handling eller underlåtenhet att handla orsakar skada för den andra parten eller en icke-part.

12.6.    Om ett anspråk baseras på förluster som härrör från mer än en digital tjänst och/eller en eller flera digitala tjänster i kombination med ett Grundfos-företags leverans av produkter och/eller andra tjänster, ska Grundfos totala ansvar (i förekommande fall) fördelas på de olika leveranserna baserat på varje sådan leverans bidrag till de påstådda förlusterna. Varje allokerad del av det totala ansvaret ska fastställas i enlighet med den rättsliga grund som är tillämplig mellan parterna för nämnda del av de totala förlusterna, inklusive den överenskomna ansvarsbegränsningen (om sådan finns).

13.          Skadeersättning

13.1.    Kunden samtycker till att försvara, ersätta och hålla Grundfos, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, åtgärder eller krav, inklusive men inte begränsat till skäliga advokat- och revisionsavgifter, som påstås eller är en följd av kundens brott mot avtalet, inklusive men inte begränsat till brott mot klausul 5 och olaglig eller överträdande verksamhet, inklusive intrång i tredje parts immateriella rättigheter, som orsakats av kundens åtgärder, bristande åtgärder, innehåll, material, konstruktioner eller specifikationer.

14.          Immateriella rättigheter

14.1.    Med förbehåll för klausul 4.10 äger Grundfos alla rättigheter i eller till följd av de digitala tjänsterna (inklusive immateriella rättigheter), och om några sådana rättigheter ägs av kunden kommer kunden automatiskt att överlåta dem till Grundfos.

14.2.    Kunden överför inte utrustning eller programvara som förvärvats från tredje part till Grundfos. Grundfos ansvarar inte för användningen av sådan utrustning och programvara, oavsett om sådan programvara lagras på servrar som tillhandahålls av Grundfos.

14.3.    En part har inte rätt att använda den andra partens handelsnamn, varumärken, logotyper eller andra tecken eller identifieringssymboler om inte den andra partens skriftliga samtycke har erhållits i förväg.

15.          Rättigheter för tredje part

15.1.    Om (i) de digitala tjänsterna gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, eller om (ii) Grundfos rimligen tror (baserat på rimlig dokumentation) att de digitala tjänsterna eller delar av de digitala tjänsterna kan göra intrång i tredje parts rättigheter, kan Grundfos på egen bekostnad och efter eget gottfinnande (a) ersätta en påstådd överträdande digital tjänst med digitala tjänster som inte gör intrång och som har minst likvärdig funktionalitet; (b) modifiera de påstådda överträdande digitala tjänsterna så att de inte längre gör intrång i tredje parts rättigheter men fortfarande har minst likvärdig funktionalitet; (c) erhålla licens från tredje part som tillåter kunden och andra tredje parter (i den mån det är relevant för att uppfylla avtalet) att fortsätta använda och/eller underlicensiera (i tillämpliga fall) sådana påstådda överträdande digitala tjänster eller delar av dem; eller (d) säga upp avtalet om leverans av de specifika digitala tjänsterna i fråga med omedelbar uppsägning och återbetala eventuella betalningar som betalats i förväg till kunden. I sådana fall kommer kunden att informeras så snart som möjligt.

16.          Licenser

16.1.    Licenser som Grundfos tillhandahåller kunden för de digitala tjänsterna definieras i de specifika villkoren för tjänsten.

16.2.    Alla licenser som Grundfos förvärvar från en tredje part som en del av leveransen av de digitala tjänsterna förblir Grundfos eller underleverantörens egendom. Om de digitala tjänsterna är installerade i kundanläggningen ska kunden avinstallera de digitala tjänsterna efter uppsägning av avtalet, de tjänstespecifika villkoren eller efter att Grundfos licenser har upphört att gälla, beroende på vilket som inträffar först.

16.3.    Om Grundfos som en del av de digitala tjänsterna och på kundens begäran installerar programvara från tredje part för kundens användning, garanterar kunden att han/hon har nödvändiga rättigheter till sådan programvara.

