Legal and policies

Terms for sale of Grundfos Utility Connect

REGULAMIN GRUNDFOS UTILITY CONNECT

Niniejszy Regulamin firmy Grundfos Utility Connect stanowi część umowy („Umowa”) pomiędzy Grundfos Operations A/S („Grundfos”) a klientem („Klient”) na sprzedaż i dostawę usług Grundfos Utility Connect dla klienta. Grundfos Utility Connect to jedna z usług cyfrowych („Usługi cyfrowe”) oferowanych przez Grundfos w oparciu o Grundfos iSolutions Cloud („GiC”).

Niniejszy Regulamin Grundfos Utility Connect składa się z następujących części:

A.      Szczegółowe warunki świadczenia usługi Grundfos Utility Connect

B.      Ogólne warunki sprzedaży Usług cyfrowych przez firmę Grundfos

C.      Umowa dotycząca przetwarzania danych

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności powyższe działy będą miały zastosowanie w kolejności, w jakiej zostały wymienione.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi Grundfos Utility Connect

1.             Zakres usług cyfrowych

1.1         Dzięki Grundfos Utility Connect Klient może zdalnie monitorować i sterować swoimi systemami. Grundfos Utility Connect opisano tutaj:

https://product-selection.grundfos.com/uk/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?custid=INT&lang=ENG&productnumber=92711156&tab=variant-specifications

1.2         Po każdym dodaniu instalacji do swojego konta Grundfos Utility Connect Klient automatycznie otrzymuje bezpłatny dostęp do ograniczonej wersji Grundfos Utility Connect. Aby uzyskać pełny dostęp, a tym samym korzystać ze wszystkich funkcji Grundfos Utility Connect dla instalacji, Klient musi aktywować pełne rozwiązanie dla tej instalacji i uiścić odpowiednią opłatę abonamentową.

1.3         Ograniczona darmowa wersja podlega Sekcji B, klauzuli 3.

2.             Wyposażenie

2.1         Aby korzystać z Grundfos Utility Connect, Klient musi mieć zainstalowany niezbędny sprzęt.

3.             Konto użytkownika – dostęp do Usług cyfrowych

3.1         Aby Klient mógł uzyskać dostęp i korzystać z Grundfos Utility Connect, Klient i każdy użytkownik muszą zarejestrować konto Grundfos. Kiedy użytkownik tworzy i loguje się do Konta Grundfos, przez cały czas musi przestrzegać obowiązujących warunków użytkowania.

4.             Subskrypcje Grundfos Utility Connect

4.1         Klient dokonuje subskrypcji instalacji bezpośrednio w interfejsie użytkownika danego rozwiązania. Zanim Klient ostatecznie zaakceptuje subskrypcję instalacji, musi podłączyć dla niej bramę. Klient może w dowolnym momencie wykupić pełne rozwiązanie dla każdej instalacji. Wszystkie subskrypcje Grundfos Utility Connect Klienta podlegają niniejszemu Regulaminowi Grundfos Utility Connect.

4.2         Okres subskrypcji pełnego rozwiązania Grundfos Utility Connect dla danej instalacji rozpocznie się, gdy Klient zaakceptuje subskrypcję pełnego rozwiązania dla każdej instalacji w interfejsie użytkownika rozwiązania.

4.3         Obowiązująca w dowolnym momencie opłata za subskrypcję pełnego rozwiązania Grundfos Utility Connect uiszczana przez Klienta jest dostępna tutaj:

https://product-selection.grundfos.com/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?tab=variant-specifications

4.4         Klient nie może podłączać żadnej instalacji znajdującej się poza Unią Europejską (z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych), Norwegią, Wielką Brytanią i Szwajcarią do Grundfos Utility Connect bez uprzedniej pisemnej zgody Grundfos. Jakiekolwiek naruszenie zobowiązań zawartych w tej klauzuli może spowodować poniesienie przez Grundfos straty, np. spowodowanej wykorzystaniem danych poza terytorium. Klient będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Grundfos oraz wszelkich dodatkowych kosztów nałożonych na Grundfos spowodowanych podłączeniem przez Klienta instalacji znajdującej się poza Unią Europejską do Grundfos Utility Connect.

5.             Dane osobowe

5.1         Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Grundfos w imieniu Klienta podlega postanowieniom punktu 5 i działu C znajdującego się poniżej.

5.2         W przypadku gdy firma Grundfos przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta, przetwarzanie to obejmuje następujące dane:

Dane osobowe dotyczące użytkowników systemu (dane te służą do tworzenia osobistych kont użytkowników):

●      Imię i nazwisko

●      Adres e-mail

●      Adres i kraj

●      Numer telefonu komórkowego

●      Klient, który przyznał dostęp użytkownikowi (np. pracodawca)

●      Dziennik użytkownika, w tym korzystanie przez użytkowników z Usług cyfrowych, alarmy dla użytkowników, różne inne usługi

(Grundfos nie będzie przetwarzał żadnych szczególnych kategorii danych/danych wrażliwych)

5.3         Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe bezpośrednio na platformę hostowaną przez Microsoft Azure w imieniu Grundfos Holding A/S, obydwie firmy działają jako podwykonawcy przetwarzania, zgodnie z klauzulą 5.4 w niniejszej Sekcji A. Klient (w tym użytkownicy upoważnieni przez Klienta), Grundfos oraz podwykonawcy przetwarzania Grundfos mają dostęp do danych osobowych na platformie.

5.4         Następujący podwykonawcy przetwarzania są brani pod uwagę w chwili zawarcia Umowy i będą uważani za objętych upoważnieniem Klienta:

●         Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dania

●         Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia

●         Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholm County 11688, Szwecja

W celu wyjaśnienia Telenor Connexion AB działa jako podmiot przetwarzający dane, jako dostawca kart eSIM dla firmy Grundfos, które mogą być częścią oferty. Telenor nie ma dostępu do informacji Klienta w bazie danych GiC.

5.5         Osobiste dane dziennika użytkownika będą przechowywane przez okres pięciu (5) lat, po czym dziennik zostanie zanonimizowany. Inne dane użytkownika będą przechowywane przez okres określony w obowiązującej w dowolnym momencie Polityce prywatności firmy Grundfos.

6.             Dopuszczalne użytkowanie

6.1         Grundfos Utility Connect nie jest przeznaczony do użytku z systemami służącymi do ratowania życia lub bezpieczeństwa, takimi jak sprzęt medyczny, zautomatyzowany system transportowy, pojazd autonomiczny, statek powietrzny lub kontrola ruchu lotniczego, obiekty jądrowe, załogowe statki kosmiczne lub zastosowania wojskowe w połączeniu z walką na żywo.

7.             Rozwiązanie umowy

7.1         Subskrypcja pełnego rozwiązania Grundfos Utility Connect dla każdej instalacji może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze stron, z co najmniej jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem do końca okresu subskrypcji dla tej instalacji.

7.2         Pod warunkiem, że Klient nie posiada subskrypcji pełnego rozwiązania Grundfos Utility Connect, Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje konto. Informuje się Klienta, że w przypadku usunięcia konta Grundfos nie będzie miał obowiązku zachowania danych Klienta.

 

B       Ogólne warunki sprzedaży usług cyfrowych przez firmę Grundfos

1.              Umowa

1.1.        Strony zawarły wcześniej Umowę o świadczenie Usług Cyfrowych; (i) Klient kliknął na pole wskazujące na wyrażenie zgody (ii) umowa została podpisana przez obie strony; (iii) firma Grundfos potwierdziła na piśmie zamówienie Usług cyfrowych przez Klienta; lub (iv) firma Grundfos rozpoczęła świadczenie Usług Cyfrowych na rzecz Klienta.

