Legal and policies

GRUNDFOS UTILITY CONNECT PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Šie “Grundfos Utility Connect” pārdošanas noteikumi ir daļa no līguma (“Līgums”), kas noslēgts starp Grundfos Operations A/S (“Grundfos”) un klientu (“Klients”), par “Grundfos Utility Connect” pārdošanu un piegādi Klientam. “Grundfos Utility Connect” ir viens no digitālajiem pakalpojumiem (“Digitālais(ie) pakalpojums(i)”), ko Grundfos piedāvā, pamatojoties uz “Grundfos iSolutions Cloud” (“GiC”).

Šie “Grundfos Utility Connect” pārošanas noteikumi sastāv no šādām sadaļām:

A.      “Grundfos Utility Connect” pakalpojuma sniegšanas noteikumi

B.      Vispārējie Grundfos Digitālo pakalpojumu pārdošanas noteikumi

C.      Datu apstrādes līgums

Pretrunu gadījumā sadaļām ir prioritāte tādā secībā, kādā tās ir uzskaitītas iepriekš.

A.      “Grundfos Utility Connect” pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1.             Digitālo pakalpojumu apjoms

1.1.         Ar “Grundfos Utility Connect” Klients var digitāli pārraudzīt un vadīt savas sistēmas no attāluma. “Grundfos Utility Connect” apraksts ir pieejams šeit:

https://product-selection.grundfos.com/lv/products/grundfos-utility-connect?tab=models

1.2.         Katrai iekārtai, ko Klients pievieno savam “Grundfos Utility Connect” kontam, Klientam automātiski tiek piešķirta bezmaksas piekļuve “Grundfos Utility Connect” ierobežotajai versijai. Lai iegūtu pilnās piekļuves versiju un līdz ar to visu “Grundfos Utility Connect” funkciju lietošanu iekārtā, Klientam jāaktivizē pilnās piekļuves versija attiecīgai iekārtai un jāmaksā piemērojamā abonēšanas maksa.

1.3.         Uz ierobežoto bezmaksas versiju attiecas B. sadaļas 3. punkts.

2.             Aprīkojums

2.1.         Lai lietotu “Grundfos Utility Connect”, Klientam ir jāuzstāda nepieciešamais aprīkojums.

3.             Lietotāja konts – piekļuve Digitālajiem pakalpojumiem

3.1.         Lai Klients varētu piekļūt un izmantot “Grundfos Utility Connect”, Klientam un katram lietotājam jābūt reģistrētam Grundfos kontam. Kad lietotājs izveido Grundfos kontu un pierakstās tajā, lietotājam jāievēro attiecīgajā laikā piemērojamie lietošanas noteikumi.

4.             “Grundfos Utility Connect” abonementi

4.1.         Klients abonē iekārtu pilnās piekļuves versiju lietotāja saskarnē. Pirms Klients galīgi apstiprina iekārtas abonementu, Klientam jāpievieno piekļuve attiecīgajai iekārtai. Klients var jebkurā laikā abonēt katras iekārtas pilnās piekļuves versiju. Uz visiem “Grundfos Utility Connect” abonementa Klientiem attieksies šie “Grundfos Utility Connect” pārdošanas noteikumi.

4.2.         “Grundfos Utility Connect” pilnās piekļuves versijas abonementa periods iekārtai sākas tad, kad Klients apstiprinās abonementu pilnās piekļuves versijai, katrai iekārtai, lietotāja saskarnē.

4.3.         Jebkurā laikā piemērojamā “Grundfos Utility Connect” pilnās piekļuves versijas abonementa maksa, ko maksā Klients ir pieejama šeit:
https://product-selection.grundfos.com/lv/products/grundfos-utility-connect/grundfos-utility-connect-92711156?tab=variant-specifications

4.4.         Klients “Grundfos Utility Connect” pievieno tikai iekārtām, kas atrodas ES valstīs (izņemot attālākos reģionus), Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē un Šveicē. Ja Klients pārkāpj šajā punktā noteiktās saistības un pievieno iekārtas, kas atrodas ārpus norādītās teritorijas, tas var radīt Grundfos zaudējumus, piemēram, saistībā ar datu izmantošanu ārpus norādītās teritorijas. Klients ir atbildīgs par jebkuriem Grundfos nodarītajiem zaudējumiem un jebkādām Grundfos papildus izmaksām, kas radušās, Klientam pievienojot “Grundfos Utility Connect” iekārtas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.

5.             Personas dati

5.1.        Uz Grundfos veikto personas datu apstrādi Klienta vārdā attiecas šis 5. punkts un C. sadaļa.

5.2.        Kad Grundfos apstrādā personas datus Klienta vārdā, tiek apstrādāti šādi dati:

Personas dati attiecībā uz sistēmas lietotājiem (šos datus izmanto individuālo lietotāju kontu izveidošanai).

·       Vārds, uzvārds

·       e-pasta adrese

·       Adrese un valsts

·       Mobilā tālruņa numurs

·       Klients, kurš piešķir lietotājam piekļuvi (piemēram, darba devējs)  

·       Lietotāju reģistrācijas žurnāla informāciju attiecībā uz lietotāju Digitālo pakalpojumu lietojumu, trauksmes signāla lietotājiem, dažādiem citiem pakalpojumiem

(Grundfos neapstrādās nekādas īpašas datu kategorijas/sensitīvos datus)

5.3.         Lietotāji nodod savus personas datus tieši platformā, kuru uztur “Microsoft Azure” “Grundfos Holding A/S” vārdā, abi darbojas kā apakš apstrādātāji, saskaņā ar šīs A. sadaļas 5.4. punktu. Klientam (tostarp Klienta pilnvarotiem lietotājiem), Grundfos un Grundfos apakš apstrādātājiem ir piekļuve platformā esošajiem personas datiem.

5.4.         Līguma noslēgšanas laikā ir šādi datu apakš apstrādātāji, un tiek uzskatīts, ka uz tiem attiecas Klienta pilnvarojums: 

·          “Grundfos Holding A/S”, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dānija

·          “Microsoft Ireland Operations Ltd.”, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublina 2, Īrija

·          “Telenor Connexion AB”, Katarinavägen 15, Stokholmas apgabals 11688, Zviedrija

Skaidrības labad “Telenor Connexion AB” darbojas kā datu apstrādātājs, piegādājot Grundfos eSIM kartes, kas varētu būt piedāvājuma daļa. Uzņēmumam “Telenor Connexion AB” nav piekļuves Klienta informācijai GiC datubāzē.

5.5.         Personas lietotāja reģistrācijas dati tiks uzglabāti piecus (5) gadus, pēc šī laika reģistrācija tiks anonimizēta. Citi lietotāja dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik norādīts attiecīgajā laikā piemērojamā Grundfos Privātuma politikā.

6.             Pieņemama lietošana

6.1.         “Grundfos Utility Connect” nav paredzēts lietošanai ar tādām dzīvībai svarīgām vai drošībai bīstamām sistēmām kā medicīnas iekārtas, automatizētas transportēšanas sistēmas, autonomi transportlīdzekļi, gaisa kuģa vai gaisa satiksmes vadība, kodoliekārtas, vadāmi kosmosa kuģi vai militārā izmantošanā saistībā ar kaujas spēkiem.

7.             Darbības izbeigšana

7.1.         Katra puse jebkurā laikā var izbeigt abonementu pilnās piekļuves “Grundfos Utility Connect” versijai katrai iekārtai, vismaz vienu (1) mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par attiecīgās iekārtas abonementa termiņa beigām.

7.2.         Ja Klientam nav abonementa pilnās piekļuves “Grundfos Utility Connect” versijai, Klients jebkurā laikā var dzēst savu kontu. Klients ir informēts, ka pēc konta dzēšanas Grundfos nebūs pienākuma glabāt Klienta datus.

B.      Vispārējie Grundfos Digitālo pakalpojumu pārdošanas noteikumi

1.              Līgums

1.1.        Puses ir noslēgušas Digitālo pakalpojumu piegādes Līgumu, tiklīdz iestājās agrākais no turpmākajiem notikumiem (i) Klients noklikšķina uz lodziņa, kas norāda uz piekrišanu, (ii) ir abpusēja izpilde ; (iii) Grundfos rakstveidā ir apstiprinājis Klienta Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) pasūtījumu, vai (iv) Grundfos ir sācis sniegt Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) Klientam.