17.          Konfidentialitet

17.1.    En part (mottagande part) ska hålla all teknisk eller kommersiell know-how, specifikationer, priser, uppfinningar, processer, initiativ och annan information om den utlämnande partens verksamhet, dess produkter, tjänster och digitala tjänster, som är av konfidentiell karaktär (konfidentiell information) och som har lämnats ut till den mottagande parten av den andra parten (utlämnande part), dess anställda, agenter eller underleverantörer (representanter), strikt konfidentiell. Den mottagande parten får inte använda den utlämnande partens konfidentiella information för andra ändamål än för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, inklusive (med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag) att inte göra reverse engineering av de digitala tjänsterna eller produkter som levereras i samband med de digitala tjänsterna. Den mottagande parten får endast lämna ut konfidentiell information till de av sina representanter som behöver få kännedom om den för att fullgöra den mottagande partens skyldigheter och rättigheter enligt avtalet och ska se till att sådana representanter uppfyller de skyldigheter som anges i denna klausul 17 som om de vore en part i dessa villkor.

17.2.    Oaktat vad som står i strid med detta har Grundfos rätt att använda och lämna ut uppgifter som samlas in o.s.v. i enlighet med klausul 4.10 och 4.11, vilket inte kommer att begränsas av denna klausul 17.

17.3.    Skyldigheterna enligt denna klausul 17 gäller från genomförandet av avtalet och – med förbehåll för tillämplig lag – under en period på 5 år efter det att avtalet upphör eller sägs upp av någon av parterna.

18.          Force majeure

18.1.    Ingen av parterna bryter mot avtalet och är inte heller ansvarig för försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet om förseningen eller underlåtenheten beror på ett hinder som ligger utanför partens rimliga kontroll ("force majeure"). I händelse av force majeure är parterna överens om att skjuta upp den berörda partens skyldigheter tills force majeure-situationen upphör att existera.

18.2.    Endera parten kan säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att meddela den andra parten om force majeure-perioden pågår under tre på varandra följande månader. Vid uppsägning på grund av sådana omständigheter ska ingen av parterna vara ansvarig gentemot den andra för sådan uppsägning. En sådan uppsägning kommer dock inte att påverka några redan existerande skyldigheter eller anspråk eller andra bestämmelser i avtalet.

19.          Avtalstid och uppsägning

19.1.    Endera parten kan, utan att det påverkar dess övriga rättigheter och rättsmedel, säga upp avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan genom ett skriftligt meddelande till den andra parten vid (i) väsentligt brott mot avtalet eller väsentligt brott mot ett eller flera villkor för utförandet av de specifika digitala tjänsterna, under förutsättning att ett sådant brott antingen inte kan avhjälpas eller att den part som inte har uppfyllt avtalet och/eller villkoren för utförandet av de specifika digitala tjänsterna har underlåtit att vidta rättelse inom 14 (fjorton) dagar efter att ha mottagit ett meddelande från den andra parten där denne uppmanades att göra detta. Väsentliga överträdelser omfattar bland annat användning av de digitala tjänsterna i strid med klausul4; försenad betalning och kundens användning av immateriella rättigheter i strid med klausul 14.

19.2.    Från och med uppsägningstidens sista dag får Grundfos – men är inte skyldigt att – behålla och använda kundens och slutanvändarens uppgifter under en rimlig tidsperiod för att underlätta onboarding och den digitala tjänstens användbarhetskvalitet, om kunden väljer att återigen registrera sig för de digitala tjänsterna. Grundfos kan när som helst efter avtalets uppsägning/utgång besluta att radera kundens och slutanvändarens uppgifter och kommer att göra det om det är obligatoriskt enligt tillämplig lag. Vid uppsägning kan kunden be Grundfos att ge kunden en kopia av de uppgifter som samlats in genom kundens användning av de digitala tjänsterna. Grundfos ska sträva efter att tillhandahålla en sådan kopia, men är inte skyldigt att göra det. Om Grundfos förser kunden med en sådan kopia kan Grundfos göra tillhandahållandet villkorat av t.ex. ytterligare sekretessförpliktelser, betalning för de arbetstimmar som lagts ned på att samla in uppgifterna i fråga o.s.v.

19.3.    Uppsägning av avtalet (oavsett orsak) påverkar inte de bestämmelser i avtalet som till sin natur eller nödvändighet är tillämpliga efter det att avtalet har upphört att gälla.

20.          Användning av underleverantörer

20.1.    Grundfos kan använda sig av underleverantörer för att verkställa de digitala tjänsterna enligt avtalet. Grundfos ska se till att alla personer som är involverade i de digitala tjänsterna informeras om och följer avtalet.