1.2.        Osoba wyrażająca zgodę na Umowę w imieniu Klienta oświadcza i gwarantuje, że (i) będzie mieć pełne upoważnienie prawne do związania Klienta Umową; (ii) przeczytała i zrozumiała wszystkie części Umowy; oraz (iii) wyraża zgodę w imieniu Klienta na obowiązywanie warunków Umowy w tym niniejsze Ogólne warunki i postanowienia oraz Szczegółowe warunki świadczenia usług.

2.              Świadczenie usług

2.1.        Firma Grundfos jest zobowiązana do rozpoczęcia świadczenia Usług Cyfrowych nie później niż w uzgodnionym terminie lub w innym przypadku w rozsądnym terminie od pisemnego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta u firmy Grundfos.

3.              Darmowy okres próbny

3.1.        W punkcie 3 niniejszej Umowy określone zostały dodatkowe warunki rejestracji Klienta w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej, testowej, wersji beta, podglądu itp. (innych) usług cyfrowych oferowanych przez firmę Grundfos bez uiszczania opłaty przez Klienta („Bezpłatna wersja próbna”). Niniejsze warunki mają zastosowanie do bezpłatnych wersji próbnych wyłącznie jako uzupełnienie pozostałej części Umowy w tym niniejszych Ogólnych warunków oraz Szczegółowych warunków świadczenia usług (jeśli dotyczy).

3.2.        Firma Grundfos bezpłatnie udostępnia Klientowi uzgodnioną Bezpłatną wersję próbną przed (i) końcem zarejestrowanego darmowego okresu próbnego, (ii) datą rozpoczęcia umowy dotyczącej zakupu Usług cyfrowych przez Klienta rozumianych jako bezpłatny okres próbny lub (iii) wypowiedzeniem przez firmę Grundfos bezpłatnego okresu próbnego. Firma Grundfos może w dowolnym momencie zakończyć ze skutkiem natychmiastowym  dostarczanie bezpłatnych wersji próbnych po uprzednim powiadomieniu Klienta.

3.3.        Bezpłatne wersje próbne oraz wszelkie informacje i materiały z nimi związane są uważane za informacje poufne ujęte w punkcie 17. Nie uchybiając pozostałym postanowieniom niniejszego punktu, Klient oświadcza, że nie będzie składał żadnych publicznych oświadczeń ani w inny sposób informował o korzystaniu z Bezpłatnego okresu próbnego bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Grundfos.

3.4.        Bezpłatne wersje próbne są oferowane w aktualnie istniejącej wersji, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych). Nie uchybiając pozostałym postanowieniom firma Grundfos nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Bezpłatne wersje próbne spełnią oczekiwania Klienta, że nie będą zawierały błędów, będą działały nieprzerwanie, bezpiecznie i/lub że Grundfos będzie w stanie dostarczyć dokładne dane dotyczące użytkowania. Poza tym, co wyraźnie określono w punkcie 11 firma Grundfos nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do bezpłatnych wersji próbnych, a uzgodnione poziomy usług (jeśli takowe istnieją) nie mają zastosowania do bezpłatnych wersji próbnych. Jeśli odpowiedzialności nie można wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów, wówczas firma Grundfos będzie ponosiła odpowiedzialność w minimalnym stopniu w ramach obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność Grundfos na mocy punktu  12.2 nie może przekroczyć 1000 euro.

4.              Korzystanie z Usług cyfrowych

4.1.        Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy firma Grundfos przyznaje Klientowi niewyłączne i niezbywalne prawo dostępu oraz korzystania z Usług cyfrowych w okresie obowiązywania Umowy.

4.2.        Korzystając z Usług cyfrowych na urządzeniach Klienta (jak określono poniżej), Klient będzie zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad firmy Grundfos.

4.3.        Termin „użytkownik końcowy” lub „użytkownik” używany w odniesieniu do usług cyfrowych oznacza każdą osobę fizyczną (tj. pracownika, przedstawiciela, osobę trzecią itp.) niezależnie od stanowiska, w tym sublicencjobiorców (jeśli istnieją), która ma dostęp do korzystania z Usług Cyfrowych na podstawie Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usług cyfrowych przez użytkowników końcowych mających dostęp do Usług cyfrowych na mocy Umowy.

4.4.        Klient powinien zapewnić, że żaden użytkownik końcowy: (i) nie będzie korzystać z Usług cyfrowych w celu gromadzenia, rejestracji, przechowywania, przetwarzania lub manipulowania danymi Klienta z naruszeniem Umowy; (b) nie uzyska nieautoryzowanego dostępu do systemów lub nieuprawnionego korzystania z Usług cyfrowych lub treści; (c) nie będzie przechowywać lub przesyłać złośliwego kodu, takiego jak pliki, skrypty, agenty i programy mające na celu wyrządzenie szkody, takie jak bomby zegarowe, wirusy, robaki i/lub trojany oraz (d) z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zasad i przepisów wydanych na jego mocy (np. przez ingerowanie lub naruszenie integralności lub bezpieczeństwa sieci lub systemu; omijanie ograniczeń administracyjnych lub bezpieczeństwa; wysyłanie niechcianych, obraźliwych lub wprowadzających w błąd wiadomości, wirusów lub szkodliwego kodu; podejmowanie działań opisanych w punkcie 4.4 (i) (a) z naruszeniem obowiązującego prawa lub z naruszeniem praw osób trzecich); (ii) nie będzie kopiować, modyfikować, kadrować, tworzyć prac pochodnych, odtwarzać kodu źródłowego, odszyfrowywać, dekompilować, tłumaczyć, dezasemblować lub w inny sposób próbować wyodrębnić część lub całość kodu źródłowego lub algorytmu, sprzętu lub innych technologii objętych Usługami cyfrowymi (z wyjątkiem zakresu dozwolonego zgodnie z warunkami realizacji określonych Usług cyfrowych lub w zakresie, w jakim to ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo) oraz (iii) nie będzie tworzyć różnych aplikacji lub kont do symulacji lub korzystać z pojedynczej aplikacji lub konta (odpowiednio) lub uzyskać w inny sposób dostęp do Usług cyfrowych, unikając poniesienia opłat.

4.5.        Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić firmę Grundfos w przypadku, gdy dowie się o jakimkolwiek faktycznym, grożącym lub podejrzewanym nadużyciu usług cyfrowych w tym między innymi o każdym użyciu sprzecznym z postanowieniami punktów 4.1-4.4 lub w przypadku, gdy Klient przez pomyłkę lub w inny sposób uzyska dostęp do danych stron trzecich (np. usług cyfrowych lub danych innych klientów Grundfos).

4.6.        Klient ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymywanie wszystkich niezbędnych upoważnień, pozwoleń, licencji i zgód na korzystanie, dostarczanie, przechowywanie i przetwarzanie treści Usług cyfrowych oraz w razie potrzeby zapewnienie firmie Grundfos tych samych praw w celu dostarczenia przez nią Usług cyfrowych. Gwoli uniknięcia wątpliwości firma Grundfos powinna uzyskać i utrzymać wspomniane pozwolenia, upoważnienia, licencje, zgody i zezwolenia, które są absolutnie niezbędne lub wymagane przez obowiązujące prawo w celu umożliwienia dostarczenia Usług cyfrowych przez firmę Grundfos i usunięcia ewentualnych usterek.

4.7.        Klient ma dostęp i jest odpowiedzialny za wszystkie pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie, sieci (należące do Klienta lub osoby trzeciej), licencje stron trzecich, dokumentację itp. których nie obejmują same Usługi cyfrowe, ale są niezbędne do użytku Klienta i świadczenia przez Grundfos Usług cyfrowych („Urządzenia Klienta”). Klient musi zapewnić, że jego sprzęt funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem oraz wszelkimi zasadami i przepisami wydanymi na jego mocy (takimi jak wymagania klimatyczne oraz wymogi dotyczące połączeń elektrycznych).

4.8.        Klient na prośbę firmy Grundfos ma obowiązek zapewnić jej bezpłatny dostęp do swoich biur w zakresie niezbędnym do świadczenia przez wspomnianą firmę Usług Cyfrowych, a także w miarę możliwości wspierać firmę Grundfos w świadczeniu tych usług.

4.9.        Jeśli firma Grundfos powiadomi Klienta o konieczności usunięcia, zmodyfikowania lub zablokowania określonych informacji lub aplikacji firmy innej niż Grundfos w celu uniknięcia naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich i/lub w celu przestrzegania zasad firmy Grundfos, Klient niezwłocznie podejmie odpowiednie działania. W przypadku, gdy Klient nie podejmie wymaganych działań, firma Grundfos może zawiesić świadczenie Usług Cyfrowych zgodnie z niniejszym punktem  7 lub zablokować treści czy też aplikacje, które nie należą do firmy Grundfos.

4.10.    Klient zachowuje prawo własności do wszelkich danych, które dostarczył na potrzeby świadczenia Usług cyfrowych. Klient udziela firmie Grundfos: (i) w okresie obowiązywania niniejszej Umowy niewyłącznej, zbywalnej, obowiązującej na całym świecie, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie danych Klienta w celu świadczenia usług na rzecz Klienta i użytkowników końcowych; oraz (ii) niewyłącznej, zbywalnej, obowiązującej na całym świecie, wieczystej, nieodwołalnej, nieograniczonej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zanonimizowanych danych.

4.11.    Korzystanie z Usług cyfrowych może podlegać warunkom użytkowania, wówczas warunki te powinny być dostępne dla użytkownika końcowego w interfejsie, a użytkownik końcowy powinien ich przestrzegać. Klient zgadza się, że jakiekolwiek naruszenie warunków użytkowania przez użytkownika końcowego mającego dostęp do Usług cyfrowych na mocy Umowy stanowi naruszenie tej Umowy.

5.              Karta SIM i transmisja danych

5.1.        Punkt 5 ma zastosowanie, gdy Klient otrzyma kartę SIM z możliwością transmisji danych bezpośrednio lub pośrednio od firmy Grundfos.

5.2.        Klient może korzystać z transmisji danych wyłącznie w celu otrzymywania usług cyfrowych wyszczególnionych w niniejszej Umowie. Klient nie może korzystać z transmisji danych w sposób niezgodny ze zwyczajowym użytkowaniem lub w sposób  powodujący szkody lub inne niedogodności dla firmy Grundfos czy też innych osób. Przykłady zabronionego użytkowania są następujące: (i) próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do podłączonych sieci lub zasobów komputerowych w sieci i infrastrukturze informatycznej; (ii) niszczenie, zniekształcanie lub nieuprawnione wykorzystywanie informacji w sieciach lub systemach teleinformatycznych udostępnionych przez dostawcę danych; (iii) używanie opcji transmisji danych do wysyłania spamu; (iv) wykonywanie podłączeń sieciowych lub ataków na systemy komputerowe; (v) rozprzestrzenianie wirusów komputerowych lub naruszanie bezpieczeństwa informacji w Internecie; (vi) korzystania z Usług w sposób, który pogarsza ich jakość lub zakłóca zdolność dostawcy do zapewnienia transmisji danych lub korzystania z tej transmisji przez innych Klientów.

5.3.        Klient nie może wyjąć karty SIM z urządzenia, w którym została ona dostarczona przez firmę Grundfos. Klient może jednak wymienić całą płytkę PCB na zastępczą płytkę PCB firmy Grundfos. Klient powinien zniszczyć lub zwrócić firmie Grundfos wymienioną płytkę (w tym kartę SIM).

5.4.        Klient powinien bez zbędnej zwłoki poinformować firmę Grundfos, jeśli uważa lub ma powody, by uważać, że nieupoważniona osoba trzecia korzystała lub korzystała z transmisji danych Klienta.

6.              Środki bezpieczeństwa

6.1.        W celu ochrony poufności, integralności i dostępności systemów oraz sieci firmy Grundfos, a także przechowywanych, przetwarzanych i/lub przesyłanych danych firma Grundfos przyjęła wielopoziomową strategię. Wielopoziomowa strategia obejmuje różne poziomy ochrony, co pomaga zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, fałszowaniu i niewłaściwemu wykorzystywaniu informacji Klienta i chronić przed stale zmieniającymi się zagrożeniami. Poziomy technologiczne obejmują między innymi zapory, ochronę przed włamaniami, kontrolę dostępu, zapobieganie zagrożeniom, ochronę przed usterkami i złośliwym oprogramowaniem, dzienniki audytów, monitorowanie zabezpieczeń oparte na kognitywnym i głębokim uczeniu się oraz obsługę zgłoszeń alarmowych.

6.2.        Grundfos wykorzystuje wbudowane funkcje bezpieczeństwa dostarczane przez poddostawców Grundfos, w tym standardową infrastrukturę Microsoft Azure – koncepcję Trusted Computing oraz inne podobne koncepcje.

6.3.        Ponadto odpowiednie usługi podwykonawców Grundfos przeszły proces wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa przez Grundfos, który jest zgodny z najnowszymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

6.4.        Klient podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu fizycznemu lub analogowemu dostępowi do Usług cyfrowych, stosując rygorystyczne procedury zgodne z najlepszymi praktykami w branży.

7.              Zawieszenie

7.1.        Grundfos może w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności zawiesić czasowo dostęp Klienta/użytkownika końcowego i korzystanie z Usług Cyfrowych (i), jeśli korzystanie z Usług Cyfrowych przez Klienta/użytkownika końcowego ma skrajnie, potencjalnie szkodliwy lub negatywny wpływ (patrz punkt7.2) na systemy firmy Grundfos lub podwykonawców Grundfos; (ii) w jakikolwiek inny sposób, jeśli Klient przekaże jakąkolwiek formę materiałów i/lub danych, które mogą zaszkodzić środowisku IT Grundfos, podwykonawcom Grundfos, innym klientom lub użytkownikom Grundfos lub Usługom Cyfrowym ); (iii) w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów, Usług cyfrowych lub danych; (iv) w przypadku sytuacji awaryjnej; (v) jeśli Klient/użytkownik końcowy nie spełnia wymagań dotyczących dostępu i korzystania z Usług cyfrowych zgodnie z Umową, warunkami korzystania lub obowiązującym prawem; (vi) jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lub w przypadku istotnego naruszenia Umowy; (vii) jeśli jest to konieczne, aby zapobiec (potencjalnemu) naruszeniu praw własności intelektualnej i/lub zobowiązań do zachowania poufności; (viii) jeżeli Klient naruszy zobowiązania określone w punkcie 5; lub (iv) jeśli w Umowie określono inaczej, zawieszenie jest dozwolone.

7.2.        W celu ustalenia zakresu, w jakim negatywny wpływ określony w punkcie 7.1 (i) nie jest przypisywany Klientowi/ użytkownikowi końcowemu, Klient ma obowiązek na wniosek firmy Grundfos udzielić informacji dotyczących sposobu użytkowania Usług przez Klienta/użytkownika końcowego. Na podstawie uzyskanych informacji firma Grundfos będzie uprawniona do zażądania ograniczenia użytkowania wspomnianych Usług. Jeżeli Klient nie zastosuje się do takiego żądania, firma Grundfos będzie uprawniona bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności do zawieszenia dostępu Klienta/użytkownika końcowego do Usług Cyfrowych.