1.2.        Jebkura Persona, kas ir apstiprinājusi Līgumu Klienta vārdā, apliecina un garantē, ka (i) tai ir pilnvaras Klienta vārdā uzņemties Līguma saistības; (ii) tā ir izlasījusi un sapratusi visas Līguma sadaļas un (iii) piekrīt Līgumam Klienta vārdā, tostarp šiem vispārējiem noteikumiem un Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

2.              Piegāde

2.1.         Grundfos nodrošina Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) ne vēlāk kā norunātajā datumā, ja tāds ir, un citādi, saprātīgā laikā, kad Grundfos rakstveidā ir apstiprinājis Klienta pasūtījumu.

3.              Bezmaksas izmēģināšana

3.1.        Šajā 3. punktā ir noteikti papildu nosacījumi Klienta reģistrācijai Grundfos piedāvāto (citu) Digitālo pakalpojumu bezmaksas izmēģināšanai, testēšanai, beta versijai, ieskatam utt., Klientam nemaksājot maksu (“Bezmaksas izmēģināšana”). Šie nosacījumi attiecas tikai uz Bezmaksas izmēģināšanu papildus pārējam Līgumam, tostarp šiem Vispārējiem noteikumiem un Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (ja tādi ir).

3.2.        Grundfos nodrošina saskaņoto Bezmaksas izmēģināšanu Klientam bez maksas līdz (i) reģistrētā Bezmaksas izmēģināšanas perioda beigām, (ii) datumam, kurā stājas spēkā Klienta pirkuma līgums par Digitālo(-ajiem) pakalpojumu(-iem), kas sniegts(-i) kā Bezmaksas izmēģināšana, vai (iii) Grundfos pārtrauc Bezmaksas izmēģināšanu. Grundfos jebkurā laikā var nekavējoties pārtraukt Bezmaksas izmēģināšanas nodrošināšanu, par to paziņojot Klientam.

3.3.        Bezmaksas izmēģināšana un visa ar to saistītā informācija un materiāli saskaņā ar 17. punktu ir uzskatāma par konfidenciālu informāciju. Neierobežojot iepriekš minētā vispārīgumu, Klients piekrīt nesniegt nekādus publiskus paziņojumus un citādi neatklāt savu piedalīšanos Bezmaksas izmēģināšanā bez Grundfos iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

3.4.        Bezmaksas izmēģināšana tiek piedāvāta “tāda, kāda tā ir” bez jebkādiem (tiešiem vai netiešiem) apliecinājumiem vai garantijām. Neierobežojot iepriekš minēto, Grundfos neapliecina un negarantē, ka Bezmaksas izmēģināšana atbildīs Klienta cerībām, būs bez kļūdām, pārtraukumiem, droša un/vai Grundfos spēs nodrošināt precīzus lietošanas datus. Izņemot 11. punktā minēto, Grundfos neuzņemas nekādu atbilstību par Bezmaksas izmēģināšanu, un Bezmaksas izmēģināšanai netiek piemērots(-i) saskaņots(-i) pakalpojuma(-u) līmenis(-ņi) (ja tādi ir). Ja atbildību nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Grundfos atbildība būs minimālā apjomā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti, tomēr saskaņā ar 12.2. punktu Grundfos atbildība nepārsniedz EUR 1000.

4.              Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) izmantošana

4.1.        Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Grundfos piešķir Klientam neekskluzīvas, nenododamas tiesības piekļūt un izmantot Digitālo pakalpojumu visā līguma spēkā esamības laikā.

4.2.        Izmantojot Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) ar Klienta līdzekļiem (kā noteikts tālāk), Klients ievēro visus laiku pa laikam piemērojamos Grundfos norādījumus.

4.3.        Termins “galalietotājs” vai “lietotājs”, izmantojot to saistībā ar Digitālo(-ajiem) pakalpojumu(-iem), nozīmē jebkuru fizisko personu (t.i., darbinieks, pārstāvis, trešā persona utt.) jebkurā pakāpē, tostarp apakš licenciātus (ja tādi ir), kam Līguma rezultātā ir piekļuve Digitālajiem pakalpojumiem. Klients uzņemas atbildību par to, kā Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) izmanto galalietotāji, kam Līguma rezultātā ir piekļuve Digitālajam pakalpojumam.

4.4.        Klients nodrošina, ka neviens galalietotājs: (i) neizmanto Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), (a) lai vāktu, reģistrētu, uzglabātu, apstrādātu Klienta datus vai manipulētu ar tiem, pārkāpjot Līgumu; (b) lai iegūtu neatļautu piekļuvi sistēmām vai neatļauti izmantotu Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) vai saturu; (c) lai uzglabātu vai pārsūtītu ļaunprātīgu kodu, piemēram, failus, skriptus, aģentus vai programmas, kas paredzētas, lai nodarītu kaitējumu, piemēram, laika bumbas, vīrusi, tārpi un/vai “Trojas zirgi” un (d) pārkāptu laiku pa laikam spēkā esošos piemērojamos tiesību aktus un saskaņā ar tiem izdotos normatīvus un noteikumus (piemēram, traucējot vai pārkāpjot tīkla vai sistēmas integritāti vai drošību; izvairoties no administratīviem vai drošības ierobežojumiem; sūtot nevēlamas, aizskarošas vai maldinošas ziņas, vīrusus vai kaitīgu kodu; veicot 4.4. punkta “i” apakšpunkta “a” daļā aprakstītās darbības, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus vai pārkāpjot trešās personas tiesības; (ii) nekopē, nepārveido, nekadrē, neizveido atvasināto darbu, neveido reverso inženieriju, neatšifrē, nedekompilē, netulko, neizjauc vai kā citādi nemēģina izgūt jebkuru vai visu avotu kodu(-s) vai algoritmu(-s), Digitālajā(-os) pakalpojumā(-os) iekļautajā tehniskajā nodrošinājumā vai citā tehnoloģijā (izņemot tiktāl, ciktāl tas ir atļauts saskaņā ar konkrētā(-o) Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) darbības nosacījumiem vai ciktāl šis ierobežojums ir nepārprotami aizliegts ar piemērojamiem tiesību aktiem) un (iii) neizveido vairākus lietojumus vai kontus, lai simulētu vai darbotos kā (attiecīgi) atsevišķs lietotājs vai konts vai citādi piekļūtu Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem) veidā ar mērķi izvairīties no maksāšanas.

4.5.        Klientam nekavējoties jāpaziņo Grundfos, ja Klients uzzina par Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) faktisku, draudošu vai iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, jebkādu izmantošanu, kas ir pretrunā ar 4.1.–4.4. punktiem, vai gadījumā, ja Klients kļūdas dēļ vai citādi iegūst piekļuvi trešās personas datiem (piemēram, Grundfos citu klientu digitālajiem pakalpojumiem vai datiem).

4.6.        Klients ir atbildīgs par visu nepieciešamo pilnvaru, atļauju, licenču un piekrišanu saņemšanu lai izmantotu, iegūtu, uzglabātu un apstrādātu Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), un tas arī garantē, nepieciešamības gadījumā, tiesības Grundfos darīt to pašu Klienta vārdā, Grundfos Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanai. Lai novērstu šaubas, Grundfos iegūst un saglabā šādas atļaujas, pilnvaras, licences, apstiprinājumus un piekrišanas, kas ir stingri nepieciešamas vai noteiktas piemērojamos tiesību aktos attiecībā uz Grundfos Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanu un defektu novēršanu (ja tādi ir).

4.7.        Klientam ir (pieeja) un tas ir atbildīgs par visām telpām, aprīkojumu, programmatūru, tīkliem (Klienta vai trešās personas), trešās personas licencēm, dokumentāciju utt., kas nav iekļauti Digitālajā(-os) pakalpojumā(-os), bet ir nepieciešami Klientam lietošanai un Grundfos Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanai (“Klienta iekārtas”). Klientam jānodrošina Klienta iekārtu atbilstība visiem laiku pa laikam spēkā esošajiem tiesību aktiem un visiem, saskaņā ar tiem, izdotajiem normatīviem un noteikumiem (piemēram, tādiem kā klimata prasības un elektrisko savienojumu prasības).

4.8.        Klients pēc Grundfos lūguma bez maksas nodrošina pieeju Klienta iekārtām tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai Grundfos nodrošinātu Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), un arī citādi iespējami vislabākā veidā sniedz atbalstu Grundfos Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) nodrošināšanā.

4.9.        Ja Grundfos paziņo Klientam, ka noteikta informācija vai ar Grundfos nesaistīta lietojumprogramma jānoņem, jāpārveido vai jāatspējo, lai novērstu piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu, trešās personas tiesību pārkāpumu un/vai, lai nodrošinātu atbilstību Grundfos politikai, Klientam nekavējoties attiecīgi jārīkojas. Ja Klients neveic nepieciešamās darbības, Grundfos var apturēt Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanu saskaņā ar 7. punktu, vai atspējot attiecīgo ietekmēto saturu, vai ar Grundfos nesaistīto lietojumprogrammu.

4.10.    Klients saglabā īpašumtiesības uz visiem datiem, kurus Klients ir sniedzis Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem). Klients piešķir Grundfos: (i) Līguma spēkā esamības laikā neekskluzīvu, nododamu, pasaules mēroga, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības licenci Klienta datu izmantošanai, lai nodrošinātu pakalpojumus Klientam un attiecīgajiem galalietotājiem; un (ii) neekskluzīvu, nododamu, pasaules mēroga, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības licenci anonimizētu datu izmantošanai.

4.11.    Uz Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) izmantošanu var attiekties lietošanas noteikumi, un šādā gadījumā lietošanas noteikumi būs pieejami galalietotājam saskarnē un galalietotājam jāievēro šie lietošanas noteikumi. Klients piekrīt, ka gadījumā, ja galalietotājs, kuram saskaņā ar Līgumu ir piekļuve Digitālajam pakalpojumam, pārkāpj lietošanas noteikumus, tas ir uzskatāms par Līguma pārkāpums.

5.              SIM karte un datu savienojums

5.1.        Šis 5. punkts ir piemērojams gadījumos, kad Klients tieši vai netieši no Grundfos saņem SIM karti ar datu savienojumu.

5.2.        Klients var lietot datu savienojumu vienīgi Līgumā aprakstītā(-o) Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) saņemšanai. Klients neizmanto datu savienojumu pretēji ierastam lietojumam vai veidā, kas rada zaudējumus vai sagādā citas neērtības Grundfos vai citiem. Aizliegtas izmantošanas piemēri ir: (i) mēģinājums iegūt neatļautu piekļuvi pievienotajiem tīkliem vai datora resursiem tīklā un IT infrastruktūrā; (ii) datu piegādātāja informācijas iznīcināšana, izkropļošana vai neatļauta izmantošana jebkuros tīklos vai citās sistēmās; (iii) datu savienojuma izmantošana surogātpasta sūtīšanai; (iv) tīkla piesaistīšanas vai skaitļošanas sistēmas uzbrukumu veikšana; (v) datorvīrusu izplatīšana vai kaitējums interneta informācijas drošībai; (vi) Pakalpojumu izmantošana tādā veidā, kas pasliktina Pakalpojumu kvalitāti vai traucē piegādātāja spēju nodrošināt datu savienojumu vai datu savienojuma izmantošanu citiem Klientiem.

5.3.        Klientam nav atļauts izņemt SIM karti no iekārtas, kurā Grundfos to ir piegādājis. Tas neliedz Klientam nomainīt visu PCB plati ar Grundfos PCB aizstājējplati. Klients iznīcina vai atdod atpakaļ Grundfos nomainīto PCB plati (tajā skaitā SIM karti).

5.4.        Klients bez liekas kavēšanās informē Grundfos, ja Klients uzskata vai tam ir pamats uzskatīt, ka nepiederoša trešā persona izmanto vai ir izmantojusi Klienta datu savienojumu.

6.              Drošības pasākumi

6.1.        Lai aizsargātu Grundfos sistēmu, tīklu un uzglabāto, apstrādāto un/vai pārsūtīto datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, uzņēmums Grundfos ir pieņēmis daudzpakāpju stratēģiju. Daudzpakāpju stratēģijai ir vairākas aizsardzības pakāpes ar mērķi novērst nesankcionētu piekļuvi Klienta informācijai, tās manipulāciju un nepareizu izmantošanu un aizsargāt pret jauniem apdraudējumiem. Tehnoloģiju pakāpes līdztekus visam citam ietver ugunsmūrus, ielaušanās aizsardzību, piekļuves kontroli, apdraudējuma novēršanu, ievainojamības un ļaunprogrammatūras aizsardzību, audita žurnālus, izziņas un uz dziļās mācīšanās balstītu drošības kontroli un trauksmes signālu apstrādi.

6.2.        Grundfos izmanto Grundfos apakšpiegādātāju nodrošinātās integrētās drošības funkcijas, tostarp standarta “Microsoft Azure” infrastruktūru – uzticamas skaitļošanas koncepciju vai citas līdzīgas koncepcijas.  

6.3.        Papildus, attiecīgie Grundfos apakšpiegādātāju pakalpojumi ir izturējuši Grundfos iekšējo drošības pārbaudes procesu, kas atbilst jaunākajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

6.4.        Klients veic pienācīgus drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu fizisko vai analogu piekļuvi Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem), izmantojot pasākumus, kas nav mazāk stingri nekā labākā prakse nozarē.

7.              Darbības apturēšana

7.1.        Grundfos var jebkurā laikā bez jebkādas atbildības uz laiku apturēt Klienta/galalietotāja piekļuvi Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem) un to izmantošanu, (i) ja Klienta/galalietotāja Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) izmantošanai ir ārkārtēja, potenciāli kaitīga vai neparasta negatīva ietekme (skatīt 7.2. punktu) Grundfos vai Grundfos apakšpiegādātāju sistēmām; (ii) ja Klients, jebkādā citā veidā, nodod jebkāda veida materiālus un/vai datus, kas var kaitēt Grundfos, Grundfos apakšpiegādātāju, citu Grundfos klientu vai lietotāju IT videi vai Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem); (iii) lai novērstu neatļautu piekļuvi sistēmām, Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem) vai datiem; (iv) ja ir ārkārtas apstākļi; (v) ja Klients/galalietotājs neievēro Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) piekļuves un izmantošanas prasības atbilstoši Līgumam, lietošanas noteikumiem vai piemērojamiem tiesību aktiem; (vi) ja tas noteikts piemērojamos tiesību aktos vai būtiska Līguma pārkāpuma gadījumā; (vii) ja nepieciešams novērst (potenciālu) intelektuālā īpašuma tiesību un/vai konfidencialitātes pienākuma pārkāpumu; (viii) ja Klients pārkāpj savas saistības, kas noteiktas 5. punktā; vai (iv) ja Līgumā ir noteikts citādi, ka darbības apturēšana ir atļauta.

7.2.        Lai noteiktu, cik lielā mērā 7.1. punkta “i” apakšpunktā minētā negatīvā ietekme nav attiecināma uz Klientu/galalietotāju, Klientam pēc Grundfos lūguma jāsniedz informācija par Klienta/galalietotāja lietošanas modeli. Uz sniegtās informācijas pamata Grundfos ir tiesības pieprasīt samazināt lietojumu. Ja Klients neizpilda šādu pieprasījumu, Grundfos ir tiesības bez jebkādas atbildības pārtraukt Klienta/galalietotāja piekļuvi Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem).

7.3.        Klients apņemas nekavējoties pēc Grundfos lūguma atvienot Klienta iekārtas, kas rada traucējumus Grundfos tīklam, Grundfos sistēmām vai Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem) vai rada iespējamu vai potenciālu pārkāpumu saskaņā ar 14. punktu, un pēc tam nodrošina, ka Klienta iekārtas  paliek atvienotas atbilstoši Grundfos norādījumiem.