21.          Övrigt

21.1.    Avtalet får inte överföras eller överlåtas helt eller delvis enligt lag eller på annat sätt av kunden utan föregående skriftligt medgivande från Grundfos. Grundfos kan utan föregående meddelande överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, inklusive de allmänna villkoren och de särskilda villkoren som gäller för de specifika digitala tjänsterna, till vilket företag som helst inom Grundfos-koncernen.

21.2.    Ord och fraser med versaler som inte definieras på annat sätt i dessa allmänna villkor har samma innebörd i alla delar av avtalet, om inte annat framgår av sammanhanget.

22.          Exportkontroll och sanktionerade parter

22.1.    Alla leveranser som omfattas av avtalet kan vara föremål för regler om exportkontroll och handelssanktioner, inklusive sådana regler som gäller i bland annat EU, FN och USA.

22.2.    Ett villkor för Grundfos leverans av digitala tjänster till kunden är att kunden följer alla tillämpliga regler för exportkontroll och handelssanktioner och har relevanta förfaranden och kontroller för efterlevnad. Kunden ska se till att de digitala tjänsterna endast används i enlighet med reglerna för exportkontroll och handelssanktioner, och att varken kunden eller någon slutanvändare som får tillgång till de digitala tjänsterna är sanktionerad.

22.3.    Om Grundfos på grund av regler för exportkontroll och handelssanktioner anser att det är eller kommer att bli förbjudet, hindrat, begränsat eller avsevärt negativt påverkat att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet, får Grundfos avbryta eller skjuta upp leveransen av de digitala tjänsterna. I sådana fall är Grundfos inte ansvarigt för direkta eller indirekta anspråk eller förluster.

22.4.    För att göra det möjligt för myndigheter eller Grundfos att genomföra kontroller av kundens efterlevnad av reglerna för exportkontroll och handelssanktioner, eller för att stödja Grundfos ansökningar till lämpliga myndigheter i samband med export och/eller försäljning av leveranserna enligt avtalet, ska kunden – vid rimlig begäran – omedelbart tillhandahålla Grundfos all information om slutanvändare, de parter som är involverade i leveransen, destinationerna och den avsedda användningen av de digitala tjänsterna.

23.          Lag och jurisdiktion

23.1.    Avtalet, och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det eller dess tillkomst (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) regleras av och konstrueras i enlighet med Danmarks lagar, utan hänvisning till lagkonflikter eller principer för dessa, som kan leda till att ett annat lands lagar tillämpas. FN:s lag om internationella köp av varor (CISG) ska inte gälla.

23.2.    Den danska sjöfarts- och handelsdomstolen har exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller anspråk (även utomobligatoriska) som uppstår till följd av, eller i samband med, avtalet eller dess föremål eller utformning (även utomobligatoriska tvister eller anspråk). Om den danska sjöfarts- och handelsdomstolen beslutar att tvisten inte omfattas av dess behörighet är den danska distriktsdomstolen i Lyngby exklusivt behörig.

 

C       Databehandlingsavtal

1.              Syfte

1.1.        Enligt avtalet behandlar Grundfos personuppgifter (i egenskap av personuppgiftsbiträde) för kundens räkning (i egenskap av personuppgiftsansvarig) enligt den närmare beskrivningen i detta avsnitt C. Villkoren i detta avsnitt C är inte tillämpliga på uppgifter som inte är personuppgifter.

1.2.        Med detta avsnitt C avser parterna att försäkra sig om att de följer den allmänna dataskyddsförordningen, förordning (EU) 2016/679 (GDPR), inklusive artikel 28(3), där de särskilda kraven för innehållet i avtal om databehandling fastställs. Alla villkor som används i detta avsnitt C och som definieras eller används enligt dataskyddsförordningen ska tolkas i enlighet med dataskyddsförordningen.  

1.3.        De personuppgifter som tillhandahålls av de datasubjekt som anges i klausul 2.1 kan användas av Grundfos och dess underleverantörer i syfte att förbättra och utveckla Grundfos erbjudanden och för tekniskt underhåll och förbättringar, t.ex. korrigering av buggar. Grundfos eller dess underleverantörer (i tillämpliga fall) kommer att agera som personuppgiftsansvariga för dessa ändamål och följaktligen ligger sådan behandling utanför tillämpningsområdet för detta avsnitt C. I den mån det är möjligt kommer alla personuppgifter som används att anonymiseras eller aggregeras. 

2.              De behandlade personuppgifterna  

2.1.        När Grundfos behandlar personuppgifter för kundens räkning, innefattar behandlingen de uppgifter som beskrivs i avsnitt A ovan.

3.              Bearbetningsverksamheten  

3.1.        Den behandling som utförs när Grundfos och dess underentreprenörer behandlar personuppgifter för kundens räkning beskrivs i avsnitt A ovan.

4.              Grundfos och kundens allmänna skyldigheter 

4.1.        Grundfos ska behandla personuppgifter för kundens räkning i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och endast på direkta dokumenterade instruktioner från kunden i syfte att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna, även när det gäller överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, se även klausul 6. Parterna avser att innehållet i detta avsnitt C skall utgöra dokumenterade instruktioner från kunden. Om Grundfos anser att en instruktion strider mot GDPR eller andra bestämmelser om dataskydd i Europeiska unionen eller i en EU-medlemsstat eller EES-medlemsstat, ska Grundfos omedelbart informera kunden om detta. Utan att det påverkar Grundfos lagstadgade skyldigheter enligt GDPR får den hjälp som Grundfos ger kunden för att följa sådana instruktioner inte överstiga vad som är kommersiellt rimligt. 

4.2.        Utöver vad som anges i klausul 1.3 får Grundfos inte behandla kundens personuppgifter i något annat syfte eller utan instruktioner från kunden, såvida Grundfos inte är krävt att göra det enligt EU- eller EU/EES-medlemsstaters lagstiftning som Grundfos är underställd. I ett sådant fall ska Grundfos informera kunden om detta rättsliga krav innan personuppgifter bearbetas, såvida inte denna lag förbjuder sådan information på viktiga grunder av allmänintresse. För att undvika tvivel kan Grundfos och dess underentreprenörer få tillgång till personuppgifterna när det behövs för att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna, inklusive för att utföra supporttjänster för kunden. 

4.3.        Grundfos ska vidta alla åtgärder som krävs av Grundfos i enlighet med artikel 32 i GDPR, utan onödigt dröjsmål meddela kunden om ett intrång i personuppgifter och hjälpa kunden att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 i GDPR uppfylls, med hänsyn till behandlingens art och den information som finns tillgänglig för Grundfos. Utan att det påverkar Grundfos lagstadgade skyldigheter enligt GDPR får den hjälp som Grundfos tillhandahåller kunden inte överskrida vad som är kommersiellt rimligt. 

4.4.        Grundfos ska, med hänsyn till behandlingens art, bistå kunden med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån det är möjligt, för att uppfylla kundens skyldighet att svara på begäran om att utöva den registrerades rättigheter enligt kapitel III i dataskyddsförordningen. Utan att det påverkar Grundfos lagstadgade skyldigheter enligt GDPR får den assistans som Grundfos tillhandahåller kunden inte överstiga vad som är kommersiellt rimligt. 

4.5.        Grundfos ska göra all information tillgänglig för kunden som är nödvändig för att visa att skyldigheterna i detta avsnitt C och i artikel 28 i GDPR uppfylls och tillåta och bidra till revisioner, inklusive inspektioner, som utförs av kunden eller en annan revisor på uppdrag av kunden.  

4.6.        För att uppfylla det revisionskrav som anges i klausul 4.5, kan Grundfos efter eget gottfinnande välja att förse kunden med revisionsrapporter eller intyg som utarbetats av en oberoende revisor. Sådana revisionsrapporter eller intyg kan vara av allmän karaktär eller specifika för kunden och får inte vara äldre än 12 månader när de lämnas ut till kunden. 

4.7.        Om Grundfos inte förser kunden med den dokumentation som anges i klausul 4.6, eller om Grundfos eller dess underbiträden har drabbats av ett dataintrång, kan kunden initiera en revision. Sådana revisioner ska (i)  vara begränsade till högst en (1) revision per kalenderår; (ii) ha en omfattning som parterna i förväg kommit överens om på ett rimligt sätt, inklusive revisorn om denne inte är kunden; (iii) genomföras inom ordinarie arbetstid på ett i förväg överenskommet datum och klockslag, och utan otillbörligt avbrott i den dagliga verksamheten  hos Grundfos och dess underentreprenörer, och (iv) på kundens bekostnad (utom att Grundfos interna kostnader inte ska bäras av kunden). Om revisorn inte är kunden ska en sådan tredjepartsrevisor vara bunden av sekretessbestämmelser som är godtagbara för Grundfos (som agerar på ett rimligt sätt). 