7.3.        Klient zobowiązuje się na żądanie firmy Grundfos niezwłocznie odłączyć urządzenia, które wywołują zakłócenia w sieci Grundfos, systemach Grundfos bądź Usługach cyfrowych lub powodują domniemane lub potencjalne naruszenie według postanowień punktu 14, a następnie pozostawić wspomniane urządzenia odłączone zgodnie z instrukcjami firmy Grundfos.

7.4.        W takich okolicznościach firma Grundfos dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań w celu powiadomienia Klienta o zaistniałej sytuacji oraz w przypadku gdy zawieszenie Usług jest spowodowane naruszeniem Umowy przez Klienta lub groźbą takiego naruszenia będzie dążyć do zaradzenia takiemu naruszeniu lub jego potencjalnej groźbie.

7.5.        Zakres i długość zawieszenia usług lub wniosku o ich zaprzestanie ich świadczenia będą ograniczone do minimum. Na prośbę Klienta firma Grundfos przedstawi przyczynę zawieszenia Usług lub wniosku o ich zawieszenie najszybciej jak to możliwe.

7.6.        W przypadkach, gdy transmisja danych jest zapewniana przez firmę Grundfos lub dostawcę firmy Grundfos, Grundfos zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta uiszczenia dodatkowej opłaty, jeśli wykorzystanie danych przez Klienta przekracza uzgodnione ramy lub gdy Klient nadużywa Usług cyfrowych lub transmisji danych.

8.              Opłaty, warunki płatności i fakturowanie

8.1.        Aby uzyskać dostęp do Usług cyfrowych i korzystać z nich, Klient jest zobowiązany uiścić uzgodnioną opłatę abonamentową według ustalonych stawek i częstotliwości rozliczeń.

8.2.        Opłata abonamentowa płatna jest z góry, chyba że uzgodniono inaczej.

8.3.        Obowiązek uiszczenia abonamentu przez Klienta ma zastosowanie; (i) w czasie uzgodnionym przez strony; (ii) w uzgodnionym terminie dostawy; lub (iii) jeśli dostawa jest opóźniona z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Grundfos, w czasie gdy Grundfos będzie świadczyć Usługi Cyfrowe zgodnie z Umową.

8.4.        Klient powinien uiszczać opłaty za pomocą uzgodnionych sposobów płatności. Jeżeli strony uzgodniły, że Klient będzie płacił za Usługi przelewem elektronicznym, np. kartą kredytową tym samym zobowiązuje się do przekazania firmie Grundfos prawidłowych informacji dotyczących płatności oraz ich aktualizacji.

8.5.        Grundfos może zmienić opłaty abonamentowe z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

8.6.        Opłaty uiszczane przez Klienta nie obejmują kwot z tytułu podatku od towarów i usług, podatku od sprzedaży lub innych należnych podatków akcyzowych. Klient ma obowiązek uiszczenia wyżej wymienionych opłat w tym samym czasie, w którym będzie należna płatność za powiązane produkty lub usługi.

8.7.        Zgodnie z obowiązującym prawem Klient (i) płaci podatek u źródła bezpośrednio właściwemu podmiotowi rządowemu na mocy obowiązujących przepisów; (ii) na wniosek firmy Grundfos dostarcza zaświadczenie podatkowe potwierdzające, że Klient zapłacił podatek u źródła; (iii) płaci Grundfos wyłącznie wpływy netto po zapłaceniu podatku u źródła; oraz (iv) w pełni współpracuje z firmą Grundfos w zakresie ubiegania się o zwolnienie lub obniżenie podatków potrącanych u źródła oraz niezwłocznie wypełnia i składa wszystkie stosowne dokumenty.

8.8.        Jeżeli Klient nie uiści opłaty abonamentowej w wyznaczonym terminie, Grundfos może bez żadnego wpływu na jakiekolwiek inne prawo lub zadośćuczynienie przysługujące Grundfos na mocy obowiązujących przepisów zażądać opłaty za ponaglenia, windykację oraz uiszczenia naliczonych odsetek. Wysokość odsetek jest stała i wynosi 2% na miesiąc (lub jest zgodna z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy jest wyższa). Odsetki będą naliczane codziennie od wymaganego terminu płatności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty. Grundfos może również (i) wstrzymać wszystkie świadczenia w tym dostęp Klienta do Usług cyfrowych, dopóki Klient nie uiści lub nie udzieli gwarancji zapłaty zgodnie z wymogami firmy Grundfos; i/lub (ii) wstrzymać dalsze świadczenia do czasu całkowitego uregulowania zaległych opłat przez Klienta.

8.9.        Wszystkie opłaty należne Grundfos stają się wymagalne natychmiast po rozwiązaniu umowy niezależnie od wszystkich innych postanowień. Postanowienia niniejszego punktu 8 nie naruszają prawa do roszczeń o zapłatę odsetek na mocy obowiązujących przepisów.

9.              Gwarancje

9.1.        Firma Grundfos gwarantuje, że świadczy Usługi cyfrowe w profesjonalny i kompleksowy sposób tak, jak zostało uzgodnione.

9.2.        Usługa cyfrowa jest wadliwa tylko wtedy, gdy nie została dostarczona zgodnie z ustaleniami z powodu wadliwego projektu lub wykonawstwa i podlega punktom 9.3 9.3 - 9.9 9.9.

9.3.        Z wyjątkiem naruszenia uzgodnionych poziomów usług w regulaminie świadczenia określonych Usług cyfrowych (jeśli dotyczy) wszelkie gwarancje, warunki i inne zasady dorozumiane w ustawie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób w tym, lecz nie wyłącznie dokładność, rzetelność, kompletność lub aktualność dostępu, użytkowanie treści lub wyników, jakie można uzyskać na skutek korzystania z Usług cyfrowych są w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączone z niniejszej Umowy.

9.4.        Grundfos nie udziela gwarancji, że Usługi cyfrowe oraz serwery nie zawierają wirusów komputerowych lub innych szkodliwych funkcji; że Grundfos usunie wszystkie usterki, które nie mają bezpośredniego wpływu na zgodność z ustalonym poziomem usług lub zapobiegnie zakłóceniom stron trzecich lub działaniom upoważnionych osób trzecich (w zakresie wykraczającym ponad to, co określono w Ogólnych Warunkach niniejszej Umowy). W zakresie, w jakim nie ma to bezpośredniego wpływu na zgodność z ustalonym poziomem usług firma Grundfos nie gwarantuje, że nie będzie usuwać ani przechowywać danych Klienta oraz innych komunikatów otrzymywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Cyfrowych Usług. Firma Grundfos jest zobowiązana do wykonania kopii zapasowych oraz zagwarantowania funkcji przywracania tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione jako wymagany poziom określonych Usług cyfrowych.

9.5.        Informacje przekazywane Klientowi za pośrednictwem Usług cyfrowych mają na celu wyłącznie udzielenie wsparcia Klientowi. W związku z tym firma Grundfos nie ponosi żadnej bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za użytkowanie, podjęte działania lub brak działań ze strony Klienta w przypadku opierania się na informacjach przekazanych za pośrednictwem Usług cyfrowych.

9.6.        Gwarancje firmy Grundfos oraz uzgodniony poziom usług (jeśli dotyczy) nie mają zastosowania w przypadku: naruszenia przez Klienta punktu 4.3; korzystania z usług cyfrowych niezgodnie z ich przeznaczeniem; modyfikacji i zmian wprowadzonych przez Klienta lub stronę trzecią (nie działającą w imieniu firmy Grundfos); nieprzestrzegania instrukcji firmy Grundfos (ustnych lub pisemnych) (patrz punkt 4.1) i/lub dobrych praktyk branżowych; przypadkowego lub umyślnego uszkodzenia bądź niewłaściwego korzystania z Usług cyfrowych przez Klienta lub osobę trzecią (nie działającą w imieniu firmy Grundfos); nieprzestrzegania przez Klienta obowiązującego prawa i rozporządzeń; zawieszenia świadczenia Usług zgodnego z punktem 7; lub jeśli określono inaczej w regulaminie świadczenia określonych Usług cyfrowych.

9.7.        Grundfos nie gwarantuje zbywalności, przydatności do jakiegokolwiek określonego celu ani nienaruszania praw własności lub praw osób trzecich.

9.8.        Jeśli Klient korzysta z oprogramowania stron trzecich lub komponentów open source razem z Usługami cyfrowymi Grundfos, firma Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność takiego oprogramowania ani jego wykorzystywanie w ramach Usług cyfrowych. Jeśli Klient korzysta z oprogramowania stron trzecich lub komponentów open source, ponosi on wyłączną odpowiedzialność (i) za zapewnienie, że sposób ich użytkowania, licencje i pozwolenia są zgodne z obowiązującymi warunkami użytkowania stosowanego oprogramowania stron trzecich lub komponentów open source (ii) za zobowiązania płatnicze z nimi związane (jeśli dotyczy).

9.9.        Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o wszelkich usterkach i niezgodnościach z Umową nie później niż 30 (trzydzieści) dni po ich stwierdzeniu. Jeśli Klient nie zastosuje się do powyższych wymogów, utraci tym samym prawo do dochodzenia niezgodności z warunkami Umowy.

10.          Konserwacja i wymiana

10.1.    Firma Grundfos zobowiązuje się stale rozwijać Usługi cyfrowe w tym sprzęt niezbędny do uzyskania przez Klienta dostępu do Usług cyfrowych (jeśli dotyczy). Może to wpłynąć na funkcjonalność Usług cyfrowych i/lub zmianę postanowień Umowy w tym Ogólnych oraz Szczegółowych Warunków świadczenia Usług.

10.2.    Grundfos jest uprawniony do zmiany oraz modyfikacji Usług cyfrowych, urządzeń niezbędnych Klientowi do uzyskania dostępu do Usług cyfrowych oraz uzgodnionych warunków w tym przenoszenia danych z jednego podmiotu przetwarzającego dane na drugi lub z jednego miejsca do drugiego pod warunkiem, że wydajność oraz funkcjonalność tych Usług zmieni się tylko w nieznacznym stopniu w wyniku takiej zmiany. Firma Grundfos może wprowadzić wymienione wyżej poprawki lub modyfikacje, starając się ograniczyć do minimum wszelkie zakłócenia. Istotne zmiany (takie jak przejście z jednej Usługi cyfrowej na inną o niższej wartości lub redukcja uzgodnionych poziomów usług) mogą być wprowadzane przez firmę Grundfos wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Klienta z 2 (dwumiesięcznym) wyprzedzeniem. W przypadku istotnych zmian w Usługach cyfrowych lub w uzgodnionych z firmą Grundfos warunkach Klient może pomimo wcześniej uzgodnionego okresu obowiązywania umowy (jeśli dotyczy) wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, składając powiadomienie nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym wdrożeniem wspomnianych zmian w Usług cyfrowych lub uzgodnionych warunkach. W żadnym wypadku firma Grundfos nie ma obowiązku utrzymania dotychczasowych systemów.

10.3.    Zmiany lub modyfikacje Usług cyfrowych lub sprzętu niezbędnego Klientowi do uzyskania dostępu do Usług cyfrowych mogą skutkować koniecznością dostosowania sprzętu używanego przez Klienta. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostosowaniem własnego sprzętu.

10.4.    O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Grundfos może wprowadzać zmiany w Usługach cyfrowych i wszelkich urządzeniach niezbędnych Klientowi do uzyskania dostępu do tych Usług, jeśli korzystanie z Usług cyfrowych może skutkować uszkodzeniem lub ryzykiem uszkodzenia (np. w przypadku aktualizacji zabezpieczeń; użytkowania Usług przez Klienta z naruszeniem punktu 4.14.1 i 4.34.3; lub jeśli Grundfos jest do tego zobowiązany w celu przestrzegania obowiązującego prawa bądź przepisów, czy też decyzji sądu lub rządu). W takim przypadku Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

11.          Odpowiedzialność za produkt firmy Grundfos

11.1.    Grundfos ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała (w tym śmierć lub okaleczenia), szkody w majątku nieruchomym i osobistym majątku ruchomym spowodowane przez wadliwe Usługi cyfrowe w zakresie określonym przez obowiązujące prawo dotyczące odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność firmy Grundfos za szkody w majątku nieruchomym i osobistym majątku ruchomym  (niebędącym własnością konsumencką) spowodowane wadliwymi Usługami cyfrowymi podlega jednak ograniczeniom określonym w punkcie 12, tak więc całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos zgodnie z postanowieniami Klauzuli 12.2 za szkody w majątku nieruchomym i osobistym majątku ruchomym jest ograniczona do maksymalnej kwoty nie wyższej niż 3 mln euro (na jedno roszczenie rocznie) oraz kwotę określoną w Klauzuli 12.2. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za produkt, jeśli odpowiedzialność ta nie została przypisana Grundfos w niniejszym punkcie 11.1.

11.2.    Jeżeli strona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za szkody przypisane w punkcie 11.1 drugiej stronie, druga strona wypłaci pierwszej stronie odszkodowanie za wszelkie koszty poniesione niezgodnie z  przydziałem w punkcie  11.1.

12.          Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

12.1.    W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób) za straty w produkcji, straty w obrotach, utratę zysków, utratę możliwości biznesowych, utratę danych, utratę oszczędności, utratę wartości firmy, straty związane z nieuprawnionym dostępem do danych lub systemów, straty wynikające z przerw w działalności lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą Umową lub na skutek jej naruszenia.

12.2.    Z zastrzeżeniem punktu 3.4 w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos (w tym w odniesieniu do spłaty kredytów finansowych (jeśli dotyczy) i roszczeń osób trzecich) wobec Klienta z tytułu wszelkich strat powstałych w wyniku lub w związku z niniejszą Umową i prowadzoną w jej ramach współpracą, czy to jako następstwo umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty równej 30% rocznej opłaty (bez kwoty VAT) uiszczonej i/lub należnej za określoną Usługę cyfrową, która stanowi podstawę roszczenia.

12.3.    Opłata roczna, o której mowa w punkcie 12.2, jest obliczana na podstawie rzeczywistych uiszczonych i/lub należnych opłat za okres 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia szkody lub, jeśli Usługi Cyfrowe w dniu szkody były świadczone przez okres krótszy niż 12 miesięcy, to 12-krotność średniej opłaty miesięcznej za okres, w którym świadczona była dana Usługa Cyfrowa.