7.4.        Grundfos pieliks komerciāli saprātīgas pūles, ņemot vērā apstākļus, lai sniegtu Klientam paziņojumu– un gadījumā, ja darbības apturēšanu izraisa Klienta pārkāpums vai tā draudi – par iespēju novērst šādu pārkāpumu vai draudus.

7.5.        Jebkuras apturēšanas vai savienojuma pārtraukšanas pieprasījuma apjoms un ilgums būs minimāls. Pēc Klienta lūguma Grundfos sniedz Klientam apturēšanas vai pieprasījuma iemeslu, tiklīdz tas ir saprātīgi iespējams.

7.6.        Gadījumos, kad datu savienojumu nodrošina Grundfos vai Grundfos piegādātājs, Grundfos  saglabā tiesības pieprasīt Klientam samaksāt papildu maksu, ja Klienta datu lietojums pārsniedz saskaņoto lietojumu vai ja Klients ļaunprātīgi izmanto Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) vai datu savienojumu.

8.              Maksa, maksāšanas nosacījumi un rēķinu izrakstīšana

8.1.        Lai piekļūtu Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem) un tos izmantotu, Klientam jāmaksā norunātā abonementa maksa saskaņā ar saskaņotiem maksājumiem un norēķinu biežumu.

8.2.        Abonementa maksa ir jāmaksā avansā, ja vien nav norunāts citādi.

8.3.        Klienta pienākums maksāt abonementa maksu sākas (i) laikā, par kuru puses ir vienojušās; (ii) saskaņotajā piegādes datumā vai (iii) gadījumā, ja piegāde tiek aizkavēta vienīgi Grundfos vainas dēļ, datumā, kurā Grundfos nodrošina Digitālos pakalpojumus saskaņā ar Līgumu.

8.4.        Klients maksā, izmantojot saskaņotos maksāšanas līdzekļus. Ja puses ir vienojušās, ka Klients maksā ar elektronisku naudas pārskaitījumu, piem., ar kredītkarti, Klients sniedz Grundfos derīgu maksājuma informāciju un regulāri atjaunina šo informāciju.

8.5.        Grundfos var grozīt abonementa maksu, par to brīdinot 3 mēnešus iepriekš.

8.6.        Jebkurā Klienta maksājamā summā nav iekļautas pievienotās vērtības nodokļa, tirdzniecības nodokļa vai citu iekasējamo akcīzes nodokļu summas. Klients samaksā visas iepriekšminētās maksas vienlaikus ar maksājumu par saistītiem produktiem vai pakalpojumiem.  

8.7.        Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, Klients (i) maksā ieturētos nodokļus tieši attiecīgajai valsts iestādei, kā tas ir noteikts piemērojamos tiesību aktos; (ii) pēc pieprasījuma iesniedz Grundfos nodokļu sertifikātu, kas apliecina, ka klients ir samaksājis ieturētos nodokļus; (iii) maksā Grundfos tikai neto ieņēmumus pēc tam, kad klients ir samaksājis ieturamos nodokļus, un (iv) pilnībā sadarbojas ar Grundfos, mēģinot atcelt vai samazināt ieturamos nodokļus, un nekavējoties aizpilda un iesniedz visus attiecīgos dokumentus.

8.8.        Ja Klients noteiktajā datumā nesamaksā abonementa maksu, Grundfos var, neietekmējot nekādas citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas Grundfos var būt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, pieprasīt samaksu par atgādinājumiem, iekasēšanas maksām un procentiem. Noteiktā procentu likme ir 2 % mēnesī (vai procentu likme saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ja tā ir augstāka). Procenti tiks aprēķināti katru dienu no maksājuma datuma līdz faktiskai nokavētās summas samaksai. Grundfos var arī (i) apturēt visas piegādes, tostarp Klienta piekļuvi Digitālajiem pakalpojumiem, kamēr Klients nav samaksājis vai sniedzis garantiju par maksājuma veikšanu, kā to pieprasa Grundfos; un/vai (ii) apturēt turpmāko pakalpojumu nodrošināšanu, kamēr Klients nav pilnībā samaksājis kavētās summas.

8.9.        Visu Grundfos maksājamo summu termiņš iestājas nekavējoties pēc līguma izbeigšanas, neraugoties uz citiem noteikumiem. Šis 8. punkts neierobežo nekādas tiesības pieprasīt procentus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

9.              Garantijas

9.1.        Grundfos garantē, ka tas sniedz Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) profesionāli un prasmīgi saskaņā ar vienošanos.

9.2.        Digitālais pakalpojums ir ar trūkumiem vienīgi tad, ja tas netiek nodrošināts saskaņā ar vienošanos kļūdainas konstrukcijas vai izgatavošanas dēļ, un uz to attiecas 9.3.–9.9. punktā minētais.

9.3.        Izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpts kāds pakalpojuma līmenis, par ko ir panākta vienošanās konkrētā Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanas nosacījumos (ja tādi ir), visas garantijas, nosacījumi un citi noteikumi, kas paredzēti likumos, vispārējās tiesībās vai citādi, tostarp, bet ne tikai, piekļuves, lietošanas vai satura precizitāte, ticamība, pilnīgums vai savlaicīgums vai sasniedzamie rezultāti un saturs, lietojot Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), ir izslēgti no šī Līguma, ciktāl to atļauj likums.

9.4.        Grundfos negarantē, ka Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) vai serveri nesatur datorvīrusus vai citas kaitīgas funkcijas, vai ka Grundfos novērsīs visus defektus, kas tieši neietekmē atbilstību saskaņotajam(-iem) pakalpojuma(-u) līmenim(-ņiem), vai novērsīs trešās personas traucējumus vai pilnvarotas trešās personas darbības (pārsniedz šajos Vispārējos noteikumos norādīto). Tiktāl, ciktāl tam nav tiešas ietekmes uz atbilstību saskaņotā(-ajiem) pakalpojuma(-u) līmenim(-ņiem), Grundfos negarantē, ka netiks dzēsti vai nesaglabāti jebkādi Klienta dati un cita komunikācija, kas uzturēta vai pārraidīta, izmantojot Digitālo(-s) pakalpojumu(-s). Grundfos ir pienākums veidot rezerves kopiju un citas atjaunošanas funkcijas tikai tad, ja ir skaidra vienošanās par pakalpojumu līmeni konkrētajiem Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem).

9.5.        Informācija, kas ar Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) starpniecību tiek nodota Klientam, ir paredzēta vienīgi Klienta atbalstam. Tādējādi Grundfos nav tiešas vai netiešas atbildības par Klienta lietojumu, veiktajām darbībām vai bezdarbību attiecībā uz informāciju, kas sniegta ar Digitālo pakalpojumu starpniecību.

9.6.        Grundfos garantijas vai saskaņotais pakalpojuma līmeni (ja tāds ir) nav spēkā, ja Klients pārkāpj 4.3. punktu, izmanto Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) mērķiem, kuriem tie nav paredzēti, ja Klients vai trešā persona (kas nerīkojas Grundfos vārdā) ir veikusi labojumus un izmaiņas; ja netiek ievēroti Grundfos norādījumi (rakstveida vai mutiski) (skatīt 4.1. punktu) un/vai nozares labā prakse, ja Klients vai trešā persona (kas nerīkojas Grundfos vārdā) tīši vai netīši bojā vai nepareizi lieto Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), ja Klients neievēro piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, ja iestājās darbības apturēšana saskaņā ar 7. punktu, vai ja attiecīgajos Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanas nosacījumos ir noteikts citādi.

9.7.         Grundfos negarantē atbilstību tirgus prasībām, piemērotību kādam noteiktam mērķim un īpašumtiesību vai trešās personas tiesību nepārkāpšanu.

9.8.        Ja Klients izmanto trešās personas programmatūru vai atvērtā pirmkoda komponentus kopā ar Digitālo(-ajiem) pakalpojumu(-iem), Grundfos neuzņemas atbildību par šādas programmatūras funkcionalitāti vai tās lietošanu saistībā ar Digitālo(-ajiem) pakalpojumu(-iem). Ja Klients izmanto trešās personas programmatūru vai atvērtā pirmkoda komponentus, Klients ir vienpersoniski atbildīgs par (i) to, lai nodrošinātu, ka izmantošana, licence un kredīti atbilstu piemērojamās trešās personas programmatūras vai atvērtā pirmkoda komponentu laiku pa laikam spēkā esošajiem lietošanas noteikumiem un (ii) maksājumu saistībām, kuras uz tiem attiecas (ja tādas ir).

9.9.        Klientam jāpaziņo par visiem defektiem vai citādu neatbilstību Līgumam nekavējoties un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad Klients ir uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par šādu neatbilstību. Ja Klients neizpilda šīs prasības, Klients zaudē tiesības celt prasību par jebkādu neatbilstību Līgumam.

10.          Uzturēšana un izmaiņas

10.1.    Grundfos pastāvīgi attīsta Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), tostarp aprīkojumu, kas Klientam ir nepieciešams, lai piekļūtu Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem) (ja tāds ir). Tas var laiku pa laikam ietekmēt Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) funkcionalitāti un/vai radīt grozījumus Līgumā, tostarp Vispārējos noteikumos un Pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

10.2.    Grundfos ir tiesības pārveidot vai grozīt Digitālo(-s) pakalpojumu(-s), aprīkojumu, kas Klientam ir nepieciešams, lai piekļūtu Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem), un saskaņotos nosacījumus, tostarp pārvietotu no viena datu apstrādātāja uz citu vai no vienas vietas uz citu, ar nosacījumu, ka Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) veiktspēja vai funkcionalitāte šādu grozījumu rezultātā nepasliktinās vairāk nekā nenozīmīgā apmērā. Grundfos veic šādus grozījumus vai pārveidojumus tā, lai tiktu ierobežoti jebkādi traucējumi. Būtiskus grozījumus (piemēram, pazemināšanu no viena Digitālā pakalpojuma uz citu zemākas vērtības pakalpojumu vai saskaņotā pakalpojuma līmeņa sašaurināšanu) Grundfos var veikt 2 (divus) mēnešus iepriekš par to rakstveidā paziņojot Klientam. Gadījumā, ja Grundfos izdara būtiskus grozījumus Digitālajā(-os) pakalpojumā(-os) vai saskaņotajos nosacījumos, Klients var – neraugoties uz jebkādu vienošanos par periodu kurā līgums nav izbeidzams (ja tāda ir) – izbeigt Līguma darbību ērtības labad, par to paziņojot ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms šādiem būtiskiem grozījumiem Digitālajā(-os) pakalpojumā(-os) vai saskaņotajos nosacījumos. Grundfos nekādos apstākļos nav pienākuma uzturēt līdzšinējās sistēmas.

10.3.    Grozījumi vai pārveidojumi Digitālajā(-os) pakalpojumā(-os) vai aprīkojumā, kas ir nepieciešams, lai Klients piekļūtu Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem), var radīt nepieciešamību pielāgot Klienta paša aprīkojumu. Klients uzņemas risku par visām izmaksām, kas ir saistītas ar sava aprīkojuma pielāgošanu.

10.4.    Neatkarīgi no visa iepriekš minētā, Grundfos var veikt jebkādus grozījumus Digitālajā(-os) pakalpojumā(-os) vai aprīkojumā, kas ir nepieciešami, lai Klients piekļūtu Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem), ja Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) izmantošana var radīt bojājumu vai bojājuma risku (piemēram, drošības atjauninājumu gadījumā; Klients to lieto, pārkāpjot 4.1. vai 4.3. punktu; vai ja Grundfos to pieprasa, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai statūtus, vai tiesas vai valdības lēmumus). Šādā gadījumā Klients tiks informēts pēc iespējas ātrāk.

11.          Grundfos atbildība par produktiem

11.1.    Grundfos uzņemas atbildību par miesas bojājumiem (tostarp nāvi vai ievainojumu), bojāta(-u) Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) nodarītu kaitējumu nekustamajam un personīgajam īpašumam, ciktāl tas noteikts spēkā esošajos obligāti piemērojamos tiesību aktos par atbildību par produktiem. Uz Grundfos atbildību par bojātu Digitālo pakalpojumu nodarītu kaitējumu nekustamajam un personīgajam īpašumam (kas nav patērētāja īpašums) attiecas 12. punktā minētie ierobežojumi, tādējādi Grundfos kopējā atbildība, atbilstoši 12.2. punktam, par kaitējumu nekustamajam un personīgajam īpašumam, ir ierobežota līdz maksimālajam apmēram 3 miljoniem euro (par katru prasību un kopējā summa gadā) atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, un Klients uzņemas visu atbildību par produktu, 12.2. punktā noteiktajā apmērā, par ko šajā 11.1. punktā nav paredzēta Grundfos atbildība.

11.2.    Ja puse tiek saukta pie atbildības par zaudējumiem, kas noteikti otrai puses 11.1. punktā, tad otra puse atlīdzina pirmajai pusei jebkuru summu, kas samaksāta neatbilstoši 11.1. punktā noteiktajam sadalījumam.

12.          Atbildība un atbildības ierobežošana

12.1.    Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, neviena puse nav atbildīga (līguma, neatļautas darbības (ieskaitot nolaidību), likumā noteikto pienākumu pārkāpumā vai citādi) par ražošanas zaudējumiem, apgrozījuma zaudējumiem, atrauto peļņu, uzņēmējdarbības iespēju zaudējumiem, datu zudumiem, ietaupījumu zaudējumiem, nemateriālās vērtības zaudējumiem, zaudējumiem saistībā ar neatļautu piekļuvi datiem vai sistēmām, zaudējumiem uzņēmējdarbības pārtraukuma rezultātā vai jebkuriem citiem jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, vai tā pārkāpumiem.

12.2.    Ievērojot 3.4. punktu, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Grundfos kopējā atbildība (tostarp attiecībā uz finanšu kredītu maksājumiem (ja tādi ir) un trešās personas prasībām) pret Klientu attiecībā uz jebkuru un visiem zaudējumiem, kas rodas saskaņā ar, vai saistībā ar šo līgumu un sadarbību, neatkarīgi no tā vai tas izriet no līguma, neatļauta darbības (ieskaitot nolaidību), vai likumā noteiktā pienākuma neizpildes vai kā citādi, nekādā gadījumā nepārsniedz summu, kura vienāda ar 30 % no ikgadējā maksājuma (bez PVN), kas samaksāta un/vai maksājama par konkrēto Digitālo pakalpojumu, uz kuru balstīta prasība.

12.3.    12.2. punktā minētais ikgadējais maksājums tiek aprēķināts kā faktiskā maksa, kas samaksāta un/vai maksājamas par 12 mēnešiem pirms bojājuma rašanās dienas, vai, ja Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) bojājumu rašanās dienā ir sniegts mazāks nekā 12 mēnešus, tad maksa ir 12 reizes lielāks par vidējo mēneša maksu periodā, kurā Digitālais pakalpojums tika sniegts.

12.4.    Ja puses ir vienojušās, ka par neatbilstību saskaņotajam pakalpojuma līmenim Grundfos izmaksā finanšu kredītu, šāds finanšu kredīts ir vienīgais un ekskluzīvs tiesiskās aizsardzības līdzeklis ja netiek ievērots saskaņotā pakalpojuma līmenis, tomēr tas neierobežo tiesības izbeigt līguma darbību saskaņā ar 18.1. punktu. Finanšu kredīts ne pie kādiem apstākļiem nedrīkst pārsniegt konkrētā Digitālā pakalpojuma sniegšanas noteikumos saskaņoto summu, nedz arī summu ko Klients samaksājis par attiecīgo Digitālo pakalpojumu mēnesī, kurā Grundfos radušās finanšu kredīta izmaksas sakarā ar saskaņotā pakalpojuma līmeņa neatbilstību.

12.5.    Šajā 12. punktā noteiktie ierobežojumi netiks piemēroti tik lielā mērā, cik puses darbība vai bezdarbība izraisa miesas bojājumu; puse tīši nodara kaitējumu otrai pusei vai citai personai; vai puse savas neuzmanīgas rīcības vai bezdarbības rezultātā nodara kaitējumu otrai pusei vai citai personai, kas nav līgumslēdzējas puse.

12.6.    Ja prasība pamatojas ar zaudējumiem, kas izriet no vairāk nekā viena Digitālā pakalpojuma un/vai viena vai vairākiem Digitālajiem pakalpojumiem apvienojumā ar Grundfos produktu un/vai pakalpojumu piegādi, tad Grundfos kopējā atbildība (ja tāda ir) tiek sadalīta starp dažādām piegādēm, pamatojoties uz katras šādas piegādes ietekmi pieprasīto zaudējumu radīšanā. Katru daļu no kopējās atbildības nosaka saskaņā ar juridisko pamatu, kas piemērojams starp pusēm attiecībā uz minēto kopējo zaudējumu daļu, tostarp vienošanos par atbildības ierobežošanu (ja tāda ir).

13.          Kompensācija

13.1.    Klients piekrīt aizstāvēt, atlīdzināt zaudējumus un nekaitēt Grundfos, tā amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem un pārstāvjiem no jebkādām pretenzijām, darbībām vai prasībām, tostarp, bet ne tikai, saprātīgām juridiskajām un grāmatvedības izmaksām, kas izriet no vai ir saistītas ar Klienta Līguma pārkāpumu, tostarp, bet ne tikai, saistībā ar 5. punkta pārkāpumu un nelikumīgām vai neatļautām darbībām, tostarp trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, ko radījušas Klienta darbība, bezdarbība, saturs, materiāli, dizains vai specifikācijas.

14.          Intelektuālā īpašuma tiesības

14.1.    Ievērojot 4.10. punktu, Grundfos pieder visas tiesības, kas ir vai rodas no Digitālā(-ajiem) pakalpojuma(-iem) (tostarp intelektuālā īpašuma tiesības), un gadījumā, ja kādas no šīm tiesībām pieder Klientam, tad Klients automātiski tās piešķirs Grundfos.

14.2.    Klients nenodod Grundfos nekādas iekārtas vai programmatūru, kas iegūta no trešās personas. Grundfos neuzņemas atbildību par šādu iekārtu un programmatūras izmantošanu, neatkarīgi no tā, ka šāda programmatūra var tikt uzglabāta Grundfos nodrošinātajos serveros.

14.3.    Pusei nav tiesību izmantot otras puses tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes, logotipus vai citas zīmes vai identifikācijas simbolus, ja nav saņemta otras puses iepriekšēja rakstiska piekrišana.

15.          Trešās personas tiesības

15.1.    Ja (i) Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) pārkāpj trešās personas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības, vai ja (ii) Grundfos pamatoti uzskata (balstoties uz pamatotu dokumentāciju), ka Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) vai tā(-o) daļa varētu pārkāpt trešās personas tiesības, tad Grundfos var uz sava rēķina un pēc saviem ieskatiem (a) aizvietot Digitālos pakalpojumus, par kuriem tiek apgalvots, ka tie rada pārkāpumu, ar tādiem Digitālajiem pakalpojumiem, kuri nerada pārkāpumu un kuriem ir vismaz ekvivalenta funkcionalitāte; (b) pārveidot Digitālos pakalpojumus, par kuriem tiek apgalvots, ka tie rada pārkāpumu, tā, ka tie vairs nepārkāpj trešās personas tiesības, bet saglabā vismaz ekvivalentu funkcionalitāti; (c) iegūt licenci no trešās personas, ļaujot Klientam un citām trešajām personām (ciktāl tas attiecas uz Līguma ievērošanu) turpināt izmantot un/vai apakš licencēt (ja piemērojams) šādus Digitālos pakalpojumus, vai to daļu, par kuriem tiek apgalvots, ka tie rada pārkāpumu; vai (d) izbeigt līgumu par konkrēto attiecīgo Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanu, nekavējoties par to paziņojot un atmaksājot Klientam visus avansa maksājumus. Šādā gadījumā Klients tiks informēts pēc iespējas ātrāk.

16.          Licences

16.1.    Licences, ko Klients ir saņēmis no Grundfos, par Digitālo(-ajiem) pakalpojumu(-iem), ir definētas Īpašajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

16.2.    Jebkura licence, ko Grundfos iegūst no trešās personas kā daļu no Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) nodrošināšanas, paliek Grundfos vai apakšpiegādātāju īpašumā. Ja Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) ir instalēts uz Klienta iekārtām, Klientam jāatinstalē Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) pēc līguma, Īpašo pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai Grundfos licenču termiņa beigām, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājās ātrāk.

16.3.    Ja kā daļu no Digitālā(-ajiem) pakalpojuma(-iem) un pēc Klienta pieprasījuma Grundfos Klienta vajadzībām instalē trešās personas programmatūru, Klients garantē, ka tam ir nepieciešamās šādas programmatūras lietošanas tiesības.

17.          Konfidencialitāte

17.1.    Puse (saņēmēja puse) glabā stingrā slepenībā visu tehnisko informāciju vai komerciālo zinātību, specifikācijas, cenas, izgudrojumus, procesus, iniciatīvas un citu informāciju par informāciju izpaudušās puses uzņēmējdarbību, tās produktiem, pakalpojumiem un Digitālajiem pakalpojumiem, kam ir konfidenciāls raksturs (konfidenciāla informācija) un ko informācijas saņēmējas pusei ir atklājusi otra puse (informāciju izpaudusī puse), tās darbinieki, aģenti vai apakšuzņēmēji (pārstāvji). Informācijas saņēmējas puse neizmanto informācijas izpaudušās puses konfidenciālo informāciju mērķiem, kas nav saistīti ar tās saistību izpildi saskaņā ar līgumu, tostarp (izņemot, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti) neizmantos Digitālā(-o) pakalpojuma(-u), vai jebkāda produkta, kas ir piegādāts saistībā ar Digitālo(-ajiem) pakalpojumu(-iem), reverso inženieriju. Informācijas saņēmējas puse drīkst atklāt konfidenciālo informāciju tikai tiem saviem pārstāvjiem, kuriem tā ir jāzina, lai izpildītu informācijas saņēmējas puses saistības un tiesības saskaņā ar līgumu, un tai ir jānodrošina, ka šie pārstāvji ievēro šajā 17. punktā noteiktos pienākumus tā, it kā viņi būtu šo noteikumu puse.

17.2.    Neskatoties uz pretējo, Grundfos tiesības izmantot un izpaust datus, kas ir savākti utt. saskaņā ar 4.10. un 4.11. punktu, netiek ierobežotas ar šo 17. punktu.

17.3.    Saistības saskaņā ar šo 17. punktu ir spēkā no Līguma noslēgšanas dienas un – saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – 5 gadus pēc Līguma termiņa beigām vai pēc tam, kad to izbeidz viena no pusēm.

18.          Nepārvarama vara (Force Majeure)

18.1.    Neviena no pusēm nebūs Līguma pārkāpēja un nebūs atbildīga par līguma izpildes kavējumiem vai kādas Līguma saistības neizpildi, ja šāda kavēšanās vai neizpilde radusies tādu šķēršļu dēļ, kas ir ārpus tās saprātīgas kontroles (“Nepārvarama vara (Force Majeure)”). Nepārvaramas varas gadījumā puses vienojas apturēt skartās puses saistības, līdz nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās.

18.2.    Katra Puse var izbeigt šo Līgumu nekavējoties, par to paziņojot otrai pusei, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās 3 mēnešus pēc kārtas. Izbeidzot Līguma darbību šādu apstākļu dēļ, neviena puse nav atbildīga pret otru par šādu izbeigšanu. Tomēr šāda Līguma izbeigšana neietekmē iepriekšējās saistības vai prasības vai citus Līguma noteikumus.

19.          Darbības termiņš un izbeigšana

19.1.    Katra puse, neskarot citas savas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, var izbeigt Līguma darbību pilnībā vai daļēji, norādot iemeslus, ar tūlītēju raksturu, rakstveidā paziņojot otrai pusei, ja (i) ir būtisks Līguma pārkāpums vai viena vai vairāku Digitālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu būtisks pārkāpums, ar nosacījumu, ka šādu pārkāpumu nav iespējams novērst vai pusei, kura ir pārkāpusi Līguma saistības un/vai Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanas nosacījumus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc otras puses paziņojuma, nav izdevies to novērst. Būtisks pārkāpums cita starpā ietver Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) izmantošanu, pārkāpjot 4. punktu; tiek nokavēts maksājums; Klients neatļauti izmanto intelektuālā īpašuma tiesības, pārkāpjot 14. punkta noteikumus.