4.8.        Kunden garanterar att personuppgifterna har erhållits lagligt och att de registrerade har fått tillräcklig information om hur deras personuppgifter bearbetas.  

5.              Underentreprenörer

5.1.        Kunden ger Grundfos ett allmänt skriftligt tillstånd att anlita andra behandlingsföretag (underentreprenörer) för någon av dess behandlingar som utförs för kundens räkning under avsnitt C. För att anlita en ny underentreprenör ska Grundfos skriftligen meddela kunden om den planerade ändringen. Inom 10 dagar efter mottagandet av meddelandet kan kunden, genom att agera på ett rimligt sätt, motsätta sig användningen av underentreprenörer, i vilket fall parterna  ska diskutera möjliga lösningar i god tro. Om parterna inte lyckas komma överens om en lösning, och kunden vidhåller sin invändning, kan Grundfos skriftligen säga upp avtalet med en uppsägningstid på 30 dagar. Om kunden inte gör invändningar inom den föreskrivna tidsfristen ska underentreprenören anses vara godkänd. 

5.2.        De underentreprenörer som anlitas vid tidpunkten för avtalets ingående anges i avsnitt A ovan.

5.3.        Alla underentreprenörer som anlitas ska alltid uppfylla de krav och skyldigheter som anges i artikel 28(2) och 28(4) i GDPR.  

6.              Överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation 

6.1.        Personuppgifterna kan överföras utanför EU/EES till länder som har varit föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen eller liknande ramar för adekvat skyddsnivå. Vidare kan personuppgifter överföras av Grundfos och dess underentreprenörer till något annat territorium utanför EU/EES, förutsatt att Grundfos och dess underentreprenörer har försäkrat sig om att det finns en rättslig grund för överföringen av dessa uppgifter. Om uppgifter överförs av Grundfos och dess underentreprenörer till något annat territorium utanför EU/EES beskrivs detta närmare i avsnitt A ovan.

7.              Radering och återlämnande av personuppgifter 

7.1.        Vid uppsägning eller upphörande av avtalet ska Grundfos, efter kundens val, radera eller återlämna alla personuppgifter till kunden och radera befintliga kopior, såvida inte lagstiftningen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat i EU/EES kräver att personuppgifterna sparas. Eventuella säkerhetskopior kommer att raderas i enlighet med de vanliga förfarandena hos Grundfos och dess underentreprenörer.

7.2.        Efter uppsägning eller upphörande av avtalet får Grundfos behålla personuppgifter som rör användarinställningar, preferenser och andra personliga funktioner under en period på tre år (om inte en kortare eller längre period beskrivs i avsnitt A). Syftet med denna lagring är att göra det enkelt för kunden och dess anställda att fortsätta där de slutade om kunden vill återuppta tjänsterna vid en senare tidpunkt, vilket sparar tid och resurser för kunden. Kunden och relevanta registrerade kan när som helst begära att Grundfos raderar sådana personuppgifter.

8.              Konfidentialitet  

8.1.        Grundfos ska behandla personuppgifter konfidentiellt och se till att de personer som har befogenhet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att hålla dem konfidentiella eller har en lämplig lagstadgad skyldighet att hålla dem konfidentiella.

8.2.        Kunden ska behandla alla revisionsrapporter, intyg, inspektionsanteckningar eller andra dokument (oavsett om de är utarbetade eller tillhandahållna av kunden själv, en extern revisor eller tillhandahållna av Grundfos och dess underentreprenörer) som omfattas av klausulerna 4.6 och 4.7 konfidentiellt. Sådana dokument ska uteslutande användas av kunden själv och endast i syfte att uppfylla revisionsskyldigheten enligt GDPR.

9.              Villkor och överlevande klausuler 

9.1.        Avtalet om databehandling i detta avsnitt C löper ut eller sägs (endast) upp tillsammans med resten av avtalet. Klausulerna 7 och 8 ska överleva avtalets upphörande eller uppsägning.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022