12.4.    Jeżeli strony uzgodniły, że nieprzestrzeganie ustalonego poziomu usług wynika ze spłaty zobowiązań finansowych przez Grundfos, zobowiązania te są jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku niewykonania uzgodnionego poziomu usług, jednakże bez uszczerbku dla prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z punktem 18.1. Kredyt finansowy nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty uzgodnionej w warunkach świadczenia określonej Usługi cyfrowej, ani kwoty zapłaconej przez Klienta za określoną Usługę cyfrową w miesiącu, w którym Grundfos zaciąga kredyt finansowy na skutek niezgodności z ustalonym poziomem usług.

12.5.    Ograniczenia określone w niniejszym punkcie 12 nie będą miały zastosowania w zakresie, w jakim działanie lub zaniechanie strony powoduje obrażenia ciała; jeśli strona celowo powoduje poniesienie szkody przez drugą stronę lub osobę niebędącą stroną; lub jeśli strona w wyniku lekkomyślnego lekceważenia konsekwencji działania lub zaniechania działania powoduje poniesienie szkody przez drugą stronę lub osobę niebędącą stroną.

12.6.    Jeśli roszczenie jest dochodzone na podstawie strat, które powstały na skutek więcej niż jednej Usługi cyfrowej i/lub jednej lub więcej Usług cyfrowych w połączeniu z dostawą produktów i/lub śwwiadczeniem innych usług firmy Grundfos wówczas całkowita odpowiedzialność firmy Grundfos (jeśli dotyczy) odnosi się do różnych dostaw w oparciu o wpływ każdej takiej dostawy w zgłaszane straty. Każda przydzielona część całkowitej odpowiedzialności zostanie ustalona zgodnie z podstawą prawną obowiązującą między stronami w odniesieniu do określonej części całkowitych strat w tym uzgodnionego ograniczenia odpowiedzialności (jeśli dotyczy).

13.          Odszkodowania

13.1.    Klient zgadza się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Grundfos, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń uzasadnionymi kosztami sądowymi i księgowymi domniemanymi lub wynikającymi z naruszenia Umowy przez Klienta, w tym między innymi z naruszenia punktu 5 oraz działań niezgodnych z prawem lub naruszających obowiązujące przepisy w tym prawo własności intelektualnej osób trzecich spowodowane działaniami Klienta lub brakiem działań, treści, materiałów, projektów lub odpowiednich specyfikacji.

14.          Prawa własności intelektualnej

14.1.    Z zastrzeżeniem punktu 4.10 Grundfos posiada wszelkie prawa do świadczenia Usług cyfrowych lub prawa z nich wynikające (w tym prawa własności intelektualnej). W przypadku gdy takie prawa są własnością Klienta, automatycznie przeniesie on wspomniane prawa na firmę Grundfos.

14.2.    Klient nie przekazuje firmie Grundfos żadnego sprzętu ani oprogramowania uzyskanego od osób trzecich. Grundfos nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z takiego sprzętu i oprogramowania niezależnie od tego, czy takie oprogramowanie może być przechowywane na serwerach dostarczonych przez firmę Grundfos.

14.3.    Strona nie ma prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych oznaczeń bądź symboli identyfikacyjnych drugiej strony, chyba że uzyskała uprzednią pisemną zgodę drugiej strony.

15.          Prawa stron trzecich

15.1.    Jeśli (i) Usługi cyfrowe naruszają prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub jeśli (ii) firma Grundfos ma uzasadnione podstawy (w oparciu o uzasadnioną dokumentację) by sądzić, że Usługi cyfrowe lub ich część mogą naruszać prawa osób trzecich, wówczas Grundfos może na własny koszt i według własnego uznania (a) zastąpić Usługę cyfrową, która rzekomo narusza prawa, Usługą cyfrową nienaruszającą praw, mającą co najmniej równorzędną funkcjonalność; (b) zmodyfikować rzekomo naruszające Usługi cyfrowe, tak aby nie naruszały dalej praw osób trzecich, ale zachowywały co najmniej równoważną funkcjonalność; (c) uzyskać licencję od strony trzeciej umożliwiającą Klientowi oraz innym stronom trzecim (w zakresie pozwalającym na przestrzeganie Umowy) dalsze korzystanie i/lub sublicencję (w stosownych przypadkach) Usług cyfrowych lub ich części, które rzekomo naruszają wyżej wspomniane prawa; lub (d) wypowiedzieć umowę o świadczenie określonych Usług cyfrowych, o których mowa z natychmiastowym skutkiem i zwrócić Klientowi wszelkie płatności uiszczone z góry. W takim przypadku Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

16.          Licencje

16.1.    Licencje udzielane Klientowi przez firmę Grundfos na Usługi cyfrowe są określone w Szczegółowych warunkach świadczenia usług.

16.2.    Wszelkie licencje nabyte przez Grundfos od strony trzeciej w ramach dostarczania Usług cyfrowych pozostają własnością firmy Grundfos lub podwykonawcy. Jeśli Usługi Cyfrowe są zainstalowane na urządzeniach Klienta, Klient ma obowiązek odinstalować wspomniane Usługi Cyfrowe po rozwiązaniu umowy, przestaniu obowiązywania Szczegółowych warunków świadczenia Usług lub wygaśnięciu licencji Grundfos w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

16.3.    Jeżeli w ramach Usług cyfrowych i na prośbę Klienta firma Grundfos zainstaluje oprogramowanie strony trzeciej na użytek Klienta, Klient ma zagwarantować, że posiada wymagane prawa do takiego oprogramowania.

17.          Poufność

17.1.    Strona (strona otrzymująca) ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy technicznych oraz handlowych praktyk, specyfikacji, cen, nowatorskich koncepcji, procesów, inicjatyw i innych informacji związanych z działalnością strony ujawniającej, jej produktami, usługami oraz Usługami cyfrowymi, które mają poufny charakter (informacje poufne) i zostały ujawnione stronie otrzymującej, jej pracownikom, pełnomocnikom oraz podwykonawcom (przedstawicielom) przez drugą stronę (stronę ujawniającą). Strona otrzymująca nie będzie wykorzystywać informacji poufnych strony ujawniającej do celów innych niż wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z umowy w tym (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo) do stosowania inżynierii wstecznej Usług cyfrowych lub jakichkolwiek produktów dostarczonych w związku ze świadczeniem Usług cyfrowych. Strona otrzymująca może ujawnić poufne informacje wyłącznie przedstawicielom, którzy muszą się w nich orientować, aby wywiązać się ze zobowiązań i praw strony otrzymującej wynikającymi z Umowy, jeśli zapewni, że przedstawiciele, o których mowa, będą przestrzegać zobowiązań określonych w niniejszym punkcie  17, tak jakby byliby stroną niniejszych warunków.

17.2.    O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej prawo Grundfos do wykorzystywania i ujawniania gromadzonych danych zgodnie z punktem  4.10 i  4.11 nie będzie ograniczone postanowieniami punktu 17.

17.3.    Zobowiązania wynikające z postanowień punktu 17 obowiązują od momentu zawarcia Umowy oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa przez okres 5 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron.

18.          Siła wyższa

18.1.    Żadna ze stron nie łamie Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie jest skutkiem przeszkody pozostającej poza uzasadnioną kontrolą danej strony („Siła wyższa”). W przypadku wystąpienia Siły Wyższej strony zgadzają się na zawieszenie zobowiązań poszkodowanej strony do czasu ustania siły wyższej.

18.2.    Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po zawiadomieniu drugiej strony, jeśli działanie Siły Wyższej będzie trwało przez 3 kolejne miesiące. W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu opisanych wyżej okoliczności żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej strony odpowiedzialności za jej rozwiązanie. Jednak wypowiedzenie umowy w takim przypadku nie wpłynie na wcześniej istniejące zobowiązania lub inne roszczenia oraz postanowienia Umowy.

19.          Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

19.1.    Każda ze stron może bez uszczerbku dla innych przepisów i środków zaradczych wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po zawiadomieniu drugiej strony w przypadku (i) istotnego naruszenia Umowy lub istotnego naruszenia co najmniej jednego z warunków świadczenia określonych Usług cyfrowych o ile usunięcie skutków takiego naruszenia jest niemożliwe lub strona niewywiązująca się z Umowy i/lub warunków świadczenia określonych Usług cyfrowych nie może temu zaradzić w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu powiadomienia z prośbą o podjęcie stosownych działań  od drugiej strony. Istotne naruszenie obejmuje między innymi korzystanie z Usług cyfrowych z naruszeniem punktu 4; spóźnioną płatność; korzystanie przez Klienta z praw własności intelektualnej z naruszeniem punktu 14.

19.2.    Z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia firma Grundfos może, ale nie jest zobowiązana przechowywać i wykorzystywać dane Klienta oraz użytkownika końcowego przez rozsądny okres czasu w celu ułatwienia wdrożenia i poprawy użyteczności Usług Cyfrowych, jeśli Klient zdecyduje się na ponowną subskrypcję Usług cyfrowych. Firma Grundfos może w dowolnym momencie po rozwiązaniu/wygaśnięciu Umowy zdecydować o usunięciu danych Klienta oraz użytkownika końcowego i zrobi to, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo. Po rozwiązaniu umowy Klient może poprosić Grundfos o dostarczenie mu kopii danych zebranych w trakcie korzystania przez Klienta z Usług cyfrowych. Firma Grundfos dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć wspomnianą kopię, ale nie jest do tego zobowiązana. Firma Grundfos może uzależnić dostarczenie kopii, o których mowa od np. dalszych zobowiązań do zachowania poufności, opłacenia godzin roboczych poświęconych na zgromadzenie stosownych danych, itp.

19.3.    Wypowiedzenie Umowy (bez względu na przyczynę) nie wpłynie na te postanowienia Umowy, które z natury lub konieczności obowiązują po jej wygaśnięciu.

20.          Współpraca z podwykonawcami

20.1.    Grundfos może korzystać z podwykonawstwa w celu świadczenia Usług cyfrowych w ramach Umowy. Grundfos ma obowiązek zapewnić, że wszystkie osoby zaangażowane w Usługi Cyfrowe zostaną poinformowane o Umowie i będą jej przestrzegać.

21.          Postanowienia różne

21.1.    Klient nie może przenieść lub dokonać cesji umowy w całości bądź w części lub w inny sposób bez otrzymania uprzednio pisemnej zgody od firmy Grundfos. Grundfos może bez uprzedniego powiadomienia  scedować prawa i obowiązki wynikające z Umowy w tym z Ogólnych i szczegółowych warunków mających zastosowanie do określonych Usług cyfrowych na dowolną spółkę z grupy Grundfos.

21.2.    Terminy i wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszych Ogólnych Warunkach, mają takie samo znaczenie we wszystkich częściach Umowy, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

22.          Kontrola eksportu i sankcje handlowe

22.1.    Każda dostawa objęta Umową może podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych w tym m.in. przepisom Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

22.2.    Warunkiem świadczenia Klientowi Usług Cyfrowych przez Grundfos jest przestrzeganie przez Klienta wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji handlowych oraz stosowanie odpowiednich procedur i kontroli zgodności. Klient powinien zapewnić, że Usługi Cyfrowe są używane wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i sankcji handlowych oraz że ani Klient, ani żaden użytkownik końcowy mający dostęp do Usług cyfrowych nie podlega sankcjom.

22.3.    Jeżeli ze względu na przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji handlowych firma Grundfos uzna, że wypełnienie jej zobowiązań wynikających z Umowy jest lub będzie zabronione, utrudnione, ograniczone lub znacząco niekorzystnie wpłynie na ich realizację może ona anulować lub odroczyć świadczenie Usług cyfrowych. W takim przypadku firma Grundfos nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie roszczenia lub straty.

22.4.    Aby umożliwić organom nadzorowania lub firmie Grundfos przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez Klienta przepisów dotyczących eksportu i sankcji handlowych lub w celu przedłożenia wniosków firmy Grundfos do odpowiednich organów w związku z eksportem i/lub sprzedażą Dostaw w ramach Umowy, Klient - na uzasadnione żądanie - niezwłocznie przekaże firmie Grundfos wszelkie informacje o użytkownikach końcowych, stronach zaangażowanych w dostawę, miejscu (-ach) przeznaczenia oraz zamierzonego zastosowania Usług cyfrowych.

23.          Prawo i właściwość miejscowa

23.1.    Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej, względnie z nią związane lub będące skutkiem jej zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu obowiązującemu w Danii z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych w niej przewidzianych, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów innego kraju. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

23.2.    Duński Morski i Handlowy Sąd Najwyższy ma wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym pozaumownych), które wynikają z Umowy, jej przedmiotu lub są skutkiem jej zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne). Jeżeli duński Morski i Handlowy Sąd Najwyższy uzna, że spór nie podlega jego jurysdykcji, wyłączną jurysdykcją jest duński Sąd Rejonowy w Lyngby.

 

C       Umowa o przetwarzaniu danych

1.              Cel 

1.1.        Zgodnie z niniejszą Umową firma Grundfos przetwarza dane osobowe (jako podmiot przetwarzający dane) w imieniu Klienta (działającego jako administrator danych) w oparciu o szczegółowe zapisy z działu C. Warunki zawarte w tym dziale nie mają zastosowania do danych, które nie są danymi osobowymi.

1.2.        Zgodnie z postanowieniami działu C strony zamierzają zapewnić przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO) w tym art. 28 ust. 3, który określa szczegółowe wymogi dotyczące treści umów dotyczących przetwarzania danych.Terminy występujące w dziale C, które są zdefiniowane lub używane na mocy RODO, należy interpretować zgodnie z RODO.

1.3.        Dane osobowe określone w punkcie 2.1  przekazane przez osoby, których te dane dotyczą mogą być wykorzystywane przez firmę Grundfos i jej podwykonawców w celach ulepszania i rozwijania oferty firmy Grundfos oraz do celów konserwacji technicznej oraz wprowadzania usprawnień, np. naprawy błędów. Firma Grundfos oraz jej podwykonawcy (w stosownych przypadkach) będą działać jako administratorzy danych do wymienionych celów. Zgodnie z powyższym czynności przetwarzania nie są objęte zakresem niniejszego działu C. W miarę możliwości wykorzystywane dane osobowe będą anonimizowane lub agregowane.

2.              Przetwarzane dane osobowe

2.1.        W przypadku gdy firma Grundfos przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta, przetwarzanie obejmuje dane wskazane w powyższym dziale A.

3.              Procesy przetwarzania  

3.1.        Operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta przez firmę Grundfos oraz jej podwykonawców są opisane w dziale A powyżej.

4.              Ogólne zobowiązania firmy Grundfos oraz Klienta

4.1.        Firma Grundfos przetwarza dane osobowe w imieniu Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wyłącznie na podstawie bezpośrednio udokumentowanych instrukcji Klienta w celu świadczenia uzgodnionych usług w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, patrz punkt 6. Strony wyraziły zgodę co do tego, by treść niniejszego działu C stanowiła udokumentowane instrukcje Klienta. Jeżeli w ocenie firmy Grundfos instrukcje naruszają RODO bądź inne przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE/EOG o ochronie danych, Grundfos niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Bez uszczerbku dla ustawowych zobowiązań firmy Grundfos wynikających z RODO wsparcie udzielane Klientowi przez firmę Grundfos w zakresie przestrzegania takich instrukcji nie może wykraczać poza działania uzasadnione handlowo.