19.2.    No paziņošanas termiņa pēdējās dienas Grundfos var – bet nav pienākuma – saglabāt un izmantot Klienta un galalietotāja datus saprātīgu laika periodu, lai atvieglotu Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) ieviešanas un lietošanas kvalitāti, ja Klients izvēlas atkārtoti abonēt Digitālo(-s) pakalpojumu(-s). Grundfos var pieņemt lēmumu jebkurā laikā pēc Līguma izbeigšanas/termiņa beigām dzēst Klienta un galalietotāja datus un to darīs, ja tas ir noteikts piemērojamos tiesību aktos. Pēc Līguma izbeigšanas Klients var lūgt, lai Grundfos nodrošina Klientam to datu kopiju, kas savākti, Klientam izmantojot Digitālo(-s) pakalpojumu(-s). Grundfos cenšas nodrošināt šādu kopiju, tomēr Grundfos nav pienākuma to darīt. Ja Grundfos nodrošina Klientam šādu kopiju, Grundfos var noteikt, ka šāda nodrošināšana ir atkarīga, piemēram, no turpmākām konfidencialitātes pienākumiem, attiecīgo datu vākšanā nostrādāto cilvēkstundu samaksas utt.

19.3.    Līguma darbības izbeigšana (neatkarīgi no iemesla) neietekmē tos Līguma noteikumus, kas pēc rakstura vai nepieciešamības paliek spēkā pēc jebkura termiņa beigām.

20.          Apakšuzņēmēju izmantošana

20.1.    Grundfos var izmantot apakšuzņēmējus Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanai saskaņā ar Līgumu. Grundfos nodrošina, ka visas Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanā iesaistītās personas ir informētas par Līgumu un to ievēro.

21.          Citi noteikumi

21.1.    Klients nedrīkst pilnībā vai daļēji nodot vai cedēt Līgumu, uz likuma pamata vai citādi, bez Grundfos iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Bez iepriekšējā paziņojuma Grundfos var nodot tiesības un pienākumus kas izriet no Līguma, tostarp Vispārējiem noteikumiem un Īpašajiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, kas piemērojami attiecīgajam(-iem) Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem), jebkuram Grundfos grupas uzņēmumam.

21.2.    Ar lielo sākumburtu lietotiem vārdiem un frāzēm, kas nav citādi definētas šajos Vispārīgajos noteikumos, ir vienāda nozīme visās Līguma daļās, ja vien no konteksta neizriet citādi.

22.          Eksporta kontrole un sankcionētās puses

22.1.    Visas piegādes, uz kurām attiecas Līgums, var tikt pakļautas eksporta kontrolei un tirdzniecības sankciju noteikumiem, tostarp Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Amerikas Savienoto Valstu noteikumiem.

22.2.    Lai Grundfos varētu sniegt Klientam Digitālo(-s) pakalpojumu(-s) Klientam ir jāievēro visi piemērojamie eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumi un tam ir jābūt atbilstošām atbilstības procedūrām un kontroles mehānismiem. Klients nodrošina, ka Digitālais(-ie) pakalpojums(-i) tiek izmantoti vienīgi saskaņā ar eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumiem, un nedz pret Klientu, nedz pret nevienu galalietotāju, kas piekļūst Digitālajam(-iem) pakalpojumam(-iem), netiek piemērotas sankcijas.

22.3.    Ja eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumu dēļ Grundfos uzskata, ka tam ir vai būs aizliegta, apgrūtināta, ierobežota vai būtiski negatīvi ietekmēta Līguma saistību izpilde, Grundfos var atcelt vai atlikt Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) sniegšanu. Šādos gadījumos Grundfos nebūs atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām prasībām vai zaudējumiem.

22.4.    Lai iestādes vai Grundfos varētu pārbaudīt, vai Klients atbilst eksporta kontroles un tirdzniecības sankciju noteikumiem, vai lai atbalstītu Grundfos pieteikumus attiecīgajām iestādēm saistībā ar Preču eksportu un/vai pārdošanu saskaņā ar Līgumu, Klients – pēc pamatota pieprasījuma – nekavējoties sniedz Grundfos visu informāciju par galalietotājiem, piegādē iesaistītajām personām, Digitālā(-o) pakalpojuma(-u) galamērķi(-iem) un paredzēto lietojumu.

23.          Jurisdikcija un strīdu izskatīšanas vieta

23.1.    Līgumu un visus strīdus vai prasības, kas izriet no Līguma vai saistībā ar to vai tā noslēgšanu (tostarp ārpuslīgumiskos strīdus vai prasības), regulē un skaidro saskaņā ar Dānijas likumiem, neņemot vērā kolīziju normas vai to principu, kuru rezultātā var tikt piemērots citas valsts likums. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) netiek piemērota.

23.2.    Dānijas Augstākajai Jūras un komerclietu tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt jebkuru strīdu vai prasību (tostarp ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), kas ir saistīta vai izriet no Līguma tā satura vai formulējuma (tostarp ārpuslīgumiski strīdi vai prasības). Ja Dānijas Augstākā Jūras un komerclietu tiesa nolemj, ka strīds nav tās jurisdikcijā, tad ekskluzīva jurisdikcija ir Dānijas Apgabaltiesai Lyngby.

 

C.      Datu apstrādes līgums

1.              Mērķis

1.1.        Saskaņā ar Līgumu Grundfos apstrādā personas datus (kā datu apstrādātājs) Klienta vārdā (rīkojas kā datu pārzinis), kā tālāk aprakstīts šajā C. sadaļā. Šīs C. sadaļas noteikumi neattiecas uz datiem, kas nav personas dati.

1.2.        Ar šo C. sadaļu puses plāno nodrošināt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, Regulai (ES) 2016/679 (“VDAR”), tostarp 28. panta 3. punktam, kurā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz datu apstrādes līguma saturu. Visi šajā C. sadaļā izmantotie termini, kas ir definēti vai izmantoti saskaņā ar VDAR, jāinterpretē saskaņā ar VDAR.  

1.3.        2.1. punktā norādīto datu subjektu sniegtos personas datus, Grundfos un tā apakš apstrādātāji var izmantot, lai uzlabotu un pilnveidotu Grundfos piedāvājumus un tehniskās apkopes un uzlabojumu, piem., kļūdu labojumu, mērķiem. Grundfos vai tā apakš apstrādātāji (ja piemērojams) šajos nolūkos darbosies kā datu apstrādātāji, un attiecīgi šādas apstrādes darbības neietilpst C. sadaļas darbības jomā. Ciktāl iespējams, visi izmantotie personas dati tiks anonimizēti vai apkopoti. 

2.              Apstrādātie personas dati  

2.1.        Ja Grundfos apstrādā personas datus Klienta vārdā, apstrādei tiek pakļauti iepriekš A. sadaļā aprakstītie dati.

3.              Apstrādes darbības  

3.1.        Apstrādes darbības, kas tiek veiktas, kad Grundfos vai citi apstrādātāji apstrādā personas datus Klienta vārdā, ir aprakstītas iepriekš A. sadaļā.

4.              Grundfos un Klienta vispārīgās saistības 

4.1.        Grundfos apstrādā personas datus Klienta vārdā saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu un tikai pēc tiešiem, dokumentētiem Klienta norādījumiem, lai sniegtu saskaņotos pakalpojumus, tostarp attiecībā uz personas datu nodošanu trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai, sk. arī 6. punktu. Puses ir paredzējušas, ka šīs C. sadaļas saturs ir dokumentēti Klienta norādījumi. Ja Grundfos uzskata, ka instrukcijas pārkāpj VDAR vai citus Eiropas Savienības vai ES/EEZ dalībvalsts datu aizsardzības noteikumus, Grundfos nekavējoties par to informē Klientu. Neskarot Grundfos likumā noteiktos pienākumus saskaņā ar VDAR, Grundfos sniegtā palīdzība Klientam šādu norādījumu izpildē nepārsniedz komerciāli pamatoto. 

