Poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania zasobami dzięki Grundfos Utility Analytics

Zrozum jak Grundfos Utility Analytics aktywuje dane w twoim systemie i poddaje je analizie. Oprogramowanie to daje nowe możliwości, które znacznie zwiększają zdolność przedsiębiorstwa wodociągowego do MONITOROWANIA, DIAGNOZOWANIA, PROGNOZOWANIA i PLANOWANIA, dając możliwość holistycznego spojrzenia na MIASTO dla całej infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Szacuje się, że tylko 1% dostępnych danych jest skutecznie wykorzystywanych. Aktywacja danych w systemie dystrybucji wody i poddanie ich analizie zapewnia holistyczny wgląd w całą infrastrukturę sieciową. 

W tym module dowiesz się jak oprogramowanie Grundfos Utility Analytics pomoże Ci to osiągnąć.

Nasze internetowe oprogramowanie dostarcza cennych informacji i analiz wykorzystując Dane GIS, Dane SCADA, dane rozliczeniowe, dane zleceń napraw inne ważne dane sieciowe i tworzy jeden wspólny, stale aktualizowany obraz danych. 

Dane te są analizowane i wzajemnie się uzupełniają, dostarczając spostrzeżenia, złożone wskaźniki wydajności i podlegające audytowi raportowanie. Dzięki temu możesz działać w celu zwiększenia wydajności sieci i określenia inwestycji niezbędnych do osiągnięcia określonych, wcześniej ustalonych wskaźników. Rozwiązanie programowe jest nieinwazyjne i oparte na chmurze, co oznacza, że nie wymaga instalacji, ani integracji z systemem. Dane poruszają się tylko w jednym kierunku, a użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi przez ca y czas... stanowiącej podstawę do analizy przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych. Wdrażając internetowe oprogramowanie Grundfos Utility Analytics, otwierasz się na ulepszenia i możliwości, które znacząco wzmacniają zdolność twojego przedsiębiorstwa wodociągowego do. Monitorowania, Przewidywania, Diagnozowania i Planowania, a wszystko przesy a informacje do Podglądu Miasta.

Przyjrzyjmy się bliżej tym czterem modułom:

MONITOROWANIE - aby zwiększyć wydajność operacyjną w czasie rzeczywistym Dzięki temu, że skutecznie obserwujesz swoją sieć, jesteś w stanie reagować w czasie rzeczywistym na straty wody Modu  Monitorowanie łączy zdarzenia z działaniami konserwacyjnymi w sieci 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, zapewniając pełny obraz systemu i zachowań konsumentów. Będziesz również w stanie określić ilościowo straty wody i inne ważne wskaźniki w strefach dystrybucji w celu ustalenia priorytetów. 

PRZEWIDYWANIE pozwala Tobie uczyć się od Twojego Systemu Dobre planowanie opiera się na precyzyjnym przewidywaniu, a to jest konieczne, aby wyprzedzać o krok zdarzenia takie jak przecieki i pęknięcia rurociągów. Modu  Przewidywanie pozwoli utrzymać straty wody pod kontrolą i zmniejszyć ryzyko braku usług. 

DIAGNOZOWANIE kształtuje zrozumienie stanowiące podstawę do działania Moduł Monitorowanie daje wgląd w sytuację w czasie rzeczywistym, a moduł Przewidywanie umożliwia proaktywne dzia anie i planowanie, natomiast modu Diagnozowanie pozwala na zrozumienie czynników wpływających na poprawę wydajności sieci, jakości wody i zmniejszenie zużycia energii. 

PLANOWANIE pomaga ustalić priorytety i zaplanować czas, przestrzeń i inwestycje Moduł Planowanie umożliwia optymalizację zarówno krótko- jak i d ugoterminowego ustalania priorytetów, a tym samym usprawnienie ogólnej działalności przedsiębiorstwa wodociągowego. Decyzje strategiczne i planowanie inwestycji opiera się wtedy na solidnych wyliczeniach, porównaniach, prognozach i diagnozach.                                                              Każdy z tych modułów zawiera szereg narzędzi usprawniających zarządzanie zasobami. Przyjrzyjmy się teraz następującemu przykładowi diagnostyki wycieków oraz temu, jak można zastosować narzędzie programowe Grundfos Utility Analytics. 