4.2.        W zakresie nieokreślonym w punkcie 1.3 firma Grundfos nie może przetwarzać danych osobowych Klienta w żadnym innym celu lub bez wyraźnych instrukcji Klienta, chyba że jest do tego zobowiązana przepisami Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE/EOG, któremu podlega. W takim przypadku firma Grundfos przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych poinformuje Klienta o istniejącym wymogu prawnym, chyba że powyższe przepisy zabraniają przekazywania takich informacji z ważnych powodów związanych z interesem publicznym. Aby uniknąć wątpliwości, firma Grundfos i jej wykonawcy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w celu świadczenia uzgodnionych usług w tym świadczenia usług wsparcia na rzecz Klienta.

4.3.        Firma Grundfos podejmie wszelkie środki wymagane zgodnie z art. 32 RODO i bez zbędnej zwłoki powiadomi Klienta o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz pomoże Klientowi w zapewnieniu przestrzegania obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje, które są w jej posiadaniu. Bez uszczerbku dla ustawowych zobowiązań firmy Grundfos wynikających z RODO wsparcie udzielane Klientowi przez firmę Grundfos nie może wykraczać poza działania uzasadnione handlowo.

4.4.        Firma Grundofs biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania przysługujących jej praw określonych w dziale III Rodo. Bez uszczerbku dla ustawowych zobowiązań firmy Grundfos wynikających z RODO wsparcie udzielane Klientowi przez firmę Grundfos nie może wykraczać poza działania uzasadnione handlowo.

4.5.        Grundfos udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami określonymi w niniejszym dziale C oraz w artykule 28 RODO oraz umożliwi i wesprze przeprowadzanie audytów w tym inspekcji dokonowanych przez Klienta lub innego audytora upoważnionego przez Klienta.

4.6.        Aby spełnić wymóg audytu określony w punkcie 4.5, firma Grundfos może według własnego uznania dostarczyć Klientowi raporty z audytu lub certyfikaty przygotowane przez niezależnego audytora. Takie raporty lub certyfikaty z audytu mogą mieć charakter ogólny lub specyficzny i nie mogą mieć więcej niż 12 miesięcy w momencie przekazania ich Klientowi.

4.7.        Jeśli firma Grundfos nie przekaże Klientowi dokumentacji określonej w punkcie 4.6 lub jeśli firmy Grundfos bądź jej podwykonawców nastąpi naruszenie danych, Klient może zainicjować audyt. Takie audyty (i) będą ograniczone do nie więcej niż jednego (1) audytu w roku kalendarzowym; (ii) mieć zakres uzgodniony z góry przez Strony działające zasadnie w tym audytora, jeśli audytor nie jest Klientem; (iii) będą przeprowadzane w zwykłych godzinach pracy, w terminie i czasie uzgodnionym z wyprzedzeniem bez zbędnych przerw w bieżącej działalności firmy Grundfos i jej podwykonawców; oraz (iv) odbywać się na koszt Klienta (z zastrzeżeniem, że koszty wewnętrzne firmy Grundfos nie będą pokrywane przez Klienta). Jeżeli audytor nie jest Klientem, taki audytor będący stroną trzecią będzie związany postanowieniami o poufności przyjętymi przez firmę Grundfos (działając zasadnie).

4.8.        Klient gwarantuje, że dane osobowe zostały pozyskane zgodnie z prawem, a osoby, których te dane dotyczą, uzyskały odpowiednie informacje o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.

5.              PODPRZETWARZAJĄCY

5.1.        Klient udziela Grundfos ogólnej pisemnej zgody na angażowanie innych podmiotów przetwarzających dane (podprzetwarzających) do wszelkich operacji przetwarzania prowadzonych w imieniu Klienta zgodnie z niniejszym działem C. Przed rozpoczęciem współpracy z nowym podprzetwarzającym firma Grundfos powiadomi Klienta na piśmie o planowanej zmianie. W ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia, Klient może, działając zasadnie sprzeciwić się decyzji o współpracy z podprzetwarzającym. W takim przypadku strony omówią w dobrej wierze możliwe rozwiązania. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie stosownych rozwiązań, a Klient będzie podtrzymywał sprzeciw, firma Grundfos może wypowiedzieć Umowę na piśmie z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym terminie, decyzję o współpracy z podprzetwarzającym uznaje się za zatwierdzoną.

5.2.        Podprzetwarzających branych pod uwagę w chwili zawarcia Umowy wymieniono w dziale A powyżej.

5.3.        Każdy podmiot przetwarzający dane musi spełniać wymogi i obowiązki określone w art. 28 ust. 2 i art. 28 ust. 4 RODO.

6.              Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6.1.        Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE/EOG do krajów, w przypadku których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub które są objęte Tarczą Prywatności UE-USA lub Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA (w stosownych przypadkach). Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane przez firmę Grundfos i jej podprzetwarzających w dowolne inne miejsce znajdujące się poza UE/EOG pod warunkiem, że firma Grundfos i jej podprzetwarzający zapewnią podstawę prawną do przekazania tych danych, np. standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (decyzja 2010/87/UE), wiążące reguły korporacyjne lub podobne. W tym celu firma Grundfos i jej bezpośredni lub pośredni podprzetwarzający zostaną upoważnieni przez Klienta do zawarcia standardowych klauzul umownych w imieniu i na rzecz Klienta (jako przekazującego dane). Klient może w każdej chwili zażądać kopii takich standardowych klauzul umownych w tym załączników do nich.

7.              Usunięcie lub zwrot danych osobowych

7.1.        W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy firma Grundfos zgodnie z wolą Klienta usunie lub zwróci Klientowi wszystkie dane osobowe i usunie istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE/EOG wymaga przechowywania wspomnianych danych.Wszelkie kopie zapasowe zostaną usunięte zgodnie ze zwykłymi procedurami firmy Grundfos i jej podprzetwarzających. 

7.2.        Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy firma Grundfos może przechowywać dane osobowe związane z ustawieniami użytkownika, jego preferencjami i innymi spersonalizowanymi funkcjami przez okres trzech lat (chyba że w dziale A określono krótszy lub dłuższy okres). Celem zatrzymania danych jest ułatwienie Klientowi i jego pracownikom podjęcia pracy na etapie, w którym została ona przerwana w przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wznowienie usług. Pozwoli to oszczędzić Klientowi czas i zasoby. Klient i odpowiednie osoby, których dane osobowe dotyczą mogą w dowolnym momencie zażądać od firmy Grundfos usunięcia takich danych. 

8.              Poufność  

8.1.        FirmaGrundfos zachowuje poufność danych osobowych i zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają stosownemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności. 

8.2.        Klient zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich raportów z audytów, certyfikatów, notatek z inspekcji lub innych dokumentów (sporządzonych lub dostarczonych przez samego Klienta, zewnętrznego audytora lub przez firmę Grundfos i jej podprzetwarzających), o których mowa w punktach 4.6 i 4.7. Takie dokumenty będą wykorzystywane wyłącznie przez samego Klienta i tylko w celu wykonania obowiązku audytu zgodnie z RODO. 

9.              Rozwiązanie Umowy i postanowienia obowiązujące po jej wypowiedzeniu

9.1.        Umowa przetwarzania danych znajdująca się w dziale C niniejszego dokumentu wygasa lub może być rozwiązana (wyłącznie) z pozostałą częścią Umowy. Punkty 7 i 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.