4.2.        Izņemot 1.3. punktā noteikto, Grundfos nedrīkst apstrādāt Klienta personas datus citiem mērķiem vai bez Klienta norādījumiem, ja vien Grundfos tas nav jādara saskaņā ar Eiropas Savienības vai ES/EEZ dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz Grundfos. Šādā gadījumā Grundfos informē Klientu par šādu likumīgu prasību pirms personas datu apstrādes, ja vien šie tiesību akti neaizliedz šādu informēšanu, pamatojoties uz svarīgām sabiedrības interesēm. Lai novērstu jebkādas šaubas, Grundfos un tā apakš apstrādātāji var piekļūt personas datiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu saskaņotos pakalpojumus, tostarp sniegtu Klientam atbalsta pakalpojumus. 

4.3.        Grundfos veic visus nepieciešamos pasākumus, kas Grundfos ir jāveic saskaņā ar VDAR 32. pantu, bez nepamatotas kavēšanās paziņojot Klientam par personas datu aizsardzības pārkāpumu un palīdz Klientam nodrošināt atbilstību VDAR 32.–36. pantos noteiktajiem pienākumiem, ņemot vērā apstrādes veidu un Grundfos rīcībā esošo informāciju. Neskarot Grundfos likumā noteiktos pienākumus saskaņā ar VDAR, Grundfos sniegtā palīdzība Klientam nepārsniedz komerciāli saprātīgo. 

4.4.        Ņemot vērā apstrādes raksturu, Grundfos, ciktāl tas ir iespējams, palīdz Klientam ar atbilstošiem tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, lai izpildīt Klienta pienākumu atbildēt uz pieprasījumiem, kas noteikti VDAR III nodaļā, par datu subjekta tiesību īstenošanu. Neskarot Grundfos likumā noteiktos pienākumus atbilstoši VDAR, Grundfos sniegtā palīdzība Klientam nepārsniedz komerciāli saprātīgo. 

4.5.        Grundfos dara Klientam pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai apliecinātu, ka tiek pildītas šajā C. iedaļā un VDAR 28. pantā paredzētās saistības, un ļauj Klientam vai citam Klienta pilnvarotam revidentam veikt un piedalīties revīzijā, tostarp pārbaudēs.  

4.6.        Lai izpildītu 4.5. punktā noteiktās revīzijas prasības, Grundfos pēc saviem ieskatiem var izvēlēties sniegt Klientam neatkarīga revidenta sagatavotus revīzijas ziņojumus vai sertifikātus. Šādi revīzijas ziņojumi vai sertifikāti var būt vispārīgi vai Klientam specifiski, un brīdī, kad tie tiek nodoti Klientam, tie nedrīkst būt vecāki par 12 mēnešiem. 

4.7.        Ja Grundfos nenodrošina Klientam 4.6. punktā minēto dokumentāciju vai ja Grundfos vai tā apakš apstrādātāji ir saskārušies ar datu aizsardzības pārkāpumu, Klients var ierosināt revīziju. Šādai revīzijai jābūt (i) ierobežotai līdz ne vairāk kā vienai (1) revīzijai kalendārajā gadā; (ii) tādā apjomā, par kādu puses iepriekš vienojušās, rīkojoties saprātīgi, tostarp par revidentu, ja šāds revidents nav Klients; (iii) veiktām parastajā darba laikā, iepriekš saskaņotā datumā un laikā, bez liekiem Grundfos un tā apakš apstrādātāju ikdienas darba pārtraukumiem; un (iv) veiktai uz Klienta rēķina (paredzot, ka Grundfos iekšējās izmaksas nesedz Klients). Ja revidents nav Klients, trešās personas revidentam ir saistoši konfidencialitātes noteikumi, kas ir pieņemami Grundfos (rīkojoties saprātīgi). 

4.8.        Klients garantē, ka personas dati ir iegūti likumīgi un ka datu subjekti ir pienācīgi informēti par to, kā viņu personas dati tiek apstrādāti.  

5.              Apakš apstrādātāji

5.1.        Klients piešķir Grundfos vispārēju rakstisku pilnvarojumu piesaistīt citus apstrādātājus (apakš apstrādātājus) visām apstrādes darbībām, kas tiek veiktas Klienta vārdā saskaņā ar C.  sadaļu. Pirms jauna apakš apstrādātāja piesaistīšanas Grundfos rakstveidā paziņo Klientam par paredzētajām izmaiņām. 10 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas Klients var, saprātīgi rīkojoties, iebilst pret apakš apstrādātāja piesaistīšanas, un šādā gadījumā puses labticīgi pārrunā iespējamos risinājumus. Ja Puses nevienojas par risinājumu un Klients uztur savus iebildumus, Grundfos var izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot 30 dienas iepriekš. Ja noteiktajā termiņā Klients neiebilst, apakšapstrādātājs tiek uzskatīts par apstiprinātu. 

5.2.        Apakš apstrādātāji, kas tiek piesaistīti Līguma noslēgšanas laikā, ir uzskaitīti iepriekš A. iedaļā.

5.3.        Jebkuram piesaistītajam apakš apstrādātājam vienmēr jāatbilst VDAR 28. panta 2. un 4. punkta prasībām un saistībām.  

6.              Personas datu nodošana trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai 

6.1.        Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Komisijas lēmums par pietiekamību vai līdzīgi pietiekamības noteikumi. Turklāt Grundfos un tā apakš apstrādātāji var nodot personas datus uz jebkuru citu teritoriju ārpus ES/EEZ ar nosacījumu, ka Grundfos un tā apakš apstrādātāji ir nodrošinājuši, ka minēto datu nodošanai ir juridisks pamats. Ja Grundfos un tā apakš apstrādātāji ir nosūtījuši datus uz jebkuru citu teritoriju ārpus ES/EEZ, tas ir sīkāk aprakstīts iepriekš A. sadaļā.

7.              Personas datu dzēšana un atpakaļnosūtīšana 

7.1.        Pēc Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām Grundfos pēc Klienta izvēles dzēš vai atdod visus personas datus Klientam un dzēš esošās kopijas, ja vien Eiropas Savienības vai ES/EEZ dalībvalsts tiesību aktos nav paredzēta personas datu glabāšana. Visas rezerves kopijas tiks dzēsti saskaņā ar Grundfos un tā apakš apstrādātāju parastajām procedūrām.

7.2.        Pēc Līguma izbeigšanas vai termiņa beigām Grundfos var saglabāt personas datus, kas ir saistīti ar lietotāja iestatījumiem, izvēlnēm un citām personalizētām funkcijām, trīs gadus (ja vien A. sadaļā nav minēts īsāks vai garāks periods). Šīs datu saglabāšanas mērķis ir atvieglot Klientam un tā darbiniekiem iespēju turpināt darbu no vietas, kur viņi pārtrauca, ja Klients vēlas atsākt pakalpojumu izmantošanu vēlāk, tādējādi ietaupot Klienta laiku un resursus. Klients un attiecīgie datu subjekti jebkurā laikā var pieprasīt, lai Grundfos dzēš šādus personas datus. 

8.              Konfidencialitāte  

8.1.        Grundfos saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina, ka personas, kas ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti vai tām ir attiecīgs likumā noteikts pienākums ievērot konfidencialitāti.

8.2.        Klients saglabā konfidencialitāti attiecībā uz jebkādiem revīzijas ziņojumiem, sertifikātiem, pārbaudes piezīmēm vai citiem dokumentiem (neatkarīgi no tā, vai tos ir sagatavojis vai iesniedzis pats Klients, ārējais revidents vai arī to nodrošina Grundfos un tā apakš apstrādātāji), uz kuriem attiecas 4.6. un 4.7. punkts. Šādus dokumentus izmanto tikai pats Klients un tikai VDAR noteiktajiem revīzijas pienākumiem.

9.              Termiņš un palikušie noteikumi  

9.1.        Šajā C. sadaļā ietvertais datu apstrādes līgums zaudē spēku vai tiek pārtraukts (tikai) kopā ar pārējo Līgumu. Līguma 7. un 8. punkts paliek spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām vai tā izbeigšanas.

 

Spēkā no 2022. gada 7. februāra.