Wysoki poziom przesy owych strat wody (NRW) jest szkodliwy dla kondycji finansowej, środowiskowej i wizerunkowej przedsiębiorstwa wodociągowego. Podjęcie decyzji o najlepszym sposobie dzia ania w celu zmniejszenia przesy owych strat wody jest jednak trudne. 

Aby pomóc w zmniejszeniu strat związanych z wyciekami i zwiększyć nakłady na konserwację sieci rurociągów, zastanówmy się, jaki wpływ na długoterminową rentowność przedsiębiorstwa wodociągowego miałaby możliwość ciągłego odczytywania i dzia ania w oparciu o rzeczywiste poziomy przesy owych strat wody – strefa po strefie. Bilans wodny jest narzędziem wchodzącym w sk ad modu u Diagnozowanie i jest opartym na bibliotece danych, zgodnym z IWA standardem audytu wodnego umożliwiającym dokładną, zautomatyzowaną diagnostykę, redukcję przesyłowych strat wody i zarządzanie zasobami.

Zapewnia on analizę strefowego bilansu wodnego, w tym rzeczywistych strat, zatwierdzonego rozliczanego zużycia, strat pozornych, nieautoryzowanego zużycia i przesy owej straty wody, dla dowolnego znaczącego przedziału czasowego odpowiadającego danym użytkownika. Analiza bilansu wodnego szybko pokaże użytkownikowi, które strefy mają wyższe przesy owe straty wody z jasnym podzia em na to, jak te wszystkie dane się sumują: przecieki rurociągów, nierozliczone zużycie i błędy liczników. Jest to niezwykle przydatne przy ustalaniu priorytetów dla różnych działań i inwestycji, takich jak naprawy i wymiana. 

Oprogramowanie Grundfos Utility Analytics zapewnia korzyści na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym Twojego przedsiębiorstwa wodociągowego, z uwzględnieniem ludzi, sieci i stref. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób dane z czterech opisanych wcześniej modułów zasilają Podgląd Miasta: 

PODGLĄD MIASTA pozwala wszystkim widzieć i rozumieć szeroki obraz sytuacji Użytkownicy nie będący specjalistami mogą zobaczyć i zrozumieć najważniejsze kluczowe wskaźniki KPI i wskaźniki przedsiębiorstwa wodociągowego. Ilości danych i wyniki analiz wszystkich czterech modułów są przedstawione na mapach 3D umożliwiających przeglądanie strefowych KPI i wskaźników, wydajności i infrastruktury fizycznej poszczególnych rurociągów w sieci oraz zachowań konsumpcyjnych opartych na danych demograficznych i infrastrukturze budynków. 

Moduły zawierają wiele narzędzi, które pomogą Ci osiągnąć te korzyści. Aby w pełni zrozumieć możliwości, które daje efektywne wykorzystanie danych dostępnych w sieci, prosimy o kontakt z firmą Grundfos. To samo oprogramowanie Grundfos Utility Analytics jest również stosowane do sieci kanalizacyjnych, przy użyciu tych samych modułów i narzędzi.


Podsumujmy to, co przedstawiliśmy w tym module:                                                                        W jaki sposób aktywujemy dane w Twoim systemie, wyświetlane tak, abyś mógł/mogła zobaczyć wartość dodaną wynikającą z optymalizacji pracy.                                                                          W jaki sposób wyciągasz wnioski na podstawie danych i masz dostęp do szczegółowych danych w celu ich analizy                                                                                                                              Jak możesz monitorować, przewidywać, diagnozować i planować w oparciu o analizę danych          W jaki sposób może to zwiększyć wydajność pracy w czasie rzeczywistym, pomóc w wykorzystywaniu danych z systemu i planowaniu czasu i inwestycji, na przykład w celu zmniejszenia wycieków, poprawy zarządzania zasobami wodnymi i zwiększenia wydajności sieci rurociągów.                                                                                                                                  Jak wszyscy mogą zobaczyć i zrozumieć działanie przedsiębiorstwa wodociągowego i wskaźniki KPI